Monday, 31 March 2014

သုံးႏွစ္သားအစုိးရ ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ဗ်ဴဟာသုံးရပ္

၂၀၁၄ ခု၊ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္း ပုံေဖာ္ေနသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေလ့လာသူမ်ားက ေတာ့ အစုိးရ ၏ သုံးႏွစ္တာကာလ အေျပာင္းအလဲ မဟာဗ်ဴဟာႀကီးသုံးရပ္အေပၚ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဆန္း စစ္ၾကည့္ၾက မည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားတြင္ မည္၍ မည္ မွ် ေရြ႕ ေန ပါသနည္း။ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကုိၾကည့္လွ်င္ အားရေက်နပ္မႈ ျပည့္၀ေအာင္ မေပးႏုိင္ေသာ္ညား ျမင္သာသည့္ အေျပာင္း အလဲဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ အာဏာရွင္မွသည္ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စနစ္ေျပာင္းႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။

သုိ႔ေသာ္ ဒီမုိကေရစီ၏အသီးအပြင္႔မ်ားကုိ ျပည္သူအမ်ားစု ခံစားခြင့္မရေသးေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့ လာသူမ်ား အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ ေျပာခဲ့သည္။ ေျပာေနဆဲလည္းျဖစ္သည္။ ေနာင္လည္း ေျပာေနရဦး မည္။

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းမွာ စနစ္အရ ေျပာင္းလာေသာ္လည္း အႏွစ္သာ ရအရ အက်င့္ေဟာင္းမ်ား ေနရာမ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ႀကဳံ ေနရသည္။ အေျပာင္းအလဲဟူသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ကု စားရမည္မွန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္္ထဲတြင္ ေမ်ာေနသည့္ အေျပာင္းအလဲသည္ ယုံၾကည္မႈမဲ့ေစသည္။

ဒုတိယမဟာဗ်ဴဟာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးက႑ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲႏွင့္ တစ္ဘာသာစီျဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ သည္ ဒီမုုိကေရစီစနစ္ ေတးသြားအေျပာင္း ကကြက္သစ္လာေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ ပြဲမျဖစ္ေသး ေခ်။ အခြင့္အလမ္းမ်ား မစားရ၀ခမန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီတက္လာသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ အေျခခံလူ တန္းစားမ်ားအဖုိ႔ထူးမျခားနားပင္။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားက မက္လုံးေပးအဆင့္သာရွိၿပီး အလုပ္ လက္မဲ့ကေတာ့ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလာသည့္အတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္လာ သည့္ ျမန္ မာ့ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲသည္ သမၼတသက္တမ္း သုံးႏွစ္အတြင္း ဖုတ္လႈိက္ဖုတ္ လႈိက္ ျဖစ္ေနဆဲ ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲ အတက္ေႏွးေနဆဲ တြင္ အစုိးရပုံေဖာ္ သည့္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာႀကီးမ်ားသည္ အရွိန္ျမႇင့္လုိက္ေသာ္လည္း ပစ္မွတ္မထိ သည့္ ျမားေတြလည္း ရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ အျမင္သာဆုံး မွာ ျပႆနာမ်ားစြာ၊ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေနေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားက သက္ေသျပေန သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကုိၾကည့္ပါ။ အစုိးရခ်ထားေပးသည့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့သည့္ေနာက္တြင္ ေအာက္ေျခ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းအရ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲလာသည္ရွိေသာ္လည္း ေနရာတုိင္းေတာ့ ပြဲမျဖစ္ခဲ့။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာျဖင့္ တစ္ ဖက္သတ္ လႊမ္းမုိးလုိက္သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ဒါတင္မက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ခံယူခ်က္မ်ားတြင္ အထက္အမိန္႔ဆုိသည့္ လက္သုံးစကားကုိ သုံးစြဲတတ္သည့္အက်င့္က လုံး၀ေပ်ာက္ကင္းမသြားေသးေခ်။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးမ်ား ေရာေထြးကာ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ မည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ အတုိက္အခံမ်ားဘက္ကၾကည့္လွ်င္ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ စရာျဖစ္ ေနသည္။

သမၼတ၏ သက္တမ္းသုံးႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ ေလးရပ္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းကို အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ေက်နပ္မိသည္ ဟု ဆုိသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ “ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ အသစ္” ျဖစ္ သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္မူ အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးယႏၱရားႀကီးသည္ ႏိုုင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္ မႈ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး အမွန္တကယ္ ဒီမိုုကေရစီျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ မွ်တမႈ ကိုု အေျခခံသည့္ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ေ၀းေနျပန္သည္။

ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအရ လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းမ်ားေၾကာင့္ အထုိက္အေလ်ာက္ ပြင့္လင္းလာသည့္ ယေန႔ျမန္ မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီဆုိေသာ္ျငား စနစ္ေဟာင္းအစြဲေၾကာင့္ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ မရွိေသးေပ။ အဆုိးဆုံးမွာ ျပည္သူမ်ားအၾကား အေၾကာက္တရားမ်ား သံမိႈစြဲ႐ိုက္ခံေနရဆဲ ျဖစ္ သည္။

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တစ္ပါတီအာဏာမ်ား လႊမ္းမုိးေနဆဲျဖစ္ၿပီး အာဏာရွင္လက္သုံးစကား မ်ား ျဖစ္သည့္ “ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္မ်ား” ကုိ ဖက္တြယ္ထားျခင္းသည္ အစုိးရေႂကြးေၾကာ္ေနသည့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အားၿပဳိင္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ဆုိရလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရသည္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္တာသင္ခန္းစာကုိ သမုိင္းအနာတရမျဖစ္ေအာင္ ဆင္ျခင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လက္ရွိဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္းကုိ အရွိန္ျမႇင့္ ေမာင္းႏွင္ရန္ လုိအပ္ မည္ျဖစ္သလုိ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတစ္၀က္ႏွင့္ စိန္ေခၚျခင္းတစ္၀က္ ကုိ ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔လုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဇၩိမက တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment