Friday, 29 August 2014

ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္၏ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းဆုိင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္လုံးကၽြတ္အဆင့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ စာရင္းဇယား ျပဳစုျခင္းႏွင့္ စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းဟူ၍ အဆင့္ (၄) ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ တတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ စာရင္းဇယား ျပဳစုျခင္း (Data Processing) လုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
တတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ စာရင္းဇယားျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း စာရင္းေကာက္ကြက္အသီးသီးမွ ျပန္လည္စုစည္းရရွိၿပီးေသာ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုျခင္းစီ၏ ေမးခြန္းပုံစံအခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား အေသးစိတ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ပုံရိပ္ဖတ္စက္တြင္ အသင့္အသုံးျပဳႏုုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ပုံရိပ္ဖတ္ျခင္းႏွင့္ အမွားျပင္ဆင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အား အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ ရသည္ျဖစ္၍ ပင္မသန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလခန္႔တြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ဖို႔အတြက္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပ

မိုးကုတ္မွာ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက တရားေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေစဖို႔ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အရက္ယမကာထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကို ထည့္သြင္းသင့္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Photo: အရက္ယမကာထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကို ထည့္သြင္းသင့္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးေျပာ
Friday, August 29, 2014

အရက္ယမကာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္စဥ္းစားရာ တြင္ ကုန္သြယ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားၾက ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းေအာင္ က ေျပာ ၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိမဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ အရက္ယမကာသံုး စြဲမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ မဟာ ဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဝန္ႀကီးက အထက္ ပါအတိုင္း  ေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘အရက္ယမကာထိန္းခ်ဳပ္ ေရးအတြက္ စဥ္းစားရာမွာ အရက္ဝယ္ယူေရးကို ခက္ခဲေစ ရန္စီစဥ္ျခင္း၊ အရက္ေရာင္းခ်မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အရက္ေရာင္းအား ျမႇင့္တင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကုန္ သြယ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အခြန္တုိး ျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္း စတာေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္ တာသန္းေအာင္ကေျပာသည္။

အရက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ျခင္းကုိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္ မႈေအာက္၌ထားရွိၿပီး အရက္ကို ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္အခါျဖစ္ ေစ၊ ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ အခါျဖစ္ေစ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားၾကျခင္း  ျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေသာစီးပြားေရးမူမ်ား ခ်မွတ္လာသည့္အခါ ပုဂၢလိက လက္သို႔လြတ္လပ္စြာထုတ္လုပ္ ခြင့္လႊဲအပ္ခ်ိန္မွစ၍ အရက္သံုး စြဲမႈ ပိုမုိမ်ားျပားလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းေအာင္ကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈကိုအတုယူၿပီး လူငယ္အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အ ရက္ဆိုင္ထိုင္ကာ ေသာက္သံုးမႈမ်ားရွိလာ၍ အရက္ ယမကာ ေသာက္သံုးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ကို လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအျပင္ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္မွပါ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

‘‘မူဝါဒ႐ႈေထာင့္မွစဥ္းစား ရင္ လက္ရွိျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒ မ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားဟာ သက္ ေရာက္မႈရွိရဲ႕လား၊ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနတဲ့မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ဟာလည္း မူဝါဒဆိုင္ရာကို အ ေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရဲ႕လား ဆို တာစဥ္းစားဆင္ျခင္မွသိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု  ဝန္ႀကီးကဆို သည္။

အရက္ယမကာ  သံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးမူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴ ဟာမ်ား  ေရးဆြဲႏိုင္ေရးညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အရက္ယမကာသံုးစြဲမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲႏိုင္ေရး ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊  အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူ သြားမည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

7Day DAILY 

ေစ်း၀ယ္စင္တာတစ္ခုတြင္ေရာင္းခ်ေသာ ယမကာပုလင္းမ်ား-ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
ေစ်း၀ယ္စင္တာတစ္ခုတြင္ေရာင္းခ်ေသာ ယမကာပုလင္းမ်ား-ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
အရက္ယမကာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္စဥ္းစားရာ တြင္ ကုန္သြယ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ ခံျခင္း တို႔ကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားၾက ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းေအာင္ က ေျပာ ၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးငါးဦး အေျပာင္းအလဲလုပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးငါးဦး ေနရာအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ဘိုးေတာ္ေတြ၊ နတ္ေတြ ႀကီးစိုးလာလို႔ သာသနာေတာင္ ေမွးမွိန္သြားႏိုင္တယ္

Photo: ဘိုးေတာ္ေတြ၊ နတ္ေတြ ႀကီးစိုးလာလို႔ သာသနာေတာင္ ေမွးမွိန္သြားႏိုင္တယ္
Friday, August 29, 2014

ယေန႔ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူေရးမွာ ယခုလို ဘိုးေတာ္ေတြက သူတို႔ဆယ္မွ ရတယ္ဆိုမွျဖင့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ရတာကို ဝမ္းသာစရာထက္ တိုင္းျပည္မွာ ဒီေခါင္းေလာင္းဆယ္တာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဘိုးေတာ္ေတြနဲ႔ နတ္ေတြကို ယုံၾကည္မႈအားေတြ မ်ားလာၾကၿပီး ေနရာတိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွအစ ဘိုးေတာ္ေတြ ျခယ္လွယ္ လာႏိုင္ပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ဘယ္ပုဂၢဳိလ္၊ ဘယ္ဘိုးေတာ္၊ ဘယ္နဂါး ဘယ္နတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ တန္ခိုးႀကီးလို႔ ေနၾကပါေစ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ ေခတ္မီ Floating Crane နဲ႔မွသာလွ်င္ ေခါင္းေလာင္း အစစ္ျဖစ္ေစ၊ အတုျဖစ္ေစ ေရအေပၚေရာက္ႏိုင္တာမ်ဳိးပါ။
ေနာက္ၿပီး နဂါးေတြက ေခါင္းေလာင္းကို ဆီမီးပူေဇာ္ေနၾကလို႔ ဆိုေတာ့ ေခါင္းေလာင္းဟာ ေခါင္းေလာင္းပါပဲ၊ ဘုရားက ဘုရားပဲ။
ေခါင္းေလာင္းဆိုတာ ေရွးမင္းေတြက သူတို႔ရဲ႕ အမွတ္တရ သမိုင္းအတြက္ သြန္းလုပ္ၿပီး ဘုရားေတြမွာ ထားခဲ့ၾကတာမို႔ ေခါင္းေလာင္းဆိုတာ ေခတ္တစ္ေခတ္ရဲ႕ မင္းေတြရဲ႕ အမွတ္အသား Symbol ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘုရားေပၚက ေခါင္းေလာင္းႀကီးေတြကိုလည္း ဘယ္သူကမွ ထိုင္မကန္ေတာ့ တတ္ၾကပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေခါင္းေလာင္းက ေခါင္းေလာင္းပဲေလ။ ဘုရား႐ုပ္တုမွ မဟုတ္တာဘဲ။ ဒီေတာ့ နဂါးေတြက ဘာေၾကာင့္ ဆီမီးေတြ ပူေဇာ္ေနၾကရတာလဲ။

ဒီေခါင္းေလာင္းႀကီးက ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ တကယ္သာရွိခဲ့ရင္ သို႔မဟုတ္ နဂါးေတြ ပူေဇာ္ထိုက္ေအာင္သာ ေခါင္းေလာင္းက တန္ခိုးရွိ ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ De Brito (ငဇင္ကာ) ဘုရားေပၚကေန ဒီအထိ ခိုးလာႏိုင္စရာ အဘယ္မွာ ရွိႏိုင္မွာလဲ။
တိုင္းျပည္ဆိုတာ မင္းအမိန္႔နဲ႔ ေနတာပါ။ မင္းခြင့္ျပဳထားၿပီ ဆိုကတည္းက ဒီေခါင္းေလာင္းကို ဘယ္နဂါး၊ ဘယ္ပုဂၢဳိလ္မွ ဆြဲထားလို႔ မရပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့နည္းပညာနဲ႔ ဆယ္မယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ ေခတ္မီ Floating Crane ေတြကို သုံးၾကရၿပီ ဆိုကတည္းက အဘယ္မွာ ပုဂၢဳိလ္ေတြ၊ ဘိုးေတာ္ေတြရဲ႕ တန္ခိုးျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။
သမထ ထိုင္တယ္ဆိုရာမွာ Brain ဦးေႏွာက္ရဲ႕ Cell အားေတြ ရွိလာႏိုင္တဲ့ အခါမ်ဳိးေတြ ရွိေနႏိုင္သလို သမထထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ Cell ဆဲလ္ေတြ အားနည္းသြားတတ္ၿပီး အလိုလို အာ႐ုံေၾကာေတြ အားနည္းသြားတတ္တဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးေတြလည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အခုလည္း ဒီလိုပါပဲ။ လူတစ္ေယာက္မွာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ Cell အားေတြ နည္းသြားၿပီး ဆဲလ္ေတြ က်ဳံ႕လာေနတဲ့အခါမွာ အလိုလို အာ႐ုံေၾကာေတြကို အားနည္းသြားေစၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မ်ဳိးေတြမွာ့ Hallucination ျပင္ပမွာ အေၾကာင္းအရာ အေကာင္အထည္ မရွိတာေတြကို စိတ္တြင္ ေယာင္ယမ္း ထင္ျမင္ျခင္း၊ မ်က္စိလွည့္စားျခင္း၊ ေသြးေလေခ်ာက္ခ်ား၍ ထင္ျမင္ရာ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားေတြကို ေလွ်ာက္ေျပာ ေနတာ မ်ဳိးေတြကို ျဖစ္တတ္သလို မိမိရဲ႕အစြဲအလမ္း ယုံၾကည္မႈတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ၾကားဖူးနားဝ ရွိဖူးတာေတြက မိမိမ်က္လုံးမွာ ပုံရိပ္ေတြ လာထင္ေနတတ္ပါတယ္။
ယခုလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။

ဦးစံလင္း Hallucination ျဖစ္သြားၿပီးအျပင္ ေရေအာက္မွာ တကယ္မရွိတဲ့ နဂါးေတြ ဆီမီးပူေဇာ္ ေနတယ္ဆိုတဲ့ ပုံရိပ္ေတြကို မိမိမ်က္လုံးမွာ စကၠန္႔ပိုင္းမွ် ပုံရိပ္ထင္သြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နဂိုကတည္းကလည္း ေရထဲမွာဆို နဂါးေတြပိုင္ဆိုင္တယ္၊ နဂါးေတြ ေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆိုတဲ့ အသိတစ္ခုက ရွိေနခဲ့မွာ ျဖစ္သလို သူ႔ဓာတ္ခန္းမွာလည္း နဂါး႐ုပ္ေတြ ဧကန္ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပုံမွန္ဦးေႏွာက္ အားရွိေနသူေတြ ဘယ္သူကမွ မယုံၾကတဲ့အျပင္ ဒီစကား တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မိမိဦးစီးေနတဲ့ လုပ္ငန္းအေပၚ အယုံအၾကည္ေတြ ကင္းမဲ့လာၾကၿပီး ေခါင္းေလာင္းအစစ္ကို မိမိေဖာ္ခဲ့သည့္တိုင္ အတုလို႔ပင္ ထင္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ မိမိတို႔ ယခင္က ရွာေဖြခဲ့ၾကသူေတြရဲ႕ Record ေတြေနာက္ကို Follow လိုက္ခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ပုဂၢဳိလ္ကမွ လူႀကီးမင္းတို႔ကို ေခါင္းေလာင္းေနရာကို ညႊန္ျပေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။
ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေလာင္းက ပိႆာခ်ိန္ ၁၈၀,၀၀၀ (တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း) ရွိတယ္ ဆိုတာကို ဘယ္ကသိၾကတာလဲ။ ပုဂၢဳိလ္ေတြက လာေျပာၾကတာလား ဒါမွမဟုတ္ ဦးစံလင္းက သမထအားနဲ႔ ေရထဲက ေခါင္းေလာင္းေပၚမွာ ကမၸည္းထိုးထားတာကို ျမင္ခဲ့တာလား ဒါမွမဟုတ္ ဒတ္ခ္်ကုန္သည္ Gaspero ရဲ႕ ခရီးသြား မွတ္တမ္းကေန သိခဲ့ၾကတာလား ဒါမွမဟုတ္ Internet ကေန ရွာလို႔ Wikipedia မွ ကူးယူခဲ့ၾကတာလား၊ ၿပီးေတာ့ ဒီကိန္းဂဏန္းေတြက မွန္တယ္လို႔ ဘယ္သူ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္မလဲ။ 

အကယ္၍မ်ား ေခါင္းေလာင္းက ပိႆာခ်ိန္ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ရွိတယ္လို႔မ်ား ပုဂၢဳိလ္ေတြက ေျပာခဲ့တယ္ဆိုရင္ အဲဒီပုဂၢဳိလ္ေတြေတာင္ သိကၡာက်သြားႏိုင္ပါတယ္။ ထားပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာေတြ လြန္ခဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က အေလးခ်ိန္ Unit ကို က်ပ္သားနဲ႔ ပိႆာဆိုတဲ့ Unit ကို စသုံးေနၾကၿပီးလား။ ဘယ္သူေတြက ဒါကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ၾကမလဲ။
ထားပါေလ။ ပိႆာခ်ိန္ ၁၈၀,၀၀၀၊ မက္ထရစ္တန္ ၃၀၀ ဆိုတာ ကေလးကစားစရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယေန႔ ဦးစံလင္းက ပိႆာခ်ိန္ ၁၈၀,၀၀၀၊ တန္ ၃၀၀ ဆိုပါရင္ ယေန႔ မိမိတို႔သုံးေနတဲ့ Floating Crane ရဲ႕ Maxium Load Allownce ကိုလည္း ငဲ့ေစာင္းလွည့္ၾကည့္ သင့္တာေပါ့။ တန္ ၃၀၀ ကို ဒီ Crane နဲ႔ဆြဲတင္ရင္ အေပၚမေရာက္ခင္မွာပဲ Overload ျဖစ္ၿပီး ေမာ္တာေတြ မီးေလာင္လို႔၊ ႀကဳိးေတြျပတ္က်လို႔ အနားကလူေတြေတာင္ ေသသြားႏိုင္ပါတယ္။
အဲလို ျဖစ္ျပန္လည္း ဘာေျပာၾကမလဲ။ 

လာၾကည့္တဲ့ လူေတြထဲက ပုဂၢဳိလ္ မႀကဳိက္တာေတြကို ေျပာလို႔၊ စည္းေပါက္သြားလို႔ နဂါးေတြက ျပန္သိမ္းသြားတာပါလို႔ ေျပာၾကဦးမွာလား။
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အဲဒီကရိန္းနဲ႔မလို႔ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာျဖစ္လို႔ အေပၚေရာက္လာရင္လည္း ေခါင္းေလာင္းက ပိႆာခ်ိန္ ၁၈၀,၀၀၀၊ တန္ ၃၀၀ မရွိဘူး ဆိုတာကို အလိုလို ေၾကညာလိုက္သလို ျဖစ္သြားလို႔ ဘိုးေတာ္ေတြ၊ ပုဂၢဳိလ္ေတြပါ သိကၡာက်သြားမွာပါ။ 

တကယ္ဆို ဒါကိုေတြ႕တာနဲ႔ ေရေအာက္ေျမႀကီးထဲ ဘယ္ႏွေပေလာက္မွာ နစ္ျမဳပ္ေနပါတယ္ဆိုတာ ဒီပတ္ပတ္လည္ကို တူးေဖာ္ဖို႔ ဘယ္ႏွႏွစ္ ၾကာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္ဆိုတာ၊ တန္ ၃၀၀ ရွိေနတာမို႔ Maxium Load တန္ေလးရာကိုႏိုင္တဲ့ Floating Crane ႀကီးကို အသုံးျပဳၿပီး ဘယ္ေန႔ ဆြဲတင္မယ္ ဆိုတာကို အတိအလင္း ေၾကညာေပးလို႔ ရတာပဲေလ။ ဒါက ႐ိုး႐ိုးေလးပါ။ ဒါကိုျပည္သူေတြကို ဘိုးေတာ္ေတြ နတ္ေတြကို ယုံၾကည္လာေအာင္ ဇာတ္လမ္းေတြဆင္၊ အကြက္ေတြ ဆင္ေနၾကတယ္။ ဘာကိုမွ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေတာ့ ေမးတာနဲ႔ အဓိ႒ာန္ ဝင္ေနတယ္ ေျပာလိုေျပာ၊ နဂါးေတြ ဆီမီးပူေဇာ္ေနလို႔ပါလို႔ ေျပာလိုေျပာ။ ဒီလုပ္ရပ္က ျပည္သူေတြကို နတ္ေတြ၊ ဘိုးေတာ္ေတြကို အားကိုး ယုံၾကည္လာေအာင္ သက္သက္ဖန္တီး ေနသလိုလည္း ျဖစ္ေနၿပီး ေထရဝါဒ သာသနာကိုပါ ေမွးမွိန္သြားေအာင္ ဖန္တီးသလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျပည္သူေတြ အေတြးအေခၚျမင့္မားႏိုင္ၾကပါေစ။

ဘဲလားေလဘာတီ (Astro-Political Scientist)
The Voice Weekly
ယေန႔ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူေရးမွာ ယခုလို ဘိုးေတာ္ေတြက သူတို႔ဆယ္မွ ရတယ္ဆိုမွျဖင့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ရတာကို ဝမ္းသာစရာထက္ တိုင္းျပည္မွာ ဒီေခါင္းေလာင္းဆယ္တာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဘိုးေတာ္ေတြနဲ႔ နတ္ေတြကို ယုံၾကည္မႈအားေတြ မ်ားလာၾကၿပီး ေနရာ တိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွအစ ဘိုးေတာ္ေတြ ျခယ္လွယ္ လာႏိုင္ပါတယ္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအစစ္ ပဲခူးမွာေတြ႔ၿပီ

 Photo: ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအစစ္ ပဲခူးမွာေတြ႔ၿပီ
Friday, August 29, 2014

ယေန႔ ပဲခူးျမစ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေဒါပုံျမစ္သုံးခြဆိုင္တြင္ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ေန႔မွစ၍ ဆယ္ယူေနၾကသည့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးအေၾကာင္းေျပာပါဆိုလွ်င္ ထိုေနရာတြင္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းရွိ၊ မရွိေတာ့မေျပာႏုိင္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သမုိင္းပညာရွင္ သမုိင္း သုေတသီ တေယာက္မဟုတ္၍ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ႕က်က် မြန္ဘုရင္ ဓမၼေစတီမင္းႀကီး သြန္းေလာင္းေတာ္မူခဲ့သည့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းစစ္စစ္ကိုျပပါဆိုလွ်င္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ရင္ျပင္ေတာ္ အဂၤါေထာင့္(အေရွ႕ေထာင့္)ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကိုပဲ ၫႊန္ျပလိုပါသည္။ ထိုေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ သကၠရာဇ္ ၈၃၃-ခုႏွစ္တြင္ ဓမၼေစတီမင္း ဟံသာ၀တီထီးနန္းကို စိုးစံၿပီးေနာက္ သြန္းေလာင္းခဲ့ေၾကာင္း ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာသမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရႊသာေလ်ာင္းသမိုင္းစာအုပ္တြင္ ေရႊေမာ္ေဓာရင္ျပင္ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ေၾကးပိႆာခ်ိန္မွာ (၇၀၀၀)ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုဆယ္ယူေနသည့္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ပိႆာခ်ိန္မွာ(၁၀၀၀၀) သာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ဖတ္႐ႈရပါသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးအေၾကာင္းကိုေျပာလွ်င္ ဓမၼေစတီမင္း ျဖစ္ေပၚလာပုံကိုလည္း သိဖို႔လိုမည္ဟု ထင္ပါသည္။

ဓမၼေစတီမင္းသည္ ထိုေခတ္ ဟံသာ၀တီ ေနျပည္ေတာ္(ယခုပဲခူး ၿမိဳ႕)တြင္ မြန္တုိင္းရင္းသား အဖ ဦးေဗာဓိကႏွင့္ အမိ ရွင္မိထပ္တို႔မွ သကၠရာဇ္ (၇၇၁) တနလၤာေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ငယ္မည္ မင္းထန္ ျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ္ သာသနာ့ေဘာင္၀င္၍ ရွင္ဓမၼဓရဘြဲ႕ေတာ္ျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သို႔ စာသင္သြားသည္၊ သူႏွင့္အတူ ပဲခူးပုဂံေတာင္သား ရွင္ဓမၼၪာဏလည္း အတူပါသြားသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနာင္ ဟံသာ၀တီဘုရင္မႀကီးျဖစ္လာမည့္ ဗညားေထာဘြဲ႕ခံ(မြန္လူမ်ဳိးမ်ားက ရွင္ေစာပုကို ေစာပို႔မယ္ဟု ေခၚၾကသည္) ရွင္ေစာပုသည္ အင္း၀ဘုရင္၏ မိဘုရားအျဖစ္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အင္း၀တြင္ လုံး၀မေပ်ာ္ပိုက္သျဖင့္ ဟံသာ ၀တီ(ပဲခူး)သား ရဟန္းႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ ရွင္ဓမၼဓရႏွင့္ ရွင္ဓမၼၪာဏတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ရွင္ေစာပုအား ဟံသာ၀တီ(ပဲခူး)သို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ရွင္ေစာပု၏အသက္သည္ (၅၃)ႏွစ္ထဲေရာက္ၿပီျဖစ္ သည္။ ရွင္ေစာပုကုိ ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ ရာဇာဓိရာဇ္မင္းႏွင့္ မိဖုရား သုဒၶမာယာတို႔မွ သကၠရာဇ္ (၇၅၇)ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း (၁၂)၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ အသက္ (၁၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္မင္း ၏တူေတာ္ သမိန္စည္သူႏွင့္ လက္ဆက္ခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္သမီး သမိန္တကာေတာ္ႏွင့္ ႏွဲတကာသင္ သမီးႏွစ္ဦး ဗညာဗ႐ူေခၚ သမိန္ဗ႐ူးသား တေယာက္ဖြားျမင္သည္။ အသက္ (၂၅)ႏွစ္တြင္ သမိန္စည္သူ ကြယ္လြန္ၿပီး အင္း၀ဘုရင္ ဆင္ျဖဴရွင္၏မိဖုရားအျဖစ္ အင္း၀သုိ႔ပါသြားျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖင့္ ဟံသာ၀တီ(ပဲခူး)သုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ၈၁၄ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ (၅၃)ႏွစ္တြင္ ဧကရီဘြဲ႕ထူးခံ၍ ရွင္ေစာပုဘုရင္မႀကီးျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္မႀကီးျဖစ္ၿပီးေနာက္ မိမိအား အင္း၀မွကယ္တင္ခဲ့ေသာ ရဟန္းႏွစ္ပါး အနက္ ရွင္ဓမၼဓရအား လူ၀တ္လဲေစကာ သမီးေတာ္ႏွဲတကာသင္ႏွင့္ လက္ထပ္ေပးကာ ဓမ္ၼေစတီဘြဲ႕ထူးခံ၍ အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာအပ္ႏွင္းေလ သည္။

ရွင္ေစာပုသည္ သကၠရာဇ္ ၈၁၄ မွစတင္နန္းစံခဲ့ၿပီး ၈၃၃ ခုႏွစ္တြင္ သမက္ေတာ္ ဓမၼေစတီမင္းအား နန္းအပ္၍ ရန္ကုန္သုိ႔ႂကြ၍ နန္းစံေလသည္။

ဓမၼေစတီမင္းသည္ ရာမာဓိပတိဘြဲ႕ခံ၍ ဟံသာ၀တီပဲခူးကုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူသည္။

ဓမၼေစတီဟူသည္မွာ (ဓမၼ)ပိဋကသံုးပံုတရားအဆီအႏွစ္တုိ႔ကုိ သိေသာေၾကာင့္ (ေစတီ)သည္ လူတို႔၏ ပူေဇာ္ရာျဖစ္၍ ဓမၼေစတီဟုေခၚသည္။ အဓိပ္ၸါယ္ကား ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားအပ္ေသာ ဓမၼပိဋက သံုးပံု၏ တရားအဆီအႏွစ္တို႔ကို သိသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတို႔ထက္ ျမတ္ကာ လူတို႔၏ပူေဇာ္ျခင္းငွာ ထုိက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼေစတီဟုေခၚ ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ရာမာဓိပတိဆိုသည္ကာ ကုသိမတိုင္း= ပုသိမ္+ ဥကၠလာပတုိင္း ဟံသာ၀တီ မုတၱမတုိင္းစသည့္ မြန္တုိင္းသံုးရပ္ကုိ တရားႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ရာမာဓိပတိ၊ တနည္းအားျဖင့္ မြန္တိုင္းအားလံုးကုိ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မြန္ဘုရင္တပါးျဖစ္၍ ရာမာဓိပတိေခၚဆိုေၾကာင္း ကလ်ာဏီေက်ာက္စာအေျချပဳေရးသားသည့္ ကလ်ာဏီသိမ္ေတာ္ႀကီးသမိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဓမၼေစတီမင္းသည္ ဗုဒၶစာေပပိဋကအရာတြင္ သူမတူေအာင္ ကၽြမ္း က်င္တတ္ေျမာက္သလုိ အင္းအိုင္ဂါထာမႏၱရားအတတ္ေတြလည္း အထူး ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဘုရင္တပါးျဖစ္သည္။

ယခု ေရႊေမာ္ေဓာရင္ျပင္ေတာ္ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏အတြင္းပုိင္းတြင္ အင္းကြက္မ်ားကုိေတြ႕ရသလို အျပင္ဘက္၌လည္း မြန္-ျမန္မာပါဠိ စာမ်ားအျပင္ ေခါင္းေလာင္းအထက္ပုိင္းတြင္ အင္းကြက္မ်ားကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၎ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏မ်က္ႏွာ၀အက်ယ္သည္ ၅ ေပ ၁ လက္မ ခန္႔ရွိၿပီး ေခါင္းေလာင္းႏႈတ္ခမ္းမွ အေပၚဆံုးခ်ိတ္ကြင္းအထိ ၆ ေပခန္႔ ျမင့္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဓမၼေစတီမင္းသည္ လူတုိ႔၏ပူေဇာ္ရာဆိုတာ မွန္ေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဘုရားဖူးလာသူမ်ားသည္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

သကၠရာဇ္ ၈၃၃ ခုႏွစ္မွ သကၠရာဇ္ ၈၅၄ ခုႏွစ္ထိ (၂၁)ႏွစ္တုိင္ နန္းစံခဲ့ေသာ ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ ဓမၼေစတီမင္းသည္ သူနန္းတက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေခါင္းေလာင္းမ်ားစြာ သြန္းေလာင္းျခင္း၊ က်ဳိက္ပြန္ဘုရား၊ ေရႊဂူႀကီး၊ ေရႊဂူေလးဘုရား၊ ကလ်ာဏီသိမ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ အျခားသိမ္မ်ား စြာတုိ႔ကို ေဆာက္လုပ္၍ ဟံသာ၀တီ၌သာ မ်ားစြာစိုးစံသည္ကုိေတြ႕ရွိရ သည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ ဓမၼေစတီနန္းတက္ၿပီး သြန္းေလာင္း၍ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ဓမၼေစတီေခါင္း ေလာင္းအစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္မွ ငဇင္ကာသယ္သြားသည့္ ေၾကးပိႆာခ်ိန္ တသိန္းရွစ္ေသာင္းရိွေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးရွိ၏ မရွိ၏၊ ေရထဲက်၏ မက်၏၊ ပိႆာခ်ိန္မွန္၏ မမွန္၏ေတာ့ သိလည္းမသိ၍ ေ၀လည္းမေ၀ဖန္ လိုပါ။ ေ၀ဖန္ရန္အတြက္လည္း ၪာဏ္မရွိပါေၾကာင္း ႐ုိးသားစြာ၀န္ခံပါသည္။
ယခု စာေရးသူေတြ႕ရွိရသည့္ ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာမွ ေခါင္းေလာင္းႀကီး သည္ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ထင္ရွား ေတြ႕ရွိရ၍ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတြ႕ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိုးျမင့္လြင္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
ယေန႔ ပဲခူးျမစ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေဒါပုံျမစ္သုံးခြဆိုင္တြင္ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ေန႔မွစ၍ ဆယ္ယူေနၾက သည့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးအေၾကာင္းေျပာပါဆိုလွ်င္ ထိုေနရာတြင္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းရွိ၊ မရွိေတာ့မေျပာႏုိင္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သမုိင္းပညာရွင္ သမုိင္း သုေတသီ တေယာက္မဟုတ္ ၍ ျဖစ္ ပါသည္။

ရန္ပံုေငြအခက္အခဲေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား အား လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကး တိုးမေပးႏိုင္

Photo: ရန္ပံုေငြအခက္အခဲေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား အား လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကး တိုးမေပးႏိုင္
Friday, August 29, 2014

မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရး ဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္သင္ၾကားေနသည့္ မြန္အမ်ဳိး သားေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားအား ရန္ပံုေငြအခက္အခဲ ေၾကာင့္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးတိုးျမႇင့္ ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ရန္ပံု ေငြ ရွာေဖြေရးေကာ္မတီက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ မွစၿပီး လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆရာတစ္ ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅ဝဝဝဝထိ တိုးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု ဧၿပီ ၃ဝ ရက္မွ ေမ ၁ရက္ထိ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္ ပညာေရးညီလာခံက ဆံုးျဖတ္ထား ခဲ့သည္။ လစဥ္ေထာက္ပံ႕ေၾကးတိုး ေပးရန္ ရန္ပံုေငြရွာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းမထားသည့္ အခက္အခဲ မ်ားရွိသည့္အတြက္ ယင္းသို႔ တိုး ေပးရန္ အခက္အခဲျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးေကာ္ မတီဝင္ ဆရာေဇကရွင္းျပသည္။

''မတိုးေပးႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္၊ ပထမသံုးလမွာ တစ္လ ႏွစ္ေသာင္း ပဲ ေပးႏိုင္တယ္''ဟု ဆရာေဇက ေျပာသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေၾကး တိုး ျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြရွာ ေဖြေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းထား ၿပီး ယင္းေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမတို႔အား ေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ ဟု မြန္ပညာေရးညီ လာခံက ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ 

လက္ ရွိတြင္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမတို႔ကို တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၂ဝဝဝဝသာ မြန္အမ်ိဳးသားပညာ ေရးဌာနက ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိ သည္။

မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ မြန္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္သင္ၾကားေနသည့္ မြန္အမ်ဳိး သားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာ မ ၈ဝဝခန္႔ရွိသည္ဟု မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးဌာန၏ စာရင္းအရ သိရ သည္။

''တခ်ဳိ႕ကလဲ ရြာကေန ထပ္ၿပီး ေတာ့ ေထာက္ပံ့ေပးတာေတြလဲ ရွိ ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လစာတိုး ေပးမယ္ၾကားေတာ့ ေပ်ာ္တာေပါ့၊ တိုးေပးဖို႔လဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာပါပဲ၊ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ႏွစ္ေသာင္း ပဲရေနတယ္''ဟု မြန္ေက်ာင္းဆရာ မတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းသို႕ ေထာက္ပံ့ေၾကးနည္း ပါးမႈေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာ မ မတည္ၿမဲမႈႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ ရကာ စာသင္ၾကားရာတြင္လည္း အ ခက္အခဲမ်ဳိးစံု ႀကံဳေတြ႕ရသည္ဟု ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမတို႔က ေျပာ သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိသည့္ ပါတီ၊ တပ္တည္ဧရိယာႏွင့္ နီးစပ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕ နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ၾကာအင္းဆိပ္ ၾကီးၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသမ်ားအျပင္ သံျဖဴဇရပ္၊ မုဒံု၊ က်ဳိက္မေရာ၊ ဘားအံ၊ ေကာ့က ရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ မြန္စာကို မြန္အ မ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္သည့္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာန စာရင္းအရ မြန္အ မ်ိဳးသားေက်ာင္း ၁၄၃ေက်ာင္းရွိၿပီး ေက်ာင္းသား ၁၃ဝဝဝေက်ာ္ႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္သင္ၾကား သည့္ မြန္စာေပသင္ေက်ာင္း ၁ဝ၅ ေက်ာင္းရွိကာ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၃ဝဝဝ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Dawei Watch
Yangon Media Group
မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရး ဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုး ရေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္သင္ၾကားေနသည့္ မြန္အမ်ဳိး သားေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားအား ရန္ပံုေငြ အခက္အခဲ ေၾကာင့္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးတိုးျမႇင့္ ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ရန္ပံု ေငြ ရွာေဖြေရးေကာ္ မတီက ေျပာသည္။

နည္းပညာက သင့္ကုိ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း (၇) ခု

Photo: နည္းပညာက သင့္ကုိ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း (၇) ခု
Friday, August 29, 2014

Nomophobia ( no-mobile-phone phobia) ေရာဂါက လူငယ္ေတြအေပၚ ပုိပုိျပီး အက်ဳးိသက္ေရာက္မႈျဖစ္လာေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရာဂါေဝဒနာရွင္ေတြမွာ သူတို႔ ဖုန္းနဲ႔ေဝးကြာျပီး Update သတင္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ မရရိွႏုိင္ေတာ့တဲ့အခါ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားျခင္း၊ စိတ္ေျခာက္ခ်ားမႈ စတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ သုေတသနပညာရွင္ေတြက ဒီစိတ္စြဲလမ္းမႈ အေျခအေနကို ေလာင္းကစားနဲ႔ ေတာင္ ႏႈိင္းယွဥ္ထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ နည္းပညာေတြက ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ သင့္ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသလဲ။

သုတ္ရည္အားနည္းျခင္း
Wi-fi ျဖန္႔ေဝမႈ လိုင္းေတြက သုတ္ရည္ကို ပ်က္ဆီးေစႏုိင္တဲ့ အလားလာရိွျပီး ေယာက်္ားေတြရဲ႕ သေႏၶေအာင္ျခင္းကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာၾကည့္ရတဲ့အတြက္ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါ
ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္သားျပင္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ အခ်ိန္ၾကာၾကီး စိုက္ၾကည့္ေနျခင္းဟာ သင့္မ်က္စိကို ေကာင္းက်ဳိးမေပးပါဘူး။ အဲ့ဒီလုိ ကြန္ပ်ဴတာကို အၾကာၾကီး ျကည့္မယ္ဆိုရင္ မ်က္စိနာတာ၊ ေခါင္းကိုက္တာ၊ အျမင္မႈန္ဝါးလာတာ စတဲ့ ေရာဂါေတြကို ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္။ ဒီျပသနာေတြကို သက္သာလာေအာင္ မ်က္ႏွာကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ခြာေပးျပီး ခပ္ၾကာၾကာေလး အနားယူေပးပါ။

လက္မကို ေတာက္ေပးျခင္း
လက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ဆဲလ္ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ အသုံးျပဳမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ လက္မ tendinitis ျမင့္မားလာတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေရာဂါေတြကို သိရိွေစတဲ့ လကၡဏာေတြမွာ ထုံထုိင္းမႈျဖစ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

အေနအထား မမွန္ကန္ျခင္း
စားပြဲေစာင္းေရွ႕မွာ ခါးကုန္းအေနအထားနဲ႔ တေနကုန္ ထုိင္ျခင္းက ေနာက္ေက်ာရိုးနာက်င္မႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္တဲ့ အေနအထားလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္သြားေအာင္ နံရိုးေတြ ဆန္႔တန္းေပးပါ။

ဆဲလ္ဖုန္း တံေတာင္ဆစ္ေရာဂါျဖစ္ျခင္း
ဖုန္းကဘယ္ေလာက္ပဲ လွပလွပ အေရးမၾကီးပါဘူး။ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဒီနာက်င္မႈေဝဒနာၾကိတ္မိတ္ခံေနရတဲ့ သားေကာင္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆဲလ္ဖုန္းတံေတာင္ဆစ္ ဆိုတာ အခ်ိန္ၾကာၾကီး တံေတာင္ဆစ္ကို ေကြးထားျပီး လက္ေမာင္းမွာ ေသြးေၾကာထဲနာက်င္မႈျဖစ္ေစတဲ့ ေရာဂါ  လကၡဏာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ဖုန္းေျပာဆိုဖို႔ သင့္ဖုန္းကို နားနဲ႔ ကပ္လ်က္ကိုင္ထားမယ္ဆိုရင္ အဆင္မေျပမႈ ရိွေကာင္းရိွႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဆို ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ ေနာက္လက္တဖက္ ကို ေျပာင္းလိုက္ပါ (သို႔) လက္နဲ႔ကိုင္ေျပာစရာမလိုတဲ့ နားၾကပ္ (သို႔) ဘလူးတုသ္နားၾကပ္ အသုံးျပဳပါ။

ဆိုက္ဘာေရာဂါ
ဒီေရာဂါလကၡဏာအေျခအေနအေပၚ သုေတသနပညာရွင္မ်ားဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိတ္ရႈပ္ေထြးေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေရာဂါက အျမင္အာရုံ စူးစိုက္မႈ( virtual reality) မွာ အခ်ိန္ကုန္ဆုံးေစတဲ့ လူေတြကို ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစေၾကာင္း သိရိွခဲ့ပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ (VR) အျမင္အာရုံ အသုံးခ်ရတဲ့ေနရာေတြဟာ 3D ရုပ္ရွင္ (သို႔) ဖုန္း(သို႔) တက္ဘလက္ေပၚက HD ဖန္သားျပင္ေတြ ပါဝင္တယ္။ ေရာဂါရဲ႕လကၡဏာေတြ ကေတာ့ မူးေနာက္ျခင္းနဲ႔ ေခါင္းကိုက္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Source: Reader's Digest
Trend Myanmar
Nomophobia ( no-mobile-phone phobia) ေရာဂါက လူငယ္ေတြအေပၚ ပုိပုိျပီး အက်ဳးိသက္ေရာက္ မႈျဖစ္ လာေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရာဂါေဝဒနာရွင္ေတြမွာ သူတို႔ ဖုန္းနဲ႔ေဝးကြာျပီး Update သတင္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ မရရိွႏုိင္ေတာ့တဲ့အခါ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားျခင္း၊ စိတ္ေျခာက္ခ်ားမႈ စတဲ့ ေရာဂါ လကၡဏာေတြ ျဖစ္ေပၚ လာပါတယ္။ သုေတသနပညာရွင္ေတြက ဒီစိတ္စြဲလမ္းမႈ အေျခအေနကို ေလာင္း ကစားနဲ႔ ေတာင္ ႏႈိင္းယွဥ္ထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ နည္းပညာေတြက ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ သင့္ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသလဲ။

ကာဒစ္ရွ္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ေခါင္းျဖတ္ေနသည့္ ဗီဒီယိုကို IS အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ျပသ

Photo: ကာဒစ္ရွ္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ေခါင္းျဖတ္ေနသည့္ ဗီဒီယိုကို IS အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ျပသ
Friday, August 29, 2014

အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ (IS) စစ္ေသြးႂကြ အဖြဲ႕က ၎တို႔၏ ရန္သူေတာ္ ကာဒစ္ရွ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အေနျဖင့္ ကာဒစ္ရွ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ေခါင္းျဖတ္သတ္သည့္ ဗီဒီယိုအား ထုတ္ျပန္ ျပသခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေသြးထဲက သတင္းစကားဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ဗီဒီယိုထဲတြင္ ကာဒစ္ရွ္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို IS တပ္ဖဲြဲ႕ဝင္မ်ားက ေခါင္းျဖတ္သတ္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းအျပင္ အဖမ္းခံထားရသည့္ ကာဒစ္ရွ္ တိုက္ခုိက္ေရးသမားမ်ားဟု ယူဆရသူအခ်ိဳ႕၏ ပံုရိပ္ကိုလည္း ျပသထားသည္။ ၎တို႔အားလံုး လိေမၼာ္ေရာင္ တူညီဝတ္စံုမ်ားႏွင့္ ရွိေနၾကသည္။

ဗီဒီယိုထဲတြင္ ကာဒစ္ရွ္ အမ်ိဳးသားသည္ IS တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အီဂ်စ္ေျမာက္ပိုင္း မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕မွ ဗလီတစ္ခုေရွ႕တြင္ ဒူးေထာက္လ်က္သား ရွိေနၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ IS တို႔က ၎ကို ေခါင္းျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကာဒစ္ရွ္တို႔က အေမရိကန္၏ အလိုအတိုင္း IS အဖြဲ႕ကို ဆက္လက္ တိုက္ခုိက္ေနမည္ ဆိုပါက ဖမ္းဆီးထားသည့္ အျခား ကာဒစ္ရွ္ တိုက္ခုိက္ေရး သမားမ်ားကိုလည္း ေခါင္းျဖတ္မည္ဟု ၎တို႔က ၿခိမ္းေျခာက္ သတိေပးခဲ့သည္။

IS တို႔သည္ အေမရိကန္၏ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခုိက္မႈမ်ားကို လက္စားေခ်သည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ သတင္းေထာက္ ဂ်ိမ္းစ္ဖိုေလကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ေနပံု ဗီဒီယိုကိုလည္း အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္ခဲ့ဖူးသည္။ အေမရိကန္သည္ IS တုိ႔၏ ရန္သူေတာ္ ကာဒစ္ရွ္ တိုက္ခုိက္ေရး အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးေနသည္။

အေစာပိုင္းက ဆီးရီးယားတြင္ ႐ိုက္ကူးထားသည္ဟု ယူဆရသည့္ IS တို႔၏ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ဆီးရီးယား အစိုးရ စစ္စခန္းတစ္ခုကို သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ဆီးရီးယား စစ္သား အမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ကာ အခ်ိဳ႕ကို သံု႔ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းယူသြားသည့္ ပံုရိပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ဆြန္နီ အစၥလာမ္မစ္ အစြန္းေရာက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ IS အဖြဲ႕သည္ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္မွ နယ္ေျမ အမ်ားအျပားကို သိမ္းပိုက္ကာ အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထူေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

BBC 
အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ (IS)စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕က ၎တို႔၏ရန္သူေတာ္ ကာဒစ္ရွ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ သည့္အေနျဖင့္ ကာဒစ္ရွ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ေခါင္းျဖတ္သတ္သည့္ ဗီဒီယိုအား ထုတ္ျပန္ ျပသခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၄၃)ဦးကို ဆီးရီးယား ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖမ္းဆီးထား

Photo: ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၄၃)ဦးကို ဆီးရီးယား ေတာ္ လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖမ္းဆီးထား
Friday, August 29, 2014

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံပိုင္ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ ေဒသတြင္ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္း သိမ္းမႈ အဖဲြ႕ဝင္ အမ်ားအျပားကို ဆီးရီးယား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အယ္လ္ေကးဒါး အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္ လွန္ေရး သမားမ်ား အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္ အခ်ိဳ႕က ဩဂုတ္(၂၈)ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ (၄၃)ဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီး (၈၁)ဦးကို ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ထားေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေၾကညာသည္။

ဖီဂ်ီႏိုင္ငံသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၄၃)ဦးသည္ ကူနီထရာ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္အနီးတြင္ အထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ၎တို႔၏ လက္နက္မ်ားကို သိမ္းယူကာ ဓားစာခံမ်ားအျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးထုပ္ျပာမ်ား ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသား (၈၁)ဦးမွာ လက္နက္ခ်ရန္ ျငင္းဆိုၿပီး အေျခစိုက္ စခန္းထဲတြင္ ဆက္လက္ ရွိေနသည့္အတြက္ ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ ခံထားရေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ အေျခအေနကို ကုလသမဂၢက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳး စားေနေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဖီဂ်ီစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာ္ဆီဆီ တီကြိဳင္တိုဂါက ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးမွာ လတ္တေလာတြင္ စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေန ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ကူညီၾကပါရန္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားတြင္ သမၼတ ဘာရွာအာဆက္ဒ္ကို ေတာ္လွန္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပား ရွိေနၿပီး အယ္လ္ေကးဒါးတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အယ္လ္ႏူဆာရာ တပ္ဦးကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ားလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ ဩဂုတ္ (၂၇)ရက္က ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ရွိ ကူနီထရာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အစၥေရးပိုင္နက္ဘက္ က်ဴးေက်ာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသျဖင့္ အစၥေရး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲငယ္ မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကူနီထရာသည္ ဂိုလန္ရွိ အစၥေရးႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔ ပိုင္နက္မ်ားၾကား နယ္နိမိတ္ ပိုင္းျခားထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ျဖစ္ၿပီး အစၥေရး အတြက္လည္း မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ နယ္ျခားစခန္း တစ္ခုသဖြယ္ တည္ရွိေနသည္။

Ref: Channelnewsasia
7Day DAILY
ဆီးရီးယားႏုိင္ငံပိုင္ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ ေဒသတြင္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈအဖဲြ႕ဝင္ အမ်ားအျပား ကို ဆီးရီးယား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၌ အုပ္စုဖြဲ႕ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈအား အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ


၂၈.၈.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၁၂၁၅ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၀/ေတာင္ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ ခုိင္ေရႊ၀ါ လမ္းမေပၚတြင္ လူအမ်ားအုပ္စုဖြဲ႕ကာ တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

ကယားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း စစ္တမ္းေကာက္ရန္ ၿဗိတိန္အဖြဲ႔ နည္းပညာ ကူညီမည္

Photo: ကယားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း စစ္တမ္းေကာက္ရန္ ၿဗိတိန္အဖြဲ႔ နည္းပညာ ကူညီမည္
Friday, August 29, 2014

အေမရိကန္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္း စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူေနေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေျခာက္ခုကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Mine Advisory Group(MAG) က နည္းပညာ အကူအညီေပးမည္ဟု MAG ဆက္ဆံေရးအရာရွိ ၾသဂတ္စတင္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

MAG က ပထမဆုံးအျဖစ္ မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းစစ္တမ္းမ်ား စနစ္တက် ေကာက္ယူရမည့္ ပုံစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔ ေျခာက္ဖြဲ႔ကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္း သင္တန္းမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ေဒသခံေတြကို မိုင္းအသိပညာေပးတဲ့ အစီအစဥ္ေတြမွာ သူတို႔ဘက္က ေတာင္းဆိုရင္ ေပးႏိုင္သမွ် အကူအညီေပးမယ္”ဟု ၾသဂတ္စတင္းက ေျပာသည္။

ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးရန္၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဒဏ္ခံရသူမ်ားကို ကူညီရန္ႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားရွိ မရွိ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရန္ အေမရိကန္အစိုးရက ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေျခာက္ခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀,၀၀၀ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

အဆုိပါေငြေၾကးအကူအညီကို ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္အဖြဲ႕၊ ကရင္နီလူငယ္မ်ားသမဂၢ၊ ေပးဆပ္အလင္းတန္း၊ ကယားဖူးအဖြဲ႕၊ Youth Light Formation Center ႏွင့္ Community Youth Cente ဆိုေသာ အဖြဲ႔မ်ားက ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ စတင္၍ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားအလိုက္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းထိခံရသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ မိုင္းအႏၱရာယ္အသိေပးျခင္း၊ အသက္ေမြးမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ မိုင္းထိခံရသူမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကို ပညာသင္စရိတ္ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၁၁၂ ဦး၊ ေျခေထာက္ျပတ္သူ ၁၀၁ ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၁၁ ဦး ရွိေၾကာင္း ကရင္နီ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပင္မအဖြဲ႔ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ျမန္မာသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ တတိယအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ Landmine and Cluster Munition Monitor အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

Mizzima - News in Burmese
အေမရိကန္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္း စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူေနေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေျခာက္ခုကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Mine Advisory Group(MAG) က နည္းပညာ အကူအညီေပးမည္ဟု MAG ဆက္ဆံေရးအရာရွိ ၾသဂတ္စတင္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ဥပေဒမဲ့ အလုပ္ထုတ္လွ်င္ အလုပ္ရွင္ကို ေငြဒဏ္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္

Photo: ဥပေဒမဲ့ အလုပ္ထုတ္လွ်င္ အလုပ္ရွင္ကို ေငြဒဏ္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္
Friday, August 29, 2014

ဥပေဒမဲ့ အလုပ္ထုတ္ပါက အလုပ္ရွင္ကို ေငြဒဏ္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ပါခ်မွတ္ရန္ သမၼတမွတ္ခ်က္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္အခြင္႔ အေရး ေလ့ လာေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးသည့္အတြက္ သမၼတက မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္ရန္ ေပးပို႔ခဲ့ရာ သမၼတက အထက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ၍ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားမ်ားကို ဥပေဒမဲ႔ အလုပ္ထုတ္ပါက ေငြဒဏ္ က်ပ္ငါးသိန္းခ်မွတ္ရမည္႔အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းမွသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ထိေရာက္မႈရွိမည္” ဟု သမၼတက မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“ျပည္သူ႔ဆႏၵအတိုင္း သမၼတႀကီးက မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို အခန္း(၉)မွာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ရင္ ဥပေဒအရအေရးယူႏိူင္ဖို႔ ေငြဒဏ္ေကာ၊ ေထာင္ဒဏ္ေကာ ႏွစ္ရပ္စလံုးခ်မွတ္ဖို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳထားတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္ပါ ထည္႔သြင္းထားေသာ္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေငြဒဏ္သာထည့္သြင္းထားခဲ့ၿပီး သမၼတက ေထာင္ဒဏ္ပါ ခ်မွတ္အေရးယူမွသာ ထိေရာက္မႈရွိမည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုပါမွတ္ခ်က္ျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေရး ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခန္းကုိးခန္းပါ၀င္ၿပီး အခန္း ၁ မွ ၅ အထိ အလုပ္ သမား၊ အလုပ္ရွင္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေၾကာင္းအရာ၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အခန္း(၆)မွ အခန္း(၉)အထိ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ဆိုင္ရာမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ထည့္သြင္း ထားသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုမူလဥပေဒအရ မည္သည့္အလုပ္ရွင္မဆို ပုဒ္မ ၃၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၉ တို႔ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရသူသည္ ေငြဒဏ္အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းေနရာတြင္ ေငြဒဏ္က်ပ္ ငါးသိန္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေငြဒဏ္တိုးျမႇင့္ထားသည့္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္အထိ အေရးယူရန္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ထားၿပီးလာမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားေရးရာခံုသမာဓိေကာင္စီ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ကိုေနာ္ေအာင္က “အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမား ဘယ္ေလာက္ အလုပ္ျဖဳတ္ျဖဳတ္ ဒဏ္ေၾကးက ငါးသိန္းပဲေဆာင္ရမွာ။ အဲဒီအတြက္ သမၼတရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကလည္း ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းမွသာ တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါတယ္။ တကယ္လည္း ေထာင္ဒဏ္ထည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

မူလ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးနည္းဥပေဒတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ပါက ေငြဒဏ္သာ က်ခံေစၿပီး ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေပ။ အလုပ္သမားမ်ားက ဆႏၵျပရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာက ခြင္႔ျပဳမွသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ခြင္႔ျပဳခ်က္မပါဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ထိ အေရးယူရန္လည္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

Mizzima - News in Burmese 

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Master Sports ဖိနပ္စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာ မရရွိျခင္း၊ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ အလုပ္ပိတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုးရီးယားသံ႐ံုးေရွ႕သို႔ အင္အား ၆၀ဝ ခန္႔ျဖင့္ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္က လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္စဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဘုိဘုိ
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Master Sports ဖိနပ္စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာမရရွိျခင္း၊ အေၾကာင္း မၾကားဘဲ အလုပ္ပိတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုးရီးယားသံ႐ံုးေရွ႕သို႔ အင္အား ၆၀ဝ ခန္႔ျဖင့္ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္က လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္စဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဘုိဘုိ
ဥပေဒမဲ့ အလုပ္ထုတ္ပါက အလုပ္ရွင္ကို ေငြဒဏ္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ပါခ်မွတ္ရန္ သမၼတမွတ္ခ်က္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္အခြင္႔ အေရး ေလ့ လာေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ဆီးရီးယားေလတပ္စခန္းကို သိမ္းပိုက္စဥ္က ဖမ္းဆီးထားသူ ၂၅၀ ကို IS အဖြဲ႔က သတ္ပစ္လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ဗီဒီယိုထြက္ေပၚ

  
ဆီးရီယားအစိုးရ၏ တက္ကာ ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုကို ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ သိမ္းပိုက္ခံစဥ္က ဖမ္းဆီးခဲ့သူ ၂၅၀ ကို သတ္ပစ္ လုိက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို IS အဖြဲ႔က ထုတ္ေဖာ္ျပသ လိုက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား တစ္ဦး လုပ္ငန္းခြင္၌ ျငမ္းေပၚမွ ျပဳတ္က်ျပိး ဦးေခါင္း ဒဏ္ရာရ

Photo: ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား တစ္ဦး လုပ္ငန္းခြင္၌ ျငမ္းေပၚမွ ျပဳတ္က်ျပိး ဦးေခါင္း ဒဏ္ရာရ
Friday, August 29, 2014

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ Thalang မွ Koh Kaew ရိွ Baan Reua ေက်ာင္း၏ ျငမ္းစင္ေပၚမွ ေျခေခ်ာ္က်ကာ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာျဖင့္ ေဆး ရံုတြင္ ေဆးကုသခံယူေနရေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္သားအမည္မွာ ရဲမွတ္တမ္းအရ မစၥတာ ၀မ္ခ်ဳင္း (၂၀ ႏွစ္) ျဖစ္၍ အဂၤါေန႔က ေက်ာင္း အေဆာက္အဦ ေဆးသုတ္ေနစဥ္ (၆)မီတာ အျမင့္မွ ေျခေခ်ာ္က်ၿပီး ေျမျပင္လူသြားလမ္းႏွင့္ ဦးေခါင္းကို ျပင္းထန္စြာ ရိုက္ခတ္မိသြားသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားက မစၥတာ ၀မ္ခ်ဳိင္းအား Thalang ေဆးရံုသို႔ အလ်င္အျမန္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ဖူးကက္ၿမိဳ႕ရိွ Vachira Phuket ေဆးရံုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။

“ဘာအကာအကြယ္မွ မထားပဲ ေနရာျမင့္ျမင့္မွာ အလုပ္လုပ္ရင္ အႏၱရာယ္ေတြ႕ရစၿမဲပါ” ဟု ဆိုလ်က္ ကာနယ္ ဆန္နစ္မွ လုပ္သားအားလံုးကို လက္ရိွမိုးရာသီကာလအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္၌ အထူးသတိကရုျပဳၾက ရန္ ႏိႈးေဆာ္ လိုက္သည္။

၀မ္းခ်ဳိင္း၏ဖခင္၀င္ အပါအ၀င္ ေက်ာင္းေဆးသုတ္လုပ္သားအားလံုးမွာ Koh Sireh မွ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒဏ္ရာရသူ၏ အသက္(၁၈)ႏွစ္အရြယ္ ညီမ၀မ္းကြဲက ရဲဌာနသို႔ ေျပာျပသည္။

Ref : Phuket Gazette
M-Media
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ Thalang မွ Koh Kaew ရိွ Baan Reua ေက်ာင္း ၏ ျငမ္းစင္ေပၚမွ ေျခေခ်ာ္က်ကာ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာျဖင့္ ေဆး ရံုတြင္ ေဆးကုသခံယူေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဥေရာပ အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားဆု ေရာ္နယ္ဒုိ ရရွိ

Photo: ဥေရာပ အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားဆု ေရာ္နယ္ဒုိ ရရွိ
Friday, August 29, 2014

၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ရာသီအတြက္ ဥေရာပရဲ႕ အေကာင္းဆံုုး ေဘာလံုးသမားဆုကိုု ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ တုုိက္စစ္မႉး ခရစ္တီယာႏုိ ေရာ္နယ္ဒုိ ရရွိသြားပါတယ္။

အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ေရာ္နယ္ဒုိဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီမွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ၁၇ ဂိုုးသြင္း ထားၿပီး ရီရဲလ္မက္ဒရစ္ကို ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗုုိလ္စြဲေအာင္ ကူညီႏုုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္က အာဂ်န္ေရာ္ဘင္နဲ႔ ဂိုုးသမား ႏူအာတုိ႔ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ရရွိခဲ့တာပါ။

“ဒီဆုအတြက္ အသင္းေဖာ္ေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ ရမွာပါ။ အသင္းေဖာ္ေတြ မကူညီဘဲ တေယာက္တည္းအစြမ္းနဲ႔ ဆုုရဖုုိ႔ မျဖစ္ႏုုိင္ပါဘူး” လိုု႔ ေရာ္နယ္ဒုုိက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဥေရာပရဲ႕ အေကာင္းဆံုုးေဘာလံုုးသမားဆုုကိုုေတာ့ ဘုုိင္ယန္ျမဴးနစ္ ေတာင္ပံကစားသမား ရီဘာရီက ရရွိထားပါတယ္။

ဒီဗီြဘီ
၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ရာသီအတြက္ ဥေရာပရဲ႕ အေကာင္းဆံုုး ေဘာလံုးသမားဆုကိုု ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ တုုိက္စစ္မႉး ခရစ္တီယာႏုိ ေရာ္နယ္ဒုိ ရရွိသြားပါတယ္။

အီးစီးကရက္ေသာက္သုံးမႈကို တားျမစ္ဖို႔တိုက္တြန္းလိုက္သည့္ ကုလသမဂၢ

Photo: အီးစီးကရက္ေသာက္သုံးမႈကို တားျမစ္ဖို႔တိုက္တြန္းလိုက္သည့္ ကုလသမဂၢ
Friday, August 29, 2014

ကုလသမဂၢက်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက အီးစီးကရက္ေသာက္သုံးျခင္းဟာ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလိုစီးကရက္ေသာက္သုံးတာမ်ဳိးကို
တားျမစ္ဖုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။အီးစီးကရက္ဟာ မိခင္၀မ္းတြင္းရွိ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္တာေၾကာင့္ အစိုးရေတြအေနနဲ႔ လူငယ္ေတြကို အီးစီးကရက္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ သင့္တယ္လုိ႔ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔မွာ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္လိုက္ ပါတယ္။
 
ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက စီးကရက္ပုံစံအီးစီးကရက္ ေသာက္ရာကေန မႈတ္ထုတ္လုိက္တဲ့အေငြ႕ဟာ ေဘးနားကလူေတြကို ထိခုိက္ႏိုင္ျခင္းရွိ၊မရွိမသိႏိုင္ေသးသ၍ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေဆာက္အဦေတြအတြင္းမွာအီးစီးကရက္ေသာက္သုံး မႈကို တားျမစ္ပိတ္ပင္သင့္သည္လို႔လည္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။အီးစီးကရက္ဟာ ေဆးရြက္ႀကီးေပါင္းနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ စီးကရက္ထက္ပိုၿပီးအႏၲရာယ္ကင္းတဲ့အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 
ဒါေပမယ့္ ေဆးရြက္ႀကီးေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းကို ျဖတ္လုိက္သူေတြ အာသာေျပဖို႔ေသာက္သုံးတဲ့ အီးစီးကရက္ဟာသုံးစြဲသူအတြက္ ေဘးကင္းမႈရွိမရွိဆိုတာကို ေလ့လာမႈေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လိုအပ္တယ္လုိ႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာအ ေလးထားေဖာ္ျပထားပါတယ္။အီးစီးကရက္အသုံးျပဳရာကေန ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္သက္ဆုိင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြအျပင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ နီကိုတင္းစြဲႏုိင္ျခင္း၊သေႏၶသားကို ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္းစတဲ့က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိးေတြရွိႏုိင္တာေၾကာင့္ မ်ဳိးပြားႏုိင္တဲ့အရြယ္ရွိ အမ်ဳိးသ မီးေတြ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြကုိလည္း သတိရွိဖို႔ေျပာၾကားထားရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

MRTV-4
ကုလသမဂၢက်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက အီးစီးကရက္ေသာက္သုံးျခင္းဟာ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလိုစီးကရက္ေသာက္သုံးတာမ်ဳိးကို တားျမစ္ဖုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အီးစီးကရက္ဟာ မိခင္ ၀မ္းတြင္းရွိ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္တာေၾကာင့္ အစိုး ရေတြ အေနနဲ႔ လူငယ္ေတြကို အီးစီးကရက္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ သင့္တယ္လုိ႔ ကမၻာ႔ က်န္း မာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔မွာ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္လိုက္ ပါတယ္။

က်ဳံးေဘးႏွင့္ လမ္းလယ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ ႏြားလႊတ္ေက်ာင္းျခင္းကို အေရးယူမည္

Photo: က်ဳံးေဘးႏွင့္ လမ္းလယ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ ႏြားလႊတ္ေက်ာင္းျခင္းကို အေရးယူမည္
Friday, August 29, 2014

မႏၲေလးၿမိဳ႔ႏွင့္ က်ံဳးအနီးတ၀ိုက္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ လႊတ္ထားသည့္ ႏြားမ်ားအား စည္ပင္သယာေရးမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ေအာင္ကိုဦး၊ မဇၥၽိမ)

မႏၲေလးၿမိဳ႔ႏွင့္ က်ံဳးအနီးတ၀ိုက္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ လႊတ္ထားသည့္ ႏြားမ်ားအား စည္ပင္သယာေရးမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ေအာင္ကိုဦး၊ မဇၥၽိမ)

မႏၱေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးေဘးႏွင့္ လမ္းလယ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ ႏြားမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့ လႊတ္ေက်ာင္းျခင္းကို ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေနသည္ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးႏုိင္ထြန္းက ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ မဇၩိမကို ေျပာသည္

“အဓိကေတာ့ က်ဳံးေဘးကို စည္းကမ္းမဲ့ လႊတ္ေက်ာင္းေနၾကတဲ့ ႏြားေတြကို ဖမ္းဆီးေနတယ္။ အဲဒီႏြားေတြက က်ဳံးေဘးမွာ စိုက္ထားတဲ့ အပင္ေတြနဲ႔ လမ္းလယ္ကၽြန္းေတြမွာ အလွစိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ အပင္ေတြ ကိုက္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးတာေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ဖမ္းဆီးမႈေတြ လုပ္ေနတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏြားမ်ားကို ေရတံခြန္ေတာင္အနီးတြင္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏြားပိုင္ရွင္မ်ားကို ေခၚယူ၍ ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္၍ ဒဏ္ေငြသတ္မွတ္တပ္႐ိုက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ဒဏ္ေၾကးေငြသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ႏြားေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ႔သည့္အေပၚ မူတည္၍ ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

က်ဳံးေဘးသို႔ ႏြားမ်ား လြတ္လာတတ္သည့္ အခ်ိန္သည္ ညပိုင္းသာ အမ်ားဆုံးျဖစ္သျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ဖမ္းဆီးသြားမည္ဟု သိရသည္။

“အခုလို က်ဳံးေဘးမွာ ႏြားေတြ လြတ္ေနေတာ့ သြားလာေနတဲ့ သူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ၿမိဳ႕သာယာလွပေအာင္ စိုက္ထားတဲ့အပင္ေတြပ်က္တယ္။ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ႏြားေတြ လြတ္ေနေတာ့ ၿမိဳ႕လည္း အက်ည္းတန္တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္၂၈ ရက္တြင္ ႏြားဖမ္းဆီးခံရေသာ ႏြားပိုင္ရွင္တစ္ဦးကလည္း “ေသခ်ာလႊတ္ေက်ာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ညပိုင္းမွာ လြတ္သြားတာပါ။ တစ္ခါမွေတာ့ ဒီလို မျဖစ္ဖူးပါဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းအတိုင္းပဲ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ အခုလို စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ထိန္းသိမ္းတာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

“ရပ္ကြက္ထဲ ၀င္လာတဲ့ ႏြားေတြကိုလည္း ဖမ္းသင့္ပါတယ္။ အိမ္ေရွ႕စိုက္ထားတဲ့ အပင္ကေတာ့ ခဏခဏ ႏြားလာ စားလို႔ ကုန္ေတာ့မယ္။ ျမင္တိုင္း ေမာင္းလႊတ္ေနရတယ္။ ရပ္ကြက္ေတြထဲ ၀င္လာတဲ့ ႏြားေတြလည္း ဖမ္းဆီးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္” ဟု ၃၂ ကြက္ ဘုန္းေတာ္တိုးတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ ႏြားေမြးျမဴထားသူ ကိုေဇာ္၀င္းက ႏြားမ်ား မၾကာခဏလႊတ္ျခင္းသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ စားက်က္ေျမမ်ား ေပ်ာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

Mizzima - News in Burmese
မႏၲေလးၿမိဳ႔ႏွင့္ က်ံဳးအနီးတ၀ိုက္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ လႊတ္ထားသည့္ ႏြားမ်ားအား စည္ပင္သယာေရးမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ေအာင္ကိုဦး၊ မဇၥၽိမ)
မႏၱေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးေဘးႏွင့္ လမ္းလယ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ ႏြားမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့ လႊတ္ေက်ာင္းျခင္းကို ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေနသည္ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ လက္ေထာက္ ႀကီးၾကပ္ေရး မွဴး ဦးစိုးႏုိင္ထြန္းက ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ မဇၩိမကို ေျပာသည္

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔ စက္တင္ဘာ ပထမပတ္တြင္ ေတြ႔မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္ တြင္ ေတြ႔ ဆံု ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ထံ စာေပးပို႔ထားေၾကာင္း ေကာင္စီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက မဇၥၽိမကုိ ေျပာသည္။

ယူကရိန္း သူပုန္မ်ားဘက္မွ ႐ုရွားတို႔ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေပးလ်က္ ရိွသည္ဟု ယူကရိန္း သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကား

Photo: ယူကရိန္း သူပုန္မ်ားဘက္မွ ႐ုရွားတို႔ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေပးလ်က္ ရိွသည္ဟု ယူကရိန္း သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကား
Friday, August 29, 2014

ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔ မ်ား၏ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ယူကရိန္း သူပုန္မ်ားဘက္မွ ႐ုရွားႏိုင္ငံသား ၃၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ယူကရိန္း သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယူကရိန္း သူပုန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ အလက္ဇႏၵာဇခါခ်န္ကိုက ႐ုရွားတီဗီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းကို ေျပာၾကားရာတြင္ သူပုန္မ်ားဘက္မွ ပါဝင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ႐ုရွားႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ စစ္မႈထမ္းဖူးသူမ်ားႏွင့္ ႐ုရွားစစ္တပ္မွ ခြင့္ျဖင့္ အနားယူေနသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

႐ုရွားလိုလားေသာ ယူကရိန္း လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ားက ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းရိွ ဒိုနက္စ္ျပည္နယ္ကို ဒိုနက္စ္သမၼတႏုိင္ငံဟု ၎တို႔သေဘာျဖင့္ ေၾကညာထားၿပီး၊ အဆိုပါ ဒိုနက္စ္ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟု ေၾကညာထားေသာ ယူကရိန္း သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ အလက္ဇႏၵားဇခါခ်န္ကိုက ယူကရိန္းသူပုန္မ်ားဘက္မွ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေပးေနေသာ ႐ုရွားတို႔မွာ ယခုတိုက္ပြဲသည္ ၎တို႔၏ တာဝန္ဟု ယူဆ၍ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံသားမ်ား ယူကရိန္းသူပုန္မ်ားဘက္မွ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေပးျခင္းမွာ ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအရသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔သာ တိုက္ခိုက္မေပးပါက သူပုန္မ်ားအေနႏွင့္ ယခုထက္ ပိုမိုခက္ခဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူကရိန္း သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ အလက္ဇႏၵာ ဇခါခ်န္ကိုက ေျပာၾကားသည္။ 

ယူကရိန္းသူပုန္မ်ားႏွင့္ ယူကရိန္းအစိုးရတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ စစ္ပြဲမ်ား တြင္ ႐ုရွားတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ သူပုန္မ်ားကို ေထာက္ ပံ့ေပးေနေၾကာင္း ယူကရိန္းအစိုးရက ေျပာၾကားလ်က္ ရိွေသာ္လည္း ႐ုရွား ဘက္က မၾကာခဏ ျငင္းဆိုထားသည္။

႐ုရွားက ယူကရိန္းကို က်ဴးေက်ာ္သည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ကို ဂ်ာမနီအဓိပတိ အင္ဂ်လာ မာကယ္က ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အတူ ႐ုရွား ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေနေသာ ယူကရိန္းအစိုးရ၏ ထုိးစစ္ကို တန္ျပန္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္းကိုလည္း အေမရိကက သံသယ ရိွေနသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ယူကရိန္းသူပုန္မ်ားက အဓိကက်ေသာ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေသာ မာရီယူပိုကို သိမ္းပိုက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွၿပီး၊ သူပုန္မ်ားသည္ Novoazovsk ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ဆိပ္ကမ္းဆီသို႔ ခ်ီတက္သြားလ်က္ ရိွေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly
ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔ မ်ား၏ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ယူကရိန္း သူပုန္မ်ားဘက္မွ ႐ုရွားႏိုင္ငံသား ၃၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ယူကရိန္း သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယူနတီသတင္းေထာက္မ်ား၏ အယူခံလႊာမ်ား တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း

ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က် ခံေနရသည့္ ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္မွ သတင္းသမားမ်ား၏ အယူခံလႊာကို ၎ တို႔၏ ေရွ႕ေနမ်ားက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး  တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာ င္း သတင္းရရွိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ စက္႐ံုေပါက္ကြဲမႈတြင္ ျမန္မာတစ္ဦး ထပ္မံေသဆံုး

Photo: ထုိင္းႏုိင္ငံ စက္႐ံုေပါက္ကြဲမႈတြင္ ျမန္မာတစ္ဦး ထပ္မံေသဆံုး
Friday, August 29, 2014

ထိုင္းႏုိင္ငံ စမြန္ပါကန္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆးဆိုးပန္း႐ိုက္စက္႐ံု ေပါက္ကြဲမႈတြင္ ဒဏ္ရာရသူ ျမန္မာလူမ်ိဳး ၁၈ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ထပ္မံေသဆံုးသြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ဩဂုတ္ ၁၉ ရက္က ဒဏ္ရာရအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေသဆံုးၿပီးေနာက္ အဆုိပါအမ်ိဳးသမီး၏ ေယာက်္ားျဖစ္သူ ထပ္မံေသဆံုးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေဝါၿမိဳ႕နယ္မွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇာတိတြင္ ကေလးငယ္သံုးဦး က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘မိန္းမေသလို႔ ရက္လည္တဲ့ေန႔မွာ ေယာက်္ားကထပ္ေသသြား တာ။ ျမန္မာေတြ အားလံုး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကတယ္။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုးေသ တဲ့အျပင္ ကေလးကလည္း သံုးေယာက္က်န္ခဲ့တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဆးဆုိးပန္း႐ိုက္စက္႐ံု ဘြိဳင္လာအုိးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရ၊ ထိုင္းအစိုး ရႏွင့္ အလုပ္ရွင္တုိ႔က ေထာက္ ပံ့ေၾကးေငြ အခ်ိဳ႕ေပးထားေသာ္လည္း အလံုးစံုမရေသးဘဲ အလုပ္သမား အခ်ိဳ႕ ေဆး႐ံုတက္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

7Day DAILY 

စက္႐ံုေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ေတြ႔ရစဥ္ ဓာတ္ပုံ - ဟသၤာနီ (မြန္ေျမ)
စက္႐ံုေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ေတြ႔ရစဥ္ ဓာတ္ပုံ - ဟသၤာနီ (မြန္ေျမ)
ထိုင္းႏုိင္ငံ စမြန္ပါကန္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆးဆိုးပန္း႐ိုက္စက္႐ံု ေပါက္ကြဲမႈတြင္ ဒဏ္ရာရသူ ျမန္မာလူမ်ိဳး ၁၈ ဦး အနက္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ထပ္မံေသဆံုးသြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူရန္ႀကိဳးသိုိင္းျခင္းလုပ္ငန္းစတင္ဟုဆို


ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္က စတင္ေတြ႕ရွိထားၿပီဟု ဆိုေသာ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းကို ဆယ္ယူရန္အတြက္ ႀကိဳးသုိင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နတ္စင္တစ္ရာဆရာ ေတာ္၏ မိန္႔ၾကား ခ်က္အရ သိရသည္။

Android စမတ္ဖုန္းမ်ားေပၚမွ ညစ္ညမ္းဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈမႈ iOS ထက္ ပိုမ်ား

Photo: Android စမတ္ဖုန္းမ်ားေပၚမွ ညစ္ညမ္းဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈမႈ iOS ထက္ ပိုမ်ား
Friday, August 29, 2014

Android စမတ္ဖုန္းမ်ားေပၚမွ ညစ္ညမ္း ဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္းသည္ iPhone ေပၚမွ ၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္းထက္ ပိုမိုမ်ားေၾကာင္း Pornhub မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ infographic အရ သိရသည္။

Android စမတ္ဖုန္းမ်ားေပၚမွ ညစ္ညမ္းဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္းသည္ ၄၈.၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးတြင္ရပ္တည္ေနၿပီး iOS က ၄၀.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။ Windows Phone ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈသူမွာ ၂.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး BlackBerry ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္းက ၁.၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ infographic တြင္ Samsung စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္းကိုပါ ေဖာ္ျပသည္ ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

Tablet ျဖင့္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈမႈတြင္ Apple က ၇၇.၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အျပတ္အသတ္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ Android ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္းမွာ ၂၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွခဲ့ၿပီး BlackBerry က ၀.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Windows က ၀.၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွခဲ့သည္။

Ref: Ubergizmo
Internet Journal
Android စမတ္ဖုန္းမ်ားေပၚမွ ညစ္ညမ္း ဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္းသည္ iPhone ေပၚမွ ၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္းထက္ ပိုမိုမ်ားေၾကာင္း Pornhub မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ infographic အရ သိရသည္။

ပစ္တ္ႏွင့္ ဂ်ိဳလီတို႔ လက္ထပ္လုိက္ၿပီဟု တရားဝင္ေၾကညာ

Photo: ပစ္တ္ႏွင့္ ဂ်ိဳလီတို႔ လက္ထပ္လုိက္ၿပီဟု တရားဝင္ေၾကညာ
Friday, August 29, 2014

ေဟာလိဝုဒ္၏ အေက်ာ္ၾကားဆံုး စံုတြဲတစ္တြဲျဖစ္သည့္ ဘရတ္ပစ္တ္ႏွင့္ အန္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီတို႔သည္ ယခုအခါ လက္ထပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေၾကညာခဲ့သည္။

အသက္(၅၀) အရြယ္ရွိ ပစ္တ္ႏွင့္ အသက္(၃၉)ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ဂ်ိဳလီတို႔သည္ ဩဂုတ္(၂၃)ရက္က ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတြင္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ခဲ့ျခင္းဟု ယင္းတို႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ဩဂုတ္ (၂၈)ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေမြးစားကေလးငယ္မ်ား အပါအဝင္ သားသမီး (၆)ဦးထိ ရရွိထားေသာ စံုတြဲသည္ Chateau Miraval ေက်းလက္စံအိမ္ႀကီး၏ ၿခံဝင္းအတြင္း ဘုရားေက်ာင္းေလးတစ္ခုတြင္ အက်ဥ္း႐ံုး က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားေလး တစ္ခုျဖင့္ လက္ထပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လက္ထပ္ပြဲသို႔ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕သာ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ပစ္တ္ႏွင့္ ဂ်ိဳလီတို႔၏ ကေလးအားလံုးလည္း မဂၤလာပြဲတြင္ စံုစံုညီညီ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ိဳလီသည္ သားႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ မက္ေဒါ့စ္၊ ပက္စ္တို႔ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လမ္းအတိုင္း ထြက္ေပၚလာစဥ္ သမီးႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဇာဟာရာႏွင့္ ဗီဗီယန္ေနးတို႔က ပန္းပြင့္ေလးမ်ား ႀကဲခ်ေပးခဲ့သည္။ ရွီလိုႏွင့္ ေနာ့စ္တို႔ကမူ လက္စြပ္ေလးမ်ား သယ္ယူေပးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ိဳလီႏွင့္ ပစ္တ္တို႔၏ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ကို ကယ္လီဖိုးနီးယားမွ ျပင္သစ္ထိ လုိက္ပါလာသည့္ တရားသူႀကီး တစ္ဦးက အသိအမွတ္ျပဳ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ပစ္တ္ႏွင့္ ဂ်ိဳလီတုိ႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ Chateau Miraval သည္ ျပင္သစ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ရြာငယ္ေလး ေကာ္ရန္စ္တြင္ တည္ရွိၿပီး (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ ကတည္းက အဆိုပါ စံုတြဲ၏ အပန္းေျဖ စံအိမ္အျဖစ္ အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ပစ္တ္သည္ ယခင္က မင္းသမီး ဂ်နီဖာ အနစၥတန္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ဖူးၿပီး ဂ်ိဳလီက မင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ဂၽြန္နီလီမစ္လာ၊ ဘီလီေဘာ့ဘ္သြန္တန္တို႔ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ဖူးသည္။

ပစ္တ္ႏွင့္ ဂ်ိဳလီတို႔သည္ (၂၀၀၅)ခုႏွစ္က ႐ိုက္ကူးသည့္ Mr. and Mrs. Smith ဇာတ္ကားတြင္ အတူသ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း စတင္သိကၽြမ္းလာကာ ခ်စ္သူမ်ား ျဖစ္လာၿပီး (၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလက ေစ့စပ္ခဲ့ၾကသည္။

_Ref: BBC
7Day Daily
ေဟာလိဝုဒ္၏ အေက်ာ္ၾကားဆံုး စံုတြဲတစ္တြဲျဖစ္သည့္ ဘရတ္ပစ္တ္ႏွင့္ အန္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီတို႔သည္ ယခုအခါ လက္ထပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေၾကညာခဲ့သည္။

ပုဂိၢဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ခံရတဲ့အေပၚ ေမာ္ဒယ္ သႏၱာလိူင္ တံု႔ျပန္

Photo: ပုဂိၢဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ခံရတဲ့အေပၚ ေမာ္ဒယ္ သႏၱာလိူင္ တံု႔ျပန္ 
Friday, August 29, 2014

ေမာ္ဒယ္ သႏၱာလိူင္က သူမကို ယခုရက္ပိုင္း အြန္လိုင္းေပၚက တဆင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ ခံထားရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်ာက္ႏွာမွာ တုံ႔ျပန္လိုက္ပါတယ္။

' အႏုပညာအလုပ္ လုပ္ျပီဆုိကထည္းက သူမ်ားေတြ ေျပာဆုိတာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေရထူရမယ္ဆုိတာ လံုး၀သိျပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေတာ္ရံုတန္ရံု ေျပာၾကေရးၾကတာေတြအကုန္လံုးကုိ ကိုယ္က တံု႔ျပန္ေလ့မရွိပါဘူး။ တကယ္တန္း အဆင့္အတန္းရွိရွိ ေ၀ဖန္ၾကတာမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ ဗဟုသုအျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ျဖစ္ တာရွိေပမယ့္ ေအာင္တန္းက်က် ထုိးႏွက္တာမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ ခံျပီးေတာ့ေတာင္ ဖတ္မေနျဖစ္ေတာ့ တာ ၾကာလွပါျပီ။ 

အခုေျပာမွာက အဲဒီ အဆင့္အတန္းမရွိဘူးဆုိတဲ့အထဲမွာ ထိပ္ဆံုးကပါတဲ့ စာတစ္ပုဒ္ပါ။ သူေရးတဲ့အထဲ မွာပါတဲ့ အေရးအသားႏွင့္ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ ဘယ္သူဖတ္ဖတ္ မဟုတ္တာ ေရးထားမွန္း သိသာ လြန္းေလာက္ေအာင္ကုိ အဆင့္နိမ့္က်လြန္းလုိ႔ ျပန္ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး။ 

ကုိယ္ေျပာခ်င္တာက အဲေလာက္အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့ စာမ်ိဳးကုိ ေဖာ္ျပဖုိ႔ကုိ သူ႔ခင္မ်ာ ေတာ္ေတာ္ကုိ အပင္ပမ္းခံျပီး အကုသုိလ္ ပြားထားတာကုိ အံ့ၾသမိလုိ႔ပါ။ အဲလုိေဖာ္ျပဖုိ႔ အခ်ိန္ေတြေပးသလုိမ်ားအက်ိဳးရွိမယ့္ ေနရာမွာ အသံုးခ် လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္ ေလာက္မ်ား ေကာင္းလိုက္မလဲလုိ႔လဲ သူ႔အတြက္ ႏွေျမာမိပါေသးတယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းေတြက ခုရက္ပုိင္း အတြင္းမွာ ခြက္ထုိးခြက္လွန္ရယ္ျပီး ကုိယ္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ဟာသတစ္ပုဒ္ကုိ ဓာတ္ပံုေတြဘာေတြေတာင္ အတုလုပ္ျပီး လူတစ္ ေယာက္က တင္ထား တယ္ဆုိတာ လာေျပာျပၾကတယ္။ 

အဲဒီလူနာမည္က ဂုိရွယ္ေလးတဲ့။ အဲဒါႏွင့္ပဲ သူက ဘယ္လုိလူစားမ်ိဳးမုိ႔ ကုိယ့္ကအေၾကာင္းကုိ အဲလုိ အခ်ိန္ႏွင့္စြမ္းအားေတြ ရက္ ရက္ေရာေရာ စုိက္ထုတ္ျပီး ေအာက္တန္းက်က်လုပ္ေနရတာလဲလုိ႔ နားလည္တဲ့လူေတြကုိ ေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အံ့အားသင့္စရာတစ္ခုေတြ႔လုိက္ရတယ္။ အဲဒီဂုိရွယ္ေလးဆုိတဲ့ လူရဲ့ ဓာတ္ပံုကုိ တိတိက်က် လုိက္ခုိင္းလုိက္ေတာ့ သူ႔ရုပ္က သရဲသဘက္လုိ လဲမ ဟုတ္ဘူး။ သူလုိကုိယ္လုိ လူရုပ္ပါပဲ။ ပုိဆုိးတာက ကုိယ္ေတြ႔တဲ့ပံုမွာ သူ႔ပံုေဘးဘက္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဇနီးႏွင့္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္သာယာတဲ့မိသားစုေလးတည္ေဆာက္ထားတဲ့ပံုျဖစ္ ေနျပန္တယ္။ 

အဲေတာ့ အခုစာေရးရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ပံုပမ္းသ႑န္ကလည္း အထူးတလည္ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာျပီ မေကာင္းဆုိး၀ါး ဘီလူးတစ္ေကာင္လုိ မဟုတ္တဲ့လူတစ္ေယာက္က အဲေလာက္ အဆင့္အတန္း မရွိဘဲ ေနာက္ ေနာင္သူ႔ရဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြဖတ္မိရင္ ေတာင္ အရွက္ရမယ့္ ေအာင္တန္းစားစာမ်ိဳးကုိ ေရးမိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဘးမွာရွိေနတဲ့ ဇနီးႏွင့္ ကေလးေလးေတြရဲ့မ်က္ႏွာကုိမွ ေထာက္ ထားမိရဲ့လားဆုိတာပါပဲ။ 

အခုလုိ ပိရိလွပါခ်ည္ရဲ့ဆုိတဲ့ သူေတြကုိေတာင္ နည္းပညာႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ ေခတ္မ်ိဳးမွာ ကိုယ့္လက္ရာ ဆုိတာမ်ားေပၚသြားခဲ့ရင္ အဲလုိေအာင္တန္းစားစာမ်ိဳးကုိတင္ခဲ့တဲ့ သူရဲ့ ဇနီးႏွင့္ ကေလးႏွစ္ေယာက္အျဖစ္ မ်က္ႏွာမေဖာ္ရဲေလာက္ေအာင္ကုိ သိကၡာ က်မယ္ဆုိတာကုိ ေတြးမိခဲ့ရဲ့လားလုိ႔လည္း စိတ္ထဲမွာေမးမိတယ္။

ကေလးကအစဖတ္မိရင္ မဟုတ္မဟတ္ေတြေရးထားမွန္းသိႏုိင္တာမို႔ အေရးခံရသူဖက္ကေတာ့ ဘာတစ္ ခုမွ နစ္နာစရာမရွိပါဘူး။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ဓာတ္ဆီဆုိင္ေတြမွာ ေရာင္းတဲ့ အပ်င္းေျပ ဟာသစာေစာင္ေတြမွာဆုိ ဒုသမၼတ ဒစ္ခ်ိန္နီ (Dick Cheany) က အဂၤါျဂိဳဟ္သားၾကီးျဖစ္တယ္၊ အဆုိေတာ္ ေလဒီ ဂါဂါ (Lady Gaga) က ညဖက္ဆုိရင္ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ျဖစ္သြားတယ္ စသည္ျဖင့္ photoshop ဓာတ္ပံုေတြႏွင့္ လုပ္ဇတ္ေတြေရးၾကတာ အားလံုးအသိပါ။ 

အတိုင္းတာတစ္ခုထိ လူစိတ္၀င္စားတဲ့သူမွန္ရင္ အဲလုိေရးခံရတာမို႔ ဘာမွ မထိခုိက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေဖာ္ျပလုိက္တဲ့ ဓာတ္ပံု ထဲက အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးေတြကုိေတာ့ကုိယ္ကသနားမိတယ္။အဲလုိေအာင္တန္းစားစာမ်ိဳးေရးတတ္တဲ့ လင္သားႏွင့္ ဖခင္ရထားလုိ႔။ ေၾသာ္ဒါႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုေျပာ ရဦးမယ္။ အဲလုိေနာက္ကုိ ေအာက္တန္းစားစာမ်ိဳးေရးမယ္ဆုိရင္ ဒီထက္ပုိရ သေျမာက္တဲ့ စာအေရး အသားမ်ိဳးေရးတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားလုိက္ပါဦးလုိ႕။ ေနာက္ျပီး ဓာတ္ပံုအတု အင္ထုတာၾကီးကလည္း ဒီထက္ ယုတၱိ ရွိရွိ အသံုးက်တဲ့ အဆင့္ပံုမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားလုိက္ပါဦးလုိ႔။" 

သႏၱာလိူင္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာက မူရင္းအတုိင္း ကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 

ဧရာ၀တီဘေလာ့ဂ္
ေမာ္ဒယ္ သႏၱာလိူင္က သူမကို ယခုရက္ပိုင္း အြန္လိုင္းေပၚက တဆင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ ခံထားရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်ာက္ႏွာမွာ တုံ႔ျပန္လိုက္ပါတယ္။

သင့္ဖူးစာရွင္မွန္ရဲ႕လား တြက္ၾကည့္ရေအာင္

Photo: သင့္ဖူးစာရွင္မွန္ရဲ႕လား တြက္ၾကည့္ရေအာင္
Friday, August 29, 2014

ကိုယ့္ခ်စ္သူက သင့္ရဲ႕ဖူးစာရွင္ ဟုတ္မဟုတ္ သိခ်င္ၾကဘူးလား၊ နည္းကေတာ့ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ သင္ရယ္၊ သင့္ရဲ႕
ခ်စ္သူေမြးေန႔သကၠရာဇ္ အားလံုးေပါင္းၾကည့္၊ ေနာက္ဆံုး ရလာတဲ့ကိန္းတစ္လံုးကအေျဖေပါ့။ကဲအစမ္းေလးလုပ္ၾကည့္
ရေအာင္။ သင္က ၁၃.၁.၁၉၉၁ သင့္ခ်စ္သူက ၄.၄.၁၉၉ဝ ဆိုပါစို႔။
သင့္ေမြးေန့ + သင့္ခ်စ္သူေမြးေန့ = အေျဖ
၁၃ + ၁ + ၁၉၉၁ + ၄ + ၄ + ၁၉၉ဝ = ၄၀၀၃
ေမြးေန့၂ခုေပါင္းထားတဲ့ အေျဖ
၄ + ၀ + ၀ + ၃ = ၇
အေျဖက ၇ ေပါ့။
ရွင္းၿပီေနာ္။ ကဲ..တြက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ ...
အေျဖ- ၁
(၁) ရတဲ့သူကေတာ့ သင္ဟာသူ႔ကိုအသက္ေပးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ခ်စ္ေပမယ့္ သူ႔အတြက္ကေတာ့ ရည္းစားေဟာင္း
ကပစ္သြားလို႔ အသဲကြဲၿပီးခဏလာနားတဲ့ Bus ကားမွတ္တုိင္လိုျဖစ္ေနတာပါ။ သင္နဲ႔အတူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူဟာေပ်ာ္
ရႊင္ေနေပမယ့္ အဲဒီေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းက ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္နဲ႔ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေပြ႐ႈပ္တတ္တဲ့
သူ႔အက်င့္က သင့္ထက္သာမယ့္သူကို အၿမဲတမ္းရွာေဖြေနလို႔ပဲျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်စ္ျဖစ္ဖို႔အခြင့္
အလမ္းဟာ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္သစ္ပင္ေပၚကျပဳတ္က်တာနဲ႔ အတူတူလိုျဖစ္ေနတာပါ။ ေနာင္ Bus ကားအသစ္ဟာ
သူ႔ဆီဆုိက္ကပ္လာခဲ့ရင္ သူတစ္ခါတည္းေျပးတက္သြားဖို႔ဝန္ေလးမွာမဟုတ္သလို သင့္ကိုဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး က်န္ခဲ့မွာ
လဲဆိုၿပီး ေခါင္းျပန္ေစာင္းငဲ့ဖို႔ေတာင္အခ်ိန္ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။
အေျဖ- ၂
(၂) ရတဲ့သူကေတာ့ သင္နဲ႔သူဟာ ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မုန္းတီးမႈနဲ႔ေပါက္ဖြားလာတဲ့ခ်စ္ျခင္းျဖစ္တယ္။
တူတူေနခဲ့ရင္လည္း လက္ေဝွ႔ပြဲကိုၾကည့္ေနရသလုိ ေန႔စဥ္ထသတ္မွာအမွန္ပါပဲ။ အက်င့္ေတြကလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ မတူၾကပါဘူး။ တစ္ေယာက္ျပင္းလာရင္ က်န္တဲ့တစ္ေယာက္ကလည္း အေလွ်ာ့ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။
ဒါေတာင္မွ သင္တို႔မွာသံုးပြင့္ဆုိင္မရွိေသးဘူးေနာ္။ တစ္ေန႔က်ရင္ သူကခဏေဝးေဝးေလာက္ ေနၾကည့္ၾကရေအာင္ လို႔
ေျပာလာခဲ့ရင္သင္သူ႔ကိုနားလည္ေပးလိုက္ပါ။ သူကသင့္ကိုမခ်စ္တာမဟုတ္ပါဘူး။တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နားလည္
ႏုိင္တဲ့အခ်ိိန္တစ္ခုေလာက္ေတာ့ထားေပးလုိက္ၾကေပါ့ေနာ့...
အေျဖ- ၃
(၃) ရတဲ့သူက Yahoo! ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း သင္က အစစ္အမွန္ကိုေတြ႕တာပဲေလ။ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ေတြ႕
ဆံုျခင္းဟာ ေရစက္လို႔ေခၚလို႔ရတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္တူညီေနတာပဲ။ အက်င့္၊ အႀကိဳက္၊ ညစ္ပတ္ျခင္း၊ ေပါျခင္း၊ အ႐ူး
ထျခင္းေတြေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကိုေတြ႕တဲ့အခ်ိန္ဆို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမွန္ၾကည့္ေနရသလိုပဲ။ သင္တို႔အခ်စ္ဟာ ဘာအရ
သာမွမရွိေပမယ့္ ခုိင္ၿမဲမႈရွိတာေတာ့အမွန္ပဲေလ။ ၾကည့္လုိက္တာနဲ႔ႏွလံုးသားထိျမင္ရတယ္ဆိုတာေပါ့။ အဲ..တစ္ခု
ေတာ့ရွိတယ္။ သင္သတိထားရမွာက ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ပဲ၊ သင့္အတြက္သူဟာ ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္
သင္ဟာ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့အခ်စ္ေတြကိုရွာေဖြေနတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း ဘယ္လူမွ သင့္ရဲ႕အခုလုိအရသာ
မရွိတဲ့ ေပါရႊတ္ရႊတ္လူထက္ပိုၿပီးေကာင္းမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာသင္သိလိမ့္မယ္။ မသိႏိုင္ဘူးေလ။ အဲဒီအခ်ိန္ ေရာက္ခဲ့
ရင္ ေႏွာင္းခ်င္လည္းေႏွာင္းသြားမွာေပါ့။
အေျဖ- ၄
(၄) ရတဲ့သူက သင္နဲ႔သူ႔ရဲ႕အခ်စ္ဟာ ေစးကပ္ကပ္ႀကီးလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္လို ခြာခြာ ခြာလို႔မရတဲ့ပံုစံ၊ ဘဝကို
ဘယ္လိုျဖတ္သန္းရမွန္းမသိတဲ့ ပုံစံနဲ႔တူေနတယ္။ သင္ကလည္း အိေႁႏၵရွင္ပီသစြာနဲ႔ သူ႔ကိုခ်စ္တယ္လို႔ ဖြင့္ေျပာဖို႔မရဲ
ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟိုဖက္ကိုလည္းမသြား၊ ဒီဖက္ကိုလည္းမေရာက္ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့
သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ၿပီး ျပႆနာကိုတူတူေျဖရွင္းၾကတာအေကာင္းဆံုးပဲေလ။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ သင္တို႔ထဲ
ကတစ္ေယာက္မဟုတ္တစ္ေယာက္ဟာ အသစ္ေတြ႕ၿပီး သင္တို႔ရဲ႕ဇာတ္လမ္းေလးက ဇာတ္သိမ္းသြားလိမ့္မယ္ေနာ္။
အေျဖ- ၅
(၅) ရတဲ့သူက သင္နဲ႔သူ႔ရဲ႕အခ်စ္က ေသြးရဲရဲသံရဲရဲအခ်စ္ေပါ့။ဘာဂိုဏ္းညာဂိုဏ္းေတြ မာဖီးယားဂိုဏ္းေတြလုိက္ရင္း
အသက္လုၿပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခ်စ္စစ္။သင္တို႔အခ်စ္လမ္းေၾကာင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲအႏၲရာယ္ရွိေပမယ့္ သင္တို႔က
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ကိုနားလည္ၿပီး ႏွလံုးသားအစစ္နဲ႔အမွန္ခ်စ္တာျဖစ္တယ္။ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္က ခုခ်ိန္မွာ
ခ်စ္သူအဆင့္ေတြမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ႏွစ္လႊာေပါင္းမွတစ္ရြက္ဆိုၿပီးျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ အသက္ေပးၿပီးခ်စ္ၾကတဲ့ သူေတြ
အဆင့္ ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ သင္ဟာသူ႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအခ်စ္မဟုတ္ဘူးလို႔ မယံုသကၤာမျဖစပါနဲ႔။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူ
ဟာယံုၾကည္ေနပါၿပီ။ သင္ဟာ ဘုရားကေပးလာတဲ့ ဖူးစာရွင္အစစ္လို႔....။
အေျဖ- ၆
(၆) ရတဲ့သူက ခုခ်ိန္ေတြမွာ ဘာစားစားသၾကားထည့္ဖု႔ိေတာငမလိုပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သင္တို႔အခ်စ္ရဲ႕ခ်ိဳၿမိန္
ျခင္းက သၾကားရဲ႕အခ်ိဳဓာတ္ကိုေတာင္ဝါးၿမိဳသြားလုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီေပ်ာရႊင္မႈဟာ မျပည့္စံုေသးဘူးလို႔
သင္ခံစားရမယ္။ ေရေျမာင္းပုပ္မွာ လရိပကိုျမင္ရသလိုေပါ့။ သင္ဟာ သင့္ခ်စ္သူနဲ႔ ဒီလိုအမွတ္တရအခ်ိန္ေလးေတြကို
ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာခံစားရဦးမလဲဆိုတာ မေသခ်ာေသးဘူး။သို႔ေပမယ့္လည္း သင္ဟာ ခုခ်ိန္မွာအရမ္းေပ်ာ္ေန
တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာႏုိင္တယ္ေလ။ အကယ္လို႔သူ႔ျပႆနာတစ္ခုခုရွိၿပီး သင့္ကိုမသိေစခ်င္ရင္လည္း သင္က ဘာမွမသိ
သလိုေနမွာအေသအခ်ာပဲ။ သင္ဟာသူ႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအခ်စ္ျဖစ္ၿပီလားလို႔ေမးရရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕အစြမ္းအစေပၚမွာမူ
တည္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ခိုင္မာမႈနဲ႔လည္းဆုိင္တယ္ေလ။ သူ႔ရဲ႕ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏုိင္ရဲ႕လားဆိုတာ...
အေျဖ- ၇
(၇) ရတဲ့သူက ဒီတစ္ေယာက္ကသင့္ကိုအျမင္ရွင္းသြားေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိတယ္။ အနိမ့္စားလူတစ္ေယာက္က
ဘယ္လိုလဲဆိုတာေပါ့၊ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီသူနဲ႔အတူပါလာတာက တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္စိတ္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို
အထင္ႀကီးမႈ၊ အမ်ားႀကီး အမ်ားႀကီးေပါ့။ သင့္ကိုတစ္ခုခုကူညီလုိက္ရင္ ေက်းဇူးအတင္ခံခ်င္တာကအရင္ေပါ့။
ေက်းဇူးမေမ့နဲ႔၊ ေက်းဇူးမေမ့နဲ႔ဆိုတာ သူ႔ပါးစပ္ကေျပာလာတဲ့စကားေတြေပါ့။ေပြလည္းေပြတယ္။ ကပ္ေစးလည္းနဲ
တယ္။ ဆိုးေသာအရသာမ်ိဳးစံုနဲ႔ျပည့္စံုေနတဲ့သူေပါ့။ သင္နဲ႔ရည္းစားလာျဖစ္တာကလည္း အေထြအထူးမဟုတ္ပါဘူး။
super casanova ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ထူးႀကီးေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္။သင္ဟာ ႐ုပ္မရွိရင္အဲဒီတစ္ေယာက္က သင့္ကိုမ်က္ေစာင္း
ေလးေတာင္ ထုိးၾကည့္မွာမဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ သင္မသိေသးတဲ့ သူ႔ရဲ႕အတြဲေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ဂိုေဒါင္ႀကီးထဲ
ထည့္ထားရတဲ့အထိ၊ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအခ်စ္ျဖစ္ခြင့္ကေတာ့ လံုးဝမေမွ်ာ္လင့္ေနပါနဲ႔ေတာ့ေနာ္။
အေျဖ- ၈
(၈) ရတဲ့သူက သူ႔ရဲကေနာက္ဆံုးအခ်စ္ျဖစ္ဖို႔အခြင့္အေရးဟာ ၅ဝ% = ၅ဝ% ပါပဲ။ သင္တို႔အခ်စ္ဟာၾကာၿပီး အားလံုး
ေနရာက်ေနၿပီေလ။ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကိုတစ္ေယာက္သိေနၿပီေလ။ ဒါေၾကာင့္အတူေနတဲ့အခ်ိန္ဆို စိတ္ခ်မ္း
သာရတယ္။ အဲဒီစိတ္ခ်မ္းသာတာကခ်ိဳတာေတြ romatic တာေတြ မရွိတဲ့ခံစားခ်က္၊ သဝန္္တုိျခင္း၊ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ
မရွိတဲ့အခ်စ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္တို႔အခ်စ္က သၾကားျပတ္သြားတဲ့အခ်စ္နဲ႔တူတယ္ေလ။ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္
က တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္သိၾကမွာပါ။ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ဘယ္ေလာက္နားလည္ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္
ဆိုတာ သူ႔အျပင္သင့္အေပၚမွာေနာက္ထပ္နားလည္ႏုိင္မယ့္သူလည္း ရွာလို႔ေတြ႕ေတာ့မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ...)
အေျဖ- ၉
(၉) ရတဲ့သူက အား႐ုိး႐ုိး...သင္တို႔အခ်စ္ကိုႏိႈင္းရရင္ေတာ့နံနက္ေနထြက္ခ်ိန္နဲ႔ ညေနေနဝင္ခ်ိန္၊ ေကာင္းကင္နဲ႔ေျမႀကီး၊
သူခ်မ္းသာနဲ႔သူဆင္းရဲ႕၊ နတ္ပန္းနဲ႔ ငရဲပန္း စတာေတြေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သင္တို႔အခ်စ္ကို သင္တို႔ကိုယ္တုိင္ေတာင္
နားမလည္ႏုိင္ပဲျဖစ္ေနရတယ္။ေနာက္ထပ္ ဘာထူးဆန္းစရာေတြထပ္လာဦးမလဲဆိုၿပီးေတာ့ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕
အခ်စ္အေၾကာင္းဟာ ဟာသတစ္ပုဒ္လိုပဲျဖစ္ေနတယ္။သင္တို႔ႏွစ္ဦးကလည္းသိေနတယ္ေလ။ ၾကာရွည္လက္တြဲလို႔မရ
ဘူးဆိုတာေပါ့။ ခဏတစ္ျဖဳတ္ေလးလက္တြဲတာကလည္း ကိုယ့္ဘဝမွာရယ္စရာအမွတ္တရအျဖစ္ထားခဲ့ခ်င္လို႔ပဲျဖစ္
တယ္။ သင္တို႔ႏွစ္ဦးဟာအလြန္ျခားနားလြန္းလို႔ တူတူသြားလို႔မရဘူးဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့။ သင္တို႔ႏွစ္ဦးလမ္းခြဲသြားခဲ့ရင္
လည္း သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြဆက္ျဖစ္ဦးမွာပါ။......

ျမန္မာ့ရိုးရာေဗဒင္ပညာရပ္
Cute myanmar girls
ကိုယ့္ခ်စ္သူက သင့္ရဲ႕ဖူးစာရွင္ ဟုတ္မဟုတ္ သိခ်င္ၾကဘူးလား၊ နည္းကေတာ့ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ သင္ ရယ္၊ သင့္ရဲ႕ခ်စ္သူေမြးေန႔သကၠရာဇ္ အားလံုးေပါင္းၾကည့္၊ ေနာက္ဆံုး ရလာတဲ့ကိန္းတစ္လံုးကအေျဖေပါ့။ ကဲအစမ္းေလးလုပ္ၾကည့္ရေအာင္။ သင္က ၁၃.၁.၁၉၉၁ သင့္ခ်စ္သူက ၄.၄.၁၉၉ဝ ဆိုပါစို႔။

အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြရွိတဲ့ေနရာ

မိုးရာသီေရာက္လာလို႔ အပန္းေျဖ ဥယ်ာဥ္ေတြမွာ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနက် ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ေတြကို ရာသီ ဥတု အေပၚမူတည္ၿပီး ျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခမဲ့ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ေတြ နည္းသြားေပမယ့္ အားလပ္ရက္ေတြမွာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ေတြကိုသြားမယ့္သူေတြအတြက္ စု စည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

မက္ဆီထက္ မိမိက ပိုေကာင္းဟု ေရာ္နယ္ဒိုေျပာ

Photo: မက္ဆီထက္ မိမိက ပိုေကာင္းဟု ေရာ္နယ္ဒိုေျပာ
Friday, August 29, 2014

ဥေရာပအေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆုရရန္ေရပန္းစား ေနသည့္ ရီးရဲလ္ မွ ေပၚတူဂီ ေတာင္ပံတိုက္စစ္မွဴး ေရာ္နယ္ဒို က မက္ဆီႏွင့္ အၿပိဳင္ အဆိုင္ျဖစ္ ျခင္းမ်ိဳး မရွိေသာ္လည္း မိမိကသာ ပိုေကာင္းသည္ဟု ထင္ေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေပၚတူဂီ႐ုပ္သံ TVI ႏွင့္ ျပဳ လုပ္သည့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေရာ္ နယ္ဒိုက ၎ႏွင့္ မက္ဆီတို႔ကို ၿပိဳင္ဘက္မ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္းမွာ မီဒီယာမ်ားက လုပ္ ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦး ဆက္ဆံေရးမေကာင္း ဘူးဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ၾကား ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဆက္ဆံေရးရွိပါတယ္’’ ဟု ေရာ္နယ္ဒိုက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ မက္ဆီက ၎ထက္ ပိုေကာင္းသည္ဟု ထင္ေသာ လူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေရာ္နယ္ဒို ကို မည္သို႔ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေမး ျမန္းရာတြင္ အထင္အျမင္မ်ား အားလံုးကို ေလးစားပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္မိမိ၏ ဘဝမွာ လူအ မ်ား၏ ထင္ျမင္မႈ တြင္ မူတည္ေန သည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထို ့ေနာက္ ႐ုပ္သံက ေရာ္ နယ္ဒိုႏွင့္ မက္ဆီမည္ သူပိုေတာ္ သနည္းဟု ထပ္မံေမးရာ ေရာ္ နယ္ဒိုက မိမိသာ ပိုေကာင္းသည္ ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

 ‘‘ေကာင္းတယ္၊ ဆိုးတယ္ ရယ္လို႔ေတာ့ မရွိပါဘူး။ လူတိုင္း ကေတာ့ အေကာင္း ဆံုးႀကိဳးစား ၿပီး ကိုယ့္အသင္းအတြက္၊ ႏုိင္ငံ အသင္းအတြက္ ကစားၾကတာ ခ်ည္း ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ ေယာက္လည္း အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ခ်င္ၾကတာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ့္ ေခါင္း ထဲမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ပဲ အၿမဲပိုေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ေန တာပါပဲ’’ ဟု ေရာ္ နယ္ဒိုက ေျပာ သည္။          

Ref: AS
7Day DAILY
ဥေရာပအေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆုရရန္ေရပန္းစား  ေနသည့္ ရီးရဲလ္ မွ ေပၚတူဂီ ေတာင္ပံ တိုက္ စစ္မွဴး ေရာ္နယ္ဒို က မက္ဆီႏွင့္ အၿပိဳင္ အဆိုင္ျဖစ္ ျခင္းမ်ိဳး မရွိေသာ္လည္း မိမိကသာ ပိုေကာင္းသည္ဟု ထင္ေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္  ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဒီလိုအက်င့္မ်ိဳးေတြဟာ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရာမွာ ဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေစတာ

Photo: ဒီလိုအက်င့္မ်ိဳးေတြဟာ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရာမွာ ဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေစတာ
Friday, August 29, 2014

ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခါနီး လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕အက်င့္ေတြေၾကာင့္ သင္ဟာ ထိေရာက္တဲ့အက်ိဳးဆက္ကို ရႏိုင္ဖုိ႔မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘယ္လိုအက်င့္ေတြကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္သင့္သလဲဆုိတာ ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ခင္ ေရဆက္တိုက္ေသာက္ထားျခင္း
ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခါနီးမွ ေရဗူးလိုက္ေသာက္ခ်ပစ္လိုက္တာမ်ိဳးဟာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့အခါ ဗိုက္အင့္တာ၊ အစာအိမ္မွာ ေရေတြရွိသြားတာေၾကာင့္ အထုိင္အထနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလုပ္လုိုက္တိုင္း အင့္ေနတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ထိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ေရဗူးကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့ေနရာ၊ GYM ကို ယူသြားပါ။ ဒါေပမယ့္ နည္းနည္းခ်င္းစီ ေသာက္ေပးပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ ခင္ အားလံုးကုန္ေအာင္ မေသာက္ခ်လိုက္ပါနဲ႔။

၂။ဗိုက္ေဟာင္းေလာင္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း
ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ခါနီးအခ်ိန္ထိ ဗိုက္ထဲမွာ ဘာမွမရွိဘူးဆုိရင္ သင့္ရဲ႕အစာအိမ္ဟာ ၾကာရွည္အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆီမရွိတဲ့ကားဟာ ဘယ္မွသြားလုိ႔မရသလိုမ်ိဳး ဗိုက္ေဟာင္းေလာင္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာမ်ိဳးကလည္း ဘာအက်ိဳးမွ မျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ခင္ အစာေျပေလးေတာ့ စားထားဖုိ႔လိုပါတယ္။

၃။အိပ္ေရး၀ေအာင္ အိပ္မထားျခင္း
မနက္ပိုင္း ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္မယ္ဆုိပါစို႔၊ တစ္ညလံုး မအိပ္ရေသးဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ တစ္နာရီ၊ ႏွစ္နာရီေလာက္သာ အိပ္ထားရေသးတယ္ဆုိရင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့အခါ သင့္ခႏၶာကိုယ္ဟာ အရင္ထက္ပိုပင္ပန္းစြာ လႈပ္ရွားေနရၿပီလို႔သာ မွတ္ပါ။ အာရံုေၾကာေတြ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ဖုိ႔ သူတုိ႔ေတြက ပင္ပန္းႀကီးစြာ အလုပ္ပိုလုပ္ေပးေနရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ႏွလံုးနဲ႔ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနေသးတာမို႔ ေလ့က်င့္ခနး္ကို အာရံုစိုက္ၿပီး ေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

၄။ေကာ္ဖီအလြန္အကၽြံေသာက္ထားျခင္း
ေကာ္ဖီကို ေသာက္သင့္တဲ့ အခြက္ေရ၊ အေနအထားထက္ ပိုေသာက္ထားမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာလည္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရာမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးတာပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက ေသာက္ေနက်မဟုတ္ပဲ ခုမွပိုေသာက္လိုက္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုုပ္တာမ်ိဳးေရွာင္ရပါမယ္။

၅။ပရိုတင္းဓာတ္အမ်ားအျပားပါတဲ့ အစားအစာေတြကို စားထားျခင္း
ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ခင္ ပရိုတင္းဓာတ္အမ်ားအျပားပါတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ စားထားမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာလည္း ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့အခါ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတာပါပဲ။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီးတဲ့အခါ ပရိုတင္းဓာတ္ပါတဲ့ အစားအစာေတြကို စားႏိုင္ေပမယ့္ မလုပ္ခင္ဆုိရင္ ႏွစ္ဆယ္ဂရမ္ထက္ပို မစားသင့္ဘူးလို႔ ဆိုထားပါတယ္။

၆။အေၾကာမေလွ်ာ့ပဲ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း
ဒါဟာ လံုး၀မျဖစ္သင့္တဲ့အရာပါ။ GYM ေဆာ့ေတာ့မယ္၊ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ အေၾကာကေတာ့ အရင္ဆံုးေလွ်ာ့ရမွာပါပဲ။ အေၾကာေလွ်ာ့ျခင္းဟာ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္းကေန ျဖစ္လာတဲ့ အသားေတြနာတာ၊ ဒူးနာတာစတာေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရာမွာလည္း ပိုမိုထိေရာက္တာေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ခင္ အနည္းဆံုး ၅မိနစ္ေလာက္ေတာ့ အေၾကာေလွ်ာ့ဖုိ႔ အခ်ိန္ေပးသင့္ပါတယ္။

Ref:cosmopolitan.com
ေမေသာ္
Trend Myanmar
ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခါနီး လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕အက်င့္ေတြေၾကာင့္ သင္ဟာ ထိေရာက္တဲ့ အက်ိဳး ဆက္ကို ရႏိုင္ဖုိ႔မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘယ္လိုအက်င့္ေတြကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္သင့္သလဲဆုိတာ ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ဘြဲ႕ရ အမ်ိဳးသမီး ဗုိလ္ေလာင္း သင္ တန္း အ မွတ္ စဥ္ (၁) သင္ တန္း ဆင္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကား


တပ္မေတာ္(ၾကည္း)ဗုိ္လ္သင္တန္းေက်ာင္း(ေမွာ္ဘီ) ဘြဲ႕ရအမ်ိဳးသမီး ဗုိ္လ္ေလာင္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁) သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳစစ္ေရးျပ အခမ္းအနားကုိ ယေန႕နံနက္ (၈)နာရီက ေမွာ္ဘီ တပ္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္း စစ္ေရးျပကြင္း၌ က်င္းပရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးၾကီး သေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကားသည္။

စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး အလုပ္မ၀င္ခဲ့ေသာ ေန႔စားလေပးလစ္လပ္ ေနရာမ်ားတြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အစားထုိးမည္

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေန႔စား လေပး ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ကို ၾသဂုတ္ ၆ရက္က ခန္႔အပ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ သည့္အေရအတြက္ မျပည္မီခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီီး မေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားအား ျပန္လည္ စိစစ္ အလုပ္ ခန္႔အပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးက်င့္ခန္းေပါင္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စားျပဳမည့္ အဖဲြ႕ဖဲြ႕စည္းရန္ျပင္ဆင္ေန

ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးပဲြမူေဘာင္အတြက္ ေဆြးေႏြး ၾကသည့္ အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီ အားလုံး ကုိယ္စားျပဳ၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုကို စက္တင္ဘာအတြင္း ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF)က ေျပာ ၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ဧည့္ခံစရိတ္ က်ပ္ေျခာက္သန္းေက်ာ္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံ

Photo: ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ဧည့္ခံစရိတ္ က်ပ္ေျခာက္သန္းေက်ာ္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံ
Friday, August 29, 2014

၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းခံရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား ဧည့္ခံစရိတ္ က်ပ္ေငြေျခာက္သန္းေက်ာ္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သည္ မူလခြင့္ျပဳသည့္ ေငြမလံု ေလာက္သျဖင့္ က်ပ္ေငြ ၃၉ ဒသမ၁၈၇ ဘီလီယံကို ထပ္မံေတာင္းခံရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားအား ဧည့္ခံရန္ ဧည့္ခံစရိတ္က်ပ္ေငြ၆ ဒသမ ၅၉၆ သန္းထည့္သြင္းေတာင္းခံ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္က က်င္းပေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြကို တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္ က တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ခန္႔မွန္းအသံုးစရိတ္ ၃၈၀ ဘီလီယံေက်ာ္ေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းေငြပမာဏမလံုေလာက္၍ လိုေငြက်ပ္ ၃၉ ဘီလီယံေက်ာ္ထပ္မံေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြေတာင္းခံမႈတြင္ ဧည့္ခံစရိတ္က်ပ္ေငြ ၆ သန္းေက်ာ္ေတာင္းခံထားျခင္းမွာ မ်ားျပား လြန္းေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ က ေျပာသည္။

မူလခြင့္ျပဳေငြမလံုေလာက္ သျဖင့္ ဘ႑ာေငြထပ္မံေတာင္းခံ သည့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခုရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ ဥပေဒ႐ုံးမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ မီးသတ္ဦးစီး ဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္အသံုးခ်ေရးဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အအံု လမ္းတံတားျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕တို႔ ပါ၀င္သည္။

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံမႈကို လက္ရွိက်င္းပဆဲ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရန္ရွိေန သည္။

7Day DAILY 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (ဓာတ္ပံု - ရန္မ်ိဳးႏိုင္)
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (ဓာတ္ပံု - ရန္မ်ိဳးႏိုင္)
၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ  ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းခံရာ တြင္ ႏိုင္ ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား ဧည့္ခံစရိတ္ က်ပ္ေငြေျခာက္ သန္းေက်ာ္ ေတာင္းခံ ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ လစာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို အမွန္တကယ္လိုအပ္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့မည္ဟုဆို

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ လစာထဲမွ ၂၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းလစဥ္လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ အမွန္ တကယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထူးခြၽန္ စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဘာသာစကားအခက္အခဲေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကစားသမားမ်ား ျပည္ပမွ မေခၚယူျခင္းျဖစ္

ျမန္မာကစားသမားမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခၚယူကစားျခင္းမရွိသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ဘာသာ စကား အားနည္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူ-၁၉ လက္ေရြးစင္ လက္ေထာက္နည္းျပ ဦးညီညီလတ္က ေျပာ သည္။

အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအနည္းဆံုး အာဆီယံသံုးႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာပါဝင္

Photo: အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအနည္းဆံုး အာဆီယံသံုးႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာပါဝင္
Friday, August 29, 2014

 အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား တြင္ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းဆံုး သံုးႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာပါဝင္ေနေၾကာင္း အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန စီးပြားေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေရးရာဌာန မွ သတင္းရရွိသည္။

အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံမွာ လာအိုျဖစ္ၿပီး ဘ႐ူႏုိင္းမွာ ဒုတိယျဖစ္ကာ တတိယ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာ ပမာဏ၏ ၀ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံျခား တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) အမ်ားဆံုး ရရွိေသာ ႏုိင္ငံမွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၂၂၉ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိကာ အာဆီ ယံသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာပမာဏ၏ ၅၀ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေသာ ကုမၸဏီ ေပါင္း ၁၉ ခုရွိၿပီျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္ က႑၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အီလက္ထရြန္နစ္ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အေမရိ ကန္ကုမၸဏီမ်ား၏ စုစုေပါင္းရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံ ျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာ ဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၃ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ - ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၃ အတြင္း ကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ရာေက်ာ္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ၂၀၁၃ တြင္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္သို႔ ပုိ႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ကန္ေဒၚလာသန္းတစ္ရာနီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ သို႔တင္ပို႔ေသာ ပို႔ကုန္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅ သန္း ေက်ာ္အထိရွိၿပီး သြင္းကုန္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ စိမ္းျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ပတၱျမားမ်ားတင္သြင္းမႈကို ဆက္ လက္တားျမစ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

7Day DAILY 

အေမရိကန္ကားကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ဖို႔ဒ္ကားကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကားအေရာင္းျပ ခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)
အေမရိကန္ကားကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ဖို႔ဒ္ကားကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကားအေရာင္းျပခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)
 အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား တြင္ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းဆံုး သံုးႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာပါဝင္ေနေၾကာင္း အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန စီးပြားေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေရးရာဌာန မွ သတင္းရရွိသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ထပ္မံျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေျခာက္ခု တြင္ ေနရာ ကြက္မုိးႀကီးႏုိင္

Photo: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ထပ္မံျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေျခာက္ခု တြင္ ေနရာ ကြက္မုိးႀကီးႏုိင္
Friday, August 29, 2014 

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ထပ္ မံျဖစ္ေပၚေနၿပီး မုတ္သံုေလအား ျပန္ေကာင္းေနကာ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေျခာက္ခု တြင္ ေနရာကြက္၍ မုိးႀကီးမည့္ အႏၲရာယ္ရိွေၾကာင္း မိုး/ဇလ ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ဩဂုတ္လဆန္း က ေရေဘးသင့္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္၍ မုိးႀကီးႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုရက္အတြင္း ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းငယ္၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း မုိး/ဇလဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လြင္ဦးက သတိေပးသည္။

‘‘မုတ္သံုေလကလည္း အား ျပန္ေကာင္းလာတာရယ္၊ ေတာင္ တ႐ုတ္ ပင္လယ္ ဘက္က မုန္ တိုင္းကလည္း ရွိေနတာေၾကာင့္ မုိးႀကီးမယ့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ ထားတာ။ နဂိုကမွ ေရးႀကီးေနတဲ့ ေဒသေတြ ပိုသတိထားဖို႔ လိုပါ တယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္လြင္ဦးက ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုး တန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ ေလတုိက္ ႏႈန္း တစ္နာရီ ၃၅ မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ ႏုိင္ေၾကာင္း မုိး/ဇလဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

7Day DAILY 

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းမ်ားကို ထိုင္းၿဂိဳဟ္တုမွ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု −sattmet.tmd.go.th)
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းမ်ားကို ထိုင္းၿဂိဳဟ္ တုမွ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု −sattmet.tmd.go.th)
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ထပ္ မံျဖစ္ေပၚေနၿပီး မုတ္သံုေလအား ျပန္ေကာင္းေန ကာ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေျခာက္ခု တြင္ ေနရာကြက္၍ မုိးႀကီးမည့္ အႏၲရာယ္ရိွေၾကာင္း မိုး/ဇလ ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုံးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ထင္းအစားေက်ာက္မီးေသြးသုံးရန္ လႈံ႕ေဆာ္မည္

Photo: ထုံးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ထင္းအစားေက်ာက္မီးေသြးသုံးရန္ လႈံ႕ေဆာ္မည္
Friday, August 29, 2014

ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ ထုံးဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း သစ္ပင္မ်ားျပဳန္းတီးမႈ မ်ားလာေနၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္လာသျဖင့္ ထုံးဖုတ္ရာတြင္ ေလာင္စာအျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္ ထင္းအစားေက်ာက္မီးေသြး ကို အစားထိုးအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ တုိက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕၊ အင္းစိမ္းေျမသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးႏွင့္ ေရထြက္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

 ‘‘ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း မီးေသြးဖုတ္ လုပ္ငန္း၊ ထုံးဖုတ္လုပ္ငန္းေတြအ ျပင္ ထင္းသုံးစဲြမႈေတြေၾကာင့္ သစ္ ပင္ေပါင္းႏွစ္သန္းေလာက္ ကုန္ သြားတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါ တယ္။ ဒီအတြက္ အလ်ဥ္မီေအာင္ ျပန္ၿပီး စိုက္ေနရတယ္။ သစ္ပင္ ျပဳန္းတီးမႈ ထိန္းသိမ္းဖို႔က်ေတာ့ မီးေသြးဖုတ္တာေတြ၊ ထုံးဖုတ္တာေတြကို ကန္႔သတ္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေလာင္စာအေနနဲ႔ ထင္းအစား တျခားတစ္ခုကို အစားထိုးႏုိင္မွ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ သုံးသပ္ရတဲ့အတြက္ ဒီလုိေက်ာက္မီးေသြးကို အစားထုိးသုံးၾကည့္ဖို႔ တုိက္တြန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု အင္းစိမ္းေျမအဖဲြ႕ ျပန္ၾကားေရးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ထင္းအစား ေက်ာက္မီးေသြးကို အသုံးျပဳ၍ အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ထုံးဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန၍ ယခုကဲ့သို႔ တုိက္တြန္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခံရမႈမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း အဆုိပါ အဖဲြ႕က ေျပာ သည္။

‘‘နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အ ကူအညီအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကေန ကူညီေပးရင္ ထုံးဖုတ္၊ အုတ္ဖုတ္ တဲ့သူေတြအတြက္ ထင္းအစား ေက်ာက္မီးေသြးကို အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏုိင္မယ္လို႔ထင္တယ္။ ထုံးဖုတ္တဲ့သူေတြကေတာ့ ေက်ာက္ မီးေသြး အနံ႔အသက္ေၾကာင့္ မသုံးခ်င္ၾကဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖဲြ႕အေနနဲ႔ကေတာ့ အစိုးရကို တင္ျပသြားမယ္’’ ဟု အင္းစိမ္းေျမမွတာ ၀န္ခံကို၀င္းသူက ေျပာသည္။

ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ထုံးဖို မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ထုံးမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ေျခ ျမစ္ပင္၊ ၀က္၀ံထုံးကုန္းတြင္ အ မ်ားဆုံးထုတ္လုပ္သည္။ ခုနစ္ ေပ အျမင့္ရွိထုံးဖိုတစ္ဖိုအတြက္ ေလာင္စာအျဖစ္ ထင္းပီအီးကား ငါးစီးတုိက္ခန္႔ အသုံးျပဳရေၾကာင္း ၀က္၀ံထုံးကုန္းမွ ထုံးဖုတ္သူမ်ား က ေျပာၾကားသည္။ ေဒသအ တြင္း သစ္ပင္မ်ား ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားလာ၍ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကအား ထားေနရေသာ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕အတြင္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အင္းစိမ္းေျမသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုုျပည္ေရးႏွင့္ ေရထြက္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

7Day DAILY 

၀က္၀ံထံုးကုန္းတြင္ထံုးဖုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − ကံသာ)
၀က္၀ံထံုးကုန္းတြင္ထံုးဖုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − ကံသာ)
ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ ထုံးဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း သစ္ပင္မ်ားျပဳန္းတီးမႈ မ်ားလာေနၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္လာသျဖင့္ ထုံးဖုတ္ရာတြင္ ေလာင္စာအျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္ ထင္း အစားေက်ာက္မီးေသြးကို အစားထိုးအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ တုိက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕၊ အင္းစိမ္းေျမ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးႏွင့္ ေရထြက္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ အုပ္စုႏွစ္စု မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ဆန္ တိုက္ခိုက္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ အခ်ိန္မွာပင္ လူျမင္ကြင္း ကားလမ္းေပၚ၌ လူမိုက္အုပ္စုႏွစ္စု ခ်ိန္းဆို၍ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဆန္ဆန္ဓားမ်ား၊ တုတ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္းအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္ေပး မည္

Photo: ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္းအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္ေပး မည္
Friday, August 29, 2014

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဘ႐ူႏုိင္းဘုရင့္ဖလားၿပိဳင္ပြဲခ်န္ပီ ယံျမန္မာယူ-၁၉ အသင္း အား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ (ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္)တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ မည့္ အဆုိပါဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအ နားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ(၂)တြင္ ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္ ညေန ၆ နာရီ ၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္းကို ဂုဏ္ျပဳပြဲအ ခမ္းအနားမွာ အလွဴရွင္ေတြက ဆုခ်ီးျမႇင့္မယ့္ အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္’’ဟု အဆိုပါတာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ဩဂုတ္ ၂၃ ရက္က ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ဘ႐ူႏိုင္းဘုရင့္ ဖလား ဗိုလ္လုပြဲ၌ ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္းသည္ ဗီယက္နမ္ လူငယ္အသင္းကို (၄-၃)ဂိုးျဖင့္ အႏုိင္ယူကာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုးခ်န္ပီယံ ျဖစ္ သည့္ ျမန္မာအသင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္းအေနျဖင့္ ယခုၿပိဳင္ပြဲ၏ အသန္႔ရွင္းဆံုးအသင္းဆုကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္းသည္ ယခုႏွစ္ ဘ႐ူႏုိင္းဘုရင့္ဖလားၿပိဳင္ ပြဲတြင္ အုပ္စုပြဲစဥ္မ်ားမွ ဗိုလ္လုပြဲ စဥ္အထိ ႐ႈံးပြဲမရွိခဲ့ဘဲ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗိုလ္စြဲခဲ့သည့္ ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္းသည္ ခ်န္ပီယံဆုဖလားႏွင့္အတူ ဆုေၾကးေငြဘ႐ူႏုိင္း ေဒၚလာႏွစ္ ေသာင္းရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္း ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိ သည့္ ဩဂုတ္ ၂၄ ရက္ညတြင္ပင္ သုဝဏၰအားကစားကြင္း၌ ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေအာင္ပြဲ ရ ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္းသည္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ခ်ီးျမႇင့္ေငြက်ပ္ သိန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကန္ ေဒၚလာ ၄,၃၀၀ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

7Day DAILY 

ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘ႐ူႏုိင္းဘုရင့္ဖလားၿပိဳင္ပြဲခ်န္ပီယံ ယူ-၁၉ အသင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ျပန္ေရာက္လာစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)
ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘ႐ူႏုိင္းဘုရင့္ဖလားၿပိဳင္ပြဲခ်န္ပီယံ ယူ-၁၉ အသင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ျပန္ေရာက္ လာစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဘ႐ူႏုိင္းဘုရင့္ဖလားၿပိဳင္ပြဲခ်န္ပီ ယံျမန္မာယူ-၁၉ အသင္း အား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား ကို ယေန႔ (ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္)တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေဈးကြက္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို

ေငြေၾကးေဈး ကြက္ (စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း)ကို လာမည့္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္က်င့္သံုးႏုိင္ ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းဆင္းမ်ားအား ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအျဖစ္ ခန္႔အပ္

Photo: အမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းဆင္းမ်ားအား ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအျဖစ္ ခန္႔အပ္
Friday, August 29, 2014

ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းဆင္း ၁၀၀ ဦးအား တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ တြင္ ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေလာင္း ၁၀၀ ဦး၌ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) တြင္ ၉၂ ဦး၊ တပ္မေတာ္(ေရ)တြင္ ငါးဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)တြင္ သံုးဦးခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားသည္ ျပင္ပအရပ္သူမ်ားထဲမွ မဟာဘဲြ႕၊ ပါရဂူဘဲြ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မွ ဘဲြ႕ရၿပီးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

‘‘သင္တန္းဆင္း ၁၀၀ ထဲမွ ၁၇ ေယာက္က ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ ဌာနခ်ဳပ္ေအာက္ကို ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီထဲက ေလးေယာက္က သင္ၾကားေရးဘက္ကို ပိုစတင္က်တယ္။ တပ္မေတာ္ေဆး တကၠသိုလ္ကို ႏွစ္ေယာက္၊ တပ္မေတာ္ေဆးပညာသည္ႏွင့္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ကို ႏွစ္ေယာက္ေပါ့။ ေလးေယာက္လံုးက သတၱေဗဒမဟာဘဲြ႕ရေတြျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သင္တန္းဆင္းပဲြကို ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေမွာ္ဘီအမွတ္(၁) အမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

‘‘အမ်ိဳးသား ဗိုလ္ေလာင္းျပန္တမ္း၀င္အရာရွိဆိုရင္ေတာ့ သင္တန္းဆင္းၿပီးရင္ ေရွ႕တန္းထြက္ရတာေပါ့။ အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ မထြက္ရဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာပဲ သံုးမယ္’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီတပ္မေတာ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအား ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာက စတင္ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔မွ ၁၀၁ ဦးအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔အနက္ တစ္ဦးမွာ သတင္းပို႔ပ်က္ကြက္သျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအား ေမွာ္ဘီ အမွတ္(၁) အမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ မတ္လမွ ၾသဂုတ္လအထိ ေျခာက္လၾကာ စစ္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်ေနစဥ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ လာေရာက္ေလ့လာစစ္ေဆးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၃၀ ဦးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွျဖစ္ၿပီး က်န္ ၈၀ ဦးခန္႔မွာ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ (M.B.B.S) ဘြဲ႕ရ အမ်ိဳးသမီး ၁၅ ဦးအား စစ္သင္တန္းသံုးလေပး၍ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ခန္႔အပ္ထားခဲ့သည္။

7Day DAILY 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း၏ သင္တန္း ဆင္းပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ေမွာ္ဘီ အမွတ္(၁) အမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္း၌ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေအပီ)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း၏ သင္တန္းဆင္းပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ က ေမွာ္ဘီ အမွတ္(၁) အမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းေက်ာင္း၌ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေအပီ)
ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းဆင္း ၁၀၀ ဦးအား တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ တြင္ ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၄၃ ဦး ဆီးရီးယား နယ္စပ္မွာ ဖမ္းဆီးခံရ

Photo: ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၄၃ ဦး ဆီးရီးယား နယ္စပ္မွာ ဖမ္းဆီးခံရ
Friday, August 29, 2014

ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၄၃ ေယာက္ဟာ အစၥေရးနဲ႔ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးသြားတာကိုခံခဲ့ရၿပီး၊ ေနာက္ တျခား ၈၁ ေယာက္ ဟာ ဆိုရင္လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တဲ့ ေနရာအနီး သူတို႔ေရာက္ ေနတဲ့ ေနရာကေန မထြက္ခြာႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ က ၾကာသာပေတးေန႔မွာ ေျပာဆိုပါတယ္။
 
Aslamist al-Nusra Front လို႔ေခၚတဲ့ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕ဟာ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ နယ္စပ္ စခန္းကို ၀င္ေရာက္ စီးနင္း တိုက္ခိုက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို ဖမ္းဆီးသြားတဲ့အဖြဲ႕ဟာ ဘယ္အဖြဲ႔လည္းဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါဘူး။
 
ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရတဲ့ ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အေရးနဲ႔၊ တျခားတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမွန္သမွ်နဲ႔ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။
 
ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအတြင္း သူပုန္တပ္ဖြဲ႕ေတြ အစၥလာမ္မစ္ အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြး ၾကြေတြ နဲ႔ အစိုးရတပ္ေတြၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ဟာ မၾကာခနဆိုသလိုေရာက္လာတတ္ၿပီး ေမာ္တာက်ည္ဆန္ေတြဟာ ဂိုလာမ္ ကုန္းျမင့္ဘက္ျခမ္း အစၥေရးထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ ကုလသမဂၢ စခန္းေတြနားအထိက်လာတတ္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း) 

ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဝင္ေရာက္လာစဥ္
ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဝင္ေရာက္လာစဥ္ 
ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၄၃ ေယာက္ဟာ အစၥေရးနဲ႔ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးသြားတာကိုခံခဲ့ရၿပီး၊ ေနာက္ တျခား ၈၁ ေယာက္ ဟာ ဆိုရင္လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တဲ့ ေနရာ အနီး သူတို႔ေရာက္ ေနတဲ့ ေနရာကေန မထြက္ခြာႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ က ၾကာသာပေတးေန႔မွာ ေျပာဆိုပါတယ္။

လူ ၂၅၀ က သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ က အေရးမယူခဲ့ဟု ရိုသာဟမ္ၿမိဳ႕မွ မိန္းကေလး ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိ

Photo: လူ ၂၅၀ က သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ က အေရးမယူခဲ့ဟု ရိုသာဟမ္ၿမိဳ႕မွ မိန္းကေလး ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိ
Thursday, August 28, 2014

အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေဆာက္ေယာ့႐ႈိင္းယားစီရင္စုရွိ ႐ိုသာဟမ္ၿမိဳ႕မွ မိန္းကေလးတစ္ဦးက ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အာရွႏြယ္ဖြား လူရမ္းကား ၂၅၀ က မိမိအား ဆယ္ေက်ာ္သက္ အပ်ဳိစင္ဘ၀ကပင္ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

လူဆိုးမ်ားက တစ္ဦးၿပီးတစ္ၿပီး လက္ေျပာင္းလက္လႊဲ အဆင့္ ဆင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေန႔စဥ္ မုဒိမ္းက်င့္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ယခုအခါ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ အမ္မာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ေရးျဖင့္ ေရးထားသည့္ အဆိုပါ လူဆိုး ၂၅၀ ၏ အမည္စာရင္းမ်ားႏွင့္ မိမိ၏အ၀တ္မ်ားကို ရဲမ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္းလည္း ယခု အခါ ေျဖာက္ဖ်က္ခံရမည္ကိုလည္း အမ္မာက စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူမ၏ အမႈအား ျပန္လည္စံုစမ္းေပးၿပီး အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အမ္မာ က ေျပာၾကားသည္။

အမ္မာသည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပါကစၥတန္ႏြယ္ဖြား ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦး၏ ျမဴဆြယ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေစ်း၀င္းတစ္ခုအတြင္း၌ ၎က အမ္မာအား သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစဥ္က အပ်ဳိစင္တစ္ဦးအျဖစ္သာ ရွိေနေသးသည့္ အမ္မာက ခ်ိန္းေတြ႔စဥ္ ခ်မ္းေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာအခါ ထိုသူက သိုင္းဖက္ လိုက္ၿပီး ေစ်းအတြင္း ေထာင့္တစ္ခုသို႔ ဆြဲေခၚသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎ႏွင့္ အေဖာ္လိုက္လာသူတစ္ဦးက သားမယားအျဖစ္ ထပ္မံျပဳ က်င့္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အမ္မာသည္ ခ်ိန္းေျခာက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အဆိုပါ လူမ်ား၏ ေဆြမ်ဳိးေယာ္က်ားေလး မ်ား၏ အႏိုင္က်င့္မႈကို ခံခဲ့ရျခ င္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အမ္မာအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားတြင္ လည္ပင္းညွစ္ျခင္း၊ ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာအား မီးျဖင့္႐ႈိ႕မည္ဟု ေျပာျခင္း၊ အိမ္အနီး သို႔ ေရာက္ရွိလာကာ မိခင္ျဖစ္သူကိုပါ မုဒိမ္းက်င့္မည္ဟု ေျပာဆိုမႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္မအေနနဲ႔ ကၽြန္မကို မုဒိမ္းက်င့္သူေတြထက္ ရဲေတြကို ပိုၿပီး ေဒါသထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မသူတို႔ကို တုိင္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း ဘာမွ အေရးမယူခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔က လစာပဲယူၿပီး ဘာမွမလုပ္ပါဘူး။ သူတို႔ကို ေထာင္ခ်ပစ္သင့္ပါတယ္။ ရဲမင္းႀကီး ေရွာင္ရြိဳက္လည္း အလုပ္က ထြက္သင့္ပါတယ္” ဟု အမ္မာက ေျပာၾကားသည္။

Ref:Mirror
Mizzima - News in Burmese
အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေဆာက္ေယာ့႐ႈိင္းယားစီရင္စုရွိ ႐ိုသာဟမ္ၿမိဳ႕မွ မိန္းကေလးတစ္ဦးက ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အာရွႏြယ္ ဖြား လူရမ္းကား ၂၅၀ က မိမိအား ဆယ္ေက်ာ္သက္ အပ်ဳိစင္ဘ၀ကပင္ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ တုိင္ ၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈ ထြက္ေပၚခဲ့ သည္။

အာဏာရွင္ ဖန္တီးတဲ့ စားသံုးကုန္ေစ်းႏႈန္း

ျပဳျပင္ေရးလုပ္လုိ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တုိးတက္လာတာနဲ႔အတူ ကုန္ေစ်းႏႈန္းလည္း ႀကီးျမင့္လာဦးမွာမုိ႔ ျပည္သူ လူထု အမ်ားစုရဲ ႔ ေနထုိင္စရိတ္ ႀကီးမားလာဦးမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔နဲ႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔က မၾကာမီက ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးအေျခအေန ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္တာဟာ ဓေလ့ထံုးစံလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ေန မိသားစု ၅ ဦးရဲ ႔ လစဥ္အိမ္သံုးစရိတ္ဟာ က်ပ္ ၁,၀၀၀ ရွိရာက ၂၀၀၁ ေရာက္ေတာ့ က်ပ္ ၄၀,၀၀၀ နီးပါး ရွိလာတယ္လို႔ ၂၀၁၁ က ေနျပည္ေတာ္မွာ ဖတ္ၾကား တဲ့ ေဒါက္တာဦးျမင့္ရဲ ႔ စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။