Friday, 2 March 2012

ေတာင္သူလယ္သမားေန့ ဒို့မေမ့

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံအျဖစ္ ပုဂံေခတ္မတုိင္မီကတည္းကစ၍ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုမွာ ေတာင္သူလယ္သမား သို႔မဟုတ္ လယ္ယာက႑ အမွီျပဳ၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသူမ်ားျဖစ္ေပရာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ လူတန္းစားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။

သမိုင္းေနာက္ခံ

ပေဒသရာဇ္ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ အသက္ေမြးမႈမွာ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို နယ္ခ်ဲ႕တို႔ စစ္ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳ သိမ္းပိုက္ၿပီးေသာအခါတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ဘ၀မွာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာသည္။

၁၈၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆူးဆက္တူးေျမာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ဆက္ဆံေရးမွာ ပိုမိုပြင့္လင္း လြယ္ကူလာသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ၁၈၅၂ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲအၿပီး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္စပါးကို ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈအေျခအေန ေကာင္းလာေသာအခါတြင္ အဂၤလိပ္တို႔က ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမခြန္ေတာ္လက္စြဲႏွင့္ ေျမႏွင့္ အခြန္ေတာ္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းကာ ကုန္သည္မ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ယင္းဥပေဒကိုပင္ ဆက္လက္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္း တိုးတက္ေစရန္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေျမမ်ားကို

ဂရန္ေျမ (အပိုင္စာခ်ဳပ္ေျမ)
အငွားစာခ်ဳပ္ေျမ
ယာယီလုပ္ခြင့္ရေျမ
ေျမႏုကၽြန္းေျမ
နယ္သစ္ဖြင့္ေဒသေျမ ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
ယင္းေၾကာင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူ အဆမတန္ မ်ားျပားလာၿပီး ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းကာ လယ္ယာသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။

ယင္းေၾကာင့္ အဂၤလိပ္အရင္းရွင္တို႔၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ္လည္း ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာေက်းလက္ေန လူတန္းစားမ်ား၏ ဘ၀မွာ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အရင္းအႏွီးမရွိမႈ၊ အသိပညာအားနည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ အေႂကြးပတ္လည္၀ိုင္းကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လယ္ေျမမ်ား ခ်စ္တီးတို႔ထံ ေပးအပ္ခဲ့ရသည္။

၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ ျဖစ္ပြားေသာအခါတြင္ ျမန္မာလယ္သမားအမ်ားစုမွာ လယ္ယာမဲ့ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကရာမွ ဆက္လက္သည္းမခံႏိုင္ၾကေတာ့သျဖင့္ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ယင္းအေရးေတာ္ပံုကို ဆရာစံက “သုပဏကဂဠဳန္ရာဇာ” ဘြဲ႔ခံယူကာ သာယာ၀တီနယ္ အလံေတာင္တြင္ စခန္းခ်၍ အေရးေတာ္ပံုကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္တို႔က ယင္းအေရးေတာ္ပံုကို သံုးႏွစ္နီးပါးခန္႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရၿပီး ဆရာစံႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ခဲ့သျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား အေရးေတာ္ပံု ရပ္နားသြားေသာ္လည္း ယင္းအေရးေတာ္ပံုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစိတ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ႏိုးၾကားလာခဲ့သည္။

နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ဘ၀မွာ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရကာ ဖဆပလအစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရလွ်င္ရခ်င္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ဖ.ဆ.ပ.လ အစိုးရက လယ္ယာအလုပ္သမား အနည္းဆံုးလုပ္ခေၾကးေငြ ဥပေဒႏွင့္ လယ္ယာေျမ ႏုိင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒတို႔ကို ျပ႒ာန္းေပးကာ လယ္သမားတို႔၏ ဘ၀ကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ထူးျခားတိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ေပ။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ ရယူခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ေတာင္သူလယ္သမားဘ၀ ျမင့္မားေစေရးဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒ၊ သီးစားခ်ထားေရးနည္းဥပေဒ၊ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ေအာင္ျမင္မႈမရွိ၍ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၉၆၃ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ၁၉၆၅ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒကို ထပ္မံထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ဧက ေခ်းေငြႏႈန္းထားကိုလည္း ရွစ္ဆအထိ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားမူ၀ါဒအမွားမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းခဲ့ၿပီး တာ၀န္ေက်စပါး ထုတ္လုပ္သည့္အဆင့္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ေပၚေပါက္လာပံု

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ၀ါဒသေဘာထားကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ထို၀ါဒသေဘာထား ေၾကညာခ်က္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ား ေခါင္းပံုျဖတ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဆိုရွယ္လစ္ေလာကသစ္ကို ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားတို႔အင္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ပါရွိသည္။

ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ ေျမရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း စသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ ေတာင္သူလယ္သမားထုအတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရရွိေစရန္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပေပးခဲ့ရာမွ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။

အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား က်င္းပ

ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကစ၍ ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း ၁၉၆၄ တြင္ က်င္းပေသာ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဇန္န၀ါရီလမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာရိတ္သိမ္းခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနျခင္း၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္သစ္ကူးကာလကို ဂုဏ္ျပဳသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ စတင္အာဏာရယူသည့္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာင္းလဲက်င္းပသင့္ေၾကာင္း တင္ျပရာမွ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာင္းလဲက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ေရာက္လွ်င္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားကို အစိုးရက ဦးေဆာင္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း က်င္းပေလ့ရွိခဲ့သည္။
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ကိုးကား The Voice Weekly

ေလးစားထိုက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတနိုင္ငံ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသက္တမ္း တစ္နွစ္ျပည့္ မိန့္ခြန္း

အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ တာဝန္ယူျခင္း ၁ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေရး၊
... ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အစရွိသည့္ ကိစၥမ်ားကို အဓိကထား ေျပာၾကားသြားခဲ့ျပီး ေဆာင္ရြက္ျပီးႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကိစၥမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။                                   ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးတြင္ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပိး ထိုကဲ့သို႔ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အက်ဥ္းသား ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ကို တစ္ႏွစ္တာအတြင္း လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသားခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္သမၼက ေျပာၾကားပါသည္။
အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရးမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္ႏို္င္ဖို႔မွာလည္း အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူရည္တူ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔ အေရးၾကီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေျပာၾကားပါသည္။
ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အစရွိသည့္အနက္ ဗမာဆိုသည္မွာလည္း လူမ်ိဳးစုတစ္စုသာျဖစ္သည့္အတြက္ အားလံုးသာတူရည္မွ်ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ တန္းတူရည္တူျဖစ္ေအာင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လိုလားခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။
တိုင္းရင္းသား ေခါင္ေဆာင္ တစ္ဦးေျပာသည့္ စကားကို ျပန္လည္မွ်ေဝလိုေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသနတ္မကိုင္လိုပဲ လပ္ေတာ့ကိုသာ ကိုင္လိုသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ထိုစကားရပ္ကို မိမိအေနျဖင့္ ခံစားရပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ေသနတ္မကိုင္ဘဲ လပ္ေတာ့ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျဖည့္ဆည့္းေပးဖို႔ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့့္္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဆႏၵျပည့္ဝေရးမွာ သမိုင္းေပးတာဝန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာေအာင္ ထားရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးတြင္ ယံုၾကည္မႈက အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ ပရိယာယ္မရွိဘဲ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံကာ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ခုခံကာကြယ္ရံုမွလဲြ၍ ထိုးစစ္ရပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိညႊန္ၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလဲ ညႊန္ၾကားထားခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္ညိဳးထိုးအျပစ္ေျပာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္ဖို႔ ခိုင္မာတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ အျပန္အလွန္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေဘးဒဏ္ခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွေထာက္ပံ့ရန္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လမ္းဖြင့္ေပးထားပါေၾကာင္း၊
ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အခ်က္၃ခ်က္ကို အဓိကထားေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ျဖစ္ကာ တတိယအဆင့္မွာမူ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တိုင္းရင္းသားအားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအစရွိသည့္ political players အားလံုး လႊတ္ေတာ္မွာ သေဘာတူညီမႈ ရယူျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာပင္ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္ထားေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လတ္တေလာ ျပည္သူမ်ားအၾကားျဖစ္ေပၚေနသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သတ္၍မူ ေလာေလာဆယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနျပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ား ျပီးစီးသည္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ သေဘာထားမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ေပၚရန္ နည္းလမ္းတက်ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမင့္ေရးကိစၥရပ္မွာမူ လတ္တေလာအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္၊ အေၾကြးအျမီ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါအလိုက္ တိုးျမင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔အစိုးရ၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မွာ ဝင္ေငြနည္းလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားမ်ား၏ ဘဝတိုးျမင့္ေပးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ မိမိတို႔ေၾကာင့္ အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို မလိုလားေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၃.၃ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ၉၆.၇% ကို ျပန္လည္ငဲ့ကြက္သင့္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာလစာတိုးမည့္သတင္းေၾကာင့္ အရပ္ရပ္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္သြားေၾကာင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ ၅၈သန္းေသာ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ကုိယ္က်ခံစားေနရသည္ကို စာနာသင့္ေၾကာင္း၊ လစာ(သို႔) ေထာက္ပံ့ေၾကးတိုးျမင့္ေသာကိစၥမ်ားကို လက္ရွိအေျခအေနအရ ျခံဳငံုသံုးသပ္ျပီး စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၊ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ဝင္ေငြကို တိုးတက္မႈရွိေအာင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုကိစၥရပ္မွာ ပါးစပ္က ေျပာ၍လြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေနသည့္ အတြက္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ တစ္ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္း (အျပည့္အစံု)