Monday, 22 September 2014

ရဲေတြ အာဏာကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ တလြဲသုံးခဲ့လား

ယူနီေဖာင္းမဝတ္ဘဲ အရပ္ဝတ္နဲ႔ ရဲေလးဦးက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ က ေနအိမ္တစ္အိမ္ကို မူးယစ္ေဆးဝါး ဝင္ ေရာက္ ရွာေဖြမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဖမ္းဝရမ္း မပါဘဲ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီရဲေလးဦးကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ UNFC ဆုိတာ ခလုတ္ကန္သင္းတစ္ခုလား ?

Photo: ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ UNFC ဆုိတာ ခလုတ္ကန္သင္းတစ္ခုလား ?

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ ၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသည္ ၃ ႏွစ္ ေက်ာ္သုိ႔ခ်ဥ္းနင္း ၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ယေန႔တိုင္ၿပီးျပတ္ႏုိင္မႈ မရွိေသးဘဲ အိပ္မက္ရွည္ ခရီးတစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန ေပသည္။ ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းအတြက္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲ မစတင္မီ ရက္ပိုင္းအလို၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က UNFC ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား ၾကန္႔ၾကာႏိုင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္စကား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုမွတ္ခ်က္စကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး UNFC ဘက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေအာင္ျမင္ရန္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ၫွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသာ ခ်မွတ္ထားသည္ဟု ျပန္လည္တံု႔ျပန္ ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္အားလံုးနီးပါး ပါ၀င္ေနေသာ NCCT ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတိုင္း UNFC ကတစ္သေဘာ တည္းလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ဒုဥကၠ႒ ခူးဦးရယ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ UNFC ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစသည္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း ျဖင့္ အေျဖထြက္ႏုိင္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ UNFC အဖြဲ႕ထဲက KNU ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းကို သံုးသပ္ၾကည့္ရပါမည္။ UNFC ၏လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံု သည္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆုိင္မႈကို ထိခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ အေနအထားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ UNFC အျဖစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္၊ UNFC တြင္ အၿမဲတမ္း ဥကၠ႒၊ အၿမဲတမ္းဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား မထားရွိဘဲ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ မႈအားေလ်ာ့ခ်ၿပီး UNFC အဖြဲ႕အား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ KNU ၏တင္ျပခ်က္အေပၚ UNFC ဥကၠ႒ အင္ဘန္လက သေဘာတူညီျခင္း မရွိသျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအခ်က္က UNFC အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အလွည့္က် စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တာ၀န္ယူရန္ဟူေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေရးဆြဲထားျခင္းသည္ ယေန႔တပ္မေတာ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို အစိတ္စိတ္အျမြာျမြာ ၿပိဳကြဲသြားေစႏုိင္သည္။ ထိုအခ်က္ကို UWJA ``၀´´အဖြဲ႕ကပင္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

တတိယအခ်က္က UNFC တြင္ အဖြဲ႕(၁၁)ဖြဲ႕ျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ အင္အားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ အမည္ခံသက္သက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားျဖင့္ နည္းနည္းနဲ႔က်ဲက်ဲ ၀ိုင္းထားသလိုျဖစ္ေနျခင္း၊ အဓိကအင္အားႀကီးေသာ UWSA ``၀´´အဖြဲ႕၊ NDAA (မိုင္းလား)အဖြဲ႕၊ RCSS/SSA အဖြဲ႕တုိ႔မပါ၀င္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ UNFC သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳဟုဆိုႏုိင္ပါသည္။

UNFC တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ာ၏ အင္အားမွာ KIO-၅၀၀၀၊ KNPP-၆၀၀၊ CNF-၂၀၀၊ NMSP-၆၀၀၊ SSPP/SSA-၄၀၀၀၊ PNLO-၅၀၊ PSLF-၂၀၀၊ ANC-မရွိ၊ LDU-မရွိ၊ WNO-မရွိ၊ KNO-မရွိ စသျဖင့္ စုစုေပါင္း အင္အား(၁၀၈၅၀)ဦးရွိပါသည္။ က်န္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏အင္အားမွာ (၅၁၂၀၀)ဦးျဖစ္ပါ သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုး၏ ငါးပံုတစ္ပံုသာရွိေသာ UNFC လိုအဖြဲ႕မ်ိဳးက စစ္တိုင္း ေတြခြဲၿပီး အလွည့္က် စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လုပ္ရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းက ဟာသပ်က္လံုးတစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါသည္။

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ UNFC ဆိုတာ တိုင္းတစ္ပါးရဲ႕ ေထာက္ပံ့ေငြေပးစာကမ္းစာ စားၿပီးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားသာ ေနရာနဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားရေနေပမယ့္ ယေန႔အခ်ိန္ ထိတိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းရာေကာင္က်ိဳးတစ္ခုမွ မလုပ္ျပႏိုင္ျခင္းက အံ့အားသင့္စရာျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစကား၀ုိင္းေတြမွာ UNFC ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္ နီးလ်က္ေ၀းသြားရဦးမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမည္ခံသက္သက္ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနေသာ UNFC အေနနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္တာမ်ားကို စိတ္ကူးနဲ႔ေတြးၿပီး ႐ူးေနမည့္အစား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အေကာင္းဘက္ကေန ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ ကန္႔လန္တိုက္ေနဦးမယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ UNFC ဆိုတာ ခလုတ္ကန္သင္း တစ္ခုပါလို႔ ၾသဘာေပးခံရမည္ျဖစ္သလို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ေနာက္ဆုတ္သြားႏိုင္ပါေၾကာင္း ေရးသား အပ္ပါသည္။

Credit: ေန၀န္းသစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသည္ ၃ ႏွစ္ ေက်ာ္သုိ႔ခ်ဥ္းနင္း ၀င္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ယေန႔တိုင္ၿပီးျပတ္ႏုိင္မႈ မရွိေသးဘဲ အိပ္မက္ရွည္ ခရီးတစ္ခု ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန ေပသည္။ ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းအတြက္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

RSO ကို တပ္ခ်ခြင္႔ေပးေသာ KIA သည္ကခ်င္ျပည္နယ္အား ဖ်က္ဆီးျခင္းသာ ျဖစ္သည္


ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(KIO)ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းမွာ ဘဂၤါလီကုလားေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာတပ္မေတာ္ ထူေထာင္ၿပီး အေျခစိုက္ဖုိ႔ ေတာင္းဆိုခဲ႔စဥ္တုန္းက ဂြမ္ေမာ္တို႔က မဟုတ္ပါဘူးဆိုၿပီး ဖင္ပိတ္ျငင္းခဲ႔တာေလး ျပန္ျမင္ေယာင္မိပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမရွိဘူးဟု တစ္ႏိုင္ငံလံုးက လက္ခံထားသည္႔ တုိင္ေအာင္ ဘဂၤါလီေတြဟာ ေပၚေပၚတင္တင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတစ္ခုအျဖစ္သံုးစြဲၿပီး ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ တညီတညြတ္တည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဘဂၤါလီေတြရဲ႕ အင္အား ဟာလည္း ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အင္အားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔သည္႔အေပၚ KIO ကလူေတြ အေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္ၾက ေပလိမ္႔မည္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ လိုအပ္လွ်င္ ေဒသႏၲရအမိန္႔ ထုတ္ေပးမည္ဟုဆုိ

ရခုိင္ ျပည္နယ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ား အနက္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရသူမ်ားကုိ ႏိုင္ငံ သားအခြင့္အေရး ေနရာခ်ထားေပး ရာတြင္ လိုအပ္လွ်င္ေဒသႏၲရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း က ေျပာၾကားသည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ က႑သုိ႔ ျပည္ပျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၇၀ ေက်ာ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဝင္ေရာက္

Photo: ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ က႑သုိ႔ ျပည္ပျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၇၀ ေက်ာ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဝင္ေရာက္
Monday, September 22, 2014

 ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ က႑တြင္ ယခု ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ လုပ္ငန္း ၁၃ ခု ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရနံလုပ္ကြက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ၿငိမ္သစ္ညီ၊ မဇၥ်ိမ) ကန္ေဒၚလာ ၆၇၄ သန္းကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ၁၃ ခုက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါကုမၸဏီ ၁၃ ခုသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၆၇၄ သန္းျဖင့္ လက္ရွိအစုိးရ တာဝန္ယူ ခဲ့သည့္ေနာက္ပုိင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ က႑သုိ႔ ပမာဏအမ်ားဆုံး ဝင္ေရာက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစုိးရ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳရာ၌ သဘာဝသယံဇာတ တူး ေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားထက္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဟုိတယ္ကဲ့သုိ႔ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းရရွိႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးခြင့္ျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး) က မီဒီယာမ်ားကုိ မၾကာခဏ ေျပာသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္ေတြမွာဆုိရင္ (၂၀၁၂- ၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၃-၁၄ ) စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ား ဆုံးဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ကလည္း သယံဇာတတူးေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ထက္ တျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြမွာ ပုိမုိ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေနပါတယ္” ဟု ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္က ကုန္သည္/စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI တြင္ အစုိးရဌာနမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆုံမႈအၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လအတြင္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ ၁၅ ခုကုိ ခြင့္ျပဳကာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ၁၃ ခု ခြင့္ျပဳသျဖင့္ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ခြင့္ျပဳထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ပုံစံမ်ားထက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ EITI အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ထားလ်က္ရွိသည္ဟု သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာထားသည္။

လက္ရွိအစုိးရ တာဝန္မယူမီ ၂၀၁၀-၁၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ (၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္) ကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး မာဏအမ်ားဆုံး ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese
မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရနံလုပ္ကြက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ၿငိမ္သစ္ညီ၊ မဇၥ်ိမ) ကန္ေဒၚလာ ၆၇၄ သန္းကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ၁၃ ခုက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ က႑တြင္ ယခု ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ လုပ္ငန္း ၁၃ ခု ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေပ်ာက္ဆုံး ေတာင္တက္သမား ၂ ဦး အတြက္ အသက္အာမခံ ထားျခင္းမရွိ

Photo: ေပ်ာက္ဆုံး ေတာင္တက္သမား ၂ ဦး အတြက္ အသက္အာမခံ ထားျခင္းမရွိ
Monday, September 22, 2014

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေတာင္တက္ သမား ၂ဦး အတြက္ အသက္ အာမခံ ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္တက္သမား ၂ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္ႏွင့္ ကိုေဝယံမင္းသူ တို႔သည္ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ထိပ္ကို ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေတာင္အဆင္းတြင္ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးကာ ရက္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္သည့္ ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ရွာေဖြေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ ေတာင္တက္သမား ၂ ဦး အတြက္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။

တကၠသိုလ္မ်ား ေျခလ်င္ ႏွင့္ ေတာင္တက္ အသင္း သဘာ၀ ေခၚသံ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးသန္႔က ျမန္မာ့ဓေလ့ အရ ခရီးသြားခါနီးတြင္ အသက္အာမခံပါက နိမိတ္မေကာင္းဟု ယူဆသျဖင့္ အသက္အာမခံ မလုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ ခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ ေတာင္တက္သမားမ်ား အေတြ႕အႀကံဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

“အသက္အာမခံနဲ႔ ထိခိုက္မႈ အသက္ အာမခံေတြ မရွိပါဘူး။ ထားဖို႔ကလည္း တဦးတေယာက္နဲ႔ပဲ ဆုိင္တာပါ”ဟု ဦးမ်ိဳးသန္႔က ဧရာဝတီ သို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းမွ (မီးအာမခံ) လက္ေထာက္ မန္ေနဂ်ာ ဦးေစာစိန္လင္း က အသက္အာမခံႏွင့္ ထိခိုက္မႈ အသက္အာမခံ သည္ တဦးတေယာက္အေနျဖင့္လည္း ထားႏုိင္ၿပီး အသင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း လာေရာက္ ထားႏုိင္ေၾကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ထားပါက အသင္းအမည္ႏွင့္ အသင္းဝင္အမည္မ်ားပါ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္တြင္ အာမခံထားရွိမႈ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္းကို ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“တခ်ိဳ႕လူေတြက အစြဲအလန္းေပါ့၊ အာမခံထားရင္ မေကာင္းဘူး။ တကယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ဆုိရင္ အဲ့ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ အာမခံ က ထားသင့္တာေပါ့။ လူဆုိတာ ဘယ္ခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္မယ္ဆုိတာကို မေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အႏၲရာယ္ေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္”ဟု ဦးေစာစိန္လင္း က ဆုိသည္။

ေတာင္တက္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း အသက္အာမခံ ႏွင့္ ထိခိုက္မႈအသက္ အာမခံထားမည္ ဆိုပါက ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရ သည္။

“ေတာင္တက္သမားေတြ အသက္အာမခံ ထားတဲ့ အေလ့အထက အရင္ကတည္းက ျမန္မာျပည္မွာ မရွိဘူး။ အာမခံ ကိစၥကလည္း အခုအခ်ိန္ေလာက္ မက်ယ္ျပန္႔ေသးဘူး”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမည္ မေဖာ္လိုေသာ တကၠသိုလ္မ်ား ေျခလ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္ အသင္း ၀င္ေဟာင္း တဦးက ေျပာသည္။

ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ တက္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ၂ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ကို ရွာေဖြရန္အတြက္ ယခုလ ၂၇ ရက္ အၿပီးရွာေဖြရန္ ရက္ သတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္းလည္း ေတာင္တက္သမားမ်ားကို ကူညီရွာေဖြ ေပးေနေသာ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးၿဖိဳးကိုကို က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ေတာင္တက္သမား ၂ဦး ကို သတ္မွတ္ရက္ အတြင္း မေတြ႔ခဲ့ပါက ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း နာယက ဦးေတဇ ၏ လမ္းညြန္ခ်က္ အတိုင္း ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္တက္သမား ၂ဦးကို အသက္ရွင္လ်က္နဲ႔ ျပန္လည္ေတြ႔ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ရွာေဖြေနေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“လက္ရွိေတာ့ ေျမျပင္ရွာေဖြေရး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ေကာင္းကင္ရွာေဖြေရးနဲ႔ သြားေနပါတယ္။ ေျမျပင္ရွာေဖြေရးကေနေတာ့ သတင္း ေတြ မရေသးဘူး။ တရုတ္ျပည္ တိဘက္ကေနရွာေဖြတဲ့အုပ္စုဘက္ ေတြဆီကလည္း ဘာသတင္းမွ မရေသးဘူး။ ဒီမနက္ သတင္းအရ ေတာ့ ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္ဘက္မွာ ရာသီဥတုအေျခအေန ဆုိးရြားေနပါတယ္”ဟု ဦးၿဖိဳးကိုကို က ေျပာဆုိသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ ေတာင္တက္သမားမ်ား အေတြ႕အႀကံဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးမ်ိဳးသန္႔ က“ေတာင္တက္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳအရ ေျပာရရင္ေတာ့ ေရခဲေခ်ာက္ ထဲလည္း ေရာက္ေကာင္း ေရာက္ႏုိင္တယ္။ လမ္းလည္း ေပ်ာက္တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေရခဲေခ်ာက္ေတြအထိ ရွာေဖြဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီရက္ပိုင္း အဲ့ဒီေဒသမွ ေက်ာက္တုံးေတြ ေရခဲေတြ ေန႔စဥ္ၿပိဳက်ေနပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ေတာင္တက္သမား ၂ ဦးသည္ အျမင့္ေပ ၁၉၂၉၆ ရွိ ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္ထိပ္ကို ၾသဂုတ္ လ ၃၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလံကို စိုက္ထူးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းႏွင့္ အသင္းသီခ်င္းတို႔ကို ဆက္သြယ္ေရး စကားေျပာစက္ျဖင့္ Base Team ႏွင့္ အျပန္ အလွန္ အဆက္သြယ္ရာမွ ၾကားၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္အဆင္းတြင္ လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ Base Teamကို စက္္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိရန္ သတ္ မွတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ထုိေတာင္တက္သမား ႏွစ္ဦးသည္ မေရာက္ရွိဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးမ်ိဳးသန္႔ က ထပ္မံရွင္းျပ သည္။

ေတာင္တက္သမား၂ ဦး သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္မေရာက္ရွိလာသျဖင့္ Base Team မွ ရြာလမ္းျပသည္ အျမင့္ေပ ၁၅၈၀၀ ႏွင့္ အျမင့္ေပ ၁၆၂၀၀ သို႔ တက္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယခင္ ဦးေတဇ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဒြယ္ေရခဲေတာင္တြင္ ၄ရက္ခန္႔ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္ကို လာေရာက္ ကူညီရွာေဖြသည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ Advance Aviation မွ B4 ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ ထုိင္းႏိုင္ငံ သား ရဟတ္ယာဥ္ေမာင္း ႏွစ္ဦး၊ အေမရိကန္၊ နီေပါ ေတာင္တက္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားလည္း ရွာေဖြေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို ခါကာကာဘိုရာဇီေတာင္ကို ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ၈ဦး တက္ေရာက္ရာတြင္ ေတာင္ထိပ္ကို ၂ဦးသာေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး က်န္ ၆ ဦးမွာ Base Team တြင္ က်န္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Base Team တြင္ က်န္ခဲ့သည့္ ၆ ဦးသည္ ရန္ကုန္သို႔ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ခါကာဘုိရာဇီ ေတာင္ထိပ္သုိ႔ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္း ေတာင္တက္အဖြဲ႔က တက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဂန္္လန္ရာဇီ ေတာင္ထိပ္ကုိ ယမန္ႏွစ္က ျမန္မာ-အေမရိကန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေတာင္တက္အဖြဲ႔က တက္ႏုိ္င္ခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံတြင္ ေရခဲေတာင္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတႏုိင္ငံတည္းသာ ျဖစ္ၿပီး ခါကာဘုိရာဇီ၊ ဂန္လန္္ ရာဇီ စေသာ ေတာင္မ်ားမွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၾကသည္။

နီေပါ ႏုိင္ငံ ဟိမ၀ႏၱာ ေတာင္တန္းတြင္ တည္ရွိသည့္ ကမာၻ႔အျမင့္ဆုံး ေတာင္ျဖစ္ေသာ ဧ၀ရက္ ေတာင္(Everest) သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား ၅ ဦး ယခုႏွစ္မတ္လတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တက္ေရာက္ရန္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း အဖြဲ႕မွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရာသီဥတု ဒဏ္ေၾကာင့္ အစီအစဥ္ ဖ်က္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီ BLOG

ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္တက္ ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါသြားသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား ေျခလ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္ အသင္းမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းက ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာစဥ္ (ဓာတ္ပုုံ – စုိင္းေဇာ္ / ဧရာ၀တီ)
ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္တက္ ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါသြားသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား ေျခလ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္ အသင္းမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းက ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာစဥ္ (ဓာတ္ပုုံ – စုိင္းေဇာ္ / ဧရာ၀တီ)
ကခ်င္ျပည္နယ္ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေတာင္တက္ သမား ၂ဦး အတြက္ အသက္ အာမခံ ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ငါးလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိ

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ငါးလအတြင္းတြင္ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အ လားတူကာလထက္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ က ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ကြပ္ကဲေရးမွဴးအဖဲြ႕ စက္တင္ဘာ တတိယပတ္တြင္ေတြ႕မည္

Photo: ေမာင္ေတာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ကြပ္ကဲေရးမွဴးအဖဲြ႕ စက္တင္ဘာ တတိယပတ္တြင္ေတြ႕မည္
Monday, September 22, 2014

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းတုိင္းမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္ ကြပ္ကဲေရးမွဴးအဖဲြ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာနယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္တို႔ စက္တင္ဘာ တတိယပတ္အတြင္း နယ္စပ္အေရးေတြ႕ဆံုဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘အသစ္ေျပာင္းသြားတဲ့ စစ္တေကာင္းတိုင္းမွဴးက ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဘက္က နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲေရးမွဴးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ အဆိုျပဳတာပါ။ ရက္အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးေပမယ့္ စက္တင္ဘာ တတိယပတ္ေလာက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု ေနျပည္ေတာ္ရဲဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ (သို႔ မဟုတ္) ၂၄ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေခါင္းတံုးစခန္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီးတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားဖြယ္ရွိၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားအျပင္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေမာင္ေတာ အေျခစိုက္အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕မွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါကာၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းကို နယ္စပ္ျပႆနာျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

7 Day Daily

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တစ္ေနရာ (ဓာတ္ပံု - ေမာင္ကံ)
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တစ္ေနရာ (ဓာတ္ပံု - ေမာင္ကံ)
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းတုိင္းမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္ ကြပ္ကဲေရးမွဴးအဖဲြ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္တို႔ စက္တင္ဘာ တတိယပတ္အတြင္း နယ္စပ္ အေရးေတြ႕ဆံုဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္မွ သတင္းရရွိသည္။

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြအတြက္ ဥပေဒတစ္ခုေတာ့ရွိသင့္ျပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အစရွိသည့္လူမ်ိဳးမ်ားကိုအရင္းခံ၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း (၁၃၅) မ်ိဳးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ အစျပဳ၍ ႏိုင္ငံအတြင္း သူတစ္လူငါတစ္မင္းစိတ္မ်ားျဖင့္ အခ်ိဳ႔ေသာတိုင္းရင္သားအဖြဲ႔ မ်ားသည္ လက္နက္ စြဲကိုင္ကာ ေတာခို၍ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခဲ့ၾကသည္ကို သိရွိၾကျပီးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ၆၇ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ပဋိပကၡမ်ားသည္ မျပီးဆံုးႏိုင္ေသးပဲရွိခဲ့ရာမွ ယေန႔ေခတ္တြင္ မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကျပီျဖစ္ေပသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းရန္ လိုေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ ေျပာ

Photo: တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းရန္ လိုေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ ေျပာ
Monday, September 22, 2014

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္၏ Concept (အယူအဆ)ႏွင့္ Process (လုပ္ငန္းစဥ္)ကို ျပည္သူလူထုအား ခ်ျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္က ေျပာသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ NCCT တို႔၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာ တူညီခ်က္ တတိယမူၾကမ္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘တခ်ဳိ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ေတြဟာ Single Text ရဲ႕ Concept ကို နားမလည္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ရပါတယ္။ Single Text လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အစိုးရဘက္ပါသြားၿပီးလား လို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြရွိပါတယ္’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ဆိုသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ျပည္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းကလည္း ‘‘တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးတဲ့အေပၚမွာ လူထုအမ်ားစုသိႏိုင္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျပသဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္’’ဟု ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

‘‘တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အေပၚမွာ လူထုကလည္း သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။ ဘာလို႔ၾကာေနတာလဲလို႔လည္း ေမးေနၾကတာရွိပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔ ဆိုတာကိုလည္း ေျပာေနၾကပါတယ္’’ဟူ၍လည္း ဦးေအာင္မင္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕တို႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစံုအညီတက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔ၾကား ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္သည္။

7 Day Daily

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ NCCT တို႔၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ေဆြးေႏြးပဲြ (ဓာတ္ပုံ- ေက်ာ္ဇင္သန္း)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ NCCT တို႔၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ေဆြးေႏြးပဲြ (ဓာတ္ပုံ- ေက်ာ္ဇင္သန္း)
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္၏ Concept (အယူအဆ)ႏွင့္ Process (လုပ္ငန္းစဥ္)ကို ျပည္သူ လူထုအား ခ်ျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္က ေျပာသည္။

IS အဖြဲ႔လက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဆီးရီးယား ကာ့ဒ္လူမ်ိဳး ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ တူရကီသို႔ ထြက္ေျပး

Photo: IS အဖြဲ႔လက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဆီးရီးယား ကာ့ဒ္လူမ်ိဳး ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ တူရကီသို႔ ထြက္ေျပး
Monday, September 22, 2014

ဆီးရီးယား ကာ့ဒ္လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားသည္ အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔ Islamic State ၏ အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ စေနေန႔က တူရကီႏိုင္ငံထဲသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္ဟု CNA သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇြန္လအတြင္းက ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရေသာ တူရကီလူမ်ိဳး ဓားစာခံ ၄၆ ဦး IS အဖြဲ႔လက္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး တစ္ရက္အၾကာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဆီးရီးယား ကာ့ဒ္လူမ်ိဳး ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ တူရကီႏိုင္ငံထဲသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႔က နယ္စပ္ဂိတ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တူရကီႏိုင္ငံထဲသို႔ ထြက္ေျပးလာေသာ ဆီးရီးယား ကာ့ဒ္လူမ်ိဳး အေရအတြက္မွာ ၆၀,၀၀၀ ခန္႔အထိ ရွိသြားၿပီဟု တူရကီ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ကာ့ဒ္လူမ်ိဳး အမ်ားအျပား ေနထိုင္ရာ ဆီးရီးယား ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ ခိုဘာနဲၿမိဳ႕ကို IS အဖြဲ႔က သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကိဳးစားသျဖင့္ IS အဖြဲ႔ႏွင့္ ကာ့ဒ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားၾကား တုိက္ပြဲ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားရာမွ ေဒသခံ ဆီးရီးယား ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ တူရကီႏိုင္ငံထဲသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

ခိုဘာနဲ႔ၿမိဳ႕သည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ တတိယေျမာက္ အႀကီးဆံုး ကာ့ဒ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္အျပင္ တူရကီႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ တည္ရွိသျဖင့္ ပထဝီဝင္ အေနအထားအရ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္သည္။

IS အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ အဂၤါေန႔ကတည္းက ခိုဘာနဲၿမိဳ႕အနီးသို႔ စတင္ ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တို အတြင္းမွာပင္ ၎ၿမိဳ႕ အနီးဝန္းက်င္ရွိ ရြာေပါင္း ၆၀ ခန္႔ကို သိမ္းယူခဲ့သည္။

“IS အဖြဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာထဲ ဝင္လာၿပီး လူတိုင္းကို လိုက္ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ရြာကို ဗုံးေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္တယ္။ အိမ္ေတြကိုလည္း ဖ်က္ဆီးတယ္။ ထြက္မေျပးဘဲ ရြာမွာဆက္ေနတဲ့ လူေတြကို ေခါင္းျဖတ္ပစ္တယ္” ဟု မိသားစုႏွင့္အတူ ေနအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ဆီးရီးယား ကာ့ဒ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ကမူ IS အဖြဲ႔ႏွင့္ ကာ့ဒ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ IS အဖြဲ႔သား ၁၈ ဦးအထိ ေသဆံုးခဲ့ၿပီးၿပီဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ရွိ နယ္ေျမ အမ်ားအျပားကို သိမ္းပိုက္ၿပီး အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္ ေၾကညာထားၿပီး ဓားစာခံမ်ားကို ေခါင္းျဖတ္ကြပ္မ်က္မႈ အမ်ားအျပား က်ဴးလြန္ထားသည့္ IS အဖြဲ႔ကို ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ကုလသမဂၢက ႏိုင္ငံေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

The Voice Weekly
ဆီးရီးယား ကာ့ဒ္လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားသည္ အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔ Islamic State ၏ အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ စေနေန႔က တူရကီႏိုင္ငံထဲသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္ဟု CNA သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစၥလာမၼစစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႔ IS ဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲ

Photo: အစၥလာမၼစစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႔ IS ဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲ
Monday, September 22, 2014

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အီရတ္အယ္လ္ကိုင္ဒါအဖြဲ႔ (AQI) မွ ေပၚေပါက္လာသည္။ ပထမဆံုးသိမ္းယူခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕မွာ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းမွ ရကၠာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ဇြန္လတြင္ အီရတ္ႏုိင္ငံမွ မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ေနရာအမ်ားအျပားကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ၎တို႔ သိမ္းပုိက္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္က အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။

ဆြန္နီအစၥလာမ္အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို စည္း႐ံုးၿပီး IS အဖြဲ႔က မြတ္စလင္မဟုတ္ေသာ ယာဇီဒီမ်ား၊ ခရစ္ယာန္မ်ားအျပင္ ရွီးအိုက္မြတ္စလင္မ်ားကိုလည္း ဘာသာေရးသစၥာေဖာက္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ သုတ္သင္ခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ား၊ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေရး အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္းအပါအ၀င္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ IS တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၃၁၀၀၀ ခန္႔ရွိေနေၾကာင္း အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ (စီအိုင္ေအ) က ခန္႔မွန္းထားသည္။

အီရတ္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းရွိ IS အဖြဲ႔မ်ားကို ၾသဂုတ္လလယ္မွစ၍ အေမရိကန္က ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

BBC
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အီရတ္အယ္လ္ကိုင္ဒါအဖြဲ႔ (AQI) မွ ေပၚေပါက္လာသည္။ ပထမဆံုးသိမ္းယူခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕မွာ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းမွ ရကၠာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ အစုိးရထံ ျပည္သူမ်ားက အခ်က္ငါးခ်က္ ေတာင္းဆုိ

Photo: ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ အစုိးရထံ ျပည္သူမ်ားက အခ်က္ငါးခ်က္ ေတာင္းဆုိ
Monday, September 22, 2014

ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံသည့္ အင္အားစုအားလုံးပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား မျဖစ္မေနက်င္းပရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိး ေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား၊အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးမီကလည္း လူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရးကိုအေျခခံသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့၍ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ား ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံး ကာ ႐ုပ္ပုိင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုံၿခဳံမႈမ်ားကင္းမဲ့ခဲ့ရသည္။ ယင္း အတြက္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိလားေသာ လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ျဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေလးေလးနက္နက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိ သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ အင္အားစုအားလုံး ပါ၀င္သည့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မျဖစ္မေနက်င္းပရန္၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၊တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အစုိးရၾကားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ ေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

‘‘အပစ္အခတ္ရပ္စဲေလာက္႐ုံနဲ႔ေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔လုိခ်င္တဲ့စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔အားလုံးလုိခ်င္တဲ့  စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထာ၀ရ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲဖုိ႔ဆုိတာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္မွသာလွ်င္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု Generation Wave မွ မအိအိမုိးကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားတန္းတူခြင့္၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တရားမွ်တေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္လာ ေစရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားၾကား ႐ုပ္ပုိင္းႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာလုံၿခဳံမႈ ကင္းမဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားမေပၚေပါက္ေစရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိစြာျဖင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

7Day DAILY 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကသူမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကသူမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)
ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံသည့္ အင္အားစုအားလုံးပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မျဖစ္မေနက်င္းပ ရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိး ေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား၊အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ ယူမႈရွိစြာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔တြင္ ခ်င္းမိုင္သၽွမ္းစာ/ယဥ္အဖြဲ႕က ယူနီကုတ္ေဖာင့္ အခမဲ့သြင္းေပးမည္

Photo: အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔တြင္ ခ်င္းမိုင္သၽွမ္းစာ/ယဥ္အဖြဲ႕က ယူနီကုတ္ေဖာင့္ အခမဲ့သြင္းေပးမည္
Monday, September 22, 2014

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ သၽွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုအသင္းမွ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူ သၽွမ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အား သၽွမ္းယူနီကုတ္ေဖာင့္ အခမဲ့ ထည့္သြင္းေပးမည္ဟု သိရပါသည္။

သၽွမ္းလူငယ္မ်ား နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ယူနီကုတ္ေဖာင့္အသုံးျပဳေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကို ထိုင္းနိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ သၽွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမွုအသင္း႐ုံးတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္က က်င္းပရာ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

သၽွမ္းစာေပသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ စာလုံးေပါင္းသည့္အတိုင္း ယူနီကုတ္ေဖာင့္ျဖင့္ စာရိုက္နိုင္မည့္ နည္း လမ္းရွာေဖြနိုင္ရန္၊ လက္ရွိအသုံးျပဳေနၾကေသာ သၽွမ္းယူနီ ကုတ္ေဖာင့္ ျပန႔္ႏွံ့ေစရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ ဝပ္ကူေတာက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ခ်င္းမိုင္မွ သၽွမ္းလူငယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား သၽွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမွု အသင္းမွ လူငယ္မ်ားက ကြန္ျပဴတာ၊ လက္ေတာ့ပ္၊ လက္ကုန္ဖုန္း၊ တက္ပ္လက္မ်ားအတြင္း ယူနီကုတ္ ေဖာင့္ထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းဝင္လူငယ္ စိုင္းဟန္ က ေျပာပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ေစတနာအေလ်ာက္ဘဲ ထည့္ေပးပါတယ္။ အဖိုးအခ မယူပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အသင္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ေစတနာအေလ်ာက္ေပါ့ေနာ္။ ထည့္ဝင္လွူဒါန္းလို႔ ရပါတယ္။”

သၽွမ္းလူငယ္မ်ားအၾကား နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာျမင့္တင္ေရးအတြက္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ သၽွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမွု အသင္းက IT ပညာဝါသနာပါသူ လူငယ္မ်ားကို စုစည္းကာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ သၽွမ္းဘာသာစာေပႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုႏွစ္ဆန္း ဂ်ႏၷဝါရီလက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း ၄ လ ခန႔္အၾကာ ေမလမွ စ၍ ယခုခ်ိန္အထိ လစဥ္လတိုင္း တလတႀကိမ္ အိုင္တီပိုင္းဆိုင္ ရာ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ သၽွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုအသင္းမွ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူ သၽွမ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား သၽွမ္းယူနီကုတ္ေဖာင့္ အခမဲ့ ထည့္သြင္းေပးမည္ဟု သိရပါသည္။