Saturday, 8 June 2013

လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္တခု

Photo: လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္တခု
Saturday, June 08, 2013

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာ က်ေနာ္တို႔ သင္ခန္းစာထုတ္ယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကို ဒီမွာ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားႏိုင္ဖို႔ ႀကဳိးပမ္းေနၾကတဲ့၊ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားၾကတဲ့ လူထုေတြရဲ႕ လူ႔ဘ၀ အရည္အေသြး တုိးတက္ျမင့္မားလာေစဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားၾကတဲ့၊ ဒီမိုကေရစီကို ခ်ီတက္ႏိုင္ဖို႔ လူထုေတြဆီကို လြတ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ တျခား ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအားလံုးအတြက္  ဒီသင္ခန္းစာေတြက အေထာက္အကူ
 ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

က်ေနာ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာအားလံုးကို အက်ယ္တ၀င့္
 ျပန္ေျပာျပဖို႔ အခ်ိန္ေတာ့ ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က အခ်က္ ၅ ခုေတာ့ ေျပာလိုပါတယ္။

ပထမ အခ်က္အေနနဲ႔ အကယ္၍ ခင္ဗ်ားတို႔က အၾကမ္းဖက္မႈ သံသရာစက္၀န္းကို ခ်ဳိးဖ်က္ခ်င္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္၊ အကယ္၍ ခင္ဗ်ားတို႔က ပိုလို႔ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ခ်င္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္၊ အကယ္၍ ခင္ဗ်ားတို႔က ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္၊ အေျခခံက်တဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈေတြကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ သူေတြက အရင္ဆံုး လက္ခံ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ေတာင္အာဖရိကမွာ ဒီလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားပါတီ (National Party) ထဲက လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ခံ သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က အသားအေရာင္ ခြဲျခားေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံေနလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒီစနစ္ကို လူေတြ ပိုမိုလက္ခံလာေအာင္ဆိုၿပီး လုပ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ခြဲျခား ေနထိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အျမင္၊ အယူအဆကို က်ေနာ္တို႔က စြန္႔လႊတ္ၿပီး အတူတကြ ေနထိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္ျမင္ခ်က္ ကို ေပြ႔ပိုက္လက္ခံဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစုတစည္းတည္းေသာ ညီညြတ္တဲ့ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံဆိုတာမ်ဳိးပါ။ အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ နိဂံုးခ်ဳပ္ အဆံုးသတ္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုလိုနီစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးကို အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္လိုက္လို႔ မတည္ၿငိမ္မႈ အ႐ႈပ္အေထြး ျပႆနာေတြၾကားထဲ က်န္အာဖရိက ႏိုင္ငံေတြ က်ေရာက္ ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ အေျခအေနေတြ ကေနတဆင့္ အာဏာရွင္ေတြ၊ စစ္၀ါဒီေတြ လက္ေအာက္ ေနာက္ထပ္ က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိး မျဖစ္ရေလေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဆိုလိုတာက အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲရေတာ့မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က လက္ခံ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ၁၈၀ ဒီဂရီ အခ်ဳိးအေကြ႔ကို လွည့္ေျပာင္း ရေတာ့မွာပါ။ အလားတူပဲ သမၼတ မင္ဒဲလားနဲ႔ အာဖရိကန္ အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ (ANC) က ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြကလည္း သူတို႔အေန နဲ႔ ေတာ္လွန္စစ္ကို ဆင္ႏႊဲလို႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာကို လက္ခံလာရပါတယ္။ အင္အားသံုးၿပီး အာဏာရေရး လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ကို စြန္႔လႊတ္ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းနဲ႔ အာဏာရယူမယ္ဆိုတာ လက္ခံလာၾကရပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔က ညိွႏိႈင္း အေပးအယူ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက လုပ္လည္းလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ရလဒ္အေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း ေဆြးေႏြး ပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံက်တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ခံလာေအာင္ အရင္ဆံုး လုပ္ရပါမယ္။

ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ အင္အားစုအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲေတြကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ သေဘာတူညီမႈေတြကို အေျခခံမွသာ ဘယ္လို ႏိုင္ငံေရးစနစ္သစ္မ်ိဳးမဆို ေအာင္ျမင္ၾကမွာပါ။ “အင္အားစု အားလံုး ပါ၀င္တဲ့” ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆိုတာကို  ဒီေနရာမွာ ဘာ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္ အေလးေပး ေဖာ္ျပရတာပါလဲ။ ပဋိပကၡ အမ်ားစုမွာ အင္အားစု အမ်ားအျပားက အေၾကာင္းအခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔၊ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔၊ ေမွ်ာ္ျမင္လိုလားခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကပါတယ္။

အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း လက္ခံတဲ့ သေဘာတူညီမႈကို ရယူႏိုင္ပါမွ၊ “အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ကို ငါတို႔ပိုင္တယ္။ ေစ့စပ္ညွိႏိုင္းၿပီး ရလာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြထဲက အေျခခံမူေတြကို ငါတို႔ပိုင္တယ္” လို႔ ေျပာတဲ့ ျပည္သူအမ်ားစု ပါ၀င္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ပါမွ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္က ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမွာပါ။

ဒီအခ်က္ကေန က်ေနာ္ တတိယအခ်က္ကို ဆြဲယူေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ အဲသလို ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ၊ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ ကေနရလာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြမွာ ပဋိပကၡထဲ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ အင္အားစုေတြရဲ႕ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္တဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္ေတြ၊ ေမွ်ာ္ျမင္ လိုလားခ်က္ေတြ အားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရပါမယ္။  ဆိုလိုတာက အင္အားစု အားလံုးက အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ရမယ္။ ဆိုလိုတာက ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန ေအာင္ျမင္သူနဲ႔ ႐ံႈးနိမ့္သူဆိုၿပီး ေပၚထြက္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရပါဘူး။

က်ေနာ္ ဆိုလိုခ်င္တာက ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကသူ အင္အားစု အားလံုးအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ပယ္ေတြမွာ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႔က ကိစၥရပ္ က၊ ခ၊ ဂ ေတြမွာ အေလွ်ာ့ေပးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔က ကိစၥရပ္  ဃ၊ င နဲ႔ စ မွာေတာ့ ျပန္ရ စရာရွိပါတယ္။ ကိစၥရပ္ ဃ၊ င နဲ႔ စ ေတြက က်ေနာ္တို႔အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က က၊ ခ နဲ႔ ဂ ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ၾကရေအာင္” စသည္ျဖင့္ ျပန္ရွင္းျပႏိုင္ေစရပါမယ္။

ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဒီလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မလုပ္ခ်င္ဘဲနဲ႔ လုပ္ခဲ့ရတဲ့ ရင္နာစရာ အေလွ်ာ့ေပးမႈေတြကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းတာက ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈ အသစ္တခုကို ၿပီးခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္မွာ ANC က စတင္လုပ္လာတာပါ။ သူတို႔က ၁၉၉၃ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ေတြမွာ ရရွိထားခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ျပန္လို႔ စိစစ္သံုးသပ္ ခ်င္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီကိစၥက စိတ္အေႏွာက္ အယွက္ ျဖစ္ဖြယ္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တည္ၾကည္စြာ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ သေဘာတူ ညီခ်က္ေတြရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ေတြကို ျပန္တူးဆြ တိုက္ခိုက္ခ်င္၊
 ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ ေနၾကတာပါ။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲ ေတာင္ အာဖရိက ႏိုင္ငံသစ္ တည္ေထာင္ ႏိုင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို ေမးခြန္းထုတ္ တိုက္ခိုက္ေနတာက သီးျခားကိစၥပဲ ျဖစ္ၿပီး သီးျခား ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။။

က်ေနာ္ ေထာက္ျပလိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေတြ႔ဆံုညိွႏိႈင္းမႈေတြမွာ အေပးအယူ ရွိၾကရပါမယ္။ လူတိုင္းက နာက်င္မႈေတြလည္း ခံစားၾကရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းဟာလည္း အခု ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ေတြကတဆင့္ ေက်နပ္ အားရမႈ တစံုတရာလည္း ခံစားရရွိၾကရပါလိမ့္မယ္။

စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ ညီညြတ္မႈနဲ႔ မတူကြဲျပားမႈ ႏွစ္ခုၾကားထဲမွာ မွ်တတဲ့ အေျခအေနတခုကို ရေအာင္ ယူႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ ဒီေန႔ ပဋိပကၡအမ်ားစုကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ အမ်ားစုက ႏိုင္ငံေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ျဖစ္ေနၾကတာ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတခုထဲမွာ ေနထိုင္ေနၾက တဲ့ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ျဖစ္ပြားေနတာပါ။ အခုကာလမွာ ႏိုင္ငံတခုနဲ႔ တခုအၾကား၊ အမ်ဳိးသားအစိုးရ တခုနဲ႔တခုအၾကား ျဖစ္တဲ့ စစ္ပြဲေတြက သိပ္မရွိေတာ့ပါဘူး။

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း) မၾကာေသးခင္က ေလ့လာမႈတခုအရ ကမာၻေပၚမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ အျပင္းအထန္ဆံုး ပဋိပကၡ ၂၅ ခု အနက္ ၂ ခုကပဲ ႏိုင္ငံတခုနဲ႔ တခုအၾကား ျဖစ္တာပါ။ ပဋိပကၡ ၂၃ ခုက ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ တခုအတြင္း မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ျဖစ္ၾကတာပါ။ ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းေနာက္ခံ အမ်ားစုတူတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ ျဖစ္ပြားၾကတာပါ။

ကြဲျပားျခားနားမႈကို ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကမလဲ၊ ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲၾကမလဲ ဆိုတာကေတာ့ ခက္ခဲတဲ့အပိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔က ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံတခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပးခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ညီညြတ္မႈ (ႏိုင္ငံတခုုလံုးသေဘာ) နဲ႔ ကြဲျပားျခားနားမႈ (ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဖန္တီး တည္ေဆာက္ေပးထားတဲ့ အုပ္စုမ်ား) အၾကား မွ်တတဲ့ အေျခအေနတခုကို ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

သူတို႔ကို ကြက္ခ်န္ ပစ္ပယ္ထားတယ္ ဆိုတာမ်ဳိး အေရးႀကီးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြ စိတ္ထဲ ခံစားေစလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ သူတို႔က ႏိုင္ငံတခုလံုးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြလို႔ အသိအမွတ္ ျပဳၾကရပါမယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အားလံုးအျပင္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡေတြက လြန္ေျမာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔  ျပႆ နာေတြကို
 ေျဖရွင္းဖို႔ ေဖာ္ျမဴလာ (ေဆးနည္းကား) လိုပါတယ္။ ေတာင္ အာဖရိက မွာေတာ့ အဲဒီ ျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားလို႔ ေခၚဆို ၾကပါတယ္။ တဦးခ်င္း တေယာက္ခ်င္း ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ဖို႔ က်ဳးလြန္ၾကတာ မဟုတ္ဘဲ ျမင့္ျမတ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့ကိစၥတခု အေရးေတာ္ပံု တခုအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်ဴးလြန္ၾကတဲ့ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈေတြပါ။

ေအာင္ျမင္တဲ့ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ မျဖစ္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ ဟန္႔တားေနတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥတခု ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥက အေျခအေနေတြကို ေျပာင္းလဲလာေစဖို႔ ဒီမိုကေရစီကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ပိုမိုလြတ္လပ္တဲ့ အေျခအေနကို ဖန္တီးဖို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ စတင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားတဲ့ ကိစၥလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ေမးခြန္း ၂ ခုနဲ႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ ပါတယ္။ “အကယ္၍ ငါသာ အာဏာ လက္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ငါ ေထာင္က် မွာလား၊ငါ့ကို လက္စားေခ်ၾကမွာလား” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇင္ဘာေဘြမွာရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ေရာဘတ္ မူဂါဘီကို ၀ိုင္း၀န္း က်ားကန္ ေပးေနၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူ႔အစိုးရ လက္ထက္မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ က်ဴးလြန္ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြ အတြက္ သူတို႔ကို ျပန္လည္ လက္စားေခ်မလားလို႔ စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အလားတူ ျဖစ္ပ်က္ၾကတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔က ေဖာ္ျမဴလာ (ေဖာ္နည္းကား) တခုကို ရွာေဖြဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိက အေနနဲ႔ေတာ့ အတိုင္းအဆ ႀကီးမားတဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေဖာ္ျမဴလာကို ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေျပာရရင္ က်ေနာ္လိုလားတဲ့ အေျခအေနထက္ေတာင္ ေက်ာ္လြန္ သြားခဲ့ပါတယ္။

ANC အဖြဲ႔က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ျပစ္မႈရဲ႕ ႀကီးေလးမႈ အတိုင္းအတာ မခြဲျခားဘဲ ေပးရမယ္လို႔ အတင္းအက်ပ္ တိုက္တြန္းပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ နမီးဘီးယားႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ႏိုဂါ့ဒ္မူ (Norgaard principles) ကို သေဘာက်ပါတယ္။ သူတို႔က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို အတည္ျပဳေပးပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသြးေအးေအးနဲ႔ လူသတ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြ၊ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ဳိးေတြ၊ မုဒိမ္းက်င့္တာေတြ၊ အလားတူျပစ္မႈေတြ အႀကံဳးမ၀င္ပါဘူး။ စစ္ဥပေဒေတြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရဲ႕ ေဘာင္ကိုေက်ာ္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးေတြအတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ေတာင္းဆုိတာက မမွန္ကန္ မမွ်တႏိုင္ပါဘူး။

သမၼတ မင္ဒဲလားနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အဖြဲ႔ကို ရင္နာနာနဲ႔ အေပးအယူျပဳခဲ့ရတဲ့ ကိစၥတခုကို က်ေနာ္ ျပန္ၿပီး အမွတ္ရေနပါေသးတယ္။ ေသြးေအးေအးနဲ႔ လူသတ္ခဲ့တဲ့ လူသတ္သမားတဦး၊ လူအမ်ား ထိုင္ေနၾကတဲ့ ေသာက္စားေန ၾကတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ ဘားတခုထဲကို လက္ပစ္ဗံုးပစ္သြင္းခဲ့တဲ့ လူသတ္သမားတဦးကို က်ေနာ္တို႔က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ရတဲ့ ကိစၥပါ။ သူ႔လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ လူ ၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က လူျဖဴတဦးအတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုလည္း သေဘာတူညီခဲ့ ရပါတယ္။ သူက ဘတ္စကားေပၚက လူေတြကို ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပစ္ခဲ့ၿပီး လူ ၁၀ ဦး ေသဆံုးေအာင္ ပစ္ခဲ့သူပါ။ ပစ္ခတ္ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ကားစီးလာသူေတြက လူမည္းေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။

က်ေနာ္ ဒီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြကို မေပးခ်င္ခဲ့ပါဘူး။ ANC ဘက္က အတင္းအက်ပ္ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ က်ေနာ္ အေပးအယူ လုပ္ခဲ့ရတဲ့ ကိစၥေတြထဲမွာ ရင္အနာဆံုးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ ကိစၥေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ ေရွ႕ကို ဆက္သြားႏိုင္ဖို႔ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွပဲ အေပးအယူ ညိွႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈေတြ ရရွိႏိုင္မွာပါ။ ဒီလို ျပႆနာေတြကေတာ့ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡေတြကေန လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ေပၚလာတတ္မယ့္ ျပႆနာမ်ဳိးေတြပါ။ ဒီလိုျပႆနာေတြက မူ၀ါဒအေျခခံအေပၚ ရပ္တည္ၿပီး ေျဖရွင္းၾကရမယ့္
 ျပႆနာေတြပါ။ အာဏာကို စြန္႔လႊတ္ၾကရမယ့္ သူေတြရဲ႕ အေၾကာက္တရားကို ရလာမယ့္ အေျဖေတြက ေျပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ေပးဖို႔ အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့ တန္ဖိုးေတြကို ေပးစရာမလုိဘူးလို႔လည္း သူတို႔ကို အာမခံ ေျပာၾကားသင့္ပါတယ္။ ဒီလို သင္ခန္းစာေတြက အီဂ်စ္၊ တူနီးရွား၊ ဒီကေန႔ လစ္ဗ်ား၊ ကြန္ဂို၊ ဆူဒန္၊ ျမန္မာနဲ႔ ဆီးရီးယား၊ အစၥေရးနဲ႔ ပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အသံုးတည့္မယ္လို႔ က်ေနာ္္ယူဆပါတယ္။

အခုလို ျပႆနာ ျဖစ္ေနရတဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရေရွ႕ကို မတိုးတက္ႏိုင္တာလဲလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ စိစစ္ သံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈ သံသရာစက္၀န္းကို ေခ်ဖ်က္ဖို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘာေၾကာင့္ လက္ဦးမႈရယူ မလုပ္ကိုင္ၾကတာလဲ ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ စိစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ ညိွႏိႈင္းအေျဖရွာ အေပးအယူလုပ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ဘာေၾကာင့္ မရွာေဖြႏိုင္ၾကတာလဲ ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ စိစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြက ကမာၻႀကီးရဲ႕ ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာ ျပႆနာေတြ ေျပလည္ေစဖို႔အတြက္ ႏွလံုးသားနဲ႔ နာယူရမယ့္ သင္ခန္းစာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္ ဖရန္စစ္ ဖူကူယားမားက “အခုအခ်ိန္ဟာ သမိုင္းရဲ႕ နိဂံုးခရီးဆံုး” လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊ သမိုင္းဟာ မဆံုးေသးပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔က သမိုင္းကို ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္ေရးေနၾကပါၿပီ။ အစြန္းေရာက္ အစၥလမ္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒဟာ ေခတ္သစ္တခုအျဖစ္ ျပန္လို႔ ေပါက္ဖြား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါတယ္။ လူေတြ ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ က်ဆံုးခန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ပိုလို႔ တိတိက်က် ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သံုးခဲ့ၾကတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ ပံုစံမ်ဳိးရဲ႕ က်ဆံုးခန္း စတာေတြက ေခတ္သစ္တခုကို ဖန္တီးေနၾကပါတယ္။ သမိုင္းဟာ ၿပီးဆံုးစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး ခင္ဗ်ား။

ANC မွာရွိတဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ ႀကိဳက္လို႔ ေျပာေျပာေနတတ္ တဲ့ စကားရွိပါတယ္။ “တိုက္ပြဲက ဆက္ရွိေနဦးမယ္။ အၿမဲတမ္း ဆက္ရွိေနပါ လိမ့္မယ္”။

(အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒဆိုင္ရာ လီဂါတန္ အင္စတီက်ဳ (Legatum Institute) ႏွင့္ Foreign Policy မဂၢဇင္းတို႔ ပူးတြဲက်င္းပေသာ ဒီမိုကေရစီ ဓာတ္ခြဲခန္း (Democracy Lab) ဖြင့္ပြဲအျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည့္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတေဟာင္း အက္ဖ္ ဒဗလ်ဴ ဒီကလပ္ (F. W. de Klerk) ၏ မိန္းခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

Irrawaddy
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာ က်ေနာ္တို႔ သင္ခန္းစာထုတ္ယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကို ဒီမွာ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားႏိုင္ဖို႔ ႀကဳိးပမ္းေနၾကတဲ့၊ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားၾကတဲ့ လူထုေတြရဲ႕ လူ႔ဘ၀ အရည္အေသြး တုိးတက္ျမင့္မားလာေစဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားၾကတဲ့၊ ဒီမိုကေရစီကို ခ်ီတက္ႏိုင္ဖို႔ လူထုေတြ ဆီကို လြတ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ တျခား ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအားလံုးအတြက္ ဒီသင္ခန္းစာေတြက အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး မဲဆြယ္ပဲြ

Photo: ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး မဲဆြယ္ပဲြ
Saturday, June 8, 2013

(ေက်ာ္ဆန္းမင္း၊ ေနာ္ကိုကို)
ေနာက္ဆုံးအဆင့္သို႔ ဝင္ၿပဳိင္ခြင့္ရွိသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၂ ခုတြင္ Vodafone ႏွင့္ China Mobile ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအဖြဲ႕က ႏုတ္ထြက္ သြားၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ႏွစ္ေနရာလုပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာ နာမည္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး ၁၁ ခု အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ မည့္ ႏွစ္ေနရာကို လာမည့္ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ကုမၸဏီႀကီး ၁၁ ခုမွာလည္း လူထုအား ရရွိႏိုင္ေရး ေျခလွမ္း သြက္သြက္ျဖင့္ လႈပ္ရွားလာၾကသည္။

အထူးျခားဆုံးႏွင့္ ထင္ေပၚမႈ အရွိဆုံးမွာ Digicel ဂ်ာေမကာ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Digicel သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ရရွိေရး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕အတြင္း အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမႈမ်ား ကို ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။

ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေၾကာင့္ပင္ ၎တို႔မွာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ တစ္ေနရာအတြက္ ျမန္မာလူထုအၾကား ေရပန္းအစားဆုံး၊ ထင္ေၾကးအေပး ခံရဆုံး ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

လိုင္စင္ရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ 4G စနစ္သုံး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အႏ႔ွံ ဝန္ထမ္းမ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Digicel ကုမၸဏီဥကၠ႒ Mr. Denis O’Brien က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

Digicel ကို တစ္ခ်ိန္က တပ္မေတာ္အစိုးရ အတိုက္အခံမ်ားကို အေထာက္ အပံ့မ်ားစြာ ေပးခဲ့ေသာ အေမရိကန္သူေဌးႀကီး ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္က
ေနာက္ခံျပဳထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိုးမကုမၸဏီအုပ္စုႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။
Digicel သည္ လိုင္စင္ရရန္ အခြင့္အလမ္းသာသည့္အျပင္ လိုင္စင္ရလွ်င္ ဘာလုပ္ေပးမည္ဆိုသည့္ ကတိစကားမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အျပင္းအထန္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

မွ်တရင္ရရမယ္ဆိုသည့္ MICTDC
“လိုင္စင္ရကိုရမယ္။ မရရင္ ဘာလို႔တင္မွာလဲ။ အစိုးရနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို မွ်မွ်တတ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔တစ္ခုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆို ထားတယ္။ မမွ်မတလုပ္ရင္လည္း ျပန္တုန္႔ျပန္ သြားမွာပါ” ဟု ယုံၾကည္မႈ အျပည့္ႏွင့္ ေျပာလိုက္သည္က MICTDC ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းဦး ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း အိုင္တီကုမၸဏီအမ်ားစု ေပါင္းစည္းထားသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ MICTDC (Myanmar ICT Development Company) ႏွင့္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ KDDI၊ Sumitomo၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္ လုပ္ေရးႏွင့္ အိုင္တီကုမၸဏီ A1 Construction တို႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ အဖြဲ႕မွာ လႈပ္ရွားမႈ နည္းသည့္အတြက္ လူသိနည္းေနေသးသည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ ႏွစ္ေနရာ အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း တင္သြင္းမႈ ပိတ္လိုက္ၿပီး နာရီပိုင္းအၾကာ ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားလိုက္သည့္ ဦးသိန္းဦး၏စကားေၾကာင့္ အိုင္တီသမားမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားကို သတိထားမိ ေစခဲ့သည္။

A1 Construction ကုမၸဏီသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ အိုင္တီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာက္႐ြက္ လ်က္ရွိကာ ရတနာပံု Fiber Optic Cable စက္႐ုံကို တည္ေထာင္ထားသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တြင္ လက္ရွိ အသုံးျပဳေနသည့္ ေျမေအာက္ဖိုက္ဘာ ေကဘယ္လ္ မ်ား ခ်ထား ျခင္းကို အဓိက ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ Sumitomo Corporation သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမဳိ႕ ႀကီးသုံးၿမဳိ႕တြင္ 4G ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ ရန္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လတ္တစ္ေလာစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ မ်ားကို တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ လ်က္ ရွိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလုပ္မယ္ဆို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါမယ္။ဒီက MICTDC နဲ႔ A1 တို႔ကလည္း အေတြ႕အႀကံဳ နဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ အျပည့္ရွိၿပီးသားဆိုေတာ့ လိုင္စင္ရဖို႔ပဲ ေတြးထားပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း Sumitomo က ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ အေရးပါတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို စတင္ တည္ေဆာက္ေနပါၿပီ” ဟု KDDI အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Hidehiko Tajima က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ အေထာက္အပံ့ ေကာင္း မ်ားျဖစ္ရာ ကမၻာေက်ာ္ ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ KDDI၊ Sumitomo တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းထားသည့္ MICTDC မွာ ယင္းကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးသိန္းဦး ေျပာသကဲ့သို႔ပင္ စိတ္ခ်ရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။သို႔ေသာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ႏွစ္ေနရာ
ရရွိေရးမွာ ထင္သေလာက္မလြယ္။

အင္အားႀကီး Telenor
ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ေထာက္ပံ့ေနသည့္
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ Telenor Group သည္လည္း လိုင္စင္ရေရးအတြက္
ေလ်ာ့တြက္မရသည့္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

Telenor Group မွာ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရရွိေစမည္။ တယ္လီဖုန္း SIM ကတ္ မ်ားကို အခမဲ့ေပးမည္။ ဖုန္းေခၚဆိုခမ်ားကိုလည္း အသက္သာဆုံးျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေပးမည္ ဆိုသည့္ ကတိစကားမ်ားျဖင့္ လိုင္စင္လုပြဲသို႔ ဝင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား တြင္ အင္တိုက္အားတိုက္ ေၾကာ္ျငာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာလူထုအၾကား
ေရပန္းစားေနသည့္ကုမၸဏီ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ မည္ျဖစ္ကာ ေဒသခံျမန္မာ လူမ်ဳိး ဝန္ထမ္းဦးေရကို ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Telenor Group ၏ အာရွ ေဒသ လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ Mr. Sigve Brekke က ကတိျပဳ ေျပာၾကားထားသည္။

အျခားယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ား
အာဖရိကတိုက္၏ အႀကီးဆုံး ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ MTN (Dubai) ဦးေဆာင္သည့္ M1 Telecom၊ Amara Communications တို႔ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕မွာလည္း အင္အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္တစ္ေနရာ ရရွိေရးအတြက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ေနသည့္အဖြဲ႕ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းမႈေၾကာင့္ လတ္တစ္ေလာ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။
“MNT အေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေျပာၿပီး ပါၿပီ။ အဲ့ဒီအတြက္ လိုင္စင္ တစ္ေနရာက ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ စကားပုံတစ္ခုထဲက လိုပဲ လက္ေတြ႕လုပ္ထားတာ ဘာမွမရွိဘဲ အိပ္မက္ေတြအမ်ားႀကီး ေပးေနၾကတာေတြ ကိုေတာ့ တင္ဒါေကာ္မတီ အေနနဲ႔ ေသခ်ာ သုံးသပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု MTN Group ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Simphiwe Cele က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ Bharti Airtel သည္လည္း ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အျခားအဖြဲ႕ေပါင္း ၁၁ ဖြဲ႕ႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရ မည္ျဖစ္သည္။
Bharti Airtel သည္ လက္ရွိအိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ သိရီလကၤာႏွင့္ အာဖရိကတိုက္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ အင္အားေကာင္းသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္၎တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္ေန၍ ဦးစားေပး စာရင္းမွ ဖယ္ထားခံရႏိုင္သည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။

က်န္ရွိေနသည့္ SingTel၊ Royal Myanmar Transport Co. (KBZ) ႏွင့္ M-Tel တို႔ေပါင္းထားသည့္ အဖြဲ႕တြင္လည္း စင္ကာပူအေျခစိုက္ အားေကာင္းသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ SingTel ပါဝင္ေနသည္ျဖစ္ရာ အလားအလား ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေရြးခ်ယ္ပံုႏွင့္ လတ္တေလာ အေျခအေန
ဆက္သြယ္ေရး တင္ဒါေကာ္မတီက ယွဥ္ၿပဳိင္သည့္ အဖြဲ႕ဆယ့္တစ္ခုမွ တင္ဒါေပးအပ္မည့္ အဖြဲ႕ႏွစ္ခု ကိုေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္ ႏိုင္နင္းမႈအတြက္ ၆၇ မွတ္ ႏွင့္ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မႈ အထူးသျဖင့္ တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္စာ လိုင္စင္ေၾကးအတြက္ အမ်ားဆုံး ၃၃ မွတ္အထိ ေပးထားကာ ယင္း ႏွစ္ခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံ ဆုံးျဖတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားရာ အဆိုပါ ၁၁ ဖြဲ႕တြင္ အင္အားႀကီးအဖြဲ႕မ်ားသာ ရရွိမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

“တင္ဒါေကာ္မတီအေနနဲ႔ကေတာ့ တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ ျပည္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ နည္းပညာနဲ႔ ေငြေၾကးမွာလည္း အင္အား အႀကီးဆုံးသူကိုပဲ ေ႐ြးခ်ယ္သြားမွာပါ။ ဒီတင္ဒါဟာ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔လည္း သက္ ဆိုင္ေနပါတယ္” ဟု ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ တင္ဒါေ႐ြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္အမ်ားစုမွာ အင္အားႀကီး ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕ လိုင္စင္ရမည္ဆိုသည္မွာ ခန္႔မွန္းရ ခက္ခဲသည့္အေနအထားျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနႏွင့္လည္း လိုင္စင္ႏွစ္ေနရာတြင္ တစ္ ေနရာရရွိေရး အားကုန္ထုတ္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရမည့္ အေနအထား ျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း သုံးစြဲႏိုင္မႈ အေနအထားသည္ လြန္စြာ နိမ့္က်လ်က္ရွိၿပီး လူဦးေရသန္း ၆၀ ခန္႔တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးသာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း သုံးစြဲႏိုင္ေသးသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္ပမွ လာေရာက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ေနရာ တစ္ေနရာဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရး ေစ်းကြက္တြင္ ေနာက္ဆုံးလက္က်န္ ေစ်းကြက္ႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ရသည္ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး
ေစ်းကြက္ႀကီးႀကီးမားမား က်န္ရွိေနေသးျခင္း ကပင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေရး အၿပဳိင္ႀကဲေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ေစ်းကြက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္လာမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ အစိုးရက တန္ဖိုးနည္း
SIM ကတ္မ်ားကို ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖင့္ ဧၿပီလကတည္းက မဲေဖာက္ၿပီး ေရာင္းခ် ေပးေနေသာ္လည္း ဖုန္းကတ္ရၿပီး ဖုန္းဝယ္သုံးႏိုင္မည့္ အေရးအတြက္ အခက္ေတြ႕ေနသူေတြမ်ား လွသည္။
ဖုန္းကတ္ မဲေပါက္ၿပီးမွ ဖုန္းမဝယ္ႏိုင္သည့္ သူမ်ားအတြက္ ထီေပါက္ၿပီး ထီလက္ မွတ္ေပ်ာက္သလို ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုသူမ်ားပင္ရွိေနသည္။

ယင္းအေျခအေနကို ဆဝါးမိသည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရသြားလွ်င္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး အေနအထားကို သုံးသပ္ကာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆက္သြယ္မႈအဖြံ႕ၿဖဳိး အတိုးတက္ဆုံး ႏိုင္ငံဘဝ ေရာက္သြားႏိုင္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာသုံးသပ္ ၾက သည္။

အနိမ့္ဆုံးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျမင့္မားေသာ ဝန္ေဆာင္စရိတ္
ေကာက္ခံေနသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး MPT အတြက္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အၿပဳိင္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရမည့္ အေနအထားမွာ အေျခအေန ေကာင္းလွသည္ေတာ့ မဟုတ္။သို႔ေသာ္ေစ်းကြက္တြင္
ဆက္လက္ အသက္ဆက္ေရး MPT ၏ မူေဟာင္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ ရမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ႏွစ္ေနရာ အတြက္ အၿပဳိင္ လုေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး ၁၁ ခုအနက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူ ႏွစ္ဦးကို ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာၿပီး သည့္ေနာက္ စက္တင္ဘာလမတိုင္မီ လိုင္စင္ခ်ထားေပးရန္ အၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းမွာ အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေန၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ႏွစ္ေနရာ မည္သူတို႔ ရရွိသြားမည္ဆိုသည္မွာ ကမၻာကေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကပါစိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက သည္။

“ဥေရာပကတစ္ခု အာရွကတစ္ခု ရေစခ်င္တယ္။ အေနာက္ဘက္ကဆို Telenor နဲ႔ Digicel ရွိတယ္။ အာရွမွာဆို ကာလၾကာရွည္ မိတ္ဖက္ေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ကို ရေစခ်င္တယ္။ အဲ့ဒီ ႏွစ္ခုရမယ္ဆို အရည္အေသြးနဲ႔ CSR ကိစၥေတြမွာ ေတာ္ေတာ္စိတ္ခ်ရႏိုင္တယ္” ဟု စင္ကာပူႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးမွ အိုင္တီဌာန တာဝန္ခံ ေဒၚပန္းျမတ္ၿဖဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အတြက္ ရင္ခုန္စရာေကာင္းသည့္ အေျခအေနတစ္ခုသို႔ မၾကာမီ ေရာက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္ အတြက္လည္း စိတ္ဝင္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ ေနခဲ့ၾကသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းသာလိုေတာ့ခ်ိန္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ကမၻာ့ေနာက္ဆုံး ဆက္သြယ္ေရး ေစ်းကြက္ ေဝစုရေရး အၿပဳိင္ မဲဆြယ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ပိတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ မဲဆြယ္ပြဲမ်ား အၿပဳိင္လာေတာ့မည္။
ပန္းပန္မည့္သူကား မၾကာမီ အေျဖထြက္ေတာ့မည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ MPT နဲ႔ၿပဳိင္မယ္။ သာသူစားစတမ္းေပါ့” ဟု KDDI အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာက ဆိုေလ သည္။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ကုမၸဏီ၁၁ခု
(1) KDDI Corporation + Sumitomo Corporation + MICTDC + A1 Construction
(2) Digicel Group + Quantum Strategic Partners + YSH Finance
(3) Telenor Mobile Communications
(4) SingTel + Royal Myanmar Transport Co. (KBZ) + M-Tel
(5) MTN (Dubai) + M1 Telecom + Amara Communications
(6) Bharti Airtel
(7) Axiata Group
(8) France Telecom Orange + Marubeni Corporation
(9) Millicom International Cellular
(10) Qtel (“Ooredoo”)
(11) Viettel Group

The Voice Weekly
(ေက်ာ္ဆန္းမင္း၊ ေနာ္ကိုကို)
ေနာက္ဆုံးအဆင့္သို႔ ဝင္ၿပဳိင္ခြင့္ရွိသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၂ ခုတြင္ Vodafone ႏွင့္ China Mobile ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအဖြဲ႕က ႏုတ္ထြက္ သြားၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ ႏွစ္ေနရာလုပြဲ တြင္ ႏိုင္ငံ တကာ နာမည္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး ၁၁ ခု အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
Photo: တရုတ္အေမရိကန္ ထိပ္သီးေဆြးေနြးပြဲစ
Saturday, June 8, 2013

ကမၻာ့ၾသဇာအျကီးမားဆံုး ေခါင္းေဆာင္ နွစ္ေယာက္တို့ဟာ ညစာစားေသာက္
ၾကရင္း အလြတ္သေဘာ ကမၻာ့အေရးျကီး ျပႆနာေတြ ေျပာျက ဆိုျကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္ နွစ္ေယာက္ျကား အလုပ္ သေဘာေရာ ပုဂၢိုလ္ေရးပါ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဆက္ဆံေရးကတဆင့္ကမၻာ့အင္အားျကီး၂နိုင္ငံျကား အင္တာနက္ လံုျခံုေရးျပႆနာ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး ဆီရီးယား
စစ္နဲ့ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္လို အေရးအခင္းေတြကို ေျဖရွင္ဖို့ ျကိုးပမ္း အေျဖရွာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ့ေရွာက္ ျပႆနာျကီးထြားလာနိုင္မယ့္ကိစၥေတြ ကာကြယ္ဖို့ လည္းလမ္းစေတြ ရျကမွာျဖစ္ပါတယ္။

မျကာမီကဘဲ တရုတ္သမၼတရွီက်င္းပင္က အင္အားျကီး ဆက္ဆံေရး ပံုစံသစ္လိုေနျပီလို့ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းအရာရွိ တေယာက္ကိုေျပာခဲ့
ပါတယ္။ ဘယ္လို ပံုစံဆက္ဆံေရးမ်ိုး ထြက္မယ္ဆိုတာ ပံုေဖၚဖို့ အခုအခါ အခြင့္အေရး ရလာနိုင္ပါတယ္။ျကိုတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြမပါဘဲ ပြင့္လင္းတဲ့ ထိပ္သီး ေဆြးေနြးပြဲမ်ိုးဟာ ရွားပါးျပီးတရုတ္ အေမရိကန္ နွစ္နိုင္ငံသာမက ကမၻာ့စီးပြားေရး အနာဂတ္အတြက္ပါ အေရးျကီး တဲ့အေျကာင္း ေလာ့အင္ဂ်လိစ္ရွိ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က ေျပာ
သြားပါတယ္။

BBC
ကမၻာ့ၾသဇာအျကီးမားဆံုး ေခါင္းေဆာင္ နွစ္ေယာက္တို့ဟာ ညစာစားေသာက္ၾကရင္း အလြတ္သေဘာ ကမၻာ့အေရးျကီး ျပႆနာေတြ ေျပာျက ဆိုျကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္နွစ္ေယာက္ျကား အလုပ္ သေဘာေရာ ပုဂၢိုလ္ေရးပါ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာမ်ား ဆီးဂိမ္းျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ အားကစားကြင္းမ်ား အတြင္း ထားရွိမည္

ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ ဆီးဂိမ္းျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ အားကစားကြင္း မ်ားအတြင္း ေငြလဲေကာင္တာမ်ားကို ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

စစ္မႈထမ္းရေတာ့မယ့္ ေဆာင္းဂြၽန္ကီ

Photo: စစ္မႈထမ္းရေတာ့မယ့္ ေဆာင္းဂြၽန္ကီ
Saturday, June 8, 2013

ပရိသတ္ အႀကိဳက္ ကိုရီးယားသ႐ုပ္ ေဆာင္မ်ား တစ္ဦးၿပီး တစ္ဦး စစ္မႈထမ္း အလွည့္က်သည္မွာ ႏွစ္တုိင္းလိုပင္ ျဖစ္ သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဟြန္ဘင္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လီဂ်ီဟြန္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္းဂြၽန္ကီ (ေဆာင္က်န္ကြမ္ အ႐ႈပ္ ေတာ္ပံု) စသည့္ နာမည္ႀကီး မင္းသားမ်ား အစဥ္လုိက္ စစ္မႈထမ္း ရလ်က္ရွိသည္။

ဟြန္ဘင္းသည္ ‘SecretGarden’ ႐ုပ္ရွင္ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ား ႐ိုက္ကူးရန္ လက္မလည္ ေအာင္ ကမ္းလွမ္း ခံရခ်ိန္တြင္ စစ္မႈထမ္း ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္းဂြၽန္ကီသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္ စစ္မႈထမ္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး ‘A Werewolf Boy’ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ Nice Guy ႐ုပ္သံ ဇာတ္လမ္း ျဖင့္ ပရိသတ္၏ ေမတၱာကို ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ လတ္တေလာ၌ ဒါ႐ိုက္တာ ဘြန္ဂြၽန္းဟို ၏ ‘Haemu’ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား၌ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ရာဇဝင္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုတြင္
လည္း သ႐ုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Popular Myanmar
ပရိသတ္ အႀကိဳက္ ကိုရီးယားသ႐ုပ္ ေဆာင္မ်ား တစ္ဦးၿပီး တစ္ဦး စစ္မႈထမ္း အလွည့္က်သည္ မွာ ႏွစ္တုိင္း လိုပင္ ျဖစ္ သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဟြန္ဘင္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လီဂ်ီဟြန္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္းဂြၽန္ကီ (ေဆာင္က်န္ကြမ္ အ႐ႈပ္ ေတာ္ပံု) စသည့္ နာမည္ႀကီး မင္းသားမ်ား အစဥ္လုိက္ စစ္မႈထမ္း ရလ်က္ရွိသည္။

ရထားတြဲေခ်ာ္၍ သံလမ္းေစာင့္ အိမ္ကို ရထားဝင္တိုက္

Photo: ရထားတြဲေခ်ာ္၍ သံလမ္းေစာင့္ အိမ္ကို ရထားဝင္တိုက္
Saturday, June 8, 2013

မႏၱေလးျမိဳ့ ၃၆ လမ္းအနီး တြင္ ဇြန္၇ရက္နံနက္က ရထားတြဲေခ်ာ္၍
သံလမ္းေစာင့္ အိမ္ကိုရထားဝင္တိုက္မွုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမရိွမရွိေၾကာင္းသိရသည္။
Myanma Light
မႏၱေလးျမိဳ့ ၃၆ လမ္းအနီးတြင္ ဇြန္၇ရက္နံနက္က ရထားတြဲေခ်ာ္၍ သံလမ္းေစာင့္ အိမ္ကို ရထားဝင္ တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမရိွမရွိေၾကာင္းသိရသည္။
Myanma Light

ရန္ကုန္ေဆးရံုးႀကီးေပၚမွ လူနာတစ္ဦး ခုန္ခ်ေသဆံုး

Photo: ရန္ကုန္ေဆးရံုးႀကီးေပၚမွ လူနာတစ္ဦး ခုန္ခ်ေသဆံုး
Saturday, June 8, 2013

၄-၆-၂၀၁၃ရက္ေန႔မွစ၍ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး၊ အေဆာင္ (၁၃/၁၄) တြင္ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းပိတ္ေရာဂါျဖင့္ တက္ေရာက္ ကုသေနေသာ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ေန ဦးမိုးေဇာ္ ၊ (ဘ)ဦးအံုးၾကည္သည္ ၈-၆-၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၁၅၃၀အခ်ိန္ ေရာဂါေ၀ဒနာမခံစားႏိုင္သျဖင့္ တတိယထပ္ အေဆာင္(၁၃/၁၄)ရွိအိမ္သာ ျပဴတင္းေပါက္မွခုန္ခ်ခဲ့ရာ
ေရႏုတ္ေျမာင္းေဘာင္ေပၚသို႔ ျပဳတ္က်ၿပီး ယာဒူး/လက္ေကာက္၀တ္/ လက္သန္း စုတ္ၿပဲ၊ ေနာက္ေက်ာဖူးေရာင္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိကာ
ေသဆံုးသြားသျဖင့္ လသာၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၃)ျဖင့္ေရးဖြင့္စစ္ေဆး လွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ရဲဇာနည္
၄-၆-၂၀၁၃ရက္ေန႔မွစ၍ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး၊ အေဆာင္ (၁၃/၁၄) တြင္ အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္းပိတ္ေရာဂါျဖင့္ တက္ေရာက္ကုသေနေသာ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ေန ဦးမိုးေဇာ္ ၊ (ဘ)ဦးအံုးၾကည္ သည္ ၈-၆-၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၁၅၃၀အခ်ိန္ ေရာဂါေ၀ဒနာမခံစားႏိုင္သျဖင့္ တတိယထပ္ အေဆာင္(၁၃/၁၄)ရွိ

သပိတ္က်င္းတြင္ ေရႊတြင္းၿပဳိက်၍ လူႏွစ္ဦးေသဆုံး


မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ က ေအာင္ေမတၱာရွင္ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ပိုင္ ေရႊလုပ္ကြက္(အင္း)အတြင္း အလုပ္ လုပ္ေန႔စဥ္ ေျမၿပဳိက်၍ အင္းအတြင္းသို႔လူႏွစ္ဦးျပဳတ္က်ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရသည္။

"အသက္ ၆၆ ႏွစ္ေရာက္မွ မိန္းမတစ္ဦး၏ လကၡဏာမ်ား ေျပာင္းလဲေနသူ ေဟာင္ေကာင္ အမ်ိဳးသား " 66-Year-Old Hong Kong Man Shocked to Find He's Actually a Woman

Photo: "အသက္ ၆၆ ႏွစ္ေရာက္မွ မိန္းမတစ္ဦး၏ လကၡဏာမ်ား ေျပာင္းလဲေနသူ ေဟာင္ေကာင္ အမ်ိဳးသား "
66-Year-Old Hong Kong Man Shocked to Find He's Actually a Woman
Saturday, June 08, 2013

အသက္ ၆၆ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ေဟာင္ေကာင္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးသည္ ဝမ္းဗိုက္ ေရာင္ရမ္းသျဖင့္ ဆရာဝန္ သြားျပခဲ့ရာမွ ၄င္းသည္ မိန္းမ တစ္ဦးကဲ့သို႔ လကၡဏာ မ်ား ေတြ႕ေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆရာဝန္မ်ားသည္ ၄င္းအား စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ အဆိုပါ ေရာင္ရမ္းနာမွာ သားအိမ္ေပၚ၌ ျပည္တည္အိတ္ အႀကီးစားတစ္ခု ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ ေဆးပညာ ဂ်ာနယ္၏ အဆိုအရ သိရသည္။
အဆိုပါ ေရာဂါမွာ မ်ိဳးဗီဇ မူမမွန္သည့္ ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ၄င္း၌ မိန္းမ တစ္ဦးတြင္ ေတြ႕ရသည့္ လကၡဏာမ်ား အျပင္ ေယာက်္ား တစ္ဦး၏ လကၡဏာ ကို လည္း ေတြ႕ေနရေသးေၾကာင္း သိရ သည္။

၄င္း၏ အရပ္မွာ ၄ ေပ ၅ လက္မ ျဖစ္ၿပီး မိဘမဲ့ ေဂဟာ၌ ႀကီးျပင္းလာသူ ျဖစ္ကာ ငယ္စဥ္ ကတည္းက ဆီးမခိုင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အသက္ ဆယ္ႏွစ္ အရြယ္ တြင္ ႀကီးထြား မႈ ရပ္တန္႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
၄င္းသည္ က်ားေဟာ္မုန္း ဓာတ္မ်ား ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳကုသသြား မည္ဟု ဆိုေၾကာင္း အဆိုပါ ဂ်ာနယ္၏ အဆိုအရ သိရသည္။
အမ်ိဳးသားမ်ား၌ X ခ႐ိုမိုဆုမ္း ႏွင့္ Y ခ႐ိုမိုဆုမ္း ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစု၌ Y ခ႐ိုမိုဆုမ္း တစ္စံုရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အမ်ိဳးသား ကဲ့သို႔ ေရာဂါလကၡဏာ ခံစား ရသူမ်ား သည္ Y ခ႐ိုမိုဆုမ္း တစ္ခုသာရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

သိဂႌဝင္း
Ref : AFP
အသက္ ၆၆ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ေဟာင္ေကာင္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးသည္ ဝမ္းဗိုက္ ေရာင္ရမ္းသျဖင့္ ဆရာဝန္ သြားျပခဲ့ရာမွ ၄င္းသည္ မိန္းမ တစ္ဦးကဲ့သို႔ လကၡဏာ မ်ား ေတြ႕ေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

F&N ကုမၸဏီမွ အာေခါင္ကြဲ၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို စရိတ္ၿငိိမ္း အခမဲ့ကုသေပးမည္

Photo: F&N ကုမၸဏီမွ အာေခါင္ကြဲ၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို စရိတ္ၿငိိမ္း အခမဲ့ကုသေပးမည္
Saturday, June 08, 2013

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီးတြင္ အာေခါင္ကြဲ၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ ေ၀ဒနာရွင္ (၁၆၀)ဦးကုိ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္ အခမဲ႔ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

"အားလုံးအခမဲ့ပါ။ ဘာေၾကးမွေပးစရာမလိုပါဘူး။ နယ္ေတြကလာတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္ေတြအတြက္ကိုလည္း ေန စရိတ္စားစရိတ္အကုန္လုံး အခမဲ့ပါ။ လုပ္ျဖစ္ခဲ့တာကေတာ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ဒီလိုေလးလုပ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီး ကမ္းလွမ္းလို႔ပါ "ဟု ျမန္မာဘရူ၀ါကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚ၀င္း၀င္းသန္းက ေျပာသည္။ 

Shwe Myitmakha Media Group
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီးတြင္ အာေခါင္ကြဲ၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ ေ၀ဒနာရွင္ (၁၆၀)ဦးကုိ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္ အခမဲ႔ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မႏၲေလး-ေနျပည္ေတာ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ငလ်င္ အႏၲရာယ္ သတိျပဳသင့္

ငလ်င္ႀကီးမ်ား လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးသည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာေပၚရွိ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေနျပည္ေတာ္အထိ လမ္း အပိုင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ အတြင္း ငလ်င္မ်ားလႈပ္ခတ္ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ လႈပ္ခတ္လာႏိုင္မည့္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ကို သတိျပဳရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသူရထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ 

ျမန္မာ အေနာက္နယ္စပ္ တိုင္းရင္းသား ကေလးမ်ား ပရဟိတေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ပိုလိုအပ္ေန

to-narinjara
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ နယ္စပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ယခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသား ဦးေရမ်ား အထူးတိုးပြားေနသျဖင့္  ေထာက္ပံ့ ကူညီမူမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ပထမဆံုး ခ်စ္ၾကည္ေရး ျမန္မာ့ေရတပ္ သေဘာၤ စစ္တေကာင္း ဆိပ္ကမ္းသုိ႕ ေရာက္ရွိ

Myanmar-ship-arrives-on-4-day-goodwill-visit-Bangladesh
စစ္တေကာင္းဆိပ္ကမ္းေသာ ေရာက္ရွိလာေသာ မဟာ သီဟသူရ စစ္သေဘၤာ ( ဓါတ္ပံု- ISPR)
ေလးရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ အေနျဖင့္  ျမန္မာ့ စစ္သေဘၤာ UMS မဟာ သီဟသူရ စစ္သေဘၤာ သည္ ယမန္ေန႕က စစ္တေကာင္း ဆိပ္ကမ္းသုိ႕ ေရာက္ရွိ လာသည္ဟု ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အစိုးရက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

တယ္လီဖုန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ ဝန္ႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တယ္လီဖုန္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရေရး ယွဥ္ၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္ေနမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ အိႏၵိယကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး အာနန္းရွားမားက ျမန္မာေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးဌာနဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ က ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။