Monday, 27 April 2015

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ညီလာခံ ဖိတ္ထားဟုဆို

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား သေဘာတူညီထားသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးမည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပန္ဆန္းညီလာခံကို တက္ေရာက္ရန္ လက္ရွိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၊ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွင့္ တအာင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တို႔ကိုပါ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားထံမွ သိရသည္။
“အခုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနဆဲ အဖြဲ႔ေတြကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္လတည္းက စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္း သြားတဲ့သေဘာပါ။ NCCT ထဲက မတက္ေရာက္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြကေတာ့ သီးျခား NCCT ထဲမွာ ျပန္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကမွာေပါ႔” ဟု “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တန္ခ်ိန္ေထာင္ခ်ီေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား “ျဖစ္ရပ္မွန္လား---လုပ္ၾကံေျပာဆိုမႈလား” - အပိုင္း (၄)

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း KIO
-------------------------------------------------------
KIO သည္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုႏိုင္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။ ေခတ္ပညာတတ္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သူမ်ား ဆိုသည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိပါသည္။ မႏၱေလးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ KIO အဖြဲ႕ကလက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရာ ေဈးကြက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ ျခင္းမွရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးအတြင္းရွိ တရားဝင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကပါသည္။ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုေဒသမ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ Yingcheng ရွိ Yin Muang ဟိုတယ္သည္ KIO ဌာနခ်ဳပ္ပိုင္ဟိုတယ္ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ Chengguanzhen ရွိ 123 ဟိုတယ္သည္လည္း KIO ဥကၠ႒ ေဇာင္ဟရား ပိုင္ဟိုတယ္ျဖစ္ ပါသည္။ ကူမင္း၊ ကြမ္က်ိဳး ႏွင့္ ယန္က်န္း ၿမိဳ႕မ်ားရွိ Shin Lee ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း KIO မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ရွိ အင္ဘန္လ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ Ruili ရွိ Jing Cheng ဟိုတယ္ႏွင့္ Spa ကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ Chengguanzhen ရွိ Jing Cheng ဟိုတယ္ပိုင္ ေဂါက္ကြင္း သည္လည္း KIO ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေသာ ေငြမ်ားကိုျပန္လည္ျမႇဳပ္ႏွံ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ သိျမင္လြယ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

တန္ခ်ိန္ေထာင္ခ်ီေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား “ျဖစ္ရပ္မွန္လား---လုပ္ၾကံေျပာဆိုမႈလား” - အပိုင္း (၃)

“ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္
---------------------------------------------------------------
၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေအၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ “ဝ” လူမ်ိဳးမ်ား အုပ္စုကြဲခဲ့ၿပီး ခ်ိဳင္ငိုင္လိုင္ ႏွင့္ ဗိုယူဟိုင္ တို႔ကဦးေဆာင္ကာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး “ဝ” တပ္မေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ အသြင္ေျပာင္လာေသာ “ဝ” တပ္မေတာ္သည္ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ “ဝ” ေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းမဲ့ဇုန္အျဖစ္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာႏွင့္ မသိမသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္အစိုးရက “ဝ”တပ္ဖြဲ႕အား မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုအေၾကာင္းျပ၍ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သိုသိပ္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ “ဝ” တပ္ဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ ဘိန္းမ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး

စစ္အသံုးစရိတ္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ ၂၀ တြင္ ျမန္မာပါ၀င္

စစ္အသံုးစရိတ္ကို တုိင္းျပည္ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ပိုသံုးၿပီး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ ၂၀ ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္တယ္လို႔ စေတာ့ဟုမ္းႏို္င္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနသိပၸံ (SIPRI) ရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ဟာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္တာျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏို္င္ငံေတြရဲ႕ စစ္အသံုးစရိတ္နဲ႔ လက္နက္အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ မွတ္တမ္းျပဳစု ထုတ္ျပန္ေနတာပါ။
၂၀၁၄ ခုမွာ စစ္စရိတ္ ဂ်ီဒီပီ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အထက္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံ ၂၀ ကေတာ့ အိုမန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ ခ်ဒ္၊ လစ္ဗ်ား၊ အစၥေရး၊ ရုရွား၊ လက္ဘႏြန္၊ ျမန္မာ၊အီရတ္၊ ယီမင္နဲ႔ ဆီးရီးယား စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တုိက္ပြဲေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရ

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(AA)တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တုိက္ပြဲေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း စားနပ္ရိကၡာ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနေသာ ေက်းရြာသုံးရြာရွိၿပီး ေအာင္လံေခ်ာင္း၊ ပင္လုံႏွင့္ ကုလားေခ်ာင္းေက်းရြာတုိ႔မွ ရြာသားမ်ားျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စပါးဆိပ္ေက်းရြာ၌ ခုိလႈံေနၾကေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ က်ား ၁၀၉ ဦး၊ မ ၁၀၈ ဦး၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ က်ား ၁၀၈ ဦး၊ မ ၈၂ ဦး စုစုေပါင္း ၄၀၇ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြလက္မခံတဲ့ AA ေသာင္းက်န္းသူ

“အရင္က ရခိုင္ျပည္မွာ ဘာသူပုန္မွမရွိဘူး အားလံုးေအးခ်မ္းေနတာ၊ အခု AA ဆိုတဲ့အဖြဲ႔ေပၚလာမွ ရခိုင္ေတြလဲ ဒုကၡေရာက္ကုန္ၿပီ၊ သူတို႔က ဘဂၤလီ နဲ႔ေပါင္းေနတာကိုး၊ က်ဳပ္တို႔ရခိုင္ေတြကေတာ့ ဒီေကာင္ ေတြကိုေတြ႔ရင္ေတြ႔ တဲ့ေနရာ ကေန အစိုးရတပ္ကို သတင္းေပးေနအံုးမွာပဲ”ကခ်င္ျပည္ နယ္ရွိ KIA အဖြဲ႔၏ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႔ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေသာ AA ေသာင္းက်န္းသူတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ အမ်ိဳး သား ဦးထြန္းျဖဴက ေဒါသသံမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ကိုးကန္႔ေဒသ ေနာက္ဆံုး အေျခအေန

ျပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ အတြင္း တိုက္ပြဲေတြ အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ကိုးကန္႔ေဒသ ထဲမွာ ဒီကေန႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ကိုးကန္႔တပ္တို႔ၾကား တုိက္ပြဲေတြ ေခတၱ ၿငိမ္သက္သြားေပမဲ့လို႔ ျမန္မာတပ္ဘက္က စစ္တပ္အင္အားေတြ အလံုးအရင္း ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားလာတဲ့အတြက္ စစ္ေရးကေတာ့ ဆက္ျပင္းထန္မယ့္ အေနအထား လို႔ ကိုးကန္႔တပ္ဘက္ကေျပာပါတယ္။ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း စစ္မီးၿငိမ္းႏုိင္ေရး က ကိုးကန္႔တပ္ဘက္က အလံုးစံု လက္နက္ခ်မွာပဲ ျဖစ္ႏုိင္မယ္လို႔ သမၼတရံုးဘက္က တုန္႔ျပန္ပါတယ္။ ကိုးကန္႔ေဒသ စစ္ေရးအေျခအေန အေသးစိတ္ မဆုမြန္ကဆက္ေျပာျပေပးပါမယ္။

၂၀၁၅ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီး သတၱိရွင္ဆုရွင္

အမ်ဳိးသမီး သတၱိရွင္ဆုရွင္ မေမစပယ္ျဖဴ
ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးရာ အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိဖုိ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပုိမုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိဖုိ႔စတဲ့ ကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ေေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကေပးတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီး သတၱိရွင္ဆုအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကခ်င္တုိင္းရင္းသူ မေမစပယ္ျဖဴက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ဳိးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ဳိးစံုကေန ကာကြယ္ႏိုင္မဲ့ ဥပေဒေတြ ေပၚေပါက္လာဖုိ႔၊ တခါ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ စစ္ပဲြေတြ ရပ္ဆဲေရးစတာေတြကိုလည္း ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႔ Washington DC ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဆုလာေရာက္ လက္ခံစဥ္မွာ VOA ကို ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ အစိုးရကေပးတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးသတၱိရွင္ဆု (International Women of Courage Award) ရရွိတဲ့ မေမစပယ္ျဖဴကုိ ဗီြအုိေအ ၀ုိင္းေတာ္သူ မအင္ၾကင္းႏုိင္က ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ကုန္းေက်းရြာ ၀င္းစိန္ေတာရေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱေကသရ၏ ေထရုပၸတိၱအက်ဥ္း

ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း
ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာကို မြန္ ျပည္နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ လက္တက္ ေက်းရြာ၌ အဖ ဦးႏိုင္ေဖ၊ အမိ ေဒၚတ႐ုတ္မတို႔မွ ၁၂၈၃ ခုႏွစ္၊ ျပာသို လျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ (တနလၤာေန႔) တြင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း အေျပာင္းအလဲကို လိုလားသည္

ျမန္္မာ့တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ကာလအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တပ္မေတာ္အတြင္း သို႔  အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဝင္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၃၀ အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္မရွိသူ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ ဘြဲ႔ရရွိထားၿပီး အနည္းဆံုးအရပ္ ၅ ေပ ၃ လက္မရွိၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပါင္ ၁၃၀ ထက္ မေက်ာ္လြန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ား အလ်င္အျမန္ ေဆာက္လုပ္ေနမႈ ရပ္တန္႔သင့္ၿပီလား

ေျမနီကုန္း ခံုးေက်ာ္တံတားေပၚမွ ယာဥ္မ်ား သြားလာေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-႐ိႈင္းလင္းေအာင္) 
အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေျဖရွင္းရန္ ခံုးေက်ာ္တံတား စီမံကိန္းမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ လွည္းတန္း၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ေျမနီကုန္း စသည့္လမ္းဆံုမ်ားတြင္ ခံုးေက်ာ္တံတားေလးစင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေက်ာက္ေတာ္ေတာင္ ဘုရားပြဲ လံုၿခံဳေရး စုိးရိမ္စရာမရွိဟုဆို

ေက်ာက္ေတာ္နယ္စပ္ႏွင့္ ပလက္ဝနယ္စပ္အၾကားတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)တို႔ အၾကား မၾကာခဏ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဧျပီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ ေက်ာက္ေတာ္ေတာင္ ဘုရားပြဲအတြက္ လံုျခံဳေရး စိုးရိမ္စရာမရွိဟု  ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးမွ ရဲမွဴး ခင္ေမာင္က နိရဥၥရာသို႔ ေျပာသည္။

မေလးရွား အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ကာလအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီအေရး ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တုံ႔ျပန္

မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား (ဓာတ္ပုံ-ေနထြန္းႏုိင္)
မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ေနေသာ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္း အေ၀း ကာလအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က တံု႔ျပန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကမၻာ့အႀကီးဆံုးေလ်ာင္းေတာ္မူဘုရားတည္ခဲ့ေသာ ၀င္းစိန္ေတာရ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူ

၀င္းစိန္ေတာရဆရာေတာ္ႀကီး(FB.com/MudonWinSeinSayadaw) ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဘုရား ဆင္းတုေတာ္ႀကီး
မြန္ျပည္နယ္ရွိ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေလ်ာင္းေတာ္မူဘုရားႀကီးကို ဦးစီးတည္ထားေတာ္မူခဲ့သည့္ ၀င္းစိန္ေတာရ ဆရာေတာ္ ႀကီးသည္ ဧၿပီ ၂၆ရက္ မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲခန္႔က ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံ လြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ပိြဳင့္ ၂၂၀၂ တုိက္ပြဲ တပ္မေတာ္ဘက္မွ က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္

အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကုိးကန္႔တိမ္းေရွာင္တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ လက္တစ္ကမ္း တုိက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ က်ဆံုးသူႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသူအခ်ိဳ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္ပုိင္ျမ၀တီသတင္းဌာနက ၂၆ ရက္ ညတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။