Monday, 11 June 2012

စိုးရိမ္မိပါတယ္

          ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုမွာ သမၼတခ်ာနင္ကို ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၅ ခုနွစ္တြင္ မီးေခးေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းတက္ၾကြစြာ အေနာက္အုပ္စုနွင့္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၇ ခုနွစ္မွစတင္ၿပီး ပြင့္လင္းမႈ၊ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈနွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစတဲ့ လႈပ္ရွားမႈသံုးရပ္စလံုးမွာ ဆိုဗီယက္ လူမႈနိုင္ငံေရး အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အေျခခံမူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ပဲရက္စထရိုက္ကာ ေခၚ ''ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္မႈ''မွာစီးပြားေရးနွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ဆိုဗီယက္ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တြင္အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္  စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္ေရးနွင့္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးရရိွေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္နွစ္ခ်က္ ျဖစ္လာခဲ့တာ ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါတယ္။


          ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္ဟာ ပဲရက္စထရိုက္ကာ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ကာ ဆိုဗီယက္စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ခဲ့ရာ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးက အထူးေစာင့္ၾကည့္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ပါတယ္။ ဘရက္ဇညက္ သမၼတလက္ထက္ကတည္းက စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္ရဲ့ ပဲရက္စထရိုက္ကာ ေျပာင္းလဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားေပးခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးလမ္းစဥ္ကိုေျပာင္းလဲခဲ့ရံုသာမက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းစဥ္ ကိုလည္း ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန့စစ္ေတြျမိဳ့ ျမင္ကြင္းမ်ားနွင့္ လံုျခံဳေရးယူေပးေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား
ဘဂၤလီေတြ ျမန္မာျပည္ထဲေတာင္မကဘူး... လြတ္ေတာ္ထဲေတာင္ ဝင္ေရာက္ ေနရာယူေနၾကျပီ...

သို႕


ဥကၠဌျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေနျပည္ေတာ္ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊မတ္လ(၁၄)ရက္


အေၾကာင္းအရာ။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၉၆(က) (၄)ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား တာ၀န္မ်ားမွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးပါရန္ ပုဒ္မ ၃၉၆ (ခ)ပါ ျပဌာန္းခ်က္ အရ တင္ျပေလွ်ာက္ထားျခင္း။


ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ႐ွင္ စုစုေပါင္း (၂၅၇၄၄၁)၏ ၁%ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္ေသာ ပူးတြဲစာရင္း၌ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း ေလးစားစြာ တင္ျပေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။


၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၁၂၀(ခ)၊ ပုဒ္မ-၁၅၂(ခ)ႏွင့္ ပုဒ္မ-၁၆၉ (က)တို႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘‘ႏိုင္ငံသားမိဘ ႏွစ္ပါး မွ ေမြးဖြါးေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူ’’ ျဖစ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ - ၁၀ (င)၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ-၁၀(င)၊ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ-၁၀(င)တို႔တြင္‘‘ေမြးဖြါးစဥ္ကႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေသးေသာ မိဘတစ္ပါးပါးမွ ျဖစ္ေစ ႏွစ္ပါးစလံုးမွ ျဖစ္ေစ ေမြးဖြါးသည့္ ႏိုင္ငံသား’’ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစရဟု ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံသူသည္ႏွင့္ ၎၏မိဘႏွစ္ပါးစလံုး သည္ တနည္းနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ရရွိေနေစကာမူေ႐ြးေကာက္ခံသူေမြးဖြါးသည့္အခ်ိန္ကေ႐ြးေကာက္ခံသူ ၏ မိဘတစ္ပါးပါးသည္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔မေရာက္ေသးပါကေ႐ြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္းျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


၂။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ ပုဒ္မ-၃တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းျပဌာန္းထားပါသည္။ ‘‘ႏိုင္ငံေတာ္ တြင္ပါ၀င္ေသာ နယ္ေျမတစ္ခုခု၌ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၅-ခုႏွစ္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီကာလမွစ၍ ပင္ရင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ အၿမဲေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ ခ်င္း၊ဗမာ၊ မြန္၊ရခိုင္၊႐ွမ္းစသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္။’’


အထက္ပါျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ မွ (၂၀-၉-၁၉၈၃)ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၁၃/၈၃အရ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း (ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း)အပိုဒ္(၄)တြင္ ‘‘၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြါးခဲ့ပါသည္။ထိုကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားအျပားႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္လာခဲ့ ၾကသည္။ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာသကၠရာဇ္၁၁၈၅-ခုႏွစ္၊ခရစ္သကၠရာဇ္၁၈၂၃ခုႏွစ္မတိုင္မီကာလကိုပိုင္းျခား သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ ’’ ဟုထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းထားပါသည္။ ထိုဥပေဒပုဒ္မ - ၅ အရတိုင္းရင္းသားတိုင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြါးသူတိုင္းသည္ လည္းေကာင္း ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

နားလည္လြဲေနသူမ်ား ... ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ေရးေနသူမ်ား သို ့ သိေစရန္ ရွင္းလင္းျခင္း ...

သမၼတၾကီးထုတ္ျပန္တဲ့ ပုဒ္မ ၄၁၃ အပိုဒ္(က) ကိုနားလည္ရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၄၁၂ ကို ပထမဦးစြာ သိရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

ပုဒ္မ ၄၁၂ (က)ဟာ ျပည္သူအိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို အႏၱရာယ္ ရွိသည္ ႏွင့္ သမၼတဟာအမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ႏွင့္ ညိွႏိွဴင္းျပီး ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္တဲ့ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ကာ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ေၾကျငာျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။
အပိုဒ္ (ခ) ကေတာ့ သမၼတဟာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ညိွဳနိုင္းရာမွာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြစံုလင္စြာတတ္ေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိပါက ကာခ်ဴပ္ ၊ ဒု-ကာခ်ဳပ္ ၊ ကာကြယ္ေရးဌာန ဝန္ၾကီး ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီး တို႔ ညိွႏိွဴင္းျပီး အေရးေပၚ အေျခအေနကို အခ်ိန္မွီ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာနိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ သို႔ အျမန္ဆံုးတင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

အခုထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ပုဒ္မ ၄၁၃ အပိုဒ္(က) ကေတာ့ ပုဒ္မ ၄၁၂ အရ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကျငာတဲ့ကိစၥ နဲ႔ ပတ္သတ္ပါတယ္ ။ ကဲ ၾကည့္ၾကရေအာင္ ။
************************************************************************
ပုဒ္မ ၄၁၃ (က) ။ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာခ်က္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္နယ္ေျမ ေဒသအတြင္းမူလအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ ေဒသဆိုင္
ရာအာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္း ဝင္မ်ား ၊ နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္မွူရွိေစရန္တပ္မေတာ္၏ အကုူအညီကို ရယူေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ ။
************************************************************************
ဆိုလိုတာကေတာ့ စစ္တပ္က နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းေတြ နဲ႔ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အဝဝကို ဝင္ေရာက္ ကူညီရမယ္ ။ အကယ္၍ ထိုသူမ်ားကို ေနွာင့္ယွက္သူမ်ား အား စစ္တပ္မွ စစ္တပ္ အလုပ္ လုပ္ျပရပါလိမ့္မယ္ ။
ဒါေၾကာင့္လည္း အခုခ်ိန္မွာ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြ ျပည္သူ့ရဲေတြေနာက္မွာ တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္အားျဖည့္ကူညီေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ေဒသ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမွာလည္း ပါဝင္ ကူညီျပီး fatigue လုပ္ေပးရပါလိမ့္မယ္ ။

တကယ္လို႔သာ ဒီထက္ဆိုးဝါးလာပါက ပုဒ္မ ၄၁၃ အပိုဒ္( ခ) က ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ျပင္းထန္ပါတယ္ ။
ပုဒ္မ (ခ) မွာေတာ့ သမၼတရဲ့ အမိန္႔နဲ႔ အဆိုပါနယ္ေျမကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမသတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။
အဲလိုဆိုရင္ သမၼတရဲ့ အမိန္႔နဲ႔ အဆိုပါနယ္ေျမ ရဲ့ တာဝန္ကိစၥ အရပ္ရပ္ကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရပါ့မယ္ ။ကာခ်ဳပ္ၾကီးကိုယ္တိုင္ မလုပ္လွ်င္လည္း အျခား စစ္ဘက္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးဦးကို ထပ္ဆင့္ လြဲအပ္နိုင္ပါတယ္ ။
ဟာ...ဒါဆို စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာလား ...ဆိုၾကမယ္။ အဲလိုဆိုရင္ မွားပါလိမ့္မယ္ ။ ပုဒ္မ (ခ) အရ စစ္
တပ္ဟာ အဆိုပါနယ္ေျမကို နယ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ မနိုင္ေတာ့လို႔ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကို သမၼတ
ရဲ့ အမိန္႔နဲ့သာ ေဆာင္ရြက္ရတာပါ ။ အဲလို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာကို တိက်ေသခ်ာနိုင္ဖို႔ ေနာက္ထပ္ ပုဒ္မ ၄၁၄ အပိုဒ္ (က) ကို ဆက္ၾကည့္ရေအာင္ ။
ပုဒ္မ ၄၁၄ မွာေတာ့ သမၼတဟာ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည့္တဲ့ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျပီး အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကျငာတဲ့အခါမွာ -
အပိုဒ္ (က) - အမိန္႔တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္နယ္ေျမ ေဒသႏွင့္ အခ်ိန္ကာလတို႔ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေန႔ထုတ္ျပန္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ နံပါတ္ (၄) မွာ ဤအမိန္႔သည္ ယေန႔မွစ၍ ေနာက္ထပ္ အမိန္႔တစံုတရာ ထုတ္ျပန္မွူ မရွိမျခင္း အတည္ျဖစ္သည္ လို့ပါရွိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။

အခုဆိုရင္ ရခိုင္ေဒသကို ပုဒ္မ ၄၁၃ ပုဒ္မ (က) အရ တပ္မေတာ္မွ ဝင္ေရာက္ကူညီေနတဲ့ အဆင့္သာျဖစ္ပါတယ္ ။ပုဒ္မ (က) အရ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွ မနိုင္ေတာ့မွသာလွ်င္ ပုဒ္မ (ခ) အရ ျပည္သူမ်ား
ေျပာဆိုေနတဲ့ စစ္တပ္က ကုလားမ်ားကို စစ္ပြဲအသြင္ တိုက္ထုတ္မွာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ။

                                                                                                   (ေမာင္ေက်ာက္ခဲအဖြဲ႔ ဝိုင္းေတာ္သားမ်ား)