Wednesday, 30 March 2016

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသူႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသူမ်ား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး


အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေန

အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေျခာက္လေက်ာ္ ကြာေဝးပါေသးသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ (၄၅) ဦးေျမာက္ သမၼတ မည္သူျဖစ္လာမည္ဆုိသည္ကုိ မဆိုထားႏွင့္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္ မည္သူ႔ကုိ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည္နည္းဆုိသည္ပင္ ေသခ်ာတပ္အပ္မေျပာႏုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္မွီတင္းေနထိုင္သူေပါင္း သန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ရိွေသာ ႏုိင္ငံ၏လတ္တေလာခံစားခ်က္ႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ လူမ်ားအတြက္ အဆံုးမရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးေအာ္ပရာဟု ထင္မွတ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ေနာက္ဆံုး၌ ေအာင္ပဲြခံမည့္ အမ်ိဳးသား (သို႔) အမ်ိဳးသမီးအတြက္ ယင္းခံစားခ်က္မွာ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ေဆာင္မည္နည္းဆုိသည္ကုိ အကဲျဖတ္ရန္မွာ ေစာလြန္းလွသည္ မဟုတ္ေပ။
ယေန႔အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ လႊမ္းမိုးေနေသာ ခံစားခ်က္မွာ လံုးလံုးလ်ားလ်ားေဒါသထြက္ျခင္း မဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ စုိးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီကပင္ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္း စာႀကီးက ေ၀ါလ္စထရိ၊ မြတ္စလင္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၊ ၀ါရွင္တန္အစိုးရ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ သမၼတဘားရက္အုိဘားမား၊ ရီပက္ဘ ေလကန္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား၍ အပိုင္းေလးပုိင္းပါေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ဆက္တုိက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အဆိုးရြားဆံုးသံုးႏႈန္းေျပာဆုိေသာ စကားလံုးမွာ ‘ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ႏုိင္ငံေရးသမား’ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ ယင္းစိတ္အေျခအေနအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ မူ၀ါဒစိတ္ကူးထားသူမ်ား၊ လက္ရိွအခြန္ႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစဲြမႈ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေအာက္ေျခသိမ္းေျပာင္းလဲပစ္ရန္ တုိက္တြန္းေနေသာ အခုိင္အမာတည္ရိွၿပီးသားအရာမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ေထာက္ခံအားေပးေသာ အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္မွာ ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္၎တို႔ ေရြးခ်ယ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ လက္ရိွပိုေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲအေနအထားမွ သိသာစြာ ကြဲထြက္သြားပါလိမ့္မည္။

ယင္းခံစားခ်က္၏ အေျခခံမွာ သူ႔ဘာသာထင္ရွားျမင္သာသည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈  စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေနာက္ စီးပြားေရးအရ ၾကည့္လွ်င္ အေျခအေနေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအ က်ပ္အတည္းေနာက္ပုိင္း အလုပ္အကုိင္ေနရာ ကုိးသန္းေက်ာ္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ေငြေၾကးအတုိးႏႈန္းနည္းသည္။ (ယင္းအတြက္ အိမ္ႏွင့္ကားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ရန္ တတ္ႏုိင္လာၾကသည္) ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈမွာလည္း သာမန္အေမရိကန္မိသားစုတစ္စုအတြက္ အခြန္ကန္ေဒၚလာ ၇၀၀ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလုိက္ေသာ ပမာဏႏွင့္ ညီမွ်ေနသည္။ ထို႔အျပင္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွာလည္း လြန္ခဲ့ေသာခုနစ္ႏွစ္က အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ က်ဆင္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ၂၀၀ ရာခုိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယခင္က က်န္းမာေရးအာမခံမရိွေသာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာလည္း ယခုအခါ က်န္းမာေရး အာမခံရရိွသြားၿပီျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ထိုသုိ႔ စီးပြားေရးသတင္းေကာင္းမ်ားမွာ မိသားစု၀င္ေငြအမွန္တကယ္တုိးတက္မႈ အားနည္းမႈႏွင့္ ဘဲစားဘဲေခ်ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း တြက္ခ်က္ၿပီးသား စစ္မွန္ေသာ မိသားစု၀င္ေငြတုိးတက္မႈ တန္႔ေနသည္မွာ ၁၅ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ခုနစ္ႏွစ္က အေနအထားသို႔ ျပန္မေရာက္ေသးေပ။ ၎တို႔အနက္အမ်ားအျပားမွာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပသုိ႔ အလုပ္အပ္ႏွံလုပ္ကုိင္ျခင္း (Outso-urcing) ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္အကုိင္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကပါသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားအမ်ားအျပားပုိ၍ အသက္ရွည္ရွည္ေနထိုင္လာၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔ ပင္စင္ယူၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ခ်ိန္အထိ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား မစုေဆာင္းႏုိင္ျဖစ္လာသျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အုိ ဘားမားအစိုးရလက္ထက္ ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒေၾကာင့္ ယခင္ က ၎တု႔ိေရွာင္လႊဲခဲ့ေသာ က်န္းမာေရးအာမခံပရီမီယံေၾကးမ်ား ထည့္သြင္းေနၾကရသည္။
မညီမွ်မႈဆိုေသာ အေၾကာင္းကိစၥကလည္း ရိွေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ျပႆနာမွာ မညီမွ်မႈကိစၥတစ္ခုတည္း မဟုတ္ေပ။ (မညီမွ်မႈမွ ပိုဆုိးလာေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာသစ္ မဟုတ္ေပ) အခြင့္အေရးနည္းပါးလာမႈျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အိပ္မက္ေနရာ၌ လူတန္းစားခဲြျခားမႈ ၀င္ေရာက္လာသည္။ မည္သူမဆုိ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္မႈျဖင့္ မိမိ၏ အေျခအေနကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္သည္ဟူေသာ စံႏႈန္းေပၚတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ အမ်က္ေဒါသတုိ႔မွာ စီးပြားေရး ပကတိအေျခအေနႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာက္ထြင္းစီးဆင္းသြားသည္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမဟုတ္ေသာ ကုိယ္ပုိုင္းဆုိင္ရာမလံုၿခံဳမႈကလည္း ရိွေနသည္။ ယင္းမွာ ရာဇဝတ္မႈအၾကမ္းဖက္၀ါဒအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕မႈလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားမွာကဲ့သုိ႔ပင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ လားရာအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။
ေခတ္သစ္မီဒီယာမ်ားကလည္း အရိွတရားကို ခ်ဲ႕ကားပံုေဖာ္တတ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ေခတ္မွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံလႊင့္ျခင္း (Broadcasting) မဟုတ္မူဘဲ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အသံလႊင့္ျခင္း (Narrowcasting) ေခတ္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားအျပားက ၎တို႔၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားႏွင့္ ၀ါဒတို႔ကုိ အားျဖည့္ခုိင္မာေစေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားႏွင့္ ေကဘယ္႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားကုိ ပုိမုိၾကည့္႐ႈလာၾကသည္။
ယခုအေၾကာင္းအရာအမ်ားစုမွာ စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္စရာ မရိွသေလာက္ရိွသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ခံစားခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ပြဲကုိ ျဖတ္သန္းသြားၿပီး အစိုးရသစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြက္စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ႏွင့္ ရီပက္ဘေလကန္ပါတီတြင္း ႏွစ္ျခမ္းကဲြမႈမ်ားႏွင့္ ပါတီႏွစ္ခုအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံကုိအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေပးအယူလုပ္ ညိႇႏႈိင္းမႈႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရး မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ပင္စင္ကိစၥစုိးရိမ္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုန္က်စရိတ္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ပုိမုိခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး (Free Trade) မွာလည္း အလုပ္အကုိင္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ အျပစ္တင္ခံေနရၿပီး ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းလာသည္။ Free Trade ေၾကာင့္ပင္ အလုပ္အကုိင္သစ္မ်ား ဖန္တီးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူ ေရြးခ်ယ္စရာ ပုိမ်ားလာျခင္းမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္း အေမရိကန္၏ မဟာဗ်ဴဟာရပ္တည္ခ်က္ကို ပုိမုိခုိင္မာလာေစေသာ္လည္း ေထာက္ခံမႈေလ်ာ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကပင္ အေမရိကန္၏ အစဥ္အလာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားစြာ ရရိွခဲ့ရာ ရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကိစၥမွာလည္း အျငင္းပြားစရာ အလြန္မ်ားျပားေနၿပီျဖစ္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ အလားအလာအလြန္နည္းပါးသည္။

ယခုႏွစ္ မႏၲေလးသႀကၤန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္စားပါက ေထာင္ဒဏ္အထိ အေရးယူမည္ဟုဆ

ယခုႏွစ္ မႏၲေလးမဟာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား သ႐ုပ္ပ်က္အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္ပါက ေထာင္ဒဏ္အထိအေရးယူမည္ဟု မႏၲေလးခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ ခ႐ုိင္မွဴးဒုတိယရဲ မွဴးႀကီးစိန္ထြန္းက ေျပာၾကား သည္။သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသ႐ုပ္ပ်က္အ၀တ္ အစားမ်ား၀တ္ဆင္မႈတစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္  ေလ်ာ့က်ေစရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ   ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတစ္ ဆင့္ မိဘမ်ားထံသုိ႔ သတိေပး ျခင္း၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္မည့္သူ မ်ားအေနျဖင့္ မ႑ပ္ေပၚတြင္သ ႐ုပ္ပ်က္အ၀တ္အစားမ်ား၀တ္ ဆင္ျခင္းမရွိေစရန္ သတိေပးေနေၾကာင္း ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးစိန္ထြန္းက ေျပာသည္။
‘‘ဥပေဒအရ အေရးယူမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ သ႐ုပ္ပ်က္အ၀တ္အ စားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူလုိ႔ရ တယ္။ ဒါေပမဲ့ မ႑ပ္ေပၚမွာတက္ ၿပီး အေရးယူတာမ်ဳိးဆုိရင္အဆင္ မေျပႏုိင္ဘူး။ သႀကၤန္ကာလမွာ မႈ ခင္းနည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေန တဲ့အခ်ိန္ ဒါမ်ဳိးေတြကတစ္ဆင့္ ျပႆနာေတြပုိႀကီးႏုိင္တယ္။ အရမ္းသ႐ုပ္ပ်က္တဲ့ပုံစံမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ေခၚယူသတိေပးမွာပါ’’ဟု ၎က ဆုိသည္။အမ်ားျပည္သူစိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အ၀တ္ အစားမ်ဳိး၀တ္ဆင္ထားသူကုိ ေတြ႕ရွိပါက သြားေရာက္သတိ ေပးျခင္း(သုိ႔မဟုတ္) ၎၏ မိဘမ်ားထံသို႔အပ္ႏွံ၍ သတိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွသိရသည္။

သူရဲေကာင္းတို႔ တိုင္းျပည္၏ ရဲရဲေတာက္ တပ္မေတာ္

ေသြးသစၥာျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္္ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တပ္မေတာ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္က ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ဖဲြ႕စည္းစဥ္က ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ရြတ္ဆိုခဲ့ေသာ သစၥာမွာ ''ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကို မရမခ်င္း အသက္ပင္ ေသ ေသ အေရပင္ခန္းခန္း မခဲြတမ္း မခြာတမ္း လံုးပန္းတိုက္ခိုက္ၾက မည္'' ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ သစၥာမဆိုမီ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႔က မိမိတို႔၏ လက္ေမာင္းေသြးမ်ားကို ေဖာက္ကာ စုေပါင္း သစၥာဆိုၿပီးေနာက္ ေသြးသစၥာ ေရေသာက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တပ္မေတာ္သည္ ေသြးသစၥာျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့့ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ လက္ေမာင္း ေသြးေဖာက္၍ သစၥာဆိုၿပီး ေသြးသစၥာ ေရေသာက္ျခင္း သည္ ျမန္မာ့သူရဲေကာင္းတို႔၏ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထပ္ဆင့္၍ ဆိုရပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့သူရဲေကာင္းတို႔၏ ထံုးကိုႏွလံုးမူ၍ ဖဲြ႕စည္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သစၥာလက္နက္ကို အစဥ္စဲြကိုင္ထားသည့္ တပ္မေတာ္သစၥာတရားသည္ တန္ခိုးအႀကီးမားဆံုးေသာ အရာျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရယူေပးႏိုင္ ေသာ အရာျဖစ္သည္။ ''ကတိသစၥာ တည္ေသာခါဝယ္ ၾသဇာေလး နက္ ေပၚဆီ တက္၍ ႏြယ္ ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္ဝင္သည္'' ဟူ၍ပင္ အဆိုရွိသည္။ ေခတ္အမီဆံုး၊ စြမ္းအားအျပင္းထန္ ဆံုးေသာ လက္နက္မ်ားထက္ပင္ သစၥာလက္နက္သည္ ပို၍ စြမ္းအားျပင္းထန္သည္။ ေအာင္ ျမင္မႈကို ရယူေပးႏိုင္သည္။ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္သည္ မည္မွ်ပင္ ေခတ္မီေသာ၊ စြမ္းအားျပင္း ထန္ေသာ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားေစကာမူ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာတရား၊ မိမိ တို႔ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ သစၥာတရား ကင္းမဲ့ေနပါက စစ္ပဲြကို ႐ံႈးရမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္သည္ ေခတ္မမီေသာ လက္နက္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားေစကာမူ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာတရား၊ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ သစၥာတရား ႀကီးမားေနပါက စစ္ပဲြကို ေအာင္ႏိုင္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပဲြ၏ အႏိုင္အ႐ႈံးကို အဓိကအဆံုးအျဖတ္ ေပး ေသာ အရာမွာ စစ္လက္နက္၏ ေခတ္မီမႈက အဓိကမဟုတ္၊ တိုက္ပဲြဝင္စစ္သည္မ်ား၏ သစၥာ တရား ႀကီးမားမႈကသာ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တပ္မေတာ္သည္ တိုက္ပဲြေအာင္ျမင္မႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ စြမ္းအား အထက္ျမက္ဆံုးေသာ သစၥာ လက္ နက္ ေလးမ်ဳိးကို ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ 

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ရန္ အလုပ္သမားအဖဲြ႕မ်ားဆို

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြေပးေရးႏွင့္ ဥပေဒမ်ားထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးေပးေရးတို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမားအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားလာပါက ျပႆနာအမ်ားစုမွာ ေျပလည္သြားႏုိင္၍ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (MICSTUSF) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေနာ္ေအာင္က ေျပာသည္။
‘‘အလုပ္အကိုင္ေပါရင္ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာပိုရလာမယ္။ ဝင္ေငြပိုင္းအေနနဲ႔လည္း တုိးလာမယ္။ ဒါဆုိရင္ အျငင္းပြားမႈျပႆနာေတြက အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ က်သြားမွာပါ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား လက္ေတြ႕က်က် က်င့္သံုးမႈအားနည္းခဲ့ျခင္းအေပၚ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္ဟု အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္က်င့္သံုးျခင္းမရိွရန္ ဥပေဒ၏အသံုးဝင္မႈကို ရရွိခံစားႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ဟု ဆုိသည္။

ယေန႔ အစိုးရအာဏာလႊဲေျပာင္းမည္

သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္

အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ ေခါင္း ေဆာင္ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ကတိသစၥာ ျပဳၿပီးေနာက္ ၎၏ အစိုးရ လက္ထက္၌ ေဆာင္ရြက္မည့္ မူဝါဒမ်ားပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္းကို ပထမဆုံုးအ ႀကိမ္ ေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။သမၼတသစ္၏မိန္႔ခြန္းတြင္ လာမည့္ အစိုးရသစ္ငါးႏွစ္သက္ တမ္းအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မည့္ က႑မ်ားအ ေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္၏ႏုိင္ငံျခား ေရးမူဝါဒမ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကား လိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္အ ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခံထားရသူမ်ားက ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္္ေတာ္နာယကႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ျခင္းတို႔ကို ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား (News Channel)၊ လႊတ္ေတာ္ (Channel)ႏွင့္ ျမန္မာ့အသံေရဒီ ယိုအစီအစဥ္တုိ႔မွ ယင္းေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီမွစ၍ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္ လႊင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးပါက သမၼတအိမ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ ကာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ လက္ရွိအစိုး ရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္ သည္။  ယင္းေနာက္ သီဟာသန ပလႅင္ေရွ႕တြင္ သမၼတတစ္ဦး၏ အေဆာင္အေယာင္ျဖစ္ေသာ ေရႊ စလြယ္ကို လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္က အစိုး ရအဖြဲ႕သစ္ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ သစ္ ဦးထင္ေက်ာ္အား လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
မတ္လ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပမည့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနား ကို MRTV News Channel ႏွင့္ ျမန္မာ့အသံေရဒီယိုအစီအစဥ္တို႔ မွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မည္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ျခင္းႏွင့္ သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ အာဏာလဲႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္ ျမက္ခင္းျပင္၌ ညစာစားပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ မွစ၍ ႏုိင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုလ ၃၀ရက္၌ ၎အစိုးရ၏ ငါးႏွစ္တာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

"အီဂ်စ္ေလယာဥ္အပိုင္စီးသူ အၾကမ္းဖက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိႏိုင္ဟုဆို"


အီဂ်စ္ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ကို အပိုင္စီးထားသည့္ အမ်ိဳးသားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳး မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုက္ပရပ္စ္ အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ေလေၾကာင္းပိုင္ MS181ကို အပိုင္စီးကာ ဆိုက္ပရပ္စ္သို႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ဆင္းသက္ေစခဲ့သည့္ အီဂ်စ္အမ်ိဳးသားသည္ ခရီးသည္ အမ်ားစုႏွင့္ အနည္းဆံုး ေလယာဉ္ဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
လတ္တေလာတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ေလးဦးႏွင့္ ေလယာဉ္ အမႈထမ္းအခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ျပန္ေပးသမားက ၎၏ ဇနီးေဟာင္းျဖစ္သူ ဆိုက္ပရပ္စ္ ႏုိင္ငံသူ အမ်ိဳးသမီးကို ေခၚေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေလယာဥ္ရွိေနသည့္ လန္ကာရာ ေလဆိပ္သို႔ လာေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆိုက္ပရပ္စ္ သမၼတ နစ္ေကာ့စ္ အနာစတက္ရွာဒက္စ္က ယခုျပန္ေပးမႈသည္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မႈ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အပါအဝင္ ခရီးသည္ အမ်ားအျပား ျပန္ဆင္းလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လူအေရအတြက္ မည္မွ် က်န္ေနေသးသည္ကို တိတိက်က် မသိရေသးဟုလည္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။
Ref: Guardian

ျပန္ေပးဆြဲထားသည့္ အီဂ်စ္ေလယာဉ္မွ ခရီးသည္အမ်ားစု ျပန္လြတ္လာ


အီဂ်စ္ေလေၾကာင္းပိုင္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္အမွတ္ MS181ကို ျပန္ေပးဆြဲထားသည့္ အီဂ်စ္အမ်ိဳးသားက ခရီးသည္ အမ်ားစုကို ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ေသာ္လည္း ေလယာဥ္အဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသည္ အခ်ိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲဟု သိရသည္။
ျပန္ေပးသမားသည္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎သည္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူ ခရီးသည္ ၄ ဦးႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ေလယာဉ္သည္ မူလက အလက္ဇႏၵရီးယားမွ ကိုင္႐ိုသို႔ ဦးတည္ပ်ံသန္းေသာ္လည္း ျပန္ေပးသမား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ဆိုက္ပရပ္စ္ေတာင္ပိုင္းရွိ လန္ကာရာ ေလဆိပ္တြင္ ဆိုက္ကပ္ၿပီး ပိတ္မိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
အီဂ်စ္ေလေၾကာင္းလုိင္းက ေလယာဥ္ေပၚ လုိက္ပါသြားသူ ၈၁ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ အမ်ားစု လြတ္ေျမာက္လာၿပီဟု အတည္ျပဳ ေၾကညာသည္။ မ်က္ျမင္မ်ားကလည္း ေလယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားသည္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး
ေပၚတက္ကာ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာမွ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခရီးသည္ တစ္ဦးက ျပန္ေပးသမားသည္ ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ား ပါရွိသည့္ ခါးပတ္ကို ဝတ္ဆင္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။