Monday, 6 May 2013

ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ေၿပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း


Photo: ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ေၿပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း

Mon, 05/06/2013 - 17:40

ေနၿပည္ေတာ္ ေမ ၆

ဒီကေန႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ၿမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး ၿဖစ္စဥ္ မ်ားဟာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပါက္ဖြားခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ေရ႐ွည္တည္တံ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ၿဖစ္စဥ္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေၿခၿပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းမႈၿဖစ္စဥ္နဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး စနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ႐ွင္သန္ေသာ ေခတ္မီအမ်ိဳးသားစီးပြား ပံုစံခ်တည္ေဆာက္မႈ ၿဖစ္စဥ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္္လ်က္႐ွိတဲ့ သံုးပြင့္ဆိုင္ အၿပိဳင္ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႔ အခုလို ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၿပည့္ႏွက္ေနတဲ့ အေၿပာင္းအလဲေတြကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမယ္ ဆိုရင္ၿဖင့္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္း စီရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႐ွင္သန္ႏိုင္တဲ့ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလွပတဲ့ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိထားေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အမွားမခံႏိုင္တဲ့ အေၿခအေန၊ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးလည္း ၿဖစ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ေ႐ွ႕တန္းတင္တဲ့၊ လဲြမွားတဲ့ အယူသီး အစြန္းေရာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြကို ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေ႐ွာင္လဲႊႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း အေလးအနက္ ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡေတြရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားကို စနစ္တက် ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔နဲ႔ အလားတူ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံမၿဖစ္ပြားေစဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ကို ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္ ထုတ္ၿပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကို အေသအခ်ာ ေလ့လာ ဖတ္္႐ႈၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘက္ေပါင္းစံုကေနစနစ္တက် အေသးစိတ္ ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပထား တာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ၿပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခု ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေတြ႕႐ွိရမွာၿဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕ဝင္ မ်ားရဲ႕ ေစတနာထား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ရခုိင္ၿပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ လက္႐ွိ အေၿခအေနကို လက္ေတြ႕က်တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ကိုင္တြယ္ ေၿဖ႐ွင္းၿပီး အနာဂတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ၿဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ပစ္ပယ္မွာ မဟုတ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း ဆိုးေမြမ်ားထဲက ရုန္းထခဲြထြက္ဖို႔ လိုအပ္မွာၿဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ကို ေ႐ွး႐ႈတဲ့ အေၿဖ႐ွာေဖြမႈေတြကို ၿပဳလုပ္ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွာ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေရခ်ိန္နိမ့္ပါးခဲ့ၿခင္းနဲ႕ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿခင္းဆိုတာ ေတြေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ၊ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြ၊ အခ်င္းခ်င္း မယံုၾကည္မႈေတြ၊ စီးပြားေရးနိမ့္က်မႈေတြနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ခဲ့မႈဆိုတဲ့ ခါးသီးတဲ့ဒဏ္ေတြကို ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒီဒဏ္ရာေတြကို ကုစားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမိမိတို႔ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားကို လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုခြင့္ ရရွိေစဖို႕ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း မၿဖစ္ မေန တစ္ပါတည္း ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြကို လြတ္္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ ႐ွိဖုိ႔႔အတြက္ အေၿခခံအႏွစ္သာရဟာ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ေလးစားမႈပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအၿပန္အလွန္ ေလးစားမႈ႐ွိမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ႏိုင္မွာလည္းၿဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ အစဥ္ေလးစား ကာကြယ္ ေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေၿခခံအႏွစ္သာရတစ္ခုၿဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေၿပာဆုိပိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကိုအလဲြသံုးၿပီး အမုန္းတရားကို တုိးပြားေစတဲ့ ေၿပာဆိုမႈမ်ား၊ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားဟာ ပဋိပကၡမ်ားကိုပိုမို ႀကီးထြားေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ သတိၿပဳရမယ့္ အခ်က္တစ္ခုဟာ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို လဲြမွားစြာ အသံုးခ်ၿခင္းဟာ အၿခားအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးေစတယ္ ဆိုတာကိုသတိၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဗလီေတြနဲ႔ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအတူ ယွဥ္တဲြတည္႐ွိေနၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကားမွာလည္း သမိုင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့လူမႈေရး သဟဇာတ ႐ွိၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားရဲ႕ ဇာစ္ၿမစ္မ်ားၿဖစ္တဲ့ လူဦးေရေပါက္ကဲြမႈ ၿမင့္မားတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနမႈ၊ ကိုလိုနီစနစ္ရဲ႕ အေမြဆိုး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ႏွစ္ခုလံုးရဲ႕ လူမႈစီးပြား အေထြေထြ နိမ့္က်မႈမ်ားစတဲ့ အခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ရခိုင္နဲ႔အစၥလာမ္ ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွစ္ခုရဲ႕ ပဋိပကၡကို ဗုဒၶဘာသာမ်ားနဲ႔ မြတ္စလင္မ်ား ၾကားမွာ ၿဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡအၿဖစ္ က်ဥ္းေၿမာင္းတဲ့အၿမင္နဲ႔ လဲြမွားစြာပံုေဖာ္ေနၿခင္း၊ ႐ႈၿမင္ေနၿခင္းဟာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ၿပႆနာမ်ားကို ေၿဖ႐ွင္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တဲြအေနနဲ႔ မိတၳီလာနဲ႔ ဥကၠံၿမိဳ႕မ်ားမွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားဟာလည္း ဘာသာေရး ၿပႆနာမ်ားအၿဖစ္ မွားယြင္းစြာ ပံုေဖာ္ခဲ့ၿခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္မ်ားအၿဖစ္ ႐ႈၿမင္ႏိုင္ပါတယ္။ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေၿဖ႐ွင္းရာမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား အနက္အဓိကအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရင္ ပထမ ဆံုးေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ အခ်က္ဟာ နယ္ေၿမေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံမၿဖစ္ပြားေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္္။တာဝန္႐ွိတဲ့ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာအၿပည့္အဝ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အာဏာမ်ား အသံုးၿပဳ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ၿပည္သူ႔၀န္ထမ္း က်င့္၀တ္နွင့္အညီ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ ဥပေဒအရတိတိက်က် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ေစဖုိ႔ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၫႊန္ၾကားအမိန္႔ေပးထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း ဘက္လိုက္မႈ မ႐ွိေစဘဲ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူမ်ားအတြက္လည္း ကယ္ဆယ္ေရး၊ ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးမ်ား ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မိုးမက်မီ အမိုးအကာေအာက္ အခ်ိန္မီေရာက္႐ွိေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအာဟာရ ၿပည့္ဝေစေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္မႈမ်ားႏွင့္ မလံုၿခံဳမႈမ်ားကို ကုစားေပးႏိုင္ေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါ မ်ားကို ဟန္႔တားေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ေဒသစီးပြားေရး ပံုမွန္ အေၿခအေန ၿပန္လည္ေရာက္႐ွိေရးနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔ကို အလ်င္္အၿမန္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ရယူသြားမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမယ့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကာလမ်ားက ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္းမွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လုပ္နည္း ကိုင္နည္း အမွားမ်ားေၾကာင့္ ၿပႆနာမ်ား ပိုမို႐ႈပ္ေထြးနက္႐ိႈင္းခဲ့တာဟာလည္း ၿငင္းဆို၍ မရသည့္အမွန္တရား ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လက္႐ွိ အေၿခအေနအရ ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမယ့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔လည္း အသိုက္အဝန္းႏွစ္ခု အၾကား ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစမယ့္ ကိစၥရပ္မ်ား မၿဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ ေဒသတြင္းမွာ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္လိုက္နာၾကဖို႔နဲ႔ ႏွစ္ဖက္ လူ႔အသိုက္အဝန္း ႏွစ္ခုလံုးရဲ႕ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ထုိ႔အၿပင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ပဋိပကၡမ်ားပုိမုိ ဆုိး၀ါးမလာေရးအတြက္ တရားမဝင္ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားကို ဟန္႔တားေရးနဲ႔ ထိေရာက္စြာ အေရးယူၿခင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္မယ့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား ကိုလည္း ခ်မွတ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသား ၿဖစ္ခြင့္႐ွိသူမ်ား ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ကိုလည္း ေရတို၊ ေရ႐ွည္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လူမႈေရးသဟဇာတၿဖစ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ ေရ႐ွည္အစီအမံ မ်ားနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ရာမွာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္ ရဲ႕ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားကို အေၿခခံ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ၿဖစ္ေသာ္လည္း အၿခားမတူညီသည့္အၿမင္မ်ားနဲ႔ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား ကိုလည္း အေလးထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လက္႐ွိမွာ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးနဲ႔ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အလ်င္အၿမန္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဗဟိုေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ ပါတယ္။ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ႇင္ရဲ႕ ေလ့လာ အႀကံၿပဳ တင္ၿပခ်က္မ်ားနဲ႔ အၿခားေဆာင္႐ြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္ေၿမစိုးမိုးေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး၊ ေဒသတြင္း ယာယီေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ၿပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆဲြေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၇) ခုကိုလည္း မတ္လ (၂၉)ရက္ ေန႔မွာ ထပ္မံဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡကို ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးစတဲ့ ႐ႈေထာင္းေပါင္းစံုကေန အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈေပးၿပီး တိက်ၿပတ္သားစြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ရခိုင္ၿပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႕႐ွိခ်က္ မ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရာမွ ရ႐ွိလာတဲ့ သင္ခန္းစာ တစ္ရပ္ကေတာ႕ ယခင္ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၿမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္္အေနနဲ႔ ေၿပာၾကားလုိတာကေတာ့ လက္႐ွိႀကံဳေတြ႕ေနေသာ ၿပႆနာမ်ားကို ေၿဖ႐ွင္းရာမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အၿပစ္တင္ၿခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ၿပီး လက္႐ွိအေၿခအေနကို လက္ေတြ႕ က်တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေၿဖ႐ွင္းၿပီး အနာဂတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏုိင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ရခိုင္ၿပည္နယ္ အေရးကိစၥကိုကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္းမွာ မူလကေရာက္႐ွိေနၾကတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္ သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အေနၿဖင့္သူတို႔ရဲ႕ အေၿခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားနဲ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕အက်ဆံုး နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာ ၿဖစ္သလို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ခံစားမႈႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ား ကိုလည္း လံုးဝလ်စ္လ်ဴ႐ႈမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေၿပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။


http://www.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2013/05/06/id-3249

ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >Ohn Mar Oo<Thank
https://www.facebook.com/excellencemedia
သတင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာသတင္းဌာန၏ မူရင္းေရးသားခ်က္ သာျဖစ္သည္။
ေနၿပည္ေတာ္ ေမ ၆
ဒီကေန႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ၿမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေန

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ေျမးျဖစ္သူအားေရာင္းခ်သည့္အဘုိး

Photo: ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ေျမးျဖစ္သူအားေရာင္းခ်သည့္အဘုိး
Monday, May 6, 2013
 

အႏ္ၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္၊လူဒီယားနားၿမိဳ႕မွ အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိဖာ ေရာက္ခန္အား ေမြးကင္းစေျမး ျဖစ္သူအား ေရာင္းခ်မႈျဖင့္ ရဲမ်ားကဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဖာေရာက္ခန္သည္သမီးျဖစ္ သူတက္ေရာက္မီးဖြားခဲ့ေသာ ေဆး႐ံုမွ ယာယီ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ေမြးကင္းစေျမး ေယာက္်ားေ လးအား ခိုးယူၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္႐ူးပီးေလးေသာင္း ငါး ေထာင္ျဖင့္ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ခဲ့ သည္။
ကေလးေရာင္းခ်မႈတြင္ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူအားလံုးအားဖမ္း ဆီးထားၿပီး ကေလးအား၀ယ္ယူ သည့္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအားလည္း စစ္ေၾကာေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း လူဒီယားနားရဲစခန္းမွ အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကေလးအားရဲမ်ားက ကယ္တင္လိုက္ၿပီး အိမ္ေထာင္ႏွင့္ ကြဲကြာေနသည့္မိခင္ျဖစ္သူ ႏိုရီခန္၏လက္သို႕ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ သည္။ ႏိုရီခန္သည္ကေလး ေပ်ာက္ဆံုးမ ႈအတြက္ဖခင္ျဖစ္သူ အားတိုင္ၾကားခဲ့သူလည္းခဲ့သူ လည္းျဖစ္သည္။
ကေလးခိုးယူရာတြင္ပါ၀င္ ပတ္သက္သူ (၃) ဦးအား တရား စြဲဆိုထားၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ၎တို႔အေနႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ထိျပစ္ဒဏ္က်ခံရဖြယ္ရွိသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းက လူေပါင္း ၅၀၀၀ေက်ာ္ပါ၀င္ေသာ ကေလးခိုးဂိုဏ္း ၈၁၅ ဂိုဏ္းတို႕က ကေလးမ်ားအားခိုးယူၿပီးျပည့္တန္ ဆာအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူေတာင္းစားမ်ားအျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္းတြင္ ခိုင္းေစခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကတရား႐ံုးတြင္သက္ေသ ခံခဲ့သည္။

  
Source: DailyChilli
ဥက္ၠာေအာင္

HotNewsWeekly


ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တစ္ေနရာထဲမွာ သိခ်င္ရင္ Myanmar Online News ကို like လုပ္ထားပါ

အႏ္ၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္၊လူဒီယားနားၿမိဳ႕မွ အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဖာ ေရာက္ခန္ အား ေမြး ကင္းစေျမး ျဖစ္သူအား ေရာင္းခ်မႈျဖင့္ ရဲမ်ားကဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

သံလြင္တံတား ( ေမာ္လၿမိဳင္ ) ၂၄ နာရီ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳထား

မြန္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕အ၀င္ တံတားႀကီးမွာ ယခင္က နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၈ နာရီ အထိသာ နယ္ေျမ လံုၿခံဳေရး အရ ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳခဲ့ရာ ယခုအခါ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လူ႔ေဘာင္ စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္၍ အဆုိပါသံလြင္တံတား ( ေမာ္လၿမိဳင္ ) အား ၂၄ နာရီ ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရန္ကုန္ - မႏၲေလး ကားလမ္း မုိင္တုိင္ အမွတ္ ၃၉/၅ ႏွင့္ ၃၉/၆ အၾကားတြင္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခဲြ အခ်ိန္က ရန္ကုန္ဘက္ မွ မႏၲေလး ဘက္သုိ႔ ယာဥ္ေမာင္း မ်ိဳးထြန္း ၄၃ ႏွစ္ ( ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ေရႊျပည္သာ ေနသူ ) ေမာင္းႏွင္ လာေသာ UD နီဆန္း ၂၂ ဘီး ( အနက္ေရာင္ ) ယာဥ္သည္ ၀ါယာေရွာ့ ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္၏ ဦးေခါင္း ပိုင္းမွ မီးခုိးမ်ား ထြက္လာ သျဖင့္ လမ္းေဘးခ်၍ ရပ္တန္႔စဥ္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အင္ဒိုနီးရွားက ျမန္မာသံ႐ံုးကိစၥေၾကာင့္ Aerosmith ပြဲပ်က္

Photo: အင္ဒိုနီးရွားက ျမန္မာသံ႐ံုးကိစၥေၾကာင့္ Aerosmith ပြဲပ်က္
Monday, May 6, 2013

အေမရိကန္ Hard Rock ဂီတအဖြဲ႔တခုုျဖစ္တဲ့ Aerosmith အဖြဲ႔ဟာ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံ ဂ်ကာတာျမိဳ႕မွာ က်င္းပဖိုု႔စီစဥ္ထားတဲ့ သူတိုု႔ရဲ႕ ဂီတပြဲကိုု ဖ်က္လိုုက္ပါတယ္။ 

 
အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုုင္းေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အင္ဒိုုနီးရွားအေျခစိုုက္ ျမန္မာသံ႐ံုုးကိုု ဗံုုးခြဲဖိုု႔ စီစဥ္သူေတြကိုု ဖမ္းမိတာနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ 

အင္ဒိုုနီးရွားမွာ ဒီလိုု ဗံုုးခြဲဖိုု႔ၾကံစည္သူေတြကိုု ဖမ္းမိတာဟာ လံုုျခံဳေရးအတြက္ စိုုးရိမ္စရာျဖစ္ေနလိုု႔ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာလုုပ္မယ့္ ဒီေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုု ဖ်က္လိုုက္တာပါလိုု႔ ပြဲစီစဥ္သူေတြကဆိုုပါတယ္။

Aerosmith အဖြဲ႔ကလည္း သူတိုု႔ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြကိုု ပြဲဖ်က္လိုုက္ရလိုု႔ စိတ္မေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း ေတာင္းပန္စကားဆိုုထားပါတယ္။ 


Aerosmith ဂီတအဖြဲ႔ (ဓာတ္ပံုု - www.bu.edu) 

ဧရာ၀တီ

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တစ္ေနရာထဲမွာ သိခ်င္ရင္ Myanmar Online News ကို like လုပ္ထားပါ
အေမရိကန္ Hard Rock ဂီတအဖြဲ႔တခုုျဖစ္တဲ့ Aerosmith အဖြဲ႔ဟာ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံ ဂ်ကာတာျမိဳ႕မွာ က်င္းပဖိုု႔စီစဥ္ထားတဲ့ သူတိုု႔ရဲ႕ ဂီတပြဲကိုု ဖ်က္လိုုက္ပါတယ္။

ေမလ ၇ ရက္ အဂၤါေန႔ အတြက္ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေမလ ၇ ရက္ အဂၤါေန႔ အတြက္ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္

မႏၱေလးက လြဲျပီး ျမန္မာ နိုင္ငံ တဝန္း မိုး လိုက္ျပီ။

ရန္ကုန္ မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာမည္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္

မႏၱေလး ေနသာမည္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္

ေတာင္ႀကီး မိုးသည္းမည္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၂၆ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္

စစ္ေတြ မိုးသည္းမည္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၁ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္

ပုသိမ္ မိုးသည္းမည္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္

ေမာ္လျမိဳင္ မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာမည္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္

မတၳီလာ မိုးသည္းမည္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၆ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္

ပ်ဥ္းမနား မိုးသည္းမည္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္

လြိဳင္ေကာ္ မိုးသည္းမည္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၁ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္

ျမိတ္ မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာမည္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္
မႏၱေလးကလြဲျပီး ျမန္မာ နိုင္ငံ တဝန္း မိုးလိုက္ျပီ။

သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေတြ႕မည္

ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိ လာသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားတုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔၌ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွာ အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႔၏

GSM ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းလိုင္း ေလးသန္းတိုးခ်ဲ႕မည္ဟုသိရ

GSM ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းလိုင္း ေလးသန္းတိုးခ်ဲ႕မည္ဟုသိရ


GSM ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းလိုင္း ေလးသန္းတိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

လက္ရွိ CDMA 800MHz ဖုန္းမ်ားကိုခ်ထားခဲ့ၿပီး အဆိုပါဖုန္းမ်ား ခ်ထားၿပီး
ပါက GSM ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို ခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ GSM ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းလိုင္းမ်ား လိုင္းေလးသန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ သတင္းစာမ်ားမွ တင္ဒါမ်ား ေခၚယူေဆာင္
ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လိုင္းမ်ားၾကပ္ၿပီး
ေခၚဆိုရခက္ခဲေနသည့္အတြက္ လိုင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္
ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဦးစီးဌာန ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရသိရသည္။

လိုင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းကို ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ သတင္းစာ
မ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းလိုင္း ဆယ္သန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္သြားရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ၁၅၀၀ တန္ CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ယခုလကုန္ခန္႔တြင္ ထပ္မံေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ CDMA 800 MHz ဖုန္းအလံုးေရ သံုးသိန္းခြဲ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရသစ္ စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္ကာလမွ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းလိုင္းေလးသန္း တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊
ျပည္တြင္းပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၁၃ ခုႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုခ်ထားေပးခဲ့သည့္ CDMA 800MHz ဖုန္းမ်ား သတ္မွတ္အလံုးေရ
ျပည့္ၿပီးမွသာ GSM ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းမ်ားကို ခ်ထားေပး သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ GSM
ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တယ္လီဖုန္းသိပ္သည္းဆမ်ားအား ႏွစ္အလိုက္ တုိးခ်ဲ႕တပ္ ဆင္သြားႏိုင္ေရး
အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက အခက္အခဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚသလို
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

CDMA 800MHz ဖုန္းမ်ားကို ၁၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ် ေပးခဲ့သကဲ့သို႔ GSM ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းမ်ားကိုလည္း က်ပ္ ၁၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ပင္ ေရာင္းခ်
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္တြင္း၌ မုိဘိုင္းတယ္လီဖုန္း စုစုေပါင္း ၆.၀၉ သန္းကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး CDMA 450MHz, CDMA 800 MHz, WCDMA, GSM စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Internet Journal - Internet Journal


GSM ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းလိုင္း ေလးသန္းတိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရ သည္။

ရာေဖးလ္ အနီကတ္ ထိခ်ိန္တြင္ ၿပံဳးေနခဲ့သည့္ လုဇ္ကို ဖာဂူဆန္ ေဝဖန္

ရာေဖးလ္ အနီကတ္ ထိခ်ိန္တြင္ ၿပံဳးေနခဲ့သည့္ လုဇ္ကို ဖာဂူဆန္ ေဝဖန္


ရာေဖးလ္ ဒါေဆးလ္ဗား အနီကတ္ ထိခ်ိန္တြင္ ၿပံဳးရယ္ေနသည့္ ေဒးဗစ္လုဇ္၏ လုပ္ရပ္အေပၚ မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္ မန္ေနဂ်ာ ဆာအဲလက္စ္ ဖာဂူဆန္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္လုိက္သည္။


အိုးလ္ထရက္ဖို႔ဒ္တြင္ မန္ယူႏွင့္ ခ်ယ္လ္ဆီးတို႔ ရင္ဆုိင္ ကစားခဲ့သည့္ ပြဲစဥ္ ၿပီးခါနီး၌ လုဇ္က တံေတာင္ျဖင့္ ေထာက္ထားသည္ကို မန္ယူ ခံစစ္မွဴး ရာေဖးလ္က ဥပေဒပ တံု႔ျပန္ကာ ျဖတ္ကန္ခဲ့သည့္ေနာက္ ဒိုင္လူႀကီး ေဟာင္းဝပ္ဝက္ဘ္က ရာေဖးလ္ကို တိုက္ရိုက္ အနီကတ္ ျပသခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမႀကီးေပၚ လဲက်ေနသည့္ လုဇ္သည္ နာက်င္ေနဟန္ မရွိဘဲ သေရာ္ေတာ္ေတာ္ ၿပံဳးရယ္ေနခဲ့သည္ကို ရုပ္ျမင္သံၾကား မွတ္တမ္းမ်ားက ရိုက္ယူျပခဲ့ၿပီး ဖာဂူဆန္က လုဇ္သည္ ထိခိုက္ခ်ိန္တြင္ ေသခါနီး ဘဲငန္း တစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ သြားခဲ့သည္။


ဖာဂူဆန္က "ရာေဖးလ္က လက္တံု႔ျပန္လုိက္တာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ေနပံုကို ၾကည့္ပါဦး။ လုဇ္က ေသခါနီး ငန္းတစ္ေကာင္လို လူးလွိမ့္ေနတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ဒိုင္က အေလးအနက္ ေတြးလုိက္မိမွာပဲ။ ၿပီးေတာ့ လုဇ္က ၿပံဳးေနတယ္။ ဒါက ဆိုးလြန္းတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္မွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသမႈဆိုတာ ဘယ္လုိ အမ်ိုးအစားလဲ။ ခုလို လူးလွိမ့္ေနတာမ်ိုးကို ဥေရာပနဲ႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခားက၊ ေတာင္အေမရိက ေဒသက ကစားသမားေတြဆီမွာ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ ဒါမ်ိဳး အၿမဲတမ္းေတြ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ဆြကစားမႈကို တံု႔ျပန္တဲ့ ကစားသမားေတြ က်ျပန္ေတာ့ ဆိုးရြားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတယ္ေလ"ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။


၎က ဆက္လက္၍ "ျဖစ္ရပ္မွာ လုဇ္က ရာေဖးလ္ကို တံေတာင္နဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ တိုက္ခဲ့တာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႀကီး ျမင္ႏုိင္တယ္။ ရာေဖးလ္ဟာ လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ သူဟာ ပိုေကာင္းတဲ့ အသိ ရွိသင့္တာကို လက္ခံပါတယ္။ ဒိုင္က ျဖစ္စဥ္ကို အျပည့္အဝ မျမင္ႏုိင္ပါဘူး။ သူျမင္တာကေတာ့ လုဇ္က လူးလွိမ့္ေနတာပဲ။ ဒီအခ်က္ကတင္ ရာေဖးလ္အတြက္ အနီကတ္ ျဖစ္သြားဖို႔ ထုိက္တန္ေနၿပီေလ"ဟုလည္း ေျပာၾကားသြားသည္။ 

Ref : http://www.soccermyanmar.com

ရာေဖးလ္ ဒါေဆးလ္ဗား အနီကတ္ ထိခ်ိန္တြင္ ၿပံဳးရယ္ေနသည့္ ေဒးဗစ္လုဇ္၏ လုပ္ရပ္အေပၚ မန္ခ်က္ စတာ ယူႏုိက္တက္ မန္ေနဂ်ာ ဆာအဲလက္စ္ ဖာဂူဆန္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္လုိက္သည္။

ႏိုင္ငံျခား ကုန္တင္ သေဘၤာတစ္စင္း ပါလီပါလဲ့ ကြၽန္းအနီး ေသာင္တင္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ (ေရ) စစ္ေရယာဥ္မွ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိ

ႏိုင္ငံျခား ကုန္တင္ သေဘၤာတစ္စင္း ပါလီပါလဲ့ ကြၽန္းအနီး ေသာင္တင္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ (ေရ) စစ္ေရယာဥ္မွ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိ

ျမန္မာသံ႐ံုးဗံုးေဖာက္ခဲြရန္ႀကံစည္သူ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွတစ္ဆင့္ ေျခရာခံႏိုင္ခဲ့

ေမ ၂ ရက္က အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးအား ဗံုးေဖာက္ခဲြရန္ ႀကံစည္ခဲ့သူဟု မသကၤာသူတစ္ဦးသည္ လူမႈကြန္ရက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကိုအသံုးျပဳ၍ ၎ႏွင့္အတူဗံုးခဲြမည့္သူမ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚက သူတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာမည္အခ်ဳိ႕ကို ေျခရာခံႏိုင္ခဲ့တာပါ”ဟု Densus 88 ဟု ေခၚဆိုေသာအမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖဲြ႕အၾကမ္းဖက္ ဆန္႔က်င္ေရးဌာနမွ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အရာရွိတစ္ဦးက ဂ်ကာတာဂလိုဘ္ သတင္းစာအား ေျပာၾကားသည္။

ဘာသာမတူကြဲျပားမႈေတြကို အေလးထားတဲ့ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး သိန္းစိန္

Photo: ဘာသာမတူကြဲျပားမႈေတြကို အေလးထားတဲ့ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး သိန္းစိန္
Monday, May06, 2013

အခုအခ်ိန္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဘာသာမတူကြဲျပားမႈေတြကို အေလးထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို ၾကားသိရတဲ့အခါ ကေလးျမဳိ႕မွာ တပ္ရင္းမွဴးဘဝနဲ႕ အတူေနခဲ့ဘူးတဲ့ နာဂတိုင္းရင္းသား တပ္ၾကပ္ႀကီး (အဲဒီတုန္းကေတာ့ ရဲေဘာ္ေလးေပါ့) နိကြန္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို မိတ္ေဆြေတြ သိရွိရေအာင္ ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ခလရ(၈၉)မွာ တပ္ရင္းမွဴး လုပ္ခဲ့တာပါ။ အခု လယ္ထဲဆင္းေနတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ဟာ တပ္ရင္းမွဴးဘ၀မွာလည္း ေျမ(၁၀၈)ဧကမွာ စိုက္ခင္းေတြအျပည့္၊ ကၽြဲ၊ ႏြားေတြ ေမြး၊ ငါးကန္ေတြ ေဖာ္ျပီး လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကေလးျမဳိ႕မွာ ငါးဆိုတာ ရွားပါးပါ။ ေစ်းထဲမွာ ၀ယ္ရင္ ငါး(၁)ပိႆာကို (၁၅)က်ပ္ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္က သူေမြးထားတဲ့ ငါးေတြကို တစ္ပိႆာ(၅)က်ပ္နဲ႕ ေစ်းထဲမွာ ေရာင္းေပးခဲ့တာပါ။ အဲ...တပ္မိသားစုေတြကေတာ့ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ေဝေပးတာေပါ့။

ျပီးေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဳေရးက ရလာတဲ့ ေငြေတြကို ဘာသာေရးပြဲလမ္းေတြမွာ ရက္ရက္ေရာေရာ သုံးစြဲပါတယ္။ ဘာသာေရးပြဲလမ္း ဆိုလို႕ ဗုဒၶဘာသာပြဲလမ္းေတြခ်ည္းပဲ မထင္ပါနဲ႕။ ခရစ္ယာန္ပြဲလမ္းေတြ ျဖစ္တဲ့ ခရစၥမတ္တို႕၊ နယူးရီးယားတို႕လည္း ခမ္းခမ္းနားနားလုပ္တယ္။ ဟိႏၵဴပြဲေတြ ရွိတယ္။ နတ္ပြဲေတြ ရွိတယ္။

အဲဒီတုန္းက ခလရ(၈၉)က ရဲေဘာ္ေတြထဲမွာ ခ်င္းေတြ၊ နာဂေတြ၊ ကယားေတြ၊ ရခုိင္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတာ။ ဗမာစစ္သားက နည္းတယ္။ စုေပါင္းရွင္ျပဳဆိုရင္ ကိုရင္က အပါး(၈၀)ေလာက္၊ ရဟန္းက ၉ ပါး ၁၀ ပါး ေလာက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တပ္ရင္းမွဴးဦးသိန္းစိန္က ဘာလုပ္သလဲ ဆိုေတာ့ ကေလးျမဳိ႕က သြားရလာရ ေ၀းတယ္၊ ပြဲလမ္းေတြဆိုလည္း နည္းတယ္၊ ရဲေဘာ္ေတြသာမက ျမဳိ႕လူထုပါ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ေအာင္ ဆိုျပီး မႏၱေလးက လမင္းတစ္ရာအျငိမ့္ကို ရေအာင္ငွားခိုင္းတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆိုင္း၀ိုင္းဆိုရင္လည္း နာမည္ႀကီးမိုးဇာေဗ်ာကို ရေအာင္ ငွားခိုင္းတယ္။

အဲဒီေခတ္ကဆိုရင္ သိန္း(၂၀)ေလာက္ ကုန္မယ္ ထင္တယ္။ ဒါေတြက စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက ရတဲ့ ေငြေတြနဲ႕ အကုန္အက်ခံခဲ့တာ။ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ ရဲေဘာ္ေတြ ဆိုရင္ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းေပါ့။ ကေလးျမဳိ႕လူထုလည္း လာၾကတာမွ အမ်ားႀကီး။

အဲဒီတုန္းက သိပ္ကိုေပွ်ာ္ဖို႕ ေကာင္းတာလို႕ တပ္ၾကပ္ႀကီးနိကြန္က ေျပာျပပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြေရာ၊ ဟိႏၵဴေတြေရာ၊ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့ရဲေဘာ္ေတြေရာ အားလုံးတစ္ေျပးညီပဲ။ ပြဲေတာ္ေတြ လုပ္ေပးတယ္။ ဘာသာေပါင္းစုံညီညြတ္ေရးဆိုတာ အဲဒီကေလးတပ္မွာ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ လုပ္ခဲ့တာေပါ့။

ျပီးေတာ့ နာဂရဲေဘာ္ေတြကို ခြင့္ေပးတာကလည္း တစ္ခါတစ္ခါေပးရင္ (၁)လခြဲပဲ။ သြား၇တာလည္း ေ၀းတာကိုး။ နိကြန္တို႕နာဂရဲေဘာ္ေတြက ဘာျဖစ္လို႕ ခြင့္ျပန္ၾကတယ္ ထင္သလဲ။ တစ္ျခားေတာ့ မဟုတ္ဘူး - မိန္းမယူဖို႕။ လမ္းစရိတ္ေတြယူျပီး ခြင့္ျပန္ၾကတယ္။ ႀကဳိက္တဲ့မိန္းမေတာင္း တပ္ကိုေခၚသြားၾကေပါ့။ နာဂရဲေဘာ္ေတြ ခြင့္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ပါးရဲထိုးထား တဲ့ နာဂအမ်ဳိးသမီးေတြ ပါလာၾကတယ္။

တပ္ရင္းမွဴးဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးသိန္းစိန္လက္ထက္ အမွတ္တရေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီတုန္းက နာဂအမ်ဳိးသမီးေတြက အကၤ်ီ၀တ္တဲ့ အက်င့္ မရွိၾကေသးဘူး။ တပ္ရင္းမွဴးက တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီးကို ေခၚျပီး နာဂအမ်ဳိးသမီးေတြ အကၤ် ီ မ၀တ္မေနရ ၀တ္ခိုင္းရတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ နိကြန္ကေတာ္လည္း တီရွပ္နဲ႕ ဘာနဲ႕ ဟန္က်ပန္က်ေပါ့။

အဲဒီတုန္းက နိကြန္ ယူတဲ့ မိန္းမက (၁)ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ကေလး မေမြးလို႕ တပ္ရင္းမွဴးကို သတင္းပို႕ေတာ့ တပ္ရင္းမွဴး အံ့ၾသလို႕။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့ ခြင့္ျပန္ျပီး မိန္းမ သြားလဲမလို႕ တဲ့။ နိကြန္တို႕ နာဂမွာ အဲဒီတုန္းက အဲဒီလို မိန္းမ ျပန္လဲတာေတြ တစ္ကယ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ (အခုေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။)

တပ္ရင္းမွဴးကေတာ္ ေဒၚခင္ခင္၀င္း မာဇဒါဂ်စ္ေလး စီးျပီးေတာ့ ေစ်းသြားတဲ့အခါ မ်က္လုံးျပဴးသြားပါေရာ။ စစ္သည္ရဲေမ နာဂအမ်ဳိးသမီးေတြက တန္းစီျပီး ခ်ီတက္လာၾကတဲ့အခါမွာ မရိုေသ့စကား ေဘာ္လီေတြ၊ ဘရာဇီယာေတြ လုံး၀ မပါဘူး။ လမ္းေလွ်ာက္ျပီး သြားၾကေတာ့ ေခၽြးကေလးဘာေလးထြက္လာေတာ့ တီရွပ္ကို အေပၚမလိုက္ ျပန္ခ်လိုက္နဲ႕ တီရွပ္နဲ႕ ယပ္ခတ္ေနၾကတာေလ။ တီရွပ္ေတြ ဘတ္လတ္ ဘတ္လတ္နဲ႕ ယပ္ခတ္ရင္း ေလွ်ာက္လာၾကတာ။ ေခါင္းေပၚမွာေတာ့ ေစ်းျခင္းေတာင္းႀကီး ရြက္လို႕။ နာဂရဲေမေတြ လမ္းေလွ်ာက္လာတာ ႏို႕ႀကီးေတြ ျပဴးလို႕- တပ္ရင္းမွဴးကေတာ္ ေဒၚခင္ခင္၀င္းလည္း မ်က္လုံးႀကီးေတြ ျပဴးလို႕။

ဒီေတာ့ ဘာဆက္လုပ္ရသလဲ ဆိုေတာ့ ေဘာ္လီ ၀ယ္ေပး၊ မ၀တ္မေနရ အမိန္႕ထုတ္နဲ႕ ေပါ့။ ေပွ်ာ္စရာလည္း သိပ္ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာမတူေပမယ့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ အျပည့္နဲ႕ ခရစ္ယာန္ပြဲဆိုရင္ ဗမာေတြေရာ ဟိႏၵဴေတြေရာ နာဂေတြေရာ အကုန္လာ။ ေပွ်ာ္ၾက။ ဟိႏၵဴပြဲလည္း ဒီအတိုင္း၊ ဗမာပြဲလည္း ဒီအတိုင္း။ တပ္ရင္းမွဴးလင္မယားကိုယ္တိုင္ လာျပီး တက္ေရာက္ၾကတာ။

တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးသိန္းစိန္က ဘာသာျခားရဲေဘာ္ေတြဆို ပိုျပီး ဂရုစိုက္တယ္။ ဘာသာေရးပြဲေတြ မေမ့မေလ်ာ့ လုပ္ေပးတယ္။ အခု သမၼတႀကီး ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ဘာသာမတူကြဲျပားမႈေတြ ရွိေပမယ့္ ေအးခ်မ္းတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေနတာေတြ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့အခါ ကေလးတပ္ရင္းတုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျပန္ေျပာင္းသတိရမိလိမ့္မယ္လို႕ တစ္ထစ္ခ် ယုံၾကည္မိပါတယ္။

အဲဒီတုန္းက အရမ္းေပွ်ာ္ဖို႕ေကာင္းတာ လို႕ တပ္ၾကပ္ႀကီးနိကြန္က ေငးေငးေလး ေျပာပါတယ္။ သူ႕ၾကည့္ရတာ တပ္ရင္းမွဴးဦးသိန္းစိန္နဲ႕ အတူေနခဲ့တဲ့ကာလကို ျပန္ျပီး လြမ္းဆြတ္ေနတယ္ ထင္ပါရဲ႕။

ဘာသာမတူ ကြဲျပားမႈေတြကို အေလးထားတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ ငယ္ဘ၀ကို မိတ္ေဆြအေပါင္း သိရွိေစဖို႕ We Love True က ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

We Love True 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တစ္ေနရာထဲမွာ သိခ်င္ရင္ Myanmar Online News ကို like လုပ္ထားပါ
အခုအခ်ိန္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဘာသာမတူကြဲျပားမႈေတြကို အေလး ထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို ၾကားသိရတဲ့အခါ ကေလးျမဳိ႕မွာ တပ္ရင္းမွဴးဘဝနဲ႕ အတူေနခဲ့ဘူးတဲ့ နာဂတိုင္းရင္းသား တပ္ၾကပ္ႀကီး (အဲဒီတုန္းကေတာ့ ရဲေဘာ္ေလးေပါ့) နိကြန္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို မိတ္ေဆြေတြ သိရွိရေအာင္ ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ စက္မႈႈဇုန္ တည္ေထာင္မည္

ျမန္မာ- ထုိင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ ထား၀ယ္-ကန္ခ်နာပူရီကားလမ္းအဆုံး ထီးခီးနယ္စပ္စခန္းရွိရာ ေဒသ တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ထီးခီးစက္မႈ ဇုန္တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ သတင္းရရွိသည္။

ဦးရဲထြဋ္ေျပာတဲ့ ျမန္မာႏုိ္င္ငံကို ဂ်ီဟဒ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ မီဒီယာအေၾကာင္း.......

ဦးရဲထြဋ္ေျပာတဲ့ ျမန္မာႏုိ္င္ငံကို ဂ်ီဟဒ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ မီဒီယာအေၾကာင္း.......

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အစၥလမ္မစ္ ဂ်ီဟဒ္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊြဲဖုိ႔ အင္ဒုိနီးရွားနိုင္ငံ ဘာလီကြ်န္း ေဖာက္ခြဲမႈနဲ႔ စြပ္စြဲၿပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသူ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္က ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္း သတင္း ဂ်ာနယ္ ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ သမၼတ ေျပာခြင့္ရ ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က သူ႔အျမင္ကို ေရးသား ထားပါတယ္။ 

ဦးရဲထြဋ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားထားတာကေတာ့ ..... 

ျပည္တြင္းက ပံုႏိွပ္မီဒီယာမီဒီယာအခ်ိဳ႕နဲ႕ အင္တာနက္မီဒီယာမ်ားမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားက အစၥလမ္ စစ္ေသြးၾကြဝါဒီအခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဂ်ီဟဒ္စစ္ပြဲဆင္ႏြဲဖို႕ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ 
ေဖာ္ျပခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

ဂ်ီဟဒ္စစ္ပြဲဆင္ႏြဲမယ္လို႕ ေျပာေနတဲ့ ျပည္ပက အစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ားရဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္လိုတဲ့ အစၥလမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားရဲ့ ပံုရိပ္ကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။ 

ဒီလိုေျပာဆိုမႈမ်ားဟာ အစၥလမ္ဘာသာ အေပၚ နားလည္မႈလြဲမွားေစႏုိင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစညး္မ်ား နားလည္မႈတည္ေဆာက္ ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ သဟဇာတျဖစ္စြာေနထုိင္ႏုိင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္။

ဒီလို ေျပာဆိုတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားဟာ လူ႕အသိုင္းအ၀န္းႏွစ္ခုၾကားမွာ သံသယေတြပိုမိုမ်ားျပားလာေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွနဲ႕ ေဆာင္ရြက္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုးက သတိရိွရိွနဲ႕ တုန္႕ျပန္ဖို႕လိုပါတယ္။

မီဒီယာမ်ားအေနနဲ႕ ဒီလိုေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို သတင္းေရးသားတဲ့အခါမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြၾကားမွာ ထိတ္လန္႕မႈေတြ၊ သံသယေတြပိုမ်ားလာေအာင္ ေရးသားတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ သတိထားသင့္ပါတယ္။

အဲဒီလိုေျပာဆိုမႈေတြကို သက္ဆုိင္ရာႏုိ္င္ငံအစိုးရမ်ားက လက္မခံဘူူးဆိုတာလည္း သတိျပဳ ေစလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာရိွတဲ့ အစၥလမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့ ဒီလို အၾကမ္းဖက္တဲ့အယူအဆမ်ားအေပၚ သေဘာထား ကိုလည္း ေမးျမန္းေဖာ္ျပေပးႏုိင္ရင္ ပိုသင့္ေတာ္မယ္ လို႕ ထင္ပါတယ္။

အခုလို ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ပံုႏိွပ္မီဒီယာမ်ားေရာ၊ အင္တာနက္မီဒီယာ မ်ားက ပါ Conflict Sensitive Journalism သေဘာတရားေလးကို ႏွလံုးသြင္းထားသင့္ေၾကာင္း ေမတၱာ ရပ္ခံတိုက္တြန္းအပ္ ပါတယ္။

Irrawaddy
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အစၥလမ္မစ္ ဂ်ီဟဒ္စစ္ပြဲဆင္ႏႊြဲဖုိ႔ အင္ဒုိနီးရွားနိုင္ငံ၊ ဘာလီကြ်န္းေဖာက္ခြဲမႈနဲ႔ စြပ္စြဲၿပစ္ ဒဏ္က်ခံေနရသူ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္က ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္း သတင္း ဂ်ာနယ္ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ သမၼတ ေျပာခြင့္ရ ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က သူ႔အျမင္ကို ေရး သားထားပါတယ္။

အစၥလာမ္ ေစာ္ကားသူကို ေသဒဏ္ေပးဖို့ ေတာင္းဆို တဲ့ ဒါကာ အစၥလာမ္ ဆႏၵျပပြဲျကီး ျဖိဳခြဲခံရ

Photo: အစၥလာမ္ ေစာ္ကားသူကို ေသဒဏ္ေပးဖို့ ေတာင္းဆို တဲ့ ဒါကာ အစၥလာမ္ ဆႏၵျပပြဲျကီး ျဖိဳခြဲခံရ
Monday, May06, 2013 

ဒါကာ ျမို့ေတာ္က အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ေတြရဲ့ ဆနၵျပပြဲျကီးကို ေရာင္ျခည္ျဖာ ဒိုင္းနမိုက္နဲ့ ရာဘာ က်ည္ဆန္ေတြ သံုးျပီး ဘဂၤလားေဒဒ့ရွ္ ရဲက ျဖိုခြဲ ခဲ့ပါတယ္။ဒါကာ ျမို့လယ္က စီးပြားေရး ရပ္ကြက္ကို ရဲနဲ့ လံုျခံုေရး အဖြဲ့ေတြ ထိန္းခ်ုပ္ လိုက္ျပီ ျဖစ္ ပါတယ္။

အာရွအေဆာက္အအံုေတြ ျကားမွာ ပုန္းကြယ္ေနတဲ့ ဆနၵျပသူေတြကို ရဲက ရွာေဖြေနတာမို့ ေသနတ္သံနဲ့ ေပါက္ကြဲသံေတြ ျကားေနရ ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ရဲနဲ့ ဆနၵျပသူေတြ အျကား ေသြးထြက္သံယို အခ်င္းမ်ားမႈ ေတြေျကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၇ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ျပီး ဆနၵျပသူေတြက ေက်ာက္တံုးေတြနဲ့ ပစ္ေပါက္ ခဲ့ျကပါတယ္။တင္းက်ပ္တဲ့ အစၥလာမ္ စံနႈန္းေတြ ားရွိေရး ေတာင္းဆိုျကတဲ့ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ျပည္သူေတြ ခ်ီတက္ ဆနၵျပ ခဲ့ျကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဘဂၤႅားေဒ့ရွ္ဟာ ဘာသာေရး စြက္ဖက္မႈ ကင္းတဲ့ နိုင္ငံ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အေျကာင္းျပခ်က္နဲ့ အစိုးရက ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ပယ္ခ် ခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တစ္ေနရာထဲမွာ သိခ်င္ရင္ Myanmar Online News ကို like လုပ္ထားပါ

ဒါကာ ျမို့ေတာ္က အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ေတြရဲ့ ဆနၵျပပြဲျကီးကို ေရာင္ျခည္ျဖာ ဒိုင္းနမိုက္နဲ့ ရာဘာ က်ည္ ဆန္ေတြသံုးျပီး ဘဂၤလားေဒဒ့ရွ္ ရဲက ျဖိုခြဲခဲ့ပါတယ္။ဒါကာ ျမို့လယ္က စီးပြားေရးရပ္ကြက္ကို ရဲနဲ့လံုျခံုေရး အဖြဲ့ေတြ ထိန္းခ်ုပ္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥာဏ္စမ္း ပေဟဠိ (အပ်င္းေျပေလးပါ)

Photo: ဥာဏ္စမ္း ပေဟဠိ (အပ်င္းေျပေလးပါ)ပေဟဠိေလး နည္းနည္းေမးမယ္ ေနာ္။ အေပ်ာ္ေပါ့။ အေျဖကေတာ႔ ရွိပါတယ္။ မမ်ားဘူး ။ ဆယ္ခုထဲပဲ ။ Fan page တစ္ခုကေန မလာတာ။ ရုိးရုိးေလးေတြပါ။ ေခါင္းသိပ္မစားပါဘူး။ အပ်င္းေျပ ေျဖၾကည့္ေနာ္။ 

၁။ ရတနာေတြထဲမွာ သက္ရွိက ၿဖစ္တည္တဲ့ ရတနာကဘာပါလဲ ။ (ပုလဲ မဟုတ္ပါ )၂။လူေတြ ခရီးသြားၾကတဲ့အခါ ဘာစီးသြားၾကပါသလဲ။၃။ဆန္ ့ဆန္ ့ၾကီးေနတဲ့ျမိဳ ့ကဘာျမိဳ ့လည္း။၄။အဲဒီ ပစၥည္းကို အသံုးျပဳဖို ့လို အပ္တဲ ့အခ်ိန္မွာ လြင့္ပစ္လိုက္ ျပီ းမလို အပ္တဲ ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ျပန္သိမ္းထားတယ္ တဲ ့ အဲတာဘာပစၥည္းလဲ ဗ်။၅။လူ၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အႀကီးဆံုးအဂၤါအစိတ္အပိုင္းသည္ မည္သည့္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါသလဲ။၆။သူရွိေနတာ ႏွစ္ေပါင္းသန္းနဲ႔ခ်ီ ႀကာေနျပီ....ဒါေပမယ့္သူ႔အသက္ကေတာ့ တစ္လမေက်ာ္ဘူး...သူဘယ္သူလဲ။၇။အိမ္ေတြမွာ လူေတြလံုၿခံဳေရးအတြက္ ပန္းတစ္မ်ိဳး ထားတတ္ၾကပါတယ္..ဘာပန္းၿဖစ္ပါသလဲ ။၈။လူရယ္လို. ၿဖစ္လာတာနဲ. မသင္ပဲ တတ္တာ ဘာၿဖစ္မလဲ။ (ငုိ ျခင္းကုိေျပာတာ မဟုတ္ )၉။လူတစ္ေယာက္က ရာဇ၀တ္မွဳတစ္ခုကို လုပ္ဖို႕ ၾကိဳးစားတယ္။ အဲဒါဆို ရင္ သဴကို ျပစ္ဒဏ္ေပးတယ္။ အဲ အဲဒီ ရာဇ၀တ္မွဳက ေအာင္ျမင္သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႕ကို ဘယ္သူမွ ျပစ္ဒဏ္မေပးေတာ့ဘူး ။ အဲဒီ ရာဇ၀တ္မွဳက ဘာရာဇ၀တ္မွဳလဲ။ ၁၀။သူ႕ကိုအစာေကြ်းရင္ အသက္ရွင္မယ္။ ေရတိုက္ရင္ေတာ႕ သူေသရလိမ္႕မယ္။

ေျဖၾကည့္ေနာ္......ေအာက္မွာအေျဖရွိတယ္......။

အားလုံးကိုေလးစားလ်က္..... 

အေျဖက ဒီမွာ.......;)၁။ သာသမီး ရတနာ ၊၂။ဖိနပ္ ၊၃။မေကြး ၊၄။ေက်ာက္ဆူး ၊၅။အေရျပား ၊၆။လ ၊၇။သံပန္း ၈။အသက္ရွဴတာ ၊၉။ မိမိကုိယ္ကုိသတ္ေသျခင္း ၊၁၀။ မီး
ပေဟဠိေလး နည္းနည္းေမးမယ္ေနာ္။ အေပ်ာ္ေပါ့။ အေျဖကေတာ႔ ရွိပါ တယ္။ မမ်ားဘူး။ ဆယ္ခုထဲပဲ။ Fan page တစ္ခုကေန မလာတာ။ ရုိးရုိးေလးေတြပါ။ ေခါင္းသိပ္မစားပါဘူး။ အပ်င္းေျပ ေျဖၾကည့္ေနာ္။

မတ္လထက္ဧၿပီလတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့

ေနျပည္ေတာ္၊တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မတ္လထက္ဧၿပီလတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈပိုမိုျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံလိုသည့္ ဂ်ပန္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားေနၿပီး ကြန္ဒုိဥပေဒကို ေစာင့္ဆိုင္းေန


Photo: ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံလိုသည့္ ဂ်ပန္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားေနၿပီး ကြန္ဒုိဥပေဒကို ေစာင့္ဆိုင္းေန

=========================================

Monday, May06, 2013ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံလိုသည့္ ဂ်ပန္အပါအ၀င္ ျပည္ပႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမႇ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ စိတ္၀င္စားမႈ မ်ားေနၿပီး ကြန္ဒုိမီနီယမ္ ဥပေဒကို ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀ိုင္းမႇ သိရသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကတည္းက ႏႇစ္ရႇည္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေနျဖင့္ ဟိုတယ္မ်ားထက္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားတြင္သာ ငႇားရမ္းေနထိုင္မႈ မ်ားလ်က္ရိႇသည္။ယခုအခါ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံရန္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အေနျဖင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ ယူရန္အထိ စိတ္၀င္စားမႈ မ်ားလာခဲ့သည္။''အခုဆုိရင္ ကမာရြတ္၊ လိႈင္၊ မရမ္းကုန္း စတဲ့ေနရာေတြက ကြန္ဒိုေတြပါ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ စိတ္၀င္စားေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ဒိုမီနီယမ္ ဥပေဒ မထြက္ေသးေတာ့ ၀ယ္ဖို႔ခက္ေနၾကတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အေနနဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ တိုက္ခန္းေတြ မ၀ယ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တိုက္ခန္းေတြမႇာက ႏႇစ္ဦးႏႇစ္ဖက္ပဲ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၾကတာ။ ႏိုင္ငံတကာမႇာဆိုရင္ အစိုးရက၀င္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ကို တရား၀င္ အသိအမႇတ္ျပဳေပးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက အဲဒီလို ခိုင္မာမႈ ရႇိတာကိုပဲ လိုခ်င္ၾကတယ္။ ကြန္ဒိုမီနီယမ္ ဥပေဒ ထြက္လာရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေတြ ၀ယ္ႏုိင္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ခိုင္မာလာမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အဲဒီဥပေဒ အျမန္ဆံုး ထြက္ဖို႔ လိုလားေနၾကတာပါ'' ဟု ႐ိႈင္း ေဆာက္လုပ္ေရးမႇ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္္ႏႇံလိုသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေနျဖင့္ ေျမ၀ယ္ယူရန္မႇာလည္း ေျမေစ်းႏႈန္း လြန္စြာႀကီးျမင့္ ေနသျဖင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူရန္ ပိုမိုစိတ္၀င္စားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။''ကြၽန္မတို႔ ကြန္ဒိုမႇာ ႏႇစ္ရႇည္ ငႇားရမ္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ရႇိပါတယ္။ အခုလည္း ကြန္ဒိုအခန္းေတြ ၀ယ္ခ်င္လို႔ စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ မ်ားေနတယ္။ ကြန္ဒိုမီနီယမ္ ဥပေဒ မထြက္ေသးတဲ့အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကတာပါ။ ကြန္ဒိုမီနီယမ္ ဥပေဒ ထြက္လာရင္ေတာ့ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေတြက ေစ်းကြက္ ေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္'' ဟု ပုလဲကြန္ဒိုကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ Asia Express ကုမၸဏီမႇ ဒါ႐ိုက္တာ မသက္သက္ႏိုင္က ေျပာသည္။ထို႔ျပင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏႇင့္ နီးသည့္ သန္လ်င္တံတားေဘးရႇိ ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းတြင္လည္း ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ႏႇင့္ ၿဗိတိန္ အစရႇိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမႇ ႐ံုးခန္းမ်ား ဖြင့္လႇစ္ရန္ အတြက္ အခန္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ စိတ္၀င္စားေနၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမႇလည္း လြန္စြာစိတ္၀င္စားေနသည္ဟု ယင္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း၏ Director of Sales & Marketing ျဖစ္သူ Mr. Gabriel Cheng က ေျပာသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရႇိကြန္ဒို တိုက္ခန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမႇာ ေနရာေပၚ မူတည္၍ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲမႇ ႏႇစ္သိန္းခြဲအထိ ေပါက္ေစ်းရႇိၿပီး အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားမႇာ ႏိုင္ငံတကာထက္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သည္ဟု ေျပာေနၾကသည္္။ကြန္ဒိုမ်ားမႇာ ေရကူးကန္၊ ကားပါကင္၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စိမ္းလန္းဧရိယာ၊ ႐ႈခင္းအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ကာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သတ္မႇတ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္လမ္းမေပၚရႇိ ကြန္ဒိုအခ်ဳိ႕တြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းတစ္ခန္း ေစ်းႏႈန္းမႇာ က်ပ္သိန္း ၅၇၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ေပါက္ေစ်းရႇိသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀ိုင္းမႇ သိရသည္။ကြန္ဒိုမီနီယမ္ ဥပေဒမႇာ လက္ရႇိေရးဆြဲ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳရန္သာ က်န္ရႇိၿပီး မၾကာမီ ထြက္ေပၚလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြန္ဒုိမီနီယမ္ ဥပေဒတြင္ ဆ႒မထပ္ႏႇင့္ အထက္ရႇိ အိမ္ခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ရႇိၿပီး တိုက္ခန္းမ်ားအား အစိုးရမႇ ၾကား၀င္အသိအမႇတ္ျပဳ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပိုမိုခိုင္မာလာမည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ဒိုမ်ားကို ဘဏ္တြင္ အေပါင္ထား၍ ေငြေခ်းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ့ရႇိ ပုလဲကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုRef:Eleven Media Group
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံလိုသည့္ ဂ်ပန္အပါအ၀င္ ျပည္ပႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမႇ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရႇိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကို၀ယ္ယူရန္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားေနၿပီး ကြန္ဒုိမီနီယမ္ဥပေဒကို ေစာင့္ဆုိင္းေနၾက သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀ိုင္းမႇ သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တာ၀န္သိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး ၈၈ ေခါင္းေဆာင္ေတြေဆြးေႏြး

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ ကိုကိုႀကီး အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြလုပ္ဖို႔ တပတ္ၾကာခရီး ထြက္ခြာသြားပါတယ္။ ဒီကေန႔လား႐ိႈးမွာ တုိင္းရင္းသားေတြအၾကား စည္းလံုးေရးအတြက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သလို ေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြေၾကာင့္ အခက္အခဲႀကံဳေနရတဲ့ေဒသေတြမွာ တေအာန္းလူငယ္ထု နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔လည္း ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က တင္ျပထားပါတယ္။