Thursday, 21 November 2013

“ ဘုရားေလာင္း မိန္းမဘဝ ျဖစ္ဖူးမျဖစ္ဘူး ”

“ ဘုရားေလာင္း မိန္းမဘဝ ျဖစ္ဖူးမျဖစ္ဘူး ”

 ေဂါတမဘုရားအေလာင္း ႏုစဥ္ကာလတြင္ မိန္းမဘဝျဖစ္ 
မျဖစ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပါသနည္းတဲ့ 
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကိုေခတ္ႏွစ္ေခတ္ခြဲၿပီး ျပရမွာပဲ၊ 
ေခတ္ႏွစ္ခတ္ဆိုတာက -
(၁) နိယတဗ်ာဒိတ္မရေသးေသာ ႏုေသာဘုရားအေလာင္းေတာ္ေခတ္၊
(၂) နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရၿပီးေသာ ရင့္ေသာဘုရားအေလာင္းေတာ္ေခတ္-
မ်ားေပါ့၊အဲသည္ ေခတ္ ၂-ပါးနက္ ငါသည္ သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္တိုင္ 
ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျမင္တဲ့ ဗုဒၶဘုရားျဖစ္လွ်င္ေကာင္းမွာပဲလို႔ စိတ္ျဖင့္ 
ဘုရားဆုကို ေတာင္းေသာ မေနာပဏိဓိေခတ္၊ စိတ္ျဖင့္ ဆုေတာင္း႐ံုမွ်
မကဗုဒၶဘုရားျဖစ္ရပါလို၏လို႔ ႏႈတ္က ျမြတ္ဆိုဆုေတာင္းတဲ့ ဝါစာပဏိဓိ
ေခတ္၊ သည္ေခတ္ႏွစ္ခုတို႔ဟာနိယတဗ်ာဒိတ္ မရရွိေသးတဲ့ ႏုေသာ 
ဘုရားအေလာင္း ေခတ္ျဖစ္တယ္။

ေသာတတၳကီက်မ္းရဲ႕ အလိုအားျဖင့္ဘုရားအေလာင္း မာတုေပါသက ဘဝ
မွစ၍ သိဒၶတၳေတလ ဒါယိကာမင္းသမီးဘဝအထိ (၇)သေခ်ၤကာလအတြင္း
ဟာ မေနာပဏိဓိေခတ္ျဖစ္တယ္၊ သိဒၶတၳေတလ ဒါယိကာမင္းသမီးဘဝက 
နိယတဗ်ာဒိတ္ခံတဲ့ သုေမဓာရေသ့ဘဝအထိ(၉)အသေခ်ၤကာလအတြင္းဟာ 
ဝါစာပဏိဓိေခတ္ျဖစ္တယ္။

သည္ ႏွစ္ေခတ္အတြင္း ဘုရားေလာင္းရဲ႕ဘဝဟာ ဧကန္ဘုရားျဖစ္ဖို႔ မေသ
ခ်ာဘူး၊ အၾကားကာလမွာ သာဝကဘဝႏွင့္ ကၽြတ္တမ္းဝင္ခ်င္လည္း ဝင္
တက္တယ္၊ပဏိဓိ(ဆုေတာင္း) ေျပာင္းခ်င္လည္း ေျပာင္းသြားတက္တယ္၊ 
ဒါေၾကာင့္ ဘဝလည္း မေသခ်ာဘူး၊ အဝီစိေရာက္ခ်င္လည္းေရာက္မယ္၊ 
ျဗဟၼာျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္၊ မိန္းမျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္၊ ေယာက်ၤားျဖစ္
ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္၊ သူ႔ရဲ႕ ကံအားေလ်ာ္စြာ ေယာက်္ားအႀကိမ္မည္မွ်၊ မိန္းမ
အႀကိမ္ မည္မွ်လို႔ ေရတြက္ပိုင္းျခားဖုိ႔လည္း မလြယ္ဘူး”

“သုေမဓာ ရေသ့ဘဝမွာ နိယတဗ်ာဒိတ္ ခံယူၿပီးတဲ့ေနာက္ယခု ေဂါတမ 
ဘုရားျဖစ္ေတယ္မူသည့္ တိုင္ေအာင္ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း 
ကာလအတြင္းကေတာ့ စိတ္ညြတ္႐ံု ႏႈတ္ျမြတ္႐ံုမကေတာ့ဘူး၊ကိုယ္ေရာ, 
ႏႈတ္ေရာ, စိတ္ေရာ အားလံုးကုန္ ညြတ္လာခဲ့ၿပီ၊ ပါရမီအင္အားလည္း 
ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းလာခဲ့ၿပီ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဧကန္ အပင္ေပါက္မည့္ 
ရင့္က်က္တဲ့ မ်ိဳးေစ့ကို ပိုးစေသာ အႏၲရာယ္မ်ား မဖ်က္ဆီးႏိုင္သလို၊ 
ရင့္က်က္တဲ့ဘုရားေလာင္းရဲ႕ ဘဝဟာလည္း ဇစၥႏၶ, ဇစၥဗဓိရ စတဲ့ အႏၲရာယ္
မ်ိဳး မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ သည္လို မျဖစ္ႏိုင္တာကိုအဘဗၺလို႔ ေခၚတယ္ကြယ့္၊ 

အဲသည္ အဘဗၺ႒နဟာ (၁၈)ပါး ရွိေၾကာင္း(သုတၱနိပါတ္၊ ႒၊ ပ၊ ၄၅)မွာျပဆို
ထားတယ္။

          ဘုရားအေလာင္းမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အဘဗၺ႒ာန ၁၈-ပါး

          (၁) အမိဝမ္းတြင္းက မ်က္စိကန္းလာတဲ့ဇစၥႏၶ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၂) အမိဝမ္းတြင္းက နားပင္းလာတဲ့ဇစၥဗဓိရ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၃) ႐ူးသြပ္ေသာသူ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၄) စကားမေျပာတက္ေသာ သူအ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၅) ေျခလက္ဆြံ႔သူ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၆) လူ႐ိုင္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၇) ကၽြန္မဝမ္းမွာ ပဋိသေႏၶ မေနႏိုင္ဘူး၊
          (၈) နိယတ မိစာၦဒိ႒ိ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၉) လိမ္ မေျပာင္းလြဲႏိုင္ဘူး၊
          (၁၀) အနႏၱရိယ ကံငါးပါးကို မက်ဴးလြန္ႏိုင္ဘူး၊
          (၁၁) ႏူေသာသူ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၁၂) တိရစၦာန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ငံုးေအာက္ငယ္တဲ့တိရစာၦန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၁၃) မစားမေသာက္ရလို႔ အၿမဲ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ရတဲ့ ခုပၸိပါသိက 
ၿပိတၱာမ်ိဳး၊ခႏၶာကိုယ္ အၿမဲမီးေလာင္ေနလို႔ အပူဒဏ္ခံေနတဲ့ နိဇၩာမတဏိွက ၿပိတၱာမ်ိဳး၊
ခံတြင္း အပ္နဖားေလာက္နဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာ သံုးဂါဝုတ္ေလာက္ရွိတဲ့ ကာလကိဥိၥက 
အသုရာမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၄)အဝီစိငရဲႏွင့္ ေလာကႏၱရိငရဲမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၅)ကာမဝစရနတ္ဘံုမွာ အသညသတ္ျဗဟၼာႏွင့္ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာ 
မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၆)႐ူပဝါစရဘံုမွာ အသညသတ္ျဗဟၼာႏွင့္ သုဒၶါသျဗဟၼာ မျဖစ္ႏို္င္ဘူး၊
(၁၇)အ႐ူပျဗဟၼာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၈)သည္ စၾကာဝဠာတစ္မွတစ္ပါး အျခားစၾကဝဠာမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

သည္ ၁၈-ပါးေသာ႒ာနဟာနိယတဗ်ာဒိတ္ရတဲ့ ရင့္က်က္ေသာ ဘုရား
အေလာင္းမ်ားမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ႒ာနမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္၊ သည္ ၁၈-႒ာန အနက္ 
အမွတ္(၉)အရ(နႆ လိဂၤ ံ ပရိဝတၱလိ) လိမ္မေျပာင္းလြဲႏိုင္ဘူးဆိုတာ
ပါတယ္ကြယ့္၊ သုေမဓာရွင္ရေသ့ နိယတဗ်ာဒိတ္ ခံယူေတာ္မူစဥ္က (ပုရိသ
ဘာဝ) ေယာက်္ားဘဝျဖစ္တယ္၊အဲသည္ ေယာက်္ားဘဝဟာ ဗုဒၶဘုရား
ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူး။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး ေျဖရလွ်င္ ေဂါတမဘုရားအေလာင္းဟာ အလြန္ႏုတဲ့ မေနာပဏိဓိ
ေခတ္,ဝါစာပဏိဓိေခတ္မွာ မိန္းမျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္၊ သိဒၶတၳေတလ ဒါယိကာမင္းသမီး
ဟာ ေဂါတမဘုရား အေလာင္းပါပဲ၊မိန္းမဘဝေပါင္း ဘယ္မွ် ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေသ
အခ်ာ က်န္းညႊန္းခ်က္ မရွိပါဘူး၊ နိယတဗ်ာဒိတ္ရၿပီးေဂါတမဘုရား ျဖစ္သည့္တိုင္
ေအာင္ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းအတြင္းမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ 
ေယာက်္ားဘဝမွ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိပါဘူး။

- ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ၊ ျမန္မာစာၾသဝါဒါစရိယ
အဂၢမဟာသဒၶမေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲေဒဝိႏၵာဓိပတိ (ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕ - 
တည္ေတာဆရာေတာ္ႀကီး)ယေန႔ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား 
အတြဲ(၂) (စာမ်က္ႏွာ ၆၅ - ၆၈ ) မွ ေကာက္ႏုတ္ပူေဇာ္ပါသည္။
ဓမၼဒါန - ေထရ၀ါဒရနံ႕
Dhamma Danã Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

ေဂါတမဘုရားအေလာင္း ႏုစဥ္ကာလတြင္ မိန္းမဘဝျဖစ္မျဖစ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပါ သနည္းတဲ့ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကိုေခတ္ႏွစ္ေခတ္ခြဲၿပီး ျပရမွာပဲ၊ ေခတ္ႏွစ္ခတ္ဆိုတာက -

စတုတၳမ႑ဳိင္ရဲ႕ ထာ၀ရ တာ၀န္နဲ႔ မီဒီယာမ်ား အသြင္ေျပာင္းခ်ိန္

မီဒီယာ, စာနယ္ဇင္း, DVB
၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဧၿပီလမွာ က်င္းပတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ၿပီးကတည္းက တနည္းအားျဖင့္ အတုိက္ခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္နုိင္ငံေရး စည္း၀ုိင္းထဲ ၀င္ၿပီးကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့နုိင္ငံေရး အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈကာလဟာ အေတာ္အရွိန္ရေနၿပီလုိ႔ အကဲခတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေသအခ်ာ ေလ့လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂ နွစ္ နီးပါး ၾကာလာတဲ့အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးဆုိတဲ့ မ႑တုိင္ႀကီး ၃ ခုဟာ အခုခ်ိန္အထိ သိပ္အသြင္ မေျပာင္းနုိင္ေသးတာကုိ ေတြ႔ရနုိင္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႏုပညာရွင္ တို႔၏ သေဘာထား

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ဂဃနဏ ေလ့လာၾကည့္ လွ်င္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း မ်ားအရ ျပဳ ျပင္၍ မရေလာက္ေအာင္ စီမံ ေရးသား ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါ သည္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းတြင္လည္း ထာဝရ ဘုရား ကမန္ေတာ္ေမာ ေရွကို လူသားတု႔ိ အက်ဳိးငွာ ပညတ္ေတာ္ တရား ၁ဝပါး ခ်မွတ္ ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ျပဳျပင္၍ မရ စေကာင္းေသာ ထိုပညတ္ေတာ္ ၁ဝပါးကိုပင္ ထာဝ ရဘုရား ကိုယ္၌က သားေတာ္ သခင္ ေယ႐ႈအား ကာလေဒသေပ ေယာဂႏွင့္ အညီေလာက ကို ထပ္မံေစလႊတ္ ၍ ထို ပညတ္ တရား တို႔၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္  ‘ေမတၱာ တရားျဖင့္သာ’ ေလာက၏ အက်ဳိး၊ လူအဖြဲ႕အစည္း ၏ စည္းေႏွာင္မႈသည္ တည္တံ့ႏိုင္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ ခဲ့ေလ၏။ 

♥ ♥ ♥ မဂၤလာပြဲအႀကိဳ စိတ္ကူးပုံရိပ္မ်ားနဲ႔ ဝုိင္းစုခုိင္သိန္း ♥ ♥ ♥

‘မက္ေလာက္စရာ’ ေတး စီးရီးနဲ႔ ဂီတအႏုပညာမွတ္တုိင္ စုိက္ထူခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ‘မ်က္လွည့္’  ေတးစီးရီး၊အခုေနာက္ဆုံး ထြက္ ရွိခဲ့တဲ့ ‘အာဘြား’ ေတးစီးရီးတုိ႔ ျဖင့္ ဂီတခ်စ္သူေ တြရဲ႕အားေပးမႈကုိ အခုိင္အမာရ ရွိေနသူ သ႐ုပ္ေဆာင္အဆုိေတာ္ဝုိင္းစုခုိင္သိန္း က အေမရိကက ခ်စ္သူဥကၠာၾကဴနဲ႔ ၂ဝ၁၄ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလမွာ  မဂၤလာပြဲဆင္ႏႊဲေတာ့မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း ဆီဒုိးနားဟုိတယ္မွာ စုလ်ားရစ္ပတ္ ဘိသိက္ မဂၤလာပြဲ၊ ညပုိင္းကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ဟုိ တယ္မွာ မဂၤလာညစာ စားပြဲျပဳလုပ္ မွာျဖစ္သလုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ လဆန္းမွာလည္း လက္မွတ္ေရးထုိး ပြဲ၊မဂၤလာဦးဆြမ္းေကြၽးပြဲ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မၾကာမီဘဝတစ္ခုကုိ အတူလက္ တြဲကာ   ေလွ်ာက္လွမ္းၾကေတာ့မယ့္ လုိက္ဖက္တဲ့ စုံတြဲ ဥကၠာၾကဴနဲ႔ ဝုိင္းစုခုိင္သိန္းတုိ႔ရဲ႕ စကားသံ မ်ားကုိလည္း မဂၤလာသတုိ႔သား၊ သတုိ႔သမီးတုိ႔ရဲ႕ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈပုံရိပ္မ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ကူးတင္ ဆက္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

နီေထာင့္စီငါးမွာ ပီတူ တမီတ ျဖစ္မီလဲ ဝတိလယ္


တစ္ေန႔သ၌…
ေဝးေျမရပ္ျခား၊ တုိင္းတစ္ပါးသား ျဖစ္ေသာ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတစ္ဦးသည္ ျမန္မာစကားသင္ရန္ အမိျမန္မာျပည္ ႀကီးသို႔ ေရာက္ရိွေနသခုိက္၊ ေပါက္ေဖာ္ ႀကီး တည္းခုိရာ အိမ္ႏွင့္ ေမာင္မာန္ ေနေသာ အိမ္သည္ ၿမိဳ႕ေရႊဒလတြင္ ခပ္နီးနီးတည္ရိွသျဖင့္၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီး သည္ ဗမာစကားၾ<ြကယ္ဝေစျခင္းငွာ၊ ေမာင္မာန္႔ထံလာ၍ စကားေလ့ က်င့္ခန္း ဆင္းေတာ့သတတ္။

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ထိက႐ံုးပင္

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ထိက႐ံုးပင္
=================

Item Name ------- Sensitive plant (ထိက႐ံုးပင္)
Category ---------- Raw Material
Botany Term ----- Mimosa pudica Linn
Species Family --- Mimosaceae

ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။သဘာ၀ အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္သည္။

အပင္

ပင္ေပ်ာ့ ပင္ငယ္မ်ိဳး ျဖစ္၏။ အ႐ိုင္းေပါက္ပင္ ျဖစ္၍ ဆူး႐ွိ၏။ အခက္အလက္မ်ားတြင္ အေမြးၾကမ္းမ်ား ႐ွိ၏။ ႐ိုးတံ နီ၏။

အ႐ြက္

႐ွား႐ြက္ကဲ့သို႕ ေသးငယ္သည္။ ၃-၄ ခါ ငွက္ေမြး ႐ြက္ေပါင္း ျဖစ္၍ ထိခဲ့ေသာ္ တြန္႕႐ႈံ႕သြား၏။ ႐ြက္ညွာ မ႐ွိသေလာက္ ျဖစ္၏။ ႐ြက္ျမြာမ်ားသည္ က်ဥ္းေျမာင္း၍ ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာ ပံုျဖစ္ၿပီး ႐ြက္ျပား ေျပာင္ေခ်ာ၏။


အပြင့္

အပြင့္ေသး၍ ပန္းေရာင္႐ွိသည္။ ပန္းခိုင္ထီးတည္း ထြက္၏။ ပန္းခိုင္ထိပ္တြင္ ပန္းပြင့္မ်ား ေဘာလံုးသဏၭာန္ စုျပံဳပြင့္၏။ နန္းလံုးႀကိဳင္ပြင့္ႏွင့္ တူသည္။ ၀ါေခါင္၊ ေတာ္သလင္းလ တြင္ ပြင့္သည္။

အသီး

၁/၂ လက္မခန္႕ ႐ွည္၍ ျပား၏။ အနည္းငယ္ အေပၚသို႕ ေကြး၏။ အသီးတြင္ အေစ့ ၃-၄ ေစ့ ပါ၏။ တန္ေဆာင္မုန္း၊ နတ္ေတာ္လ မ်ားတြင္ သီးသည္။

အသံုးဝင္ပံု

အ႐ြက္၊ အျမစ္၊ ပဥၥငါးပါး။

အာနိသင္

ျမန္မာေဆးက်မ္းမ်ား အလိုအရ ထိက႐ံုးသည္ ခါး ဖန္ေသာ အရသာ ႐ွိ၏။ ေအးေသာ သတၱိ႐ွိ၏။ သလိပ္ သည္းေျခ တို႕ကုိ ၿငိမ္းေစ၏။ 

အ႐ြက္အသံုးျပဳပံု

 ၁။ အ႐ြက္ကိုႀကိတ္၍ ဆီးခံု၌ အံုေပးလွ်င္ ဆီးလြန္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။ 
၂။ ျမင္းသ႐ိုက္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ အတြက္ အ႐ြက္ကို အမႈန္႕ျပဳ၍ ႏို႕ႏွင့္ေသာက္လွ်င္ ေပ်ာက္၏။ 

အျမစ္အသံုးျပဳပံု

၁။ အျမစ္ကုိ ေသြး၍ လိမ္းေသာ္ အနာမွ အျမစ္မ်ား ထြက္လာေစသည္။ 
၂။ အျမစ္ကို ျပဳတ္ေသာက္ေသာ္ ဆီးအိမ္၌ တည္ေသာ ေက်ာက္ကို ေပ်ာ္၍ ကြဲက်ေစၿပီး ဆီးေကာင္းေစသည္။

ပဥၥငါးပါးအသံုးျပဳပံု

၁။ ပဥၥငါးပါး ကို ႀကိတ္၍ ေရႏွင့္ ေဖ်ာ္လူးပါက ေဖာေရာင္ျခင္း ကုိ က်ေစသည္။
၂။ ေရာင္အမ္းေသာ အနာ ျဖစ္က ထိက႐ံုး ပဥၥငါးပါး ႀကိတ္၍ ရေသာ အရည္ကို ေရာင္အမ္းေသာ ေနရာတြင္ ၾကက္ေတာင္ႏွင့္ သုတ္လိမ္းေသာ္ ေပ်ာက္၏။
၃။ ေသြးအန္၊ ေသြးက်၊ ၀မ္းေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆး၊ ပန္းနာ ကာကြယ္ေဆး၊ အားတိုးေဆး အျဖစ္ ေဖာ္စပ္ အသံုးျပဳ၏။

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား
Item Name ------- Sensitive plant (ထိက႐ံုးပင္)
Category ---------- Raw Material
Botany Term ----- Mimosa pudica Linn
Species Family --- Mimosaceae


ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။သဘာ၀ အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္သည္။

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ဒႏၱသုခပင္

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ဒႏၱသုခပင္
=================

Item Name      Sweet Broomweed (ဒႏၱသုခ)
Category       Raw Material
BotanyTerm     Scoparia dulcis Linn
Species Family   Scrophulariaceae

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာ အႏွံ႕အျပား တြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။သဘာ၀ အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္သည္။
တစ္ႏွစ္ခံ ပင္ေပ်ာ့ပင္ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အ႐ြက္သည္ ႐ြက္ဆိုင္ ထြက္၍ ေသးငယ္ၿပီး လွံစြပ္ပံု ထြက္သည္။ ႐ြက္ရင္း သည္ အနည္းငယ္ ခၽြန္သည္။ ႐ြက္နား ညီသည္။ အပြင့္သည္ အစိမ္းေရာင္ သန္း၍ အျဖဴေရာင္ ပြင္႔ငယ္ ကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ အသီးသည္ လွံ႐ွည္ ပံုဏၭာန္ ျဖစ္သည္။ 


အပင္

တစ္ႏွစ္ခံ ပင္ေပ်ာ့ ပင္ငယ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အျမင့္ ၁-၃ ေပ ခန္႕ ထိ႐ွိသည္။ ကိုင္းျဖာသည္။ ပင္စည္ႏွင့္ အကုိင္း အခက္ ေလးေထာင့္ သဏၭာန္ ႐ွိ၍ ေသးငယ္ၿပီး အစိမ္း ေရာင္ ႐ွိသည္။ ပင္စည္ အရင္းပိုင္း နားတြင္ အေပြး အနည္းငယ္ ႐ွိသည္။ ပင္စည္ ေပၚ႐ွိ အဆစ္ ကေလး မ်ားမွ ကိုင္းျဖာ ထြက္သည္။ 

အ႐ြက္

၃ ႐ြက္ဆိုင္ ထြက္သည္။ အလ်ား ၁ လက္မခန္႕ ထိ႐ွည္၍ အ႐ြက္ အထက္ပိုင္း အနားတြင္ ေခြးသြားစိပ္ မ်ား႐ွိၿပီး အ႐ြက္္ေအာက္ ဘက္ပိုင္း အနား ညီသည္။ ႐ြက္ထိပ္ ခၽြန္၍ ႐ြက္ရင္း သြယ္သည္။ ႐ြက္ေၾကာမ်ား ထင္႐ွားသည္။ ႐ြက္ျပား ေခ်ာသည္။အပြင့္- စိမ္းေရာင္ သမ္းေသာ အျဖဴေရာင္႐ွိ၍ အလြန္ ေသးငယ္သည္။ 

အသီး

အက္ကြဲသီး ျဖစ္သည္။ အခန္း ေလးခန္းပါ၍ အခန္းတစ္ခန္း စီ၌ ေသးငယ္ေသာ အညိဳေရာင္ အေစ့ ကေလးမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ပါ႐ွိသည္။ 

အျမစ္

ေရေသာက္ျမစ္ အနည္းငယ္ တုတ္၍ ႐ွည္လ်ားၿပီး ယင္းမွ ေဘးျမစ္မ်ား ျဖာထြက္သည္။ ေဘးျမစ္မ်ား တြင္ ေသးငယ္ေသာ ျမစ္ျမႊာ ကေလးမ်ား ႐ွိ၏။ အျမစ္ အေပၚယံ ႏူးညံ့ေသာ အခြံျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေန၍ အတြင္းသား မာေက်ာသည္။ ညိဳ၀ါေရာင္ ႐ွိသည္။

အသံုးဝင္ပံု

ပဥၥငါးပါး၊ အ႐ြက္၊ အျမစ္။

အာနိသင္

ျမန္မာ ေဆးက်မ္းမ်ား အလိုအရ ဒႏၱသုခ ပင္သည္ ခ်ဳပ္၏၊ ေစးခၽြဲ၏။ တုန္တက္တတ္ေသာ အဖ်ား ေရာဂါ အတြက္ အသံုးျပဳ၏။ သြားကုိက္ ေရာဂါ ကုသရာ တြင္ အထူး အက်ိဳးျပဳ၏။ အျမစ္ သည္ ရာသီေသြး လြန္ျခင္း၊ ေညာင္းက်ျခင္း တို႕ကို ႏိုင္၏။ ေျဖေဆး အျဖစ္လည္း သံုးႏိုင္၏။ အ႐ြက္ သည္ အဖ်ားေရာဂါ တုိ႕ကို ႏိုင္၏။ 

ပဥၥငါးပါးအသံုးျပဳပံု 

၁။ ဒႏၱ သုခ ျပဳတ္ရည္ႏွင့္ အျမစ္သည္ သြားကိုက္ ေရာဂါ အတြက္ အလြန္ေကာင္း ေသာေဆး ျဖစ္၏။ 
၂။ ပဥၥ ငါးပါး ျပဳတ္ရည္ကို ငံုေပးျခင္း ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ အျမစ္ကုိ အစိမ္း လိုက္ ႀကိတ္၍ သိပ္ေပးျခင္း ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ပဥၥ ငါးပါး ကို ျပာခ်၍ သြားဖံုး ႏွင့္ သြားၾကား ကို သိပ္ေပး ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း သြားကိုက္ သြားနာ ေပ်ာက္၏။
၃။ ပဥၥ ငါးပါး ႀကိတ္ရည္ တြင္ ဆားထည့္ ၍ အနာ ေပၚလိမ္း ေပးျခင္း ျဖင့္အနာ အသားႏု တက္ၿပီး ေပ်ာက္ကင္း ေစ၏။
၄။ ဆီးပူ ျခင္း၊ နည္းျခင္း၊ ေသြးပါ ျခင္းတို႕ အတြက္ ပဥၥ ငါးပါး အေျခာက္ လွန္းၿပီး လက္ဖက္ေျခာက္ ကဲ့သို႕ ခပ္ေသာက္ က ေပ်ာက္၏။
၅။ ပဥၥ ငါးပါး ျပဳတ္ရည္ တြင္ သၾကား ထည့္ေသာက္ က ေခ်ာင္းဆိုး ေသြးပါ ေရာဂါ ေပ်ာက္၏၊ 

အ႐ြက္အသံုးျပဳပံု 

၁။ အရြက္ကို အဖ်ား ေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆး ၊ ေအာ့အန္ ေသာ ေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆး၊ ေျဖေဆး အျဖစ္ ေဖာ္စပ္ အသံုးျပဳရ၏။ 

အျမစ္အသံုးျပဳပံု 

၁။ အျမစ္ ကို ျပဳတ္၍ ရာသီေသြး လြန္ျခင္း၊ ေညာင္းက် ျခင္းတို႕ ၌ တိုက္ရ၏။ 
၂။အျမစ္ကို ဆန္ေဆးရည္ ႏွင့္ ေသြး၍ ဆားထည့္ ေသာက္က အနာ၀င္ ဖ်ားျခင္း ေပ်ာက္၏။

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား
Item Name Sweet Broomweed (ဒႏၱသုခ)
Category Raw Material
BotanyTerm Scoparia dulcis Linn
Species Family Scrophulariaceae


ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာ အႏွံ႕အျပား တြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။သဘာ၀ အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္သည္။
တစ္ႏွစ္ခံ ပင္ေပ်ာ့ပင္ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အ႐ြက္သည္ ႐ြက္ဆိုင္ ထြက္၍ ေသးငယ္ၿပီး လွံစြပ္ပံု ထြက္သည္။ ႐ြက္ရင္း သည္ အနည္းငယ္ ခၽြန္သည္။ ႐ြက္နား ညီသည္။ အပြင့္သည္ အစိမ္းေရာင္ သန္း၍ အျဖဴေရာင္ ပြင္႔ငယ္ ကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ အသီးသည္ လွံ႐ွည္ ပံုဏၭာန္ ျဖစ္သည္။

အာဟာရထမင္းရည္


ထမင္းစားေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတိုင္းသည္ ဆန္ႏွင့္ ထမင္းခ်က္စားေလ့ ရွိသည္။ ဆန္တြင္ အာဟာရဓာတ္ မ်ားစြာပါသည္။ အာဟာရဓာတ္သည္ လူကို ခြန္အား ျဖစ္ေစသည္။ သြက္လက္ က်န္းမာေစ သည္။ ေရာဂါဘယကို ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ အာဟာရဓာတ္ေၾကာင့္ ဥာဏ္ရည္ ေကာင္း မြန္ေစ၍ စဥ္းစားဥာဏ္ကို ရင့္သန္ေစ၏။ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ရာတြင္ အလြယ္တကူ ေခ်ာေမာေျပျပစ္ေစ၏။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မေမာမပန္းဘဲ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ႏုိင္၏။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အဓိကထားၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ ျဖန္႔ေ၀ေနေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမိတ္ဆက္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က တ႐ုတ္အစုိးရ အဖြဲ႕ထံ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔

U.21.11
ေရႊလီဘက္တြင္ ျဖန္႕ေ၀ေနေသာ အိမ္ေထာင္ေရး မိတ္ဆက္ လက္ကမ္းစာေစာင္အား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္တြင္ ျဖန္႔ေ၀ေနေသာ မိတ္ဆက္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တ႐ုတ္အစုိးရထံသုိ႕ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ၏ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ တိုက္တြန္းခ်က္ကို အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုက လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္၊ တည္ဆဲ ဥပေဒျဖစ္ေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္မည္

V.21.11
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ကဲျပင္ေက်းရြာႏွင့္ ဆင္တက္ေမာ္ေက်းရြာတို႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာက လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မတီက ျမန္မာအစိုးရအား တိုက္တြန္းခဲ့သည့္အဆိုကို လက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုက တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။