Wednesday, 1 July 2015

အလုပ္သမားမ်ား အားလုံးအတြက္ အဆိုျပဳအေျခခံလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ ခ်က္ ကို ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကန႔္ကြက္ မည္

ျမန္မာနိုင္ငံရွိပုဂၢလိကအလုပ္သမားမ်ားအားလုံးအတြက္ အဆိုျပဳအေျခခံလုပ္ခကို တစ္နာရီလၽွင္ က်ပ္ ၄၅ဝႏႈန္းျဖင့္ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီအတြင္း က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(MTUF)မွ ကန႔္ကြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ ကန႔္ကြက္ခ်ိန္ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကန႔္ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အဆိုျပဳႏႈန္းထားကို သေဘာမတူ ညီသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏လက္ မွတ္မ်ားကိုေကာက္ခံကာ ကန႔္ကြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာ င္းလည္း MTUF ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေဝက အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားကို ဒီမိုကေရစီ တူေဒးသို႔ ေျပာသည္။

''အလုပ္သမားေတြေတာင္း ထားတဲ့ က်ပ္ ၄၀၀ဝက အမွန္ေျပာ ရင္ မေလာက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြရဲ့လစာက်ပ္ ၄၀၀၀ သတ္မွတ္ လိုက္လို႔ အဲဒီႏႈန္းထား ေပၚ အေျခခံၿပီးေတာင္းတာပါ။ က်ပ္ ၄၀၀ ပဲကြာတယ္ ဆိုေပမယ့္ အခု အဆိုျပဳႏႈန္းထား က်ပ္ ၃၆၀ဝက အလုပ္သမားေတြ ကို ႏွစ္သိမ့္နိုင္ မယ့္ ႏႈန္းထားမျဖစ္နိုင္တဲ့အတြက္ ကန႔္ ကြက္သြားမွာပါ''ဟု ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းေဝက ေျပာသည္။

ယခုတြင္လည္း ကန႔္ကြက္နိုင္ ရန္အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္မွတ္ မ်ားစတင္ေကာက္ခံေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ကန႔္ကြက္နိုင္ေၾကာင္းကို ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ရက္ေပါင္း ၆၀ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ ရာဌာနမွ ယခုအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း အၿပီး အျပတ္သတ္မွတ္လိုသည့္ သေဘာရွိသျဖင့္ ကန႔္ကြက္ခ်ိန္ကို ႏွစ္ပတ္သာေပးသည့္အတြက္ အဆို ပါအခ်ိန္အတြင္း ရရွိ စုေဆာင္းနိုင္ သည့္ လက္မွတ္အားလုံးကိုသာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကန႔္ကြက္ တင္ျပမည့္ လက္မွတ္အေရအတြက္ သည္ လူဦးေရစုေဆာင္းသည့္အ ေပၚတြင္ မူတည္သည့္အတြက္ လက္ ရွိတြင္ မေျပာနိုင္ေသးေၾကာင္း ဦးထြန္းေဝက ဆက္လက္ ဆိုသည္။

''အစိုးရက ေကာက္တဲ့ လူေနမႈကုန္က်စရိတ္စစ္တမ္းမွာေတာင္ မိသားစုတစ္စုရဲ့ စားဝတ္ေနေရး ကုန္က် စရိတ္ႏႈန္းထားက က်ပ္ ၅၀၀၀ အထက္မွာရွိေနပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ အခ်ိဳ႕လဲ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ အဲ ဒီႏႈန္းကိုမေပးနိုင္ဘူးဆိုတာ လက္ ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္သမား ေတြလဲ အဆင္မေျပပါဘူး''ဟု ဦး ထြန္းေဝက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

၎ႏႈန္းထားကိုသေဘာတူ သည့္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား လည္းရွိေနသည့္ အတြက္ ကန႔္ကြက္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ ပါကလည္း ကန႔္ကြက္သည့္ အလုပ္ သမားမ်ားအေနျဖင့္ေတာ့ သည္းခံ ကာ အလုပ္ ဆက္လက္လုပ္သြားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္ သမားမ်ား ၏မေက်နပ္ခ်က္ မ်ား၊ ဆႏၵခံယူမႈမ်ားႏွင့္ဆႏၵျပပြဲမ်ား ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ၾကားေနရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း MTUF က ဆိုထားသည္။

အဆိုပါအဆိုျပဳႏႈန္းထားက်ပ္ ၃၆၀ဝသည္လည္း ဇြန္ ၂၉ရက္တြင္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒအရ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခသတ္ မွတ္နိုင္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အမိန႔္ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၅ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ အဆိုျပဳအ နည္းဆုံး အခေၾကးေငြကို အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ေနရာေဒသႏွင့္လုပ္ငန္းအ မ်ိဳးအစားမခြဲျခားဘဲ တစ္နိုင္ငံ လုံး တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အလုပ္သမား ၁၅ဦးႏွင့္ေအာက္ရွိသည့္ လုပ္ငန္း ငယ္မ်ား၊ မိသားစုတစ္နိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမ ရွိေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း အဆိုျပဳ ႏႈန္းထားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္း ၊ ကန႔္ ကြက္ျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ အဖြဲ႕ အစည္း သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္သည္ ၎အဆို ျပဳ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွစ၍ ရက္သတၱႏွစ္ ပတ္အတြင္းသတ္ မွတ္ထားသည့္ ပုံစံတြင္ျဖည့္စြက္ၿပီး အနည္း ဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္ စုနယ္ေျမေကာ္မတီ၊ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္ မတီတို႔ ထံ ေပး ပို႔ ရမည့္ အျပင္၊ မိတၱဴကို အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာနရွိ အနည္းဆုံးအခေၾကး ေငြ သတ္ မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မ တီႏွင့္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကား ေရး ဦးစီးဌာနမ်ား သို႔ပါ ေပးပို႔ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပ ထားသည္။

ZCH
‎Democracytoday‬

No comments:

Post a Comment