Thursday, 13 September 2012

လယ္ယာေျမ ဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ (၁၁) ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ (၂) အရ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ စတင္ အာဏာတည္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉(ခ) အရ လယ္ယာေျမကို အားလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေစ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္   ေပးကမ္းခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအား ေပးအပ္ လုိက္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒ အာဏာ တည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါ ဥပေဒမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။


(က) ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမ ႏုိင္ငံပုိင္ ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒ၊
(ခ) ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထား ေရးဥပေဒ၊
(ဂ) ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္ သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ၊ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ

အတည္ျပဳ ျပဌာန္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုမလိ ုစဥ္းစား ရပါမည္။
(က) ေျမခြန္ ႏႈန္းထားမ်ား တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္။
(ခ) သီးစား ဥပေဒ တစ္ရပ္ အသစ္ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းရန္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ကို ေအာက္တြင္ တင္ျပပါမည္။

ယခုလက္ရွိ ေကာက္ခံေနေသာ ေျမ ခြန္ႏႈန္းထားမွာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ မႈ မရွိေတာ့ပါ။ ယခင္က လယ္ယာေျမကို လုပ္ကိုင္ခြင့္သာ ေပးခဲ့ၿပီး ေရာင္း၊ ေပါင္၊ ငွား၊ ေပး ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားခဲ့ ပါသည္။ ထြက္ရွိသမွ် သီးႏွံကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္သည့္ အေရအတြက္ ကို သတ္မွတ္သည့္   ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္း ခ် ခဲ့ရသျဖင့္ ေျမခြန္ႏႈန္း မတိုးခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ယင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရာ ေျမခြန္ႏႈန္းကို ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဇယား (၂) အရ ေျမယာခြန္ကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ ဥပေဒျပဳစာရင္း တြင္ ထည့္သြင္း ထားခဲ့ရာ ယင္းကိစၥကို တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရပါ မည္။ ယခုလက္ရွိ ေကာက္ခံ ေနေသာ ေျမခြန္ႏႈန္းထားမွာအခြန္ ေကာက္ခံရန္ အတြက္ အသံုးျပဳရသည့္ စာရြက္စာတမ္း စရိတ္ပင္ ေက်ပါ၏လားဟု သံသယျဖစ္ စရာ ေကာင္းပါသည္။လယ္ယာေျမ ႏုိင္ ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးကို ေျမခြန္ ႏႈန္းထား၏ ၁၂ ဆ ေပးေလ်ာ္ရမည္ ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ လယ္ယာေျမ   ႏုိင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ သိမ္းယူျခင္း ခံရသည့္ ေျမမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ပါ သည္။ အျခား ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သိမ္း ယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒပါ ျပ ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ ျပဳ လုပ္ရပါမည္။ ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒ တြင္ ေလ်ာ္ေၾကး သတ္မွတ္ရန္မွာ ေကာ္ လိေတၱာ္အရာရွိ (ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ၏ တာဝန္ ျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမ ဥပေဒသစ္ ပုဒ္မ ၂၆ တြင္လည္း ေျမယာ သိမ္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လယ္ ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရထားသူ နစ္နာမႈ လံုးဝ မရွိေစရန္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ အျခား နည္းလမ္းျဖင့္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ကို သက္ဆုိင္ရာမွ   ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေရး ဗဟို လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕မွ လို အပ္သလို ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။

ယင္းျပဌာန္းခ်က္မွာ ေနာင္ လာမည့္ ေျမသိမ္း ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ေျမသိမ္းဆည္း ခံရသူမ်ား ၏ ဆံုး႐ႈံး နစ္နာမႈ မရွိေစရန္ႏွင့္ ေကာ္ လိေတၱာ္ အရာရွိမွ ေလ်ာ္ေၾကး သတ္မွတ္ ရာတြင္ ကာလေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ျပန္ေပးေရး ကူညီ ပံ့ပိုးရန္ ျပဌာန္းထားသည္ဟု ယူဆ ရပါသည္။

ယခု ေျမယာ ဥပေဒသစ္တြင္ ေရာင္း၊ ဝယ္၊ ေပါင္၊ ငွား၊ ေပး ကိစၥရပ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳလုိက္ရာ ယခုေတာင္သူမ်ား လက္ ငင္း ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား အရ ေငြရလမ္း အလြယ္လုိက္လိုသူ ေတာင္သူမ်ား ေပၚေပါက္ လာႏုိင္ပါသည္။ 


လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ လက္ လြတ္ရသူ ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့မ်ား ေပၚေပါက္ လာႏုိင္ၿပီး ေျမယာ အမ်ားအျပားလုပ္ ကိုင္သူ ေျမရွင္ႀကီးမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ လာႏုိင္ပါသည္။ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ားအတြက္ အျခား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကို မဖန္တီးႏုိင္ပါက သို႔တည္းမဟုတ္ အျခား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တြင္ ၎တို႔ ကိုယ္တုိင္ဝင္ေရာက္ လုပ္ ကုိင္ႏုိင္မည့္ စြမ္းရည္ မရွိပါက ၎တို႔ လက္လြတ္ ခဲ့ရသည့္ လယ္ယာေျမ အေပၚ တြင္ သီးစား အျဖစ္ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ ရသည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ ေပၚထြန္း လာႏုိင္ပါသည္။ 


ဤေနရာ၌ ေရွ႕ကႀကံဳ ေတြ႕ ခဲ့ရေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေျမရွင္ႏွင့္ သီးစား ႏွစ္ဦး စလံုးအတြက္ တရားမွ်တမည့္ သီးစားခ ရယူ ေပးေဆာင္ ႏုိင္ရန္ သီးစား ဥပေဒသစ္ တစ္ရပ္ လိုအပ္ ပါသည္။ ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ သီးစား ခ်ထားေရး ဥပေဒ (၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒ မေပၚထြက္ မီက) တြင္ သီးစားခကို ေျမခြန္၏ (၂/၄) ဆ သတ္မွတ္ ခဲ့ဖူးပါသည္။ 

ယခု ေကာက္ခံ ေနေသာ ေျမခြန္ႏႈန္းျဖင့္ ဆိုပါက လူ ရယ္စရာ ျဖစ္ေနပါမည္။ ေျမခြန္ႏႈန္း ထားကို ျပင္ဆင္ ရပါမည္။ သီးစား ဥပေဒ အသစ္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔မွ စဥ္းစား ေရးဆြဲ သင့္ပါသည္။

အထက္က တင္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ ပါ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္း ႏုိင္မည္။ (က) ေျမခြန္ႏႈန္းထားကို သင့္တင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစုိးရတို႔၏ ဝင္ေငြကို တိုးတက္ေစၿပီး ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ရန္ပံုေငြ အခက္အခဲကို တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ေျပလည္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ေနာင္ ေပၚထြက္လာႏုိင္သည့္ ေျမရွင္ႏွင့္ သီးစားမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ မွ်တသည့္ သီးစားခကုိ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္း ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီးသီး စားတို႔၏ ဘဝ လံုၿခံဳမႈကို အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ref:thevoicemyanmar

No comments:

Post a Comment