Friday, 16 January 2015

အမ်ဳိးသား ပညာေရး မူဝါဒ ဥပေဒမ်ားတြင္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထား

Photo: အမ်ဳိးသား ပညာေရး မူဝါဒ ဥပေဒမ်ားတြင္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ ထည့္သြင္း
ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထား
Friday, January 16, 2015

 ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ ၎သမဂၢမ်ား တည္ရွိမႈအေပၚ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေရး အပါအဝင္ ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အမ်ဳိးသား ပညာေရးမူ၀ါဒ ဥပေဒ မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အေျဖရွာမည္ဟု ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္က ေၾကညာလိုက္သည္။

အဆိုပါ ၁၁ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရမ်ား၊ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျမန္ဆုံးသိရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အသိေပး ေၾက ညာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ကိုနႏၵစစ္ေအာင္က ဆိုသည္။

“အဓိကေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ ၁၁ ခ်က္ေပၚလာတယ္။ ၁၁ ခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ခ်ျပတာပါ။ ဒီမိုက ေရစီနည္းလမ္းက်ညိႇႏိႈင္းၿပီး အေျဖရွာဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ရက္ ၆၀ အတြင္း တစ္စံုတစ္ရာညိႇႏိႈင္းမႈ မျဖစ္ေပၚလာတဲ့ဟာက အစိုးရအေနနဲ႔ မေျဖရွင္းလိုတဲ့ လကၡဏာတာ ျဖစ္တယ္။ ရက္ ၆၀ အတြင္း ညိႇႏိႈင္းမႈ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ သပိတ္ျပဳလုပ္ဖို႔ ေၾကညာထားတဲ့ အတိုင္းျပဳလုပ္မယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုအခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ေက်ာင္း သားအမ်ားစု၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER) ၏ မူ၀ါဒကိုးခ်က္ေပၚ အေျခခံကာ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ ဝန္းမွ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ ရာ ေက်ာင္းသားထု အေရးေပၚအစည္းအေဝးပြဲႀကီး မွ ေက်ာင္းသားထုဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေက်ာင္းသားထု အေရးေပၚအစည္းအေ၀းပြဲႀကီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔မွ အတည္ျပဳျပ ႒ာန္းလုိက္ေသာ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒကုိ ႐ႈ႕ေထာင့္ ေျခာက္ခုကုိအေျခခံ၍ မူ၀ါဒ ကိုးခ်က္ႏွင့္အညီ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္႐ႈံ႕ခ်လုိက္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားထုအေနျဖင့္ အစုိးရအား ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ ညႇိႏႈိင္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၊ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္ (NNER)၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ ဆုံညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ ေတာင္းဆုိခဲ႔ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားမႈမရွိခဲ့ေပ။

အဆိုပါ ရက္ေပါင္း ၆၀ အလြန္ လႈပ္ရွားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုလည္း ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ေျမလတ္ေဒသ)ႏွင့္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား (တကသမ်ား)မွ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။

စဥ္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)
၁။ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ရန္၊
၂။ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား ထူေထာင္လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊
၃။ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းရန္၊
၄။ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ေက်ာင္းအလိုက္လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းရန္၊
၅။ လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ စာေမးပြဲစနစ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္၊
၆။ လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္စူးစမ္းသင္ယူႏိုင္သည့္ သင္ၾကားနည္းမ်ား ေျပာင္းလဲရန္
၇။ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘာသာစကား လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရန္၊
၈။ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား အပါအဝင္ လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္ ပညာေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊
၉။ ေက်ာင္းသားအေရး အခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည ့္ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာဆက္သင္ခြင့္ရရန္၊
၁၀။ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အသံုးစရိတ္၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္၊
၁၁။ အခမဲ့ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို အလယ္တန္းအဆင့္အထိ တိုးျမႇင့္က်င့္သံုးရန္၊

Mizzima - News in Burmese 

အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ကန္႔ ကြက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ေၾကးသြန္း ဘုရားေရွ႕ႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ပရဝဏ္အတြင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္၊ အမိ်ဳးသားေန႔တြင္ ေတြ႔ရစဥ္၊ (ဓာတ္ပံု - ၿငိမ္သစ္ညီ၊ မဇၩိမ)
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ကန္႔ ကြက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေၾကးသြန္းဘုရား ေရွ႕ႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ပရဝဏ္အတြင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္၊ အမိ်ဳးသားေန႔တြင္ ေတြ႔ရစဥ္၊ (ဓာတ္ပံု - ၿငိမ္သစ္ညီ၊ မဇၩိမ)
ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ ၎သမဂၢမ်ား တည္ရွိမႈအေပၚ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေရး အပါအဝင္ ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အမ်ဳိးသား ပညာေရးမူ၀ါဒ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အေျဖ ရွာမည္ဟု ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္က ေၾကညာလိုက္သည္။

အဆိုပါ ၁၁ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရမ်ား၊ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျမန္ဆုံးသိရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အသိေပး ေၾက ညာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ကိုနႏၵစစ္ေအာင္က ဆိုသည္။

“အဓိကေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ ၁၁ ခ်က္ေပၚလာတယ္။ ၁၁ ခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ခ်ျပတာပါ။ ဒီမိုက ေရစီနည္းလမ္းက်ညိႇႏိႈင္းၿပီး အေျဖရွာဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ရက္ ၆၀ အတြင္း တစ္စံုတစ္ရာညိႇႏိႈင္းမႈ မျဖစ္ေပၚလာတဲ့ဟာက အစိုးရအေနနဲ႔ မေျဖရွင္းလိုတဲ့ လကၡဏာတာ ျဖစ္တယ္။ ရက္ ၆၀ အတြင္း ညိႇႏိႈင္းမႈ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ သပိတ္ျပဳလုပ္ဖို႔ ေၾကညာထားတဲ့ အတိုင္းျပဳလုပ္မယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုအခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ေက်ာင္း သားအမ်ားစု၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER) ၏ မူ၀ါဒကိုးခ်က္ေပၚ အေျခခံကာ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ ဝန္းမွ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ ရာ ေက်ာင္းသားထု အေရးေပၚအစည္းအေဝးပြဲႀကီး မွ ေက်ာင္းသားထုဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေက်ာင္းသားထု အေရးေပၚအစည္းအေ၀းပြဲႀကီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔မွ အတည္ျပဳျပ ႒ာန္းလုိက္ေသာ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒကုိ ႐ႈ႕ေထာင့္ ေျခာက္ခုကုိအေျခခံ၍ မူ၀ါဒ ကိုးခ်က္ႏွင့္အညီ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္႐ႈံ႕ခ်လုိက္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားထုအေနျဖင့္ အစုိးရအား ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ ညႇိႏႈိင္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၊ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္ (NNER)၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ ဆုံညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ ေတာင္းဆုိခဲ႔ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားမႈမရွိခဲ့ေပ။

အဆိုပါ ရက္ေပါင္း ၆၀ အလြန္ လႈပ္ရွားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုလည္း ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ေျမလတ္ေဒသ)ႏွင့္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား (တကသမ်ား)မွ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။

စဥ္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)
၁။ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ရန္၊
၂။ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား ထူေထာင္လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊
၃။ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းရန္၊
၄။ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ေက်ာင္းအလိုက္လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းရန္၊
၅။ လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ စာေမးပြဲစနစ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္၊
၆။ လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္စူးစမ္းသင္ယူႏိုင္သည့္ သင္ၾကားနည္းမ်ား ေျပာင္းလဲရန္
၇။ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘာသာစကား လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရန္၊
၈။ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား အပါအဝင္ လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္ ပညာေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊
၉။ ေက်ာင္းသားအေရး အခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည ့္ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာဆက္သင္ခြင့္ရရန္၊
၁၀။ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အသံုးစရိတ္၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္၊
၁၁။ အခမဲ့ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို အလယ္တန္းအဆင့္အထိ တိုးျမႇင့္က်င့္သံုးရန္၊

Mizzima - News in Burmese 

No comments:

Post a comment