Monday, 18 August 2014

သဘာ၀သယံဇာတစမ္းသပ္တုိင္းတာရန္ ကုမၸဏီသုံးဆယ္ေက်ာ္သို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ထုတ္ျပန္

Photo: သဘာ၀သယံဇာတစမ္းသပ္တုိင္းတာရန္ ကုမၸဏီသုံးဆယ္ေက်ာ္သို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ထုတ္ျပန္
Monday, August 18, 2014

တနသၤာရီေဒသတြင္ သဘာ၀သယံဇာတစမ္းသပ္တုိင္း တာရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံထား ေသာ ကုမၸဏီတစ္ရာေက်ာ္မွ သုံး ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သို႔ တုိင္း ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ဖက္စပ္သတၱဳ တူးေဖာ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ သတၱဳတူး ေဖာ္ေရးကုမၸဏီ ၁၁၅ က စမ္း သပ္တုိင္းတာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာကုမၸဏီ ၃၆ ခုသို႔ စမ္းသပ္တုိင္းတာခြင့္ျပဳ ၊ မျပဳ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ထံအေၾကာင္း ျပန္ေပးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသ ႀကီးသစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳ၀န္ႀကီး ဦးတင္စုိးကေျပာသည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္စမ္း သပ္တုိင္းတာမႈကာလၿပီးဆုံးမွ သာ တူးေဖာ္ခြင့္ထပ္မံေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါစမ္းသပ္တုိင္းတာ ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေျမေနရာ မ်ားကို ေျမပုံအၫႊန္းမ်ားျဖင့္သက္ ဆုိင္ရာအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦး စီးဌာန၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊သစ္ ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးကာ သက္ဆုိင္ရာေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားေတာင္းခံၿပီး ျပန္လည္အစီရင္ခံတင္ျပထားသည္။

‘‘သဘာ၀သယံဇာတတူး ေဖာ္ဖုိ႔ စမ္းသပ္တုိင္းတာခြင့္အ တြက္ ကုမၸဏီေတြကိုခြင့္ျပဳေပး တာလည္းရွိတယ္။ တကယ္လို႔အ ပင္ေကာင္းေတြေပါက္တဲ့ေနရာ တုိ႔ ေဒသခံေတာင္သူေတြရဲ႕စုိက္ ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ေနရာေတြနဲ႔မ လြတ္ရင္ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးပါဘူး’’ ဟု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းသ ဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ အဆုိျပဳတင္သြင္းထားေသာနယ္ ေျမမ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ နယ္ေျမမ်ားလ်ာ ထားၿပီး ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းထားေသာသ ဘာ၀နယ္ေျမမ်ား၊ ေရအရင္းအ ျမစ္၊ ေဂဟစနစ္အေထာက္အကူ ျပဳေဒသမ်ားရွိသျဖင့္ေဒသခံမ်ား ၏ သေဘာတူညီမႈသည္လည္းအ ေရးပါသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းစမ္း သပ္တုိင္းတာခြင့္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီအ မ်ားစုမွာ ခဲမျဖဴႏွင့္အၿဖဳိက္နက္ အပါအ၀င္ ေရာရာသတၱဳမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္အမ်ားဆုံးေလွ်ာက္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တနသၤာရီ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေသးစားသဘာ၀သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းငါး ဆယ္ခုႏွင့္ အႀကီးစားသဘာ၀သ ယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွစ္ခုရွိသည္။

 ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုပ္ ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ေရႊ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကုိးခုပါ၀င္ကာ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတၱဳတူးေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေက်ာက္တူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းပါ၀င္ သည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕သည္ သဘာ၀သယံဇာတ မ်ားတူးေဖာ္ၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်မပစ္ေသာၾကာင့္ သ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံဥ ယ်ာဥ္မ်ားပ်က္စီးၿပီး စီမံကိန္း ဧရိယာသည္ေဒသခံမ်ား၏ ဥယ်ာဥ္ မ်ားအတြင္းက်ေရာက္ေနသည္ ဟုဆုိၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕မွာေဒသခံ မ်ား၏ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

7Day DAILY

ဘဝပင္ ေဒသရွိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု(ဓာတ္ပံု − စိုးမိုးေအာင္)
ဘဝပင္ ေဒသရွိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု(ဓာတ္ပံု − စိုးမိုးေအာင္)
တနသၤာရီေဒသတြင္ သဘာ၀သယံဇာတစမ္းသပ္တုိင္း တာရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံထား ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ရာေက်ာ္ မွ သုံး ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သို႔ တုိင္း ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ ျပန္ လည္ေပးပုိ႔ ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ဖက္စပ္သတၱဳ တူးေဖာ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ သတၱဳတူး ေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ ၁၁၅ က စမ္း သပ္တုိင္းတာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာကုမၸဏီ ၃၆ ခုသို႔ စမ္းသပ္တုိင္းတာခြင့္ျပဳ ၊ မျပဳ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ထံအေၾကာင္း ျပန္ေပးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသ ႀကီးသစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳ၀ န္ႀကီး ဦးတင္စုိးကေျပာသည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္စမ္း သပ္တုိင္းတာမႈကာလၿပီးဆုံးမွသာ တူးေဖာ္ခြင့္ထပ္မံေလွ်ာက္ ထား ရမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါစမ္းသပ္တုိင္းတာ ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေျမေနရာမ်ားကို ေျမပုံအၫႊန္းမ်ားျဖင့္သက္ ဆုိင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦး စီးဌာန၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊သစ္ ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးကာ သက္ဆုိင္ရာေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားေတာင္း ခံၿပီး ျပန္လည္အစီရင္ခံတင္ျပထားသည္။

‘‘သဘာ၀သယံဇာတတူး ေဖာ္ဖုိ႔ စမ္းသပ္တုိင္းတာခြင့္အ တြက္ ကုမၸဏီေတြကိုခြင့္ျပဳေပး တာလည္းရွိတယ္။ တကယ္လို႔အ ပင္ေကာင္းေတြေပါက္တဲ့ေနရာ တုိ႔ ေဒသခံေတာင္သူေတြရဲ႕စုိက္ ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ေန ရာေတြနဲ႔မ လြတ္ရင္ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးပါဘူး’’ ဟု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းသ ဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ အဆုိျပဳတင္သြင္းထားေသာနယ္ ေျမမ်ား၊ ေဒ သဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ နယ္ေျမမ်ားလ်ာ ထားၿပီး ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား သတ္မွတ္ထိန္း သိမ္းထားေသာသ ဘာ၀နယ္ေျမမ်ား၊ ေရအရင္းအ ျမစ္၊ ေဂဟစနစ္အေထာက္ အကူ ျပဳေဒသမ်ားရွိ သျဖင့္ေဒသ ခံ မ်ား ၏ သေဘာတူညီမႈသည္လည္းအ ေရးပါသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းစမ္း သပ္တုိင္းတာခြင့္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီအ မ်ားစုမွာ ခဲမျဖဴႏွင့္ အၿဖဳိက္ နက္ အပါအ၀င္ ေရာရာသတၱဳမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္အမ်ား ဆုံးေလွ်ာက္ ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တနသၤာရီ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေသး စား သဘာ၀သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းငါး ဆယ္ခုႏွင့္ အႀကီးစားသဘာ၀သ ယံဇာတထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ရွစ္ခုရွိသည္။

 ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုပ္ ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ေရႊ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကုိးခု ပါ၀င္ကာ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတၱဳတူးေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေက်ာက္တူး ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားလည္း ပါ၀င္ သည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕သည္ သဘာ၀သယံဇာတ မ်ားတူးေဖာ္ၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် မပစ္ေသာၾကာင့္ သ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံဥ ယ်ာဥ္မ်ားပ်က္စီးၿပီး စီမံကိန္း ဧရိယာသည္ေဒသခံ မ်ား၏ ဥယ်ာဥ္ မ်ားအတြင္းက်ေရာက္ေနသည္ ဟုဆုိၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕မွာေဒသခံ မ်ား၏ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

7Day DAILY

No comments:

Post a comment