Wednesday, 20 January 2016

ႏုိင္ငံအတြက္အေရးႀကီးသည့္ ျမန္မာစာစံစနစ္တစ္ခု ျပႆနာ

လာမည့္တစ္ႏွစ္အတြင္း ကြန္ပ်ဴတာသံုး ျမန္မာစာစံစနစ္အျဖစ္ ယူနီကုတ္ကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူအားလံုး ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရန္ ျမန္မာစာအဖြဲ႕ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္တို႔က ဦးေဆာင္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အၿပိဳင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္သည္ သမိုင္းဝင္အရွည္ၾကာဆံုး ေျမျပင္တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး ေဇာ္ဂ်ီ-ယူနီကုတ္ အြန္လိုင္းတိုက္ပြဲမွာလည္း ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စံစနစ္တစ္ခုအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတိုင္းအျငင္းပြားမႈမ်ား ဆူညံခဲ့ၾကရသည္။ ထိုသို႔ ကာလရွည္ၾကာစြာျဖစ္တည္ခဲ့သည့္ အျငင္းပြားမႈမွာ အဆံုးသတ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သလို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အသံုးျပဳသူအားလံုးက ယူနီကုတ္ကို တစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္ေျပးညီအသံုးျပဳၾကမည္လားဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ယူနီကုတ္စံစနစ္ကို အသံုးျပဳပါကေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာထုတ္ကုန္ အသစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပါဝင္လာမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား ထိေတြ႕ခံစားရမည္္ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား ဘာသာ စကားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းအပါအဝင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကိုျပည္တြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အသံုးျပဳေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယူနီကုတ္မွာ Google, Apple, Microsoft စသည့္ ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာထုတ္ကုန္ကုမၸဏီမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ အနီးစပ္ဆံုးဥပမာအျဖစ္ Google Translate ကဲ့သို႔ေသာ ဘက္စံုအသံုးဝင္သည့္ နည္းပညာ၏ဘာသာျပန္ဆိုမႈရလဒ္ကို ယူနီကုတ္ျဖင့္သာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယူနီကုတ္စနစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဘာသာစကားေပါင္းမ်ားစြာကို စနစ္တစ္ခုတည္းတြင္ အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ား၌ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စာေရးသားျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္သည္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ျမန္မာစာစနစ္ကို စံစနစ္ယူနီကုတ္၌ တရားဝင္သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးမီ ကာလအတြင္း အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေစရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီမည့္ ယူနီကုတ္စနစ္မွာ မျဖစ္မေနသံုးစြဲၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပႆနာက ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္သံုးစြဲသူအမ်ားစု လက္ရွိအသားက်ေနသည္က ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္သာျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ျမန္မာစာအဖြဲ႕၊ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းနည္းပညာရွင္မ်ားက ေဇာ္ဂ်ီအစား ယူနီကုတ္ကိုတစ္ႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဒီအခ်ိန္က ယူနီကုတ္ကို ေျပာင္းမလား၊ မေျပာင္းဘူးလား ေျပာေနရမယ့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေျပာင္းႏိုင္မလဲဆိုတာ ေျပာရမယ့္ အေနအထားေရာက္လာၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္သေဘာထားအျမင္ကို ေျပာရရင္ ေျခာက္လနဲ႔
ေျပာင္းခ်င္တာ။ ဒါေပမဲ့ ၾကားသတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ တစ္ႏွစ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာက အေျပလည္ဆံုးျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ရွိ National Language Process-ing ၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းသူရသက္က ေျပာသည္။

အသံုးျပဳသူ (End User)မ်ား က ျမန္မာလိုေရးသားထားသည့္ စာလံုးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရရန္၊ ျမန္မာလိုေရးသားရန္အတြက္ ၎တို႔အတြက္ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္သည့္ ေဇာ္ဂ်ီစနစ္ကိုသာလက္ခံ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယူနီကုတ္သည္ ျမန္မာစာစံႏႈန္းကို အတိအက်လိုက္နာထားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာအတြက္ စကားလံုးသိမ္းဆည္းမႈစနစ္က်ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ အြန္လိုင္းေပၚ၌ ျမန္မာစာအေၾကာင္းအရာ (Content) မ်ား ပိုမိုေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာစာကို မေရးႏိုင္၊ မဖတ္ႏိုင္ သံုးစြဲမရသည့္ အခက္အခဲမ်ိဳးကို ယူနီကုတ္က ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ားတြင္လည္း ယူနီကုတ္စနစ္ကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ထို႔အတြက္ ယူနီကုတ္စနစ္ေျပာင္းလဲသံုးစြဲျခင္း၏ အားသာခ်က္မွာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ထိုသို႔ အားသာခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ ယူနီကုတ္ကို ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုး လိုက္ပါသံုးစြဲရန္ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ နည္းပညာတတ္ကြၽမ္းသူမ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ားက နည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳ၍ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းေရးသားမႈအစရွိသည္တို႔အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဘံုသံုးစြဲသည့္ ေဖာင့္စနစ္တစ္ခုျပႆနာ တက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာမွာ လူအမ်ားလက္ခံသံုးစြဲေနေသာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္မွ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဆိုသည့္ ယူနီကုတ္စနစ္ကိုေျပာင္းလဲသံုးစြဲၾကရန္ မစည္း႐ံုးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အျခားျပႆနာအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနေသးသည္။ ေငြေၾကးသံုးစြဲရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲမႈမရွိျခင္း၊ ယခုထက္ပို၍ အင္အားစိုက္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ (End User) မ်ားအၾကား ယူနီကုတ္စနစ္ မတြင္က်ယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

‘‘End User ေတြပါလာေအာင္ ဒီကိစၥေဆာင္ရြက္ေရး သီးျခားအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ကိုဖြဲ႕၊ အဲဒီအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးသံုးစြဲသင့္တဲ့ေနရာမွာ သံုးစြဲ၊ပညာေပးမႈကို အႀကီးအက်ယ္လုပ္၊ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းတဲ့ဘက္ကလည္း ႀကီးၾကပ္သင့္တာ ႀကီးၾကပ္ေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳးကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္မွပဲရမယ့္ ကိစၥေပါ့’’ ဟု Fairway Web Deve-lopment တည္ေထာင္သူ ဦးအိေမာင္က အႀကံျပဳသည္။

‘‘နည္းပညာအရ အရင္ကလို ဘာမွအခက္အခဲမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေျပာင္းသံုးရေအာင္ စြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိ၊ မရွိက ျပႆနာရွိတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ခန္႔က ကြန္ပ်ဴတာသံုး ျမန္မာစာစနစ္အတြက္အသံုးျပဳရလြယ္ကူေစရန္ ေဇာ္ဂ်ီကိုတီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာစာ႐ိုက္ႏွိပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖတ္႐ႈရာတြင္လည္းေကာင္း အဆင္ေျပေနသည့္ အသံုးျပဳသူမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားက ေဇာ္ဂ်ီစနစ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ စာေပမ်ားစြာတို႔ကို ယူနီကုတ္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အခက္ႀကံဳမည္ကို စိတ္ပူေနၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ယူနီကုတ္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက စိတ္ပူရန္မလိုေၾကာင္းႏွင့္ နည္းပညာျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ေျပာၾကားၾကသည္။

ယူနီကုတ္ေျပာင္းလဲသံုးစြဲေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားက အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ တယ္လီကြန္းေအာ္ပေရတာမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား၊မီဒီယာမ်ား၊ ဘက္ေပါင္းစံုမွ Stakehol-der မ်ားက ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး ယူနီကုတ္စနစ္အသံုးျပဳရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုက္တြန္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ဘယ္သူေတြေျပာင္း၊ မေျပာင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က အရင္ေျပာင္းလိုက္ပါ။ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြကလည္း ေျပာင္းဖို႔လိုတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ သူရဦးေရႊမန္းတို႔လို High Profile ရွိတဲ့သူေတြကလည္း ဆြဲေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္’’ဟု Myanmar Unicode Area ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ ဦးထြန္းထက္ေအာင္ကေျပာသည္။

အထက္ပါေျပာဆိုခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) သတင္းနည္းပညာဌာနမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမတ္မင္းဦးက ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ကိုဆိုရင္ အဘက္ဘက္က ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေရးသားေနတာ။ ဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္းမျမင္ဘူး။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာကြၽန္ေတာ္ တို႔က စေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ အဆဲခံရမွာက်ိန္းေသတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ျပည္သူေတြရဲ႕အျမင္နဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားကို အခုလို အခ်ိန္မွာ အျပန္အလွန္သိဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ အမ်ားေျပာင္းရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း လုိက္ေျပာင္းမွာပါ’’ဟု တံု႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးသတင္းဌာနမ်ား ယူနီကုတ္စနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင့္သည္ဟူေသာကိစၥမွာလည္း ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ User အမ်ားစုမွာ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ပင္ အကြၽမ္းတဝင္ရိွေနၾကသည္။

မီဒီယာမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအားလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲပစ္ရန္အတြက္ ယူနီကုတ္သံုးစြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းသူတို႔က သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ညႇိႏႈိင္းမႈရွိမည္မသိ။ လက္ရွိအေျခအေနအထိ တိုက္တြန္း႐ံုမွလြဲ၍ တိက်သည့္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိေသးေပ။ အလားတူ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမည္ဟူသည့္ စီမံခ်က္တြင္လည္း တိက်ေရရာသည့္ အဆင့္အလိုက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း မေတြ႕ရွိရေသးေပ။

ယူနီကုတ္စနစ္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ေဖာင့္မ်ားကို အခမဲ့ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည့္ေနရာမ်ား ၿမိဳ႕အသီးသီးတြင္ထားေပးရန္၊ Fond Changer Tool မ်ားႏွင့္ Keyboard မ်ားကို အလြယ္တကူရေစရန္အတြက္ စုစည္းေပးရန္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းေရာင္းခ်သူမ်ား၊ Facebook Page ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ယူနီကုတ္ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရာ၌ ေဇာ္ဂ်ီကိုပါဖတ္႐ႈႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အခက္အခဲကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ Group မ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Myanmar Unicode Area အဖြဲ႕ဝင္ ကိုဆန္းလင္းႏိုင္က အႀကံျပဳထားသည္။

ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ယူနီကုတ္စနစ္တို႔ကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္အၾကား ကာလၾကာရွည္စြာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးက တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကသျဖင့္ ေရွ႕သို႔တစ္လွမ္းတိုးလာေၾကာင္း နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူ အသိုင္းအဝိုင္းက သံုးသပ္သည္။

‘‘လုပ္ခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းေတြက စံုေနၿပီ။ လုပ္ဖို႔က်န္ေနေသးတာက ေဇာ္ဂ်ီကို ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူေတြ အားလံုးအေနနဲ႔လည္း ယူနီကုတ္သံုးစြဲလာေရးအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္’’ဟု ဦး အိေမာင္ကဆိုသည္။

အသံုးျပဳသူ (End User) မ်ားသည္ စာ႐ိုက္ႏွိပ္သည့္အခါ လက္ကြက္မတူညီ၍ အဆင္ေျပေနသည့္ တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ဝန္ေလးေနျခင္း၊ ယူနီကုတ္စနစ္ကို တစ္ဦးတည္း အသံုးျပဳပါက အမ်ားသံုးေနသည့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ျဖင့္ ေရးသားထား ေသာစာမ်ားကို ဖတ္႐ႈ၍မရေတာ့ျခင္း၊ ယူနီကုတ္၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အသံုးဝင္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ နားမလည္ျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အထက္ပါအခက္အခဲမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အဆင္ေျပေစရန္ နည္းပညာျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ပညာေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ား အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယူနီကုတ္စနစ္တြင္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကဲ့သို႔ အခ်ိန္ယူေျဖရွင္း ျပဳျပင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းသူရသက္က ဆိုသည္။

လက္ရွိယူနီကုတ္ႏွင့္ေဇာ္ဂ်ီ ေဖာင့္ႏွစ္ခုစလံုးမွာ တစ္သက္တာလံုး အဆင္ေျပစြာ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ျပည္သူအားလံုး သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ျမန္မာစာစနစ္ေပၚထြက္လာရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ပါက ျပည္သူမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္တီထြင္ထုတ္လုပ္သူ ဦးရဲဲျမတ္သူကေျပာသည္။

‘‘တကယ္ေကာင္းတယ္ဆိုရင္ ေျပာင္းသံုးမွာပဲ။ ဘာကိုမွတရားေသဆုပ္ကိုင္ထားစရာမရွိပါဘူး’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူအားလံုးက ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ စံစနစ္ယူနီကုတ္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္လားေမးခြန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာစာအဖြဲ႕ႏွင့္ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အေျဖေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖာင့္စနစ္တစ္ခုအတြက္ ညႇိမရသည့္ ျပႆနာကေတာ့ကာလ ၾကာရွည္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

7Day Daily

No comments:

Post a Comment