Monday, 13 July 2015

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီေနထိုင္ႏိုင္ပါေစ - အပုိင္း(၂)

တပ္မေတာ္နဲ႔ မီဒီယာမ်ားၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ မီဒီယာဆက္ဆံေရး၊ တည္ေဆာက္မႈအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)နဲ႔ ေတြ႔ဆံုမႈ (၂) ႀကိမ္ အပါအ၀င္ သတင္းမီဒီယာမ်ားနဲ႔ အႀကိမ္ အေရအတြက္ေျမာက္ျမားစြာေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကကာ ႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈမ်ား အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေလာက္ကိုင္ေဒသျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈျပဳလုပ္ကာ ျဖစ္စဥ္အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ အရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မဆန္႔က်င္လွ်င္ ေအာက္ပါအခြင့္ အေရးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာသံုးစြဲ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါတယ္လို႔ ပုဒ္မခြဲ ၄ ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ပုဒ္မခြဲ ၄ ခု မွာ (က)မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္၊ (ခ)လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊ (ဂ) အသင္းအဖြဲ႕၊ သို႔မဟုတ္ အစည္းအ႐ံုးမ်ား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ (ဃ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး၊ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အခ်င္း ခ်င္းကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာသာသနာကိုလည္းေကာင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစဘဲ မိမိခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး သည့္စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာသာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ ပိုင္ခြင့္ဟုပါရွိၿပီး အဲ့ဒီျပ႒ာန္းဥပေဒပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ဆန႔္က်င္ေနတာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တားျမစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခုလို အေျခတည္ၿပီးျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔သတင္းမီဒီယာမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို အထိအခိုက္မခံႏိုင္တာေၾကာင့္လည္း ယခုလိုအေၾကာင္းၾကားစာပို႔ခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ 

သတင္းမီဒီယာေတြထဲမွာလည္း မီဒီယာက်င့္၀တ္ေတြနဲ႔အညီ စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ ခံယူရပ္တည္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိသလို မိမိႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး နာၾကည္းမႈေတြအေပၚ အေျခတည္ၿပီး အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ရရင္ၿပီးေရာဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ တစ္ဖက္လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕ အစည္းရဲ႕အသံုးခ်ခံ၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ယႏၱရားအျဖစ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ သူခိုးဓားရိုးကမ္း သတင္းမီဒီယာသမားေတြြလည္း ရွိေနတယ္ ဆိုတာ ကိုလည္း ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ ၄င္းတို႔ရဲ႕ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုပါကလည္း လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူ သူပုန္မ်ားကို အမႊမ္းတင္ၿပီး “KIA ကခ်င္ တပ္မေတာ္၊ TNLA တအာ၀္းျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ AA ရခိုင္တပ္မေတာ္၊ MNDAA အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစုတပ္မေတာ္” စသျဖင့္ ေျမွာက္ပင့္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေရးသားၿပီး ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ “ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီးကိုေတာ့ ဗမာစစ္တပ္ဆိုၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ကိုယ္စားျပဳ သေယာင္” အေခၚအေ၀ၚကအစ ႏွိမ့္ခ်ေရးသားေနတာ ေတြကိုလည္း စိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရတယ္။ ဒါ့အျပင္ “ေသာင္းက်န္းသူ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ရာထူးအဆင့္ ေတြကိုလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တရား၀င္ရာထူးအဆင့္အေခၚအေ၀ၚေတြကိုသံုးၿပီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဆိုၿပီး” ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဘယ္စစ္တကၠသိုလ္၊ ဘယ္ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းက ဆင္းခဲ့တာ မဟုတ္မွန္း သိပါလွ်က္နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာ အမႊမ္းတင္ ၀ါဒျဖန္႔ေပးေနတာကို ေအာ့ႏွလံုးနာဖြယ္ေတြ႕ျမင္ ၾကားသိ ေနရတယ္။ 

ထို႕အျပင္ ေသာင္းက်န္းသူေတြဘက္ကရတဲ့ သတင္းနဲ႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကိုလည္း စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္နဲ႔ အညီ သမာသမတ္ရွိရွိ ရပ္တည္ခ်င့္ခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ အမွားအမွန္ခြဲျခားျခင္းလည္းမရွိဘဲ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ႏွပ္ေၾကာင္းေပး ဘက္လိုက္ေဖာ္ျပေနတာေတြကိုလည္း လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ ေနရတယ္။ ေသာင္းက်န္းသူေတြ ဘက္ကေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တရားဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနမႈေတြ စစ္ပြဲအတြင္း/အျပင္ က်ဴးလြန္တဲ့ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈေတြ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြအေပၚ လူမ်ိဳးတုံုး သတ္ျဖတ္မႈေတြ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွဥ္းလုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လံုလံုနဲ႔ရရွိေနေသာ္လည္း မီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီေဖာ္ျပဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနမႈ အပါအ၀င္ အျပည့္အ၀ ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳတာေတြကိုလည္း မျငင္းသာတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ေနရတယ္။ ဒီလိုသတင္း မီဒီယာသမားေတြရွိေနလို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ သတိေပးမႈေတြကို ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ေနရတာသာျဖစ္တယ္။

တကယ္ေတာ့ ကိုးကန္႔ျဖစ္စဥ္ကို ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်ၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ မတရား အသင္း အက္ဥပေဒေတြနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတဲ့ မူးယစ္ရာဇာဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္တဲ့ MNDAA ကိုးကန္႔လက္နက္ ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ဟာ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ကိုျဖဳတ္ခ်ၿပီး ကိုးကန္႔ေဒသကို အာဏာသိမ္းဖို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕ " ဖုန္ " အုပ္စု ကိုးကန္႔ေဒသမွာ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ မတရား အာဏာ ရယူေရးကို အဓိကဦးတည္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို တိုက္ခိုက္လာပါက ပိုင္နက္နယ္ေျမ လံုၿခံဳေရးႏွင့္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အဓိကတာ၀န္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းပီပီ တာ၀န္အရ ကာကြယ္တိုက္ ထုတ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာသမားေတြအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ သတင္း မီဒီယာ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔အညီ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ မွန္ကန္စြာရပ္တည္အားေပး ေထာက္ခံေရးသား ေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး ကိုးကန္႔ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အပါအ၀င္ မတရားအသင္းဥပေဒအရ မတရားအသင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ရာမွ မတရားအသင္း ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းၿပီး ဥပေဒ အရအေရးယူျခင္းမခံရေလေအာင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

#ေမာင္ဖုိးမွန္
Today Myanmar 

https://www.facebook.com/burmesetreasure/posts/468501033319688:0
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီေနထိုင္ႏိုင္ပါေစ - အပုိင္း(၁)

No comments:

Post a Comment