Monday, 13 July 2015

ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ညမီးေရာက္မ်ားေအာက္ ျပည့္တန္ဆာတစ္ဦး (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))
ျပည့္တန္ဆာႏိွိပ္ကြပ္ ေရးအက္ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ဥပ ေဒၾကမ္းတြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိကာကြယ္ေပးမည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမပါရွိဘဲ ျပစ္ ဒဏ္မ်ားကိုသာ ေျပာင္းလဲျပင္ ဆင္ခဲ့မႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေနအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္မႈ မ်ား ရွိသည္။

ျပင္ဆင္လုိက္သည့္ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ ၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာ ႏိွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒရွိ စကားလုံး အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္တုိ႔ ကို တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ျပင္ဆင္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပည့္တန္ဆာမ်ား ဖမ္းဆီးရာတြင္ အသြင္ယူဖမ္းဆီးေနျခင္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအခ်ဳိ႕က လည္း အသြင္ယူဖမ္းဆီးျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ထားသည္။

‘‘သူတုိ႔မွာ စားစရာမရွိလုိ႔ ျပည့္တန္ဆာလုပ္တာ။ ဒါကိုအ သြင္ယူ၊ ကာမကိုယူၿပီးေတာ့မွ ဖမ္းတယ္ဆုိတာကေတာ့ မလုပ္ သင့္ပါဘူး’’ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနဦးကိုနီကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ကို ပုန္ကန္ရန္ႀကံ စည္သည့္အမႈမ်ဳိးတြင္ျဖစ္ေစ၊ မူး ယစ္ေဆး၀ါးအမႈမ်ဳိးဖမ္းဆီးသည့္ အခါတြင္ျဖစ္ေစ ႀကီးမားသည့္အ မႈမ်ဳိးကို အသြင္ယူဖမ္းဆီးျခင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ္လည္း ႀကီး မားသည့္အမႈမ်ဳိး မဟုတ္သည့္ ျပည့္တန္ဆာအမႈကို အသြင္မယူ ဘဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ဖမ္း ဆီးသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။

‘‘အဓိက က ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးၿပီးတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြနည္း ေနလုိ႔ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကပို ၿပီးႀကီးထြားလာတာ။ ဒါကိုဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆုိတာပဲစဥ္းစားသင့္တယ္။ ျပႆနာရဲ႕အရင္းအျမစ္ကိုမစဥ္းစားဘဲ ျပႆနာရဲ႕ေနာက္ကလုိက္ေျဖရွင္းေနမယ္ဆုိၿပီးမွာ မဟုတ္ဘူး’’ဟု ဦးကိုနီကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ ေရးဥပေဒတြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္က်ဴးလြန္ပါက ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (၅)အရ တစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ၁,၀၀၀ က်ပ္ အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ စီရင္ႏုိင္ေစရ မည္ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို တစ္ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ် မွတ္ရမည့္အျပင္ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဆုိသည့္ စကား ရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၾကမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)တြင္ပါရွိေသာ သံုးႏွစ္အထိ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္စီရင္ ႏုိင္ေစရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္ ကို တစ္ႏွစ္ထက္မနည္း သံုးႏွစ္ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ ရမည္ဆုိသည့္ စကားရပ္္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေယာက်္ားျဖစ္လွ်င္ ႀကိမ္ဒဏ္လည္းစီရင္ႏုိင္ သည္ဆုိသည့္စကားရပ္ကို ပယ္ ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အထက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အပါအဝင္ စကား လံုးအသံုးအႏႈန္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း အစားထိုးျပင္ဆင္ထားသည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားႏုိင္ ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား၀င္လုိင္ စင္ခ်ထားေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ ျပည့္ တန္ဆာအခြင့္အေရးကို ကာ ကြယ္ေပးရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းပေပ်ာက္ ေစရန္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ရန္သာလုိေၾကာင္းလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အေနအထားနဲ႔ၾကည့္ရင္ သူတုိ႔ ေတြပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ရမွာပဲ။ အဲဒီလုိလုပ္ဖုိ႔က တစ္ဦး ခ်င္း၀င္ေငြေကာင္းဖုိ႔အလုပ္အ ကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖုိ႔လုိတယ္။ အခုက စီးပြားေရးအေျခအေနနိမ့္ က်ေနလုိ႔ ျဖစ္ရတာ’’ဟု ၎က သုံးသပ္သည္။

ယခု ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဝါဟာရအသံုး အႏႈန္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ ေျပာင္းလဲ ထားၿပီး ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း၊ အ ခ်ိဳ႕ပုဒ္မမ်ားတြင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ မျဖစ္ မေနျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ပါဝင္လာေၾကာင္း လူထုက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူ ေဒါက္တာစစ္ ႏုိင္က ေျပာသည္။

‘‘ေခတ္အလိုက္ ေဝါဟာရ ေျပာင္းတဲ့သေဘာမ်ိဳးပါပဲ။ အ သြင္ယူဖမ္းတာကေတာ့ မျဖစ္ သင့္တဲ့ကိစၥပါ။ ဒီကိစၥက ဘယ္လို ပဲပေပ်ာက္ေစခ်င္ခ်င္ ရွိလာတာ ပဲေလ။ အျမစ္ကိုမခုတ္ဘဲ အကိုင္းကိုခုတ္သလိုျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္အေရး ႀကီးသည့္ အမႈမ်ိဳးမ်ားတြင္သာ အသြင္ယူဖမ္းဆီးျခင္း လုပ္ ေဆာင္သင့္ၿပီး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ယခုကဲ့သို႔ အမႈမ်ားတြင္ အသြင္ယူဖမ္းဆီးျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္စစ္ႏုိင္က ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ရဲတပ္ ဖြဲ႕၀င္မ်ား အသြင္ယူဖမ္းဆီးျခင္း အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက‘‘ရဲေတြအသြင္ယူၿပီး ဖမ္းဆီးတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျငင္း ပြားစရာမရွိပါဘူး။ အသြင္ယူၿပီး ဖမ္းပုိင္ခြင့္လည္းရွိတယ္။ အဲဒီလို ဖမ္းတာပုိလြယ္ၿပီး ပိုထိေရာက္ တယ္’’ဟု ဆုိသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကိုအသြင္ယူ ဖမ္းဆီးခြင့္မရွိဘဲ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ဳိးလည္းမျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို အ သြင္ယူဖမ္းဆီးမည္ဆုိပါက ရဲသ တင္းေပးမ်ားအသြင္ယူ၍ ရဲတပ္ ဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ဳိး သာရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းရဲ တပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးက ရဲအရာရွိတစ္ဦး ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္မွဇူ လုိင္လ ပထမပတ္အထိ ျပည့္တန္ ဆာအမႈေပါင္း ၃၄၀ခန္႔ဖမ္းဆီး ထားၿပီး လႈိင္သာယာ၊ ေက်ာက္တံတားႏွင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ အမ်ားဆုံးဖမ္းမိေၾကာင္း တုိင္းရဲ တပ္ဖြဲ႕႐ုံးမွ သတင္းရရွိသည္။

7Day DAILY 

No comments:

Post a Comment