Friday, 10 July 2015

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားေျမေခြးမ်ားၾကားက သနားစရာမီးအိမ္ရွင္မေလးမ်ား အပိုင္း (၁)

လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA)အား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ၾကန္႔ၾကာေနေစသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ KIA အဖြဲ႕သည္ ထိပ္ဆံုးကျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ညီလာခံမ်ားရွိထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။ KIA အဖြဲ႕သည္ အစိုးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးရန္ ၎တို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိခဲ့ဘဲ ၀မ္ေပါင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သီးျခား ခြဲထြက္လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သာ ထားရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးစဥ္ကာလမ်ားတြင္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ခြဲထြက္ေရးေတာင္း ဆိုခ်က္မ်ားေတာင္းဆိုကာ ၎တို႔အဖြဲ႕အစည္း လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အား၊ စီးပြားေရးအင္အားေတာင့္တင္းရန္အတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
KIA သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေျမေအာက္သယံဇာတမ်ား တရားမ၀င္ တူးေဖာ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ား တရားမ၀င္ခိုးထုတ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ လက္နက္ေမွာင္ခို ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုထံမွ အတင္းအဓမၼ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ေရႊတူးေဖာ္ေရး/ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ မ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးေတာင့္တင္းလာ ခဲ့ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ KIA အဖြဲ႕သည္ ၎တိ႔ု ၏လက္ဦးဆရာဗကပမ်ား၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း ဗမာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒျဖင့္ ေဒသခံတိုင္ရင္းသားမ်ား အားစည္း႐ံုးျခင္း၊ အတင္း အဓမၼ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ လူအင္အားေတာင့္တင္း လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ KIA အဖြဲ႕၀င္တို႔၏ မတရား သျဖင့္ရွာေဖြထားေသာစည္းစိမ္းဥစၥာမ်ားရရွိလာေသာအခါ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေနျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အာဏာ ကိုစြန္႔လႊတ္ဖို႔ ၀န္ေလးလာၾကကာ ၎တို႔၏ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ၀မ္ေပါင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သီးျခားခြဲထြက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကပါသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိတာပိန္ေရအား လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုတြင္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းမွ အစျပဳ၍ ျပႆနာမ်ား တစ္ခုၿပီး တစ္ခုေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ KIA တို႔၏ ေျခကုပ္ စခန္းမ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခုသိမ္းပိုက္ကာ ေနာက္ဆံုးလိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းရွိ ပြိဳင့္ ၇၇၁ ေတာင္ကုန္းအား သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္အား သိမ္းပိုက္လိုပါက အခ်ိန္မေရြးသိမ္းပိုက္ႏိုင္ ေသာအေျခအေန တြင္ KIA အဖြဲ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ လိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္း လာခဲ့ပါေတာ့သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား က်င္းပေပးသည့္ အခ်ိန္မွာေတာ့ KIA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ဆံုး႐ံႈးသြားေသာ လူအင္အားမ်ားအတြက္ အတင္းအဓမၼလူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အလား တူတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ဆံုး႐ံႈးသြားေသာ လက္နက္အင္အားမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ရွာေဖြျခင္းမ်ား မတရားသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကပါသည္။

KIA တို႔အေနျဖင့္ လူအင္အားျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္သားသစ္မ်ားစုေဆာင္းရာတြင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ နည္းလမ္းအတိုင္း ဗမာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒမိႈင္း႐ိုက္သြင္းကာ အတင္းအဓမၼ စုေဆာင္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားေပၚသို႔ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား အလစ္အငိုက္ တြင္ ၀င္ေရာက္ကာ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုဆက္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ကူးသန္းသြားလာေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအား အလြယ္တကူ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ေပးေသာ္လည္း ကခ်င္ စကားမတတ္သည့္ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ ရခိုင္အပါအ၀င္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအား အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာ၍ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ပစၥည္းလုယူျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံ လ်က္ရွိပါ သည္။ ၎အျပင္ KIA အဖြဲ႕အတြင္းရွိ လီဆူး၊ ရ၀မ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းက်က် အေသခံတိုက္ခိုက္ခိုင္းကာတပ္ဖြဲ႕တြင္း လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ ….

မရမ္ေဘာက္ေနာ္(ေခတၱ စင္ကာပူ)

Credit >>> Today Myanmar 

No comments:

Post a Comment