Friday, 10 July 2015

ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန္းရပ္စဲၿပီးေနာက္ အခန္းငွားရမ္းသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ သူမ်ား အတြက္ အစိုးရႏွင့္အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေန သေဘာတူညီမႈအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုဆို

Photo Caption: ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန္းရပ္စဲၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ မည့္ေနရာတြင္ေၾကာ္ျငာထားသည့္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းေနစဥ္
Photo: ရဲေနာင္(ဖယ္ခံု)။
ဒဂုံစီးတီးစီမံ ကိန္းရပ္စဲၿပီးေနာက္အခန္းငွားရမ္းသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၿပီး သေဘာတူညီမႈအတိုင္း ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသိရသည္။

Marga Landmark Deve- lopment Co., Ltd မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က''ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝ ေပးခဲ့တဲ့ အခန္း ငွားရမ္းထားတဲ့ သူေတြကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာ ျမန္မာနိုင္ ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႔အေသးစိတ္ေဆြး ေႏြးမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။အခန္း ငွားရမ္းတဲ့သူေတြအတြက္လဲ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ ေရးထိုး ထားတဲ့အတိုင္းပဲ ဆက္လက္ၿပီး လုပ္ ေဆာင္ေပးသြားပါမယ္။ မိမိတို႔ရဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားက နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ကာကြယ္ေပးထားတယ္လို႔ နားလည္ထားပါတယ္။ သက္ဆိုင္သူေတြ အားလုံးအတြက္ အကုန္လုံး ေက်နပ္ၿပီး အကုန္လုံး ေျပလည္ေစမယ့္ အေျဖတစ္ခုမၾကာ ခင္ထြက္လာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခန႔္မွန္းထား ပါတယ္''ဟုေျပာသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းက ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယခင္ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ႏွင့္အမွတ္(၁)ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တပ္ရင္း ေနရာေဟာင္းတို႔ တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို ရပ္စဲေၾကာင္း အမိန႔္ေၾကာ္ ျငာစာ တစ္ေစာင္ကို ယခုလ ရ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Marga Landmark Devel-opment Co., Ltd အေနျဖင့္လည္း ဇူလိုင္ ၉ရက္က ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို Marga Landmark မွ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳပါ ေၾကာင္း။ 

တာဝန္သိနိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ျပင္ ဆင္မႈအားလုံးကို ျမန္ မာနိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအ တြက္ ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ရန္ ဦးတည္၍ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စီမံ ကိန္း တစ္ခုအား အခန္းငွားရမ္းသူမ်ား ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ အေကာင္းဆုံးစဥ္းစားကာေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
Marga Landmark သည္ ျပည္သူအမ်ား၏ စိတ္သေဘာထား၊ အထူးသျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အျမင္ကိုလည္း ေလးစားအသိအမွတ္ ျပဳ ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ျမန္မာနိုင္ငံ ႏွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား သေဘာတူညီခဲ့သည့္ နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ စာခ်ဳပ္အတိုင္း စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

လက္ရွိတြင္ Marga Landmark သည္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အတူတကြလက္တြဲကာ မိမိတို႔ ၏ အခန္းငွားရမ္းသူမ်ားႏွင့္ ရင္း ႏွီးျမႇုပ္ႏွံ သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေၿပ ေစၿပီး ေက်နပ္မႈရရွိေစမည့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ အစီအစဥ္တစ္ခုအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

Marga Landmark အေနျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ထပ္ေလာင္း ေျပာဆို လိုေသာအေၾကာင္းအရာ မွာ မိမိတို႔သည္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေသာ၊ တာဝန္သိမႈရွိ ေသာ၊ အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္နိုးေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Dagon City One အတြက္ လိုအပ္ေသာ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ နိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ထံမွရရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီထံမွ အေဆာက္အအုံအျမင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုလည္း ရရွိခဲ့ ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

TST
Democracytoday

No comments:

Post a Comment