Sunday, 26 April 2015

တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ အေျပာင္းအလဲ၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆုိထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စနစ္ အေျပာင္းအလဲကုိ စတင္ႀကဳံေတြ႕ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္၍ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စနစ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္အလုိက္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲရမွတ္ကုိ အေျခခံ၍ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ျပဳေသာ စနစ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သုံးလာခဲ့သည္။

ယခုအခါ တကၠသုိလ္မ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္မူျဖင့္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ စစ္ေဆး၍ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္လက္ခံမည့္ စနစ္ကုိ စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားရွိေနသလုိ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ရမွတ္အားနည္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ နာမည္ႀကီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိရန္ ထပ္မံႀကဳိးစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

မိမိ၀ါသနာႏွင့္ကုိက္ညီေသာ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းပုိမုိရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တကၠသုိလ္စာေမးပြဲ ရမွတ္ကေတာ့ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ အေရးပါေနၿမဲျဖစ္သည္။

‘‘ရန္ကုန္တကၠသုိလ္အေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ထားတာကေတာ့ မႏွစ္ကဝင္ခြင့္အမွတ္ရဲ႕ ၁၀ မွတ္၊ တခ်ိဳ႕ဘာသာရပ္ေတြဆုိ အမွတ္ ၂၀ အထိ ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့ အဲဒီအမွတ္ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲတစ္ခုေျဖဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆယ္တန္းအဆင့္နဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ဝါသနာပါတဲ့ ဘာသာရပ္အေပၚ Interest (စိတ္၀င္စားမႈ) ေမးခြန္းမ်ိဳးေမးသြားမယ္။ ဆယ္တန္းက ဘာသာရပ္ေတြကုိ ျပန္ေမးတာမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့ CriticalThinking (စဥ္းစားေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈ)ေမးခြန္းမ်ိဳးကုိ ေမးသြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္။ အခုက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလဆုိေတာ့ တကၠသုိလ္ေတြအားလုံး တစ္ေျပးညီဝင္ခြင့္ေျဖရတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ေနာက္ပုိင္း အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးလုိ႔ တကၠသုိလ္ေတြ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ရၿပီဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကုိယ္ျဖစ္လာမယ္’’ဟု ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္သူကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းရွိ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသည္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲရလဒ္ကုိသာ အေျခခံ၍ ၀င္ခြင့္ျပဳေသာစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနေသာ္လည္း ေရဆင္းစုိက္ပ်ဳိးေရးတကၠသုိလ္၊ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာေဆးတကၠသုိလ္ႏွင့္ သစ္ေတာတကၠသုိလ္သည္ ၀င္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲျပဳလုပ္၍ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္လက္ခံေသာတကၠသုိလ္မ်ားျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ မႏၱေလးတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္၊ မႏၲေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္ စသည့္တကၠသုိလ္မ်ားသည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲျပဳလုပ္၍ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္လက္ခံရန္ စီစဥ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အခုခ်ိန္ကေတာ့ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္မူေတြ လုပ္ေနတာေပါ့။ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲက တကၠသုိလ္အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ့အျမင္အရေျပာရရင္ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသုိလ္ေတြထဲမွာဆုိရင္ေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္နဲ႔ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တုိ႔ကေတာ့ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲရွိႏုိင္တာေပါ့။ ေမလဆန္းေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ားျပည္သူကုိ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္မူ၀ါဒေတြ ေၾကညာႏုိင္ေလာက္ပါတယ္’’ဟု ပညာေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခုိင္ၿမဲကေျပာသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၀ိဇၨာ၊ သိပံၸတကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသည္ ၀င္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ျပဳလုပ္ဖြယ္မရွိဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသုိလ္၏ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မီလွ်င္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကသုံးသပ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးေလ်ာ့က်သြားဖြယ္ရွိၿပီး မိမိတက္ေရာက္လုိေသာ တကၠသုိလ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ၀င္ခြင့္ဆုံး႐ႈံးမည္ဆုိပါက သက္ဆုိင္ရာတကၠသုိလ္၏ မူအလုိက္ ဒုတိယအႀကိမ္ (သုိ႔မဟုတ္) တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္ႀကိဳးပမ္းခြင့္ရရွိဖြယ္ရွိေနသည္။

‘‘တကၠသုိလ္ေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားကုိ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္လုိ႔ ရသြားတာေပါ့။ အမွတ္တစ္ခုတည္းကုိ အေျခခံတာမဟုတ္ဘဲ တကယ္၀ါသနာပါတဲ့သူေတြလည္း ဆြဲယူလုိ႔ရတာေပါ့။ ပထမဆုံးႏွစ္မွာေတာ့ ကတိမ္းကပါးျဖစ္ႏုိင္တယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ အမွတ္ေကာင္းရင္ ေဆးေက်ာင္းဆုိတာမ်ဳိးလည္း စြဲေနေသးတယ္ေလ။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိႏုိင္တယ္’’ဟု တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုတကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စနစ္ အေျပာင္းအလဲတြင္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာေဒသမ်ားရွိ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္သာ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ရာမွ မိမိအရည္အခ်င္းႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ႏွစ္သက္ရာတကၠသုိလ္တြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသက္ဆုိင္ရာ ေဒသမ်ားရွိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ႏွင့္ ၀ိဇၨာ၊ သိပံၸတကၠသုိလ္မ်ားတြင္သာ ၀င္ခြင့္လက္ခံေသာ မူ၀ါဒကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေခတ္အဆက္ဆက္အသုံးျပဳခဲ့သည္။

‘‘နယ္ေျမျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ရသြားႏုိင္တယ္။ နယ္ကေက်ာင္းသားေတြက ရန္ကုန္မွာ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရွိႏုိင္သလုိ ရန္ကုန္က ေက်ာင္းသားေတြကလည္း နယ္မွာသြားတက္ရတာမ်ဳိး ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာခုိင္ၿမဲကဆုိသည္။

တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စနစ္ အေျပာင္းအလဲသည္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သလုိ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

တကၠသုိလ္၀င္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကုိ တကၠသုိလ္တစ္ခုထက္မက ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိရမည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ႏွစ္စဥ္တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရသည္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ကုိ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္လက္ခံရန္ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားက စီမံကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဘာေမးမလဲ ညိႇေနၾကတုန္း။ က်ဴရွင္ေတြေတာ့ ေၾကာ္ျငာေနၾကၿပီ။ ၀င္ခြင့္က လုပ္လည္းလုပ္သင့္တယ္။ အဲဒါလည္း ႐ုိးသားမႈေပၚ မူတည္တယ္။ မ႐ိုးသားရင္ နာမည္ပ်က္ဦးမွာပဲ။ အစကေတာ့ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္မွာပဲ။ ေနာက္ဆုိအထုိင္က်သြားမွာပါ။ ဆယ္တန္းအမွတ္ကေတာ့ one of the criteria (သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု) ျဖစ္သင့္တယ္။ systematic (စနစ္တက်) ျဖစ္ရင္၊ ႐ုိးသားရင္ေတာ့ အဲ့ဒီစနစ္ေအာင္ျမင္မွာပါ’’ဟု တကၠသုိလ္ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္အေျပာင္းအလဲတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပႆနာကုိ ဂ႐ုျပဳေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သလုိ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း တကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြ အားလုံးစုံၿပီးေတာ့ မညိႇရေသးဘူး။ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ထပ္ေျဖရမယ္ဆုိရင္ ဆရာတုိ႔ေက်ာင္းဆုိ ေက်ာင္းသားသုံးေထာင္ေက်ာ္သြားႏုိင္တယ္။ စာေမးပြဲက ႏွစ္ရက္။ အဲဒီေက်ာင္းသားေတြကုိ ဒီမွာလက္ခံစစ္ေဆးဖုိ႔ အခက္အခဲရွိတယ္။ ဘတ္ဂ်က္လည္း မရွိဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ဆယ္တန္းမွာ ႀကိဳးစားရ၊ အခုလည္း ထပ္ႀကိဳးစားရမွာေလ။ ေနာက္ၿပီး ဟုိတကၠသုိလ္ေျပးေျဖ၊ ဒီတကၠသုိလ္ေျပးေျဖလုိက္နဲ႔ စနစ္ကေတာ့ အသားမက်ေလာက္ေသးဘူး။ corruption (လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ) ျပႆနာလည္း ျဖစ္လာႏုိင္တယ္’’ဟု အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္တစ္ခု၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကဆုိသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း နိမ့္က်သြားေသာ ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ လက္ခံေသာစနစ္ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့မႈလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈသည္ သက္တမ္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေရာက္ေနေသာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စနစ္ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသလုိ စိန္ေခၚမႈမ်ားကလည္း အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။

7Day DAILY 

No comments:

Post a Comment