Friday, 3 April 2015

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ နန္စီ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အေျခခံဥပေဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကေဆြးေႏြး

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ နန္စီပလိုစီ (ဓာတ္ပံု −သမၼတ႐ံုး)
အေမရိကန္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ နန္စီပလိုစီ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အ ဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေရးတို႔ကို ဦးစားေပးေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘‘ေတြ႕ဆံုမႈေတြအားလံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီဦးတည္သည့္ တိုးတက္မႈ၊ လြတ္လပ္တရားမွ်တၿပီး အခ်ိန္မီတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြအ ေပၚ ေလးစားမႈရွိေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးစတာေတြအပါအ၀င္ ျမန္ မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ အိုဘားမားရဲ႕ ဦးစားေပးအရာ ေတြကို ကြၽန္မတို႔ အထူးအသား ေပးခဲ့ပါတယ္’’ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္ နန္စီပလိုစီ၏႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အိုဘားမားအစိုးရႏွင့္ ကုန္ သြယ္ေရးဆိုင္ရာေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မဟာဗ်ဴဟာက် အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာ၊ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ ငါးႏိုင္ငံခရီး စဥ္ကို အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ရွိ လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္ နန္စီ ပလိုစီဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ထြက္ ခြာလ်က္ရွိရာ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦး ေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕တို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္အတြင္း ျမန္မာဘက္က ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေနမႈမ်ား အေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၎တို႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္၌ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာ ခ်ဳပ္ ေနာက္ဆံုးမူၾကမ္းကို လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ေနာက္တစ္ ရက္ျဖစ္ေနသည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကား ေစ့ေရးဆီ ဦးတည္ သည့္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးခဲ့သကဲ့သို႔ ေနာက္ဆံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ဆီ လွမ္းခ်ီသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေထာက္ခံမႈအေၾကာင္းကို ထပ္တလဲလဲေျပာ ၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုစဥ္အတြင္း ၂၀၁၂ က သမၼတအိုဘားမား၏ ျမန္မာခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေပးခဲ့သည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိ ၁၁ ခ်က္ကို အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ယခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လြတ္လပ္တရားမွ်တၿပီး အခ်ိန္မီ ျဖစ္ေရးလိုအပ္ေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို အာ႐ုံစိုက္ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ုံးခဲ့မိသည့္အတြက္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း၊ ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ ေပးေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၏ ေတာင္းဆိုမႈကိုလည္း ထပ္တ လဲလဲေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္အတြင္း လာမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾက ရာ၌ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားအခ်ိန္ဆြဲရန္ ဆင္ေျခဆင္ လက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးမခ်ေရး၊ ျမန္မာျပည္သူလူထု အစိတ္အ ပိုင္းအားလံုး၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို လိုအပ္ျခင္း၊ ပါတီအားလံုးတန္းတူတရားမွ်တ မႈရွိေသာအေျခအေနတြင္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏိုင္ေရး၏ အေရးပါျခင္းအစရွိ သည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူ ပန္မႈမ်ား ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ လိုအပ္ေန ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပခြင့္၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစု႐ုံးခြင့္၊ လြတ္လပ္မွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အားထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္ကို နားေထာင္ရ၍ ၀မ္းေျမာက္ ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။

7Day Daily

No comments:

Post a Comment