Tuesday, 26 August 2014

‘၀’ ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲက တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည္

Photo: ‘၀’ ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲက တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည္
Tuesday, August 26, 2014

 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္   ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ႏွင့္ မုိင္းလား (NDAA) အဖြဲ႕တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးရာ၌ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ႀကိဳတင္သတင္းထြက္ေပၚ  ျခင္းမရိွဘဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါ တီ(UWSP)၊ ‘၀’ျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရးပါတီ(UWSP)၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕(NDAA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကုိ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္လယ္ေတာရိပ္သာ ၌ ၂ နာရီေက်ာ္ၾကာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား က ဒုိ႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါးကို လက္ခံၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရး ထုိးရာတြင္ ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား ကဆုိသည္။

သမၼတႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ‘၀’ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ ႐ုပ္သံမ်ားက ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပႆ နာမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညိႇ ႏိႈင္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ သာ ေျဖ ရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္း သားအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘တပ္မေတာ္ကလည္း အစုိး ရရဲ႕ မူ၀ါဒအတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ မျဖစ္မေနအေကာင္အထည္  ေဖာ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး မိမိတု႔ိ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ ပါတယ္’’ဟု သမၼတက ဆက္ လက္ေျပာသည္။ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲ ေရးကို ထိန္းသိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဒို႔ တာ၀န္အေရးသံုးပါးကုိ လိုက္နာ ကာ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ရရိွမည့္နည္း လမ္္းကုိ က်င့္သံုးမည္ဟု သႏိၷ႒ာန္ ခ်ထားေၾကာင္း သမၼတအား ကတိ ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ သံုးဖဲြ႕ကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က UWSPႏွင့္ NDAA ကုိ ႏွစ္ဖဲြ႕ေပါင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ SSPP/SSA ကုိ သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံေသာေန႔ႏွင့္တစ္ရက္တည္းမွာပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ညီၫြတ္ ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ညီ လာခံစတင္သည့္ ေန႔ႏွင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ ‘၀’ျပည္ေသြး စည္းညီၫြတ္ေရးပါတီႏွင့္ မုိင္း လားအဖဲြ႕တုိ႔မွာ UNFC တြင္ပါ၀င္ျခင္း မရိွသည့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕ သံုးဖဲြ႕ က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔သေဘာထားမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕နည္းနည္းပါးပါး ဟာ ေလးေတြကုိ ေက်ာ္လႊားလိုက္ၿပီး လို႔ရိွရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္လို႔ရပါၿပီ’’ဟု SSPP/SSA အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး စပ္ခြန္ဆုိင္း ကေျပာသည္။

UWSP ႏွင့္ NDAA အဖြဲ႕တို႔ သည္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၇ ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညိႇ ႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT)တြင္လည္း ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ NCCT တုိ႔သည္လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္္မွတ္ေရးထိုးေရးေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ လကုန္ခန္႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးလက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ ေျပာၾကားထားသည္။

7Day DAILY 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ(UWSP)၊ မိုင္းလား(NDAA)အဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ၏လယ္ေတာရိပ္သာ၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး)
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ(UWSP)၊ မိုင္းလား(NDAA)အဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ၏ လယ္ေတာ ရိပ္သာ၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး)
 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္   ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ႏွင့္ မုိင္းလား (NDAA) အဖြဲ႕တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးရာ၌ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
ႀကိဳတင္သတင္းထြက္ေပၚ  ျခင္းမရိွဘဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါ တီ(UWSP)၊ ‘၀’ျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရးပါတီ(UWSP)၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕(NDAA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကုိ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္လယ္ေတာရိပ္သာ ၌ ၂ နာရီေက်ာ္ၾကာ တစ္ၿပိဳင္ နက္တည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား က ဒုိ႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါးကို လက္ခံၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရး ထုိးရာတြင္ ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္ ဟုေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား ကဆုိသည္။

သမၼတႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား၊ ‘၀’ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ ႐ုပ္သံမ်ားက ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပႆ နာမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညိႇ ႏိႈင္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္း သားအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘တပ္မေတာ္ကလည္း အစုိး ရရဲ႕ မူ၀ါဒအတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ မျဖစ္မေနအေကာင္အထည္  ေဖာ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး မိမိတု႔ိ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ လိုအပ္ ပါတယ္’’ဟု သမၼတက ဆက္လက္ေျပာသည္။ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ႏုိင္ ငံေတာ္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲ ေရးကို ထိန္းသိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဒို႔ တာ၀န္အေရးသံုးပါး ကုိ လိုက္နာ ကာ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ရရိွမည့္နည္း လမ္္းကုိ က်င့္သံုးမည္ဟု သႏိၷ႒ာန္ ခ်ထားေၾကာင္း သမၼတအား ကတိ ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ သံုးဖဲြ႕ကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ တြင္ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က UWSPႏွင့္ NDAA ကုိ ႏွစ္ဖဲြ႕ေပါင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ SSPP/SSA ကုိ သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံေသာေန႔ႏွင့္တစ္ရက္တည္းမွာပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျပဳ လုပ္ေနသည့္ ညီၫြတ္ ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ညီ လာခံစတင္ သည့္ ေန႔ႏွင့္ လည္း တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ ‘၀’ျပည္ေသြး စည္းညီၫြတ္ေရးပါတီႏွင့္ မုိင္း လားအဖဲြ႕တုိ႔မွာ UNFC တြင္ပါ၀င္ျခင္း မရိွသည့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕ သံုးဖဲြ႕ က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔သေဘာထားမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕နည္းနည္းပါးပါး ဟာ ေလးေတြကုိ ေက်ာ္လႊားလိုက္ၿပီး လို႔ရိွရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္လို႔ရပါၿပီ’’ဟု SSPP/SSA အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး စပ္ခြန္ဆုိင္း ကေျပာသည္။

UWSP ႏွင့္ NDAA အဖြဲ႕တို႔ သည္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၇ ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညိႇ ႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT)တြင္လည္း ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ NCCT တုိ႔သည္လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္္မွတ္ေရးထိုးေရးေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္ သည္။ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ လကုန္ခန္႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးလက္ မွတ္ေရး ထိုးႏုိင္ မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ ေျပာၾကားထားသည္။

7Day DAILY

No comments:

Post a Comment