Thursday, 21 August 2014

တနသၤာရီ-ေမာင္ေတာ လမ္းအသုံးျပဳခ ေကာက္ခံမႈ ၿမိတ္အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ ရရွိ

 ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေကာ္မရွင္က လမ္းအသုံးျပဳခ  ေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းကိုျမန္မာ  ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ၿမိတ္အမ်ားပုိင္ေကာ္ပုိ ေရးရွင္း ကုမၸဏီသို႔ ခ်ထားေပး လုိက္ေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မရွင္ မွ သတင္းရရွိသည္။
 ၿမိတ္အမ်ားပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ တနသၤာရီ-တုံခါ-သဲ  ျဖဴ-ေမာင္ေတာလမ္းပုိင္း ၆၉မုိင္ ၃ ဖာလုံရွိေသာ လမ္းပုိင္းကို BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆုိျပဳလႊာ မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ ျပည္ ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ မ်ား၊ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ မ်ား အေပၚ အေျခခံလ်က္ေကာ္မရွင္က ခြင့္ ျပဳေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ယခုလအတြက္ ခ် ထားေပးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းကို အဆုိပါ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကိုသာခြင့္ျပဳ ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိတ္အမ်ားပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္းကုမၸဏီက အဆုိပါလမ္းပိုင္းတြင္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္၍ လမ္းအသုံးျပဳ ခေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္း ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ၾသဂုတ္လအတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရ နံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္မည့္  ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုသို႔  လုပ္ကုိင္ခြင့္ မ်ားခ် ထားေပးလုိက္သည္။

ယခုခ်ထားေပးလုိက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခ်ထားေပး လုိက္ေသာ ႏုိင္ ငံျခားရင္း  ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္းတစ္ရာ ေက်ာ္ရွိသြားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ငါးဆယ္နီးပါး ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

7Day DAILY

No comments:

Post a comment