Wednesday, 25 November 2015

လူထုအခြင့္အေရး အာမခံခ်က္ မရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ျပင္ေပးရန္ေျပာ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး လူထုအခြင့္အေရး အာမခံခ်က္မရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၃ခုက အႀကံျပဳ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၅ရက္၊ လသာၿမိဳ႔နယ္ အေနာ္ရထာလမ္းေပၚရိွ Best Western China Town ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအေပၚ ႐ႈေထာင့္ ေပါင္းစံုမွ သံုးသပ္ျခင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ေလ၊ ေရ၊ ေျမေတြကို ႐ႈ႐ႈိက္၊ ေသာက္သံုး၊ အသံုးျပဳခြင့္ဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ တစ္ခုမွမပါဘူး။ ရွမ္းျပည္မွာ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ံုေၾကာင့္ ေမြးကတည္းက မသန္႔ရွင္းတဲ့ေလကို အခု႐ႈေနၿပီ။ အဲဒီအျပင္ အခုဥပေဒမွာ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ခ်က္ေတြရိွတယ္" ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ဦး၀င္းမ်ိဳးသူက ဆိုသည္။

ယင္းဥပေဒကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတ္လ၊ ၃၀ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။

ယင္းအျပင္ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေယဘူယ် ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး တိက်သည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္ တိက်စြာ ျပဌာန္းထားျခင္း မရိွသည့္အျပင္၊ ဥပေဒပါ ဖြဲ႔စည္းသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနသာ ရိွသည္ဟုလည္း ေ၀ဖန္ၾကသည္။

"ဥပေဒပိုင္းက ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီဥပေဒက ျပည္သူ႔ပါ၀င္မႈ၊ ျပည္သူေတြ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိန္း ေပးႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရး တစ္ခုမွမပါဘူး၊ ေယဘူယ်ဆန္တဲ့ ဥပေဒလို႔ ေျပာရမယ္။ ဥပေဒထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႔လူေတြကို အခြင့္အေရး ေပးထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတြလည္း ပါ၀င္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။" ဟု Law Firm မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရးရာ ေဆာင္ရြက္သူ ဦးေအာင္ေဇာ္လင္းက ေ၀ဖန္သည္။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေရးစသည့္ က႑သံုးရပ္လံုးကို ဟန္ခ်က္ညီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အာမခံခ်က္မ်ားကို လံုး၀ထည့္သြင္းထားျခင္းလည္း မရိွေၾကာင္းလည္း ဦး၀င္းမ်ိဳးသူက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒ အခန္း ၁၄၊ ပုဒ္မ ၃၆တြင္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ အစိုးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း တစ္ခုခုအား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးငွာ ဤဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ ဟုလည္း ပါရိွေနသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာလည္း အလြန္နည္းပါးသျဖင့္ စီးပြားေရး သမားမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈကို ပိုမိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈ လာႏိုင္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

"ေရဆိုးထုတ္လို႔ ျပစ္ဒဏ္က သိန္း ၂၀ပဲေပးရမယ္၊ အဲဒီေရးဆိုးကို သန္႔စင္ဖုိ႔ စက္႐ံုေဆာက္ရင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂သန္း ေလာက္ကုန္မယ္၊ အဲဒီေတာ့ နီးစပ္ရာနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဆိုလည္း သိန္း ၂၀ပဲ ေပးမွာေပါ့" ဟုေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖဲြ႔က သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔မ်ားကို ေျပာဆိုခြင့္ေပးျခင္း တို႔သာရိွခဲ့ၿပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရိွသျဖင့္ လာမည့္အစိုးရသစ္က ပ်က္ဆီးေနသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္မ်ားကို မျပဳျပင္ႏိုင္ပါက၊ ရိွႏွင့္ၿပီးသား ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကိုမူ ထိန္းသိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုလိုေၾကာင္းလည္း ဦး၀င္းမ်ိဳးသူက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားက သဘာဝဝန္းက်င္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစျခင္း ရိွမရိွ စစ္ေဆးသံုးသပ္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျပန္လည္စိမ္းလန္း စိုေျပေစေရး အတြက္ သုေတသနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတို႔ကို အားေပးျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၉ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ထည့္သြင္းအာမခံထားသည္။
mizzima

No comments:

Post a Comment