Thursday, 19 November 2015

ျမန္မာ့အေရးကြၽမ္းက်င္သူ မစၥတာေရွာင္ထာနဲလ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

‘‘လက္ရွိအစိုးရဟာ ျမန္မာႏုိုင္ငံကို ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ကေမာက္ကမသပြတ္အူ အ႐ႈပ္ထုပ္ထဲမွာ ထားခဲ့တာပါ’’
မစၥတာေရွာင္ထာနဲလ္
ေရွာင္ထာနဲလ္သည္ Macquarie တကၠသိုလ္၏ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ တြဲဖက္ပါေမာကၡျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ဘဏ္၏ အႀကီးတန္းဆန္း စစ္သူေဟာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၎ကို ျမန္မာ့စီးပြား ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အကြၽမ္းက်င္ဆံုး ေလ့လာဆန္းစစ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ အသိုင္းအဝိုင္းက အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီသို႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအႀကံဉာဏ္အဓိကေပးေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အလြန္ကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သုေတ သနအမ်ားအျပား ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္ ထားသည္။ ၂၀၀၁ တြင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ Fiery Dragons: Banks, Moneylenders and Microfinance in Burma စာအုပ္၏ စာေရးဆရာျဖစ္သည္။

အတိုက္အခံပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲမဲအျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရၿပီး ေနာက္ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕ရန္ ေသခ်ာသြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ မစၥတာေရွာင္ထာနဲလ္ကို 7Day က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ ျပလိုက္ပါသည္။

ပထမဆံုးေမးခ်င္တာကေတာ့ လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာ ေရး၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခက္အခဲ ေတြ ဘာေတြ ျဖစ္မလဲ။

တစ္ပံုတစ္ေခါင္းပါပဲ။ ဒီအ ထဲမွာ ႀကီးမားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္လို ေငြ၊ ႀကီးမားတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးလို ေငြ၊ ျမင့္မားတဲ့ ေငြေဖာင္းပြမႈ (ႏွစ္ ကုန္မွာ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ေရာက္ မယ္။ ဒါဟာ ေဒသတြင္း ပ်မ္းမွ် ႏႈန္းထက္ သံုးဆ ပိုေဖာင္းပြ တာ)၊ အထိန္းအကြပ္မရွိ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျခစားမႈေတြ၊ ပံုမွန္လည္ ပတ္မႈမရွိတဲ့ မူဝါဒခ်မွတ္ရာ အင္ စတီက်ဴးရွင္းေတြ၊ အရည္အေသြး နိမ့္ၿပီး ရွိလည္းမရွိတဲ့၊ လိုအပ္ေန တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္ အအံု၊ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ ေတြ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးေတြ မလံုၿခံဳတာ၊ ယံုၾကည္ စရာ မရွိတဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ တျခားဘ႑ာေရးဆုိင္ ရာ အစိတ္အပိုင္းေတြ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ အလုပ္ သမားေခါင္းပံုျဖတ္မႈ...   စတာ ေတြ ပါဝင္တယ္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာ ရရင္ေတာ့ဗ်ာ လက္ရွိအစိုးရဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေၾကာက္ခမန္းလိ လိ ကေမာက္ကမ သပြတ္အူ အ႐ႈပ္ထုပ္ထဲမွာ ထားခဲ့တာပါ။

ဒါဆုိရင္ အစိုးရသစ္ ရင္ဆုိင္ရ မယ့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခက္အ ခဲေတြကေကာ ဘာေတြျဖစ္လာ မလဲ။

ဒီအ႐ႈပ္အေထြးေတြအားလံုး ကို ရွင္းလင္းဖို႔ဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ အစိုးရသစ္အတြက္ အင္မတန္  မွကို ႀကီးမားတဲ့လုပ္ငန္းတာဝန္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ လုပ္စရာ ေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနေတာ့ ဒါဟာ တကယ့္ကို ခက္ခဲမယ္။ ေနာက္ၿပီး အားနည္းတဲ့ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးကလည္း သိပ္ အကူအညီေပးလာႏုိင္မွာ မဟုတ္ ျပန္ဘူး။ ဒါကလည္း တ႐ုတ္နဲ႔ အာရွ ‘က်ားေတြ’အတြက္ ျဖစ္ခဲ့ တာပါ။ သိပ္အားစိုက္ထုတ္စရာ မလိုဘဲနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ပို႔ကုန္ေတြ ပို႔ ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကီးထြားလာတဲ့ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးတစ္ ရပ္အေပၚမွာ မွီခိုအားထားႏိုင္ခဲ့ ၾကတဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ အာရွက်ားေတြ ေပါ့။

ဒီဆက္စပ္အေနအထား ေတြကို ေထာက္ရင္ေတာ့ဗ်ာ.. ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိ ယုတၱိတန္တဲ့ နယ္နိမိတ္အတြင္း မွာပဲထားဖို႔ တကယ္အေရးႀကီးပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရတုိမွာ ေပါ့။

ဒါေပမဲ့ ဒါေတြအားလံုးကို ကိုင္တြယ္ဖို႔အတြက္ NLD မွာ မူဝါဒေတြ အသင့္ရွိပါတယ္။ သူ႔ အေနနဲ႔ အခြန္ဆိုင္ရာနဲ႔ ေငြေရး ေၾကးေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အ တုိင္းအဆ၊ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းစီမံခန္႔ ခြဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ က်ိဳးေၾကာင္းရွိ မႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူသားရင္းျမစ္ တုိးတက္ေရး (က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး)နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခ်ိန္ စြမ္းအား စသျဖင့္ ေပးအပ္ျမႇဳပ္ႏွံ ထားတဲ့ ရင္းျမစ္ေတြ သိသိသာ သာ တုိးျမႇင့္တာ၊ ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ လြတ္လပ္မႈေတြ တိုးခ်ဲ႕တာ၊ ျမန္မာ့ေတာင္သူလယ္သမားေတြ နဲ႔ ေက်းလက္လူထုကို ေထာက္ပံ့ တာေတြကို   ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ ကတိေပးထားပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ ခ်ီၿပီးေတာ့ ခ်ဳပ္ ကိုင္ထားခဲ ့ၾကၿပီး အာ႐ံုမစိုက္ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ထုတ္ကုန္ကို အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ဗဟုသုတ ေတြ ရွိၾကသူေတြ ဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ပါ။    ဒါေပမဲ့လည္း    ေတာင္သူ လယ္သမားေတြဟာ သူတို႔ဆႏၵရွိ တာကို သူတုိ႔ဆႏၵရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ဆႏၵရွိသလို ထုတ္လုပ္ဖို႔ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြေတာင္မွ မရွိ ၾကဘူး။ သူတို႔ဟာ ေဈးကြက္ေတြ အထိ ေပါက္ေရာက္မႈ မရွိၾကဘူး။ ဒါ့အျပင္ သူတုိ႔နယ္ပယ္ေဒသရဲ႕ အျပင္ကိုထြက္ၿပီး သူတုိ႔ထုတ္ကုန္ ကို ေရာင္းဖို႔ဆုိတာမွာ အတားအ ဆီးအေႏွာင့္အယွက္ေတြေတာင္ ရင္ဆိုင္ရတယ္။ တကယ့္ကိုပါပဲ။ ကိုယ့္မိသားစု ကိုယ့္အိမ္စားဖုိ႔ရ ႐ံုေလာက္ပဲ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္တဲ့၊ ေရာင့္ ရဲတဲ့  လယ္သမားေတြဆုိတာမ်ိဳး ထက္ နည္းနည္းေလးပိုတဲ့အျဖစ္ မ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ဖိအားေပးခံ ထားရတယ္။ သူတုိ႔တတ္ႏုိင္တဲ့ ႏႈန္းနဲ႔ အေႂကြးယူႏိုင္မႈလည္း မရွိ ၾကဘူး။ ဆုိလိုတာကဗ်ာ သူတို႔ရွာ သမွ် ေငြပိုေငြလွ်ံဟာ တစ္လတစ္ လ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးက်တဲ့ ေငြတိုးေခ်းသူေတြ လက္ထဲကို ေရာက္ကုန္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူတုိ႔လယ္ ယာေျမအမ်ားအျပားကို စစ္တပ္၊ စစ္တပ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့အဖြဲ႕ ေတြ၊ (မၾကာခင္မွာ အစိုးရ ေဟာင္းျဖစ္ေတာ့မယ့္)အစိုးရရဲ႕ အထူးအခြင့္အေရးရ ႏုိင္ငံျခား လုပ္ငန္းေတြကေနၿပီးေတာ့ သိမ္း ထားၾကတယ္။

NLD အေနနဲ႔ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြအတြက္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ပိုက်ယ္ျပန္႔ တုိးခ်ဲ႕ေပးဖို႔ ကတိ ကဝတ္ေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ထားပါ တယ္။ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ တရား ဝင္သမား႐ိုးက် ေက်းလက္အ ေႂကြးစနစ္တစ္ခု ဖန္တီးတဲ့လုပ္ ငန္းကေနစၿပီးေတာ့ေပါ့။ ဘ႑ာ ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမိတ္ဖက္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေဈးကြက္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေရးႀကီးအေျခခံအ ေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္တာ၊ ေနာက္ၿပီး ပိုေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္လုပ္ ေဆာင္ေရးဆုိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေန ျပည္ေတာ္၊ မလိုအပ္တဲ့ ေလဆိပ္ ေတြ၊ စသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ) စစ္အစိုးရ ရဲ႕ ‘‘စြဲမက္ဖြယ္’’စီမံကိန္းေတြလို မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တကယ့္မတူကြဲ ျပားမႈတစ္ခုခုကိုလုပ္မယ့္ တကယ့္ကိစၥေပါ့။ ေက်းလက္လမ္းေတြ၊ ပိုေကာင္းတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစနစ္ေျပာင္းမႈ အစရွိတဲ့ဟာ ေတြေပါ့။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံေတြေကာ ဘယ္ လိုျဖစ္လာပါမလဲ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အစိုးရသစ္ လက္ေအာက္မွာ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပက႑ႏွစ္ခုစလံုး ျမင့္တက္ လာမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ျပည္တြင္းအရဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူေတြဟာ အမ်ားႀကီးပိုေကာင္း တဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနတစ္ခု ကို ရင္ဆုိင္ၾကရလိမ့္မယ္။ ပိုၿပီး တည္ၿငိမ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဝန္းက်င္ အခင္းအက်င္း တစ္ရပ္ (ေရြး ေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ တာဝန္မခံရ တဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အခုတစ္မ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး စိတ္မမွန္႐ုတ္ တရက္စိတ္ေျပာင္းလဲတတ္မႈအေပၚမွာ ခ်တတ္ၾကတဲ့ အတၱေနာမတိ  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ေနာက္ ထပ္မရွိေတာ့တဲ့ အေနအထား တစ္ရပ္)ကိုလည္းပဲ ရင္ဆုိင္ၾက ရမယ္။ ခင္ဗ်ား အျမတ္အစြန္း ထြက္ေအာင္လုပ္ရင္၊ လယ္ယာ ေျမသံုးရင္၊ အလုပ္ႀကိဳးစားရင္ ခင္ ဗ်ားရတဲ့အျမတ္ေတြကို ခင္ဗ်ား ဆီကေန သိမ္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားႀကီးပိုေကာင္းတဲ့ အေျခ အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ ပါမယ္။

ဒီလိုေကာင္းျမတ္တဲ့ တာဝန္ ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈေတြဟာ ႏုိင္ငံ တကာ   ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို လည္းပဲ ခ်င္းနင္း ဝင္ေရာက္လာ ေစလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ကလို မ်ိဳး အပယ္ခံႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလုိ႔ဆုိၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔မိခင္ႏုိင္ငံ မွာ အမည္းစက္ထင္ အရွက္ရတာ မ်ိဳး (ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိ တဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြနဲ႔ စားသံုးသူသပိတ္ ေမွာက္မႈေတြ ရင္ဆုိင္ရတာမ်ိဳး) ေရွ႕ေလွ်ာက္ ႀကံဳရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား သူတုိ႔ ေတြဟာ ဒီၿဂိဳဟ္ကမၻာေပၚမွာ အ ေဟာ့ဆံုးေနရာ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တဲ့ ႏုိင္ငံအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ႏုိင္ငံ တကာ စိတ္အားထက္သန္မႈ လိႈင္းလံုးကိုေတာင္ စီးရႏုိင္ပါတယ္။

အစိုးရသစ္ကို မစၥတာေရွာင္ထာ နဲလ္အေနနဲ႔ ဘာအႀကံမ်ား ေပး ခ်င္ပါသလဲ။

NLD မွာ ထူးခြၽန္ေကာင္းမြန္ တဲ့ စီးပြားေရးအဖြဲ႕တစ္ခုရွိတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အုိင္ဒီယာေတြကေကာင္း တယ္။ ဒီစိတ္ကူးအႀကံဉာဏ္ေတြ ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ ၾကဥ္းဖို႔အတြက္ သူတို႔မွာ စိတ္ အားထက္သန္ၿပီး ရဲရင့္တဲ့လူေတြ ရွိတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္းေပါ့ဗ်ာ။ က်န္ တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြဆီက ေန သူတို႔လုိအပ္တာကေတာ့ စိတ္ ရွည္မႈ၊ ေလာမႀကီး မႈ နည္းနည္းပါ ပဲ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀    ေတာက္ေလွ်ာက္    ထိထိ ေရာက္ ေရာက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈတစ္ခုကေနၿပီး အစိုးရသစ္ ျပင္ဆင္ဖို႔ အရာေတြအမ်ားႀကီး ခ်ိန္ထားတာ ေလ။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ လမ္းေၾကာင္းေပၚျပန္ ေရာက္ဖို႔ နည္းနည္းေတာ့ လုပ္ခဲ့ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရွ႕လာမယ့္လမ္း က မတ္ေစာက္ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ တံုးေက်ာက္စုိင္ ထူထပ္ေနဆဲပဲ။

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေပါ့ေလ.. ျမန္မာဟာ သူ႔ကတိေႂကြးေတြကို ဆပ္ႏုိင္လာၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွရဲ႕ အေတာက္ပဆံုး ရတနာ တစ္ပါး ေနာက္တစ္ေခါက္ျဖစ္ လာဦးမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တကယ္ ထင္ပါတယ္။

အခုလိုေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

7Day Daily 

No comments:

Post a Comment