Thursday, 21 May 2015

က်ားေသကုိအသက္သြင္းတဲ့ ဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သမွ်ေသာ လက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္မႈေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အတူ ေပၚ ေပါက္ လာခဲ့တာ အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္မႈေတြကို ဆန္းစစ္ ၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံေရးအယူ၀ါဒေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအျမင္အရေသာ္ လည္းေကာင္း ေပၚ ေပါက္ခဲ့ရတာဆုိတာ ထင္ရွားလွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ နဲ႔ ဖုန္ၾကားရွင္ဦးေဆာင္တဲ့ကိုး ကန္႔ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕မ်ားလက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုိက္ပဲြေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအယူ၀ါဒေၾကာင့္လည္း မဟုတ္၊ လူမ်ိဳးေရးအျမင္ေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ဘဲ မူး ယစ္ရာဇာ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ နယ္ေျမလုရာမွ ေပၚ ေပါက္လာခဲ့တဲ့တုိက္ပြဲေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္ၾကား ရွင္ဟာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ တည္ရွိေနတဲ့ ကုိးကန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရဲ႕ ဥပေဒျပဳ ေရး အာဏာ၊   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအာဏာေတြကို လက္နက္ကိုင္ဆူပူ ေသာင္းက်န္းမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားအပါအ၀င္ အဓမ္ၼ နည္းမ်ားျဖင့္ ရယူလိုရန္ ေဆာင္ရြက္လာျခင္းသာျဖစ္ ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါး ေစာ္ကားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္ၾကားရွင္အေၾကာင္း ေျပာရရင္ ကိုးကန္႔ လူမ်ိဳးသမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ကိုးကန္႔ ေဒသအေျခအေနကိုလည္း နားလည္ထားသင့္ပါ တယ္။

ကိုးကန္႔လူမ်ိဳးမ်ားဟာမန္ဒရင္းတ႐ုတ္စကား ကို ေျပာဆုိတဲ့ဟန္လူမ်ိဳးစု၀င္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးကန္႔လူမ်ိဳးမ်ားဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ မန္ခ်ဴးလူမ်ိဳးတုိ႔ ၾသဇာႀကီးထြားလာခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းကို တိမ္းေရွာင္ေရာက္ရွိလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း နမ့္ မူေခ်ာင္းတစ္၀ုိက္နဲ႔ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၎င္းကတစ္ဆင့္ ကိုး ကန္႔လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္ နယ္၊ ေလာက္ကိုင္၊ ကုန္းၾကမ္းေဒသသို႔တျဖည္းျဖည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ကုိးကန္႔ေစာ္ဘြားေဒသ အျဖစ္ စုစည္းေနထုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေလာက္ကိုင္ ေဒသမွာ ကိုးကန္႔တုိင္းရင္းသားအမ်ားစု  ေနထုိင္ သျဖင့္ ကိုးကန္႔ေဒသဟုလည္း ေခၚဆုိၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သူ႔ကၽြန္ဘ၀က်ေရာက္ေနစဥ္ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊၄ရက္တြင္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာတ႐ုတ္- အဂၤလိပ္ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္အရလည္းေကာင္း၊ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု သမ္ၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမ္ၼတ ႏုိင္ငံတို႔ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရး စာခ်ဳပ္အရလည္းေကာင္း ကိုးကန္႔ေဒသဟာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္းတည္ရွိၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အျပည့္အ၀ သက္ ေရာက္ေသာ ေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပထ၀ီ တည္ေနရာအရ ကုိးကန္႔ေဒသဟာျပည္ေထာင္စု သမ္ၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္နယ္နိမိတ္အေရွ႕ဘက္ပိုင္း တြင္ တည္ရွိေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ အစြန္ဆံုးေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္းထူထပ္ေပါမ်ားၿပီး   ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ အနည္းငယ္သာရွိေသာ ေဒသလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးကန္႔ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ၿမိဳ႕ နယ္ ၂ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ခဲြ ၂ခု၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၆ခု၊ ေက်း ရြာေပါင္း ၂၇၈ရြာရွိၿပီး လူဦးေရ ၂သိန္းခန္႔ရွိပါတယ္။ ကိုးကန္႔လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထုိင္ၿပီး ဗမာ၊ ကခ်င္၊ကရင္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား ေရာေႏွာေနထုိင္ၾက ၿပီး အမ်ားစုမွာ နတ္ကုိးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ကာ ဗုဒ္ၶ ဘာသာနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာတုိ႔ကိုလည္းကိုးကြယ္ ၾကပါတယ္။ ကိုးကန္႔လူမ်ိဳး ၈၆.၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေန ထုိင္ေသာ ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုးကန္႔ဘာသာ စကားအမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ အဓိကစီးပြား ေရးအေနျဖင့္ ၾကံနဲ႔လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား တည္ေထာင္ ကာ တစ္ဖက္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ မ်ားလည္းျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ေရွးပေ၀သဏီကတည္း က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၀င္ေရာက္ေနထုိင္လာခဲ့ၾကတဲ့ ကုိးကန္႔လူမ်ိဳးမ်ားကိုသိန္းနီေစာ္ဘြားမ်ားလက္ေအာက္ ခံ ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြားေဒသအျဖစ္ ထားရွိခဲ့ပါတယ္။ ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြားမ်ားရဲ႕ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေခါင္း ေပါင္းနီလက္နက္ကိုင္လူငယ္မ်ားျဖင့္ ကိုးကန္႔ကာ ကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရတက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ေစာ္ ဘြားမ်ားအာဏာ စြန္႔လႊတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာအဲဒီ ကိစ္ၥကို မေက်နပ္တဲ့ ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြားရဲ႕သား ဂ်င္မီ ယန္းဟာ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးတပ္အခ်ိဳ႕ကိုေခါင္း ေဆာင္ၿပီး ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ ပါတယ္။ က်န္ရွိတဲ့ ကုိးကန္႔ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား ကို ဖုန္ၾကားရွင္က ဆက္လက္ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ပါ တယ္။

ဖုန္ၾကားရွင္ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရး တပ္ေတြဟာ ကူမင္တန္(တ႐ုတ္ျဖဴ)၊ ဗကပတို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံရဲဲ႕အကူအညီမ်ားရယူ ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးအင္အားတည္ေဆာက္လာတဲ့အတြက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးတပ္ေတြကို စစ္ ဆင္ေရးျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဖုန္ၾကားရွင္လည္း တစ္ ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွာ ပဲခူး႐ိုးမမွာ အေျခခ်လႈပ္ ရွားခဲ့တဲ့ ဗကပတုိ႔အေနျဖင့္ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျခမလွေတာ့တဲ့အတြက္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွာ စစ္ေရးအရ တုိးခ်ဲ႕လႈပ္ရွားလာခဲ့ပါတယ္။ အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဗကပရဲ႕ စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္းမႈေၾကာင့္ ဖုန္ၾကားရွင္ဦးစီးတဲ့အဖဲြ႕ဟာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ ဗကပအဖဲြ႕လက္ေအာက္သို႔ ကူး ေျပာင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗကပတုိ႔ဟာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္မွာ ျမန္္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ မံုးကိုးစခန္းကို တုိက္ခိုက္သိမ္းပုိက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို စတင္ထိပါးခဲ့ပါတယ္။ ဗကပတုိ႔ဟာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ ခ်ီေဗြ၊ ေလာေခါင္၊ ေဆာ့ေလာ္၊ ကိုးကန္႔နဲ႔ “၀”ေဒသမ်ားကို ၀င္ေရာက္ လႈပ္ရွားလာခဲ့ၿပီး ကိုးကန္႔၊ “၀”နဲ႔ ကခ်င္ေဒသခံတုိင္း ရင္းသားေတြကုိ ဗကပ အင္အားစုမ်ားအျဖစ္ ထပ္ မံသိမ္းသြင္းၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသကို ဗကပတုိ႔ စတင္တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ သမုိင္း၀င္ ကြမ္းလံု ရက္ ၄၀တုိက္ပြဲႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုိက္ပြဲမွာ ဖုန္ၾကားရွင္ဟာ ဗကပတပ္ရင္းႀကီး ၄၀၄ ကို ဦးေဆာင္ၿပီး သံလြင္ အေရွ႕ျခမ္း၊ ကြမ္းလံုေဒသကုိ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံတြန္းလွန္တုိက္ခိုက္ မႈေၾကာင့္ အက်အဆံုးမ်ားစြာနဲ႔ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာ သြားခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္လြန္ကာလမွာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံမွာ မူ၀ါဒမ်ားေျပာင္းလဲလာၿပီး ဗကပအေပၚ အစဥ္အဆက္ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အကူအညီ လံုး၀ျဖတ္ေတာက္လုိက္တဲ့အတြက္ ဗကပတုိ႔အေျခ ယိုင္လာခဲ့တယ္။ က်ဆင္းေနတဲ့ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး သိက္ၡာဆယ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဗကပတုိ႔အေနနဲ႔ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ စီစီ၀မ္-တာပန္စခန္းသိမ္းတုိက္ ပဲြအားဆင္ႏႊဲလာခဲ့ရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ခုခံကာကြယ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကိုးကန္႔အပါ အ၀င္ ဗကပတုိ႔ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးမားခဲ့ရပါတယ္။ ဗကပတုိ႔ရဲ႕ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးက်ဆင္းယိမ္းယိုင္ေနတဲ့အေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ရက္ မွာေတာ့ ကိုးကန္႔ေဒသနဲ႔ မံုးကံုးရွိ ဗကပေျမာက္ပုိင္း ဗ်ဴ႐ုိကို ဖုန္ၾကားရွင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႕ ေတြက သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ဗကပလက္ေအာက္မွ ပုန္ကန္ ခဲြထြက္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ခြဲထြက္ခဲ့ရျခင္းဟာ ဗကပေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎င္းတုိ႔အတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမွ်မရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ ခဲြထြက္ခဲ့ရတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ဗကပလက္ေအာက္မွ ခဲြထြက္ခဲ့တဲ့ ကိုးကန္႔အဖဲြ႕ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ သေဘာထားအမွန္ကုိ သိရွိနား လည္ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ ေရာက္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံ တင္ျပကမ္းလွမ္းခဲ့ ပါေတာ့တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ ကုိးကန္႔တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းၾကၿပီးေနာက္ ကုိးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ျဖစ္ တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီတပ္မ ေတာ္ဟာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ရက္မွာ တပ္ဖြဲ႕ ၀င္အင္အား ၂၉၀၆ ဦး၊ လက္နက္မ်ိဳးစံု ၁၃၄၅ လက္ တုိ႔နဲ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ကလည္း ကိုးကန္႔အဖဲြ႕ရဲ႕ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ ေရာက္လာမႈကို လက္ခံခဲ့ၿပီး ၎င္းတို႔အေပၚ မတရား အသင္း ေၾကညာထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ကာ ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကုိးကန္႔အထူးေဒသ(၁)အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အထူးေဒသ(၁) ဖဲြ႕ စည္းၿပီးမၾကာမီ ကိုးကန္႔ေဒသခံ ကိုးကန္႔အထူးေဒသ (၁) လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြမွာ ဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္တဲ့ “ဖုန္”အဖဲြ႕နဲ႔ ရန္မိုးလွ်ံဦးေဆာင္တဲ့ “ရန္”အဖဲြ႕ဆုိၿပီး ႏွစ္ဖဲြ႕အားၿပိဳင္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါ တယ္။

ဖုန္ၾကားရွင္ဟာ Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA)   အမ်ိဳးသားဒီမို ကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ ခဲ့ပါတယ္။ ေလာက္ကိုင္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို အေၾကာင္းျပၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံမွ အကူ အညီနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြေတာင္းခံရယူခဲ့ေသာ္ လည္း ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဟန္ျပအျဖစ္ သာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးကုိယ္က်ိဳးရွာမႈေတြကိုသာအဓိက ထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဖုန္ၾကားရွင္ဟာေလာက္ ကုိင္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးထက္ ၎င္းအာဏာတည္ ၿမဲေရးကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖုန္ ၾကားရွင္လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားအပါ အ၀င္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တရားမ၀င္ေငြေၾကးရွာေဖြၿပီး မူးယစ္ေသာက္စား ျခင္း၊ေလာင္းကစားျခင္းေတြျပဳလုပ္ကာလက္ေအာက္ ခံတပ္ေတြကို စနစ္တက်ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲဖုိ႔ ပ်က္ ကြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ဖုန္ၾကားရွင္ကိုယ္တုိင္မွာလည္း တပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြအေပၚ စား၀တ္ေနေရးတာ၀န္ယူမႈ မရွိဘဲ မိန္းမကိစ္ၥ႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ ကူးျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လ်က္ရွိၿပီး စည္းပ်က္ ကမ္းပ်က္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဖုန္ၾကားရွင္အဖဲြ႕နဲ႔ ရန္မုိးလွ်ံ အဖြဲ႕တုိ႔ဟာ တစ္စတစ္စအားၿပိဳင္လာရာမွ “ဖုန္”၊ “ရန္”ႏွစ္ဖဲြ႕ခဲြထြက္သြားခဲ့ရၿပီး ဖုန္-ရန္အေရးအခင္းမ်ား လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါတယ္။ အေရးအခင္းမ်ားအတြင္း ဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕အကူအညီေတာင္းခံမႈျဖင့္ ကုိးကန္႔ ေဒသတြင္ “၀”လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ေတြပါ၀င္ပတ္ သက္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္အစိုးရက ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပး ခဲ့ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္အစုိးရက ကုိးကန္႔အဖြဲ႕ေတြ နယ္ေျမလုတုိက္ပြဲမ်ားထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ဖုန္ၾကားရွင္အဖဲြ႕ (ေလာက္ကိုင္ႏွင့္ ခ်င္းေရြေဟာ္ ေဒသ)၊ ရန္မိုးလွ်ံအဖဲြ႕ (ကုန္းၾကမ္းေဒသ)၊ မံုဆာလ အဖဲြ႕ (မံုးကုိး၊ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းေဒသ) စသည္ ျဖင့္ နယ္ေျမမ်ားအသီးသီး ခဲြေ၀ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။

ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ကေလာက္ကိုင္ နဲ႔ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၂ခုျဖင့္ ခ႐ိုင္ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ခ်င္းေရႊေဟာ္ကို ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ခဲြ အျဖစ္သတ္မွတ္ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း နယ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ထိ ေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေစဖုိ႔နဲ႔ မူးယစ္ ေဆး၀ါးနဲ႔ လက္နက္ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းေတြ လြတ္ လပ္စြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ဖုန္ၾကားရွင္က ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သေယာင္ ဟန္ျပကာ တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကုိးကန္႔လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕၊ရြာေတြကုိ တင္းက်ပ္စြာ စတင္ခ်ဳပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဖုန္ၾကားရွင္ဟာ ကိုးကန္႔ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေၾကာင္းျပၿပီး ကိုးကန္႔ေဒသမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႀကီးအက်ယ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ႔လက္နက္ စက္႐ံုေတြတည္ေဆာက္ၿပီး လက္နက္ေမွာင္ခုိေရာင္း ၀ယ္ျခင္းမ်ားကို တြင္က်ယ္စြာေဆာင္ရြက္ၿပီး ကိုယ္ က်ိဳးရွာအာဏာယစ္မူးလာခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက အတန္တန္သတိေပးၿပီး ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈႈင္းေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းေတြေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လိုက္နာ ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕ ရန္လံုက်ိဳင္း လက္နက္စက္႐ံုကိစ္ၥနဲ႔ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္မႈေတြကုိ အေရးယူႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဖုန္ၾကားရွင္က ရန္လံု က်ိဳင္းနယ္စပ္ဂိတ္မွာ တာ၀န္က်ေနတဲ့ ခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးအပါအ၀င္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ ၅၀ေက်ာ္ကို ၎င္း ရဲ႕တပ္ေတြနဲ႔ ၀ုိင္း၀န္းပိတ္ဆုိ႔ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ တပ္ မေတာ္က သြားေရာက္ကယ္တင္တဲ့အခါ အခ်ဳပ္ခန္း ထဲထည့္ထားတဲ့ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ ၁၄ဦးကို ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈေတြ အတြက္ ဖုန္ၾကားရွင္နဲ႔ အေပါင္းအပါေတြကုိ ျပစ္ မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ အမႈဖြင့္ကာ တရားခံေျပးမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ ေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ ဖုန္ၾကားရွင္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား တုိက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္မွ စ၍ တပ္မေတာ္က ျပည္သာယာစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ နယ္ ေျမရွင္းလင္းခဲ့ရာ စက္တင္ဘာလ ၂ရက္ထိ တုိက္ပဲြ မ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး ၎င္းကို စစ္ကူေပးခဲ့ေသာ ၀ ႏွင့္ မုိင္းလားတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားပါ တုိက္ပြဲမွာက်ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ဖုန္ ၾကားရွင္ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း ထြက္ေျပးကာ ၎င္းမွတစ္ဆင့္ သားမက္ျဖစ္သူ ဦးစုိင္းလင္း ဥက္ၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့NDAA  (မုိင္းလား) အဖဲြ႕ ရွိရာ မိုင္းလားသို႔ ထြက္ေျပးခုိလႈံသြားခဲ့ပါတယ္။ စိုင္း လင္းရဲ႕တင္ျပခ်က္အရ မုိင္းလားတြင္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံ ေနေသာ ဖုန္ၾကားရွင္အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ ေတာ္အစုိးရရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိခဲ့တဲ့ ဖုန္ ၾကားရွင္ဟာ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ျပန္လည္အေျခ ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ လူ၊ လက္နက္၊ ေငြေၾကးစုေဆာင္း မႈမ်ား ျပန္လုပ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ ၀ါရီလ ၉ရက္မွာေတာ့ ဖုန္ၾကားရွင္ဟာ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အားသာလြန္စြာ အသံုးျပဳ၍ ေလာက္ ကိုင္ေဒသကို အလစ္အငုိက္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ ပါတယ္။ ဖုန္ၾကားရွင္ဟာ လက္နက္ကိုင္မဟာမိတ္ မ်ားျဖစ္တဲ့KIA? TNLA? SSA  (၀မ္ဟိုင္း)၊  ၀ အဖဲြ႕ မ်ားပါ၀င္တဲ့ တပ္ေပါင္းစုရဲ႕အင္အားကိုရယူကာ ကိုး ကန္႔ေဒသတစ္ခုလံုးအား တုိက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ရန္ ၎င္း မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ မုန္းကိုး၊ ေစာင္း ဆုိင္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားအထိ တုိက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ဖုိ႔ဆုိၿပီး အၾကံႀကီးၾကံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ေလာက္ ကိုင္ေဒသကို အခ်ိန္မီ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ ပ်က္သြားခဲ့ရပါ တယ္။ ကိုးကန္႔ေသာင္းက်န္းသူမ်ားနဲ႔ တပ္ေပါင္းစု မ်ားဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အခ်က္အခ်ာ က်တဲ့ ေတာင္ကုန္းမ်ားကို သိမ္းပုိက္အေျချပဳ ကာတစ္ဖက္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအားအကာအကြယ္ ယူၿပီး ေျမေနရာအသာစီးယူကာ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ၊စစ္သည္တုိ႔ရဲ႕အသက္ မ်ားစြာေပးဆပ္ခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မ ေတာ္သားမ်ားဟာ ရင္ကိုေျမကတုတ္လုပ္၍ အမိ ေျမကို တစ္လက္မမွ် အဆံုးအ႐ံႈးမခံလုိေသာ စိတ္ ဓာတ္ျဖင့္ အသက္စြန္႔ကာ ဆက္လက္တုိက္ပဲြ၀င္ လ်က္ရွိၿပီး ေလေၾကာင္းပစ္ကူ၊ အေျမာက္ပစ္ကူမ်ား ျဖင့္  ဟန္ခ်က္ညီညီ  စုဖြဲ႕တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားထံမွ အခ်က္အခ်ာေတာင္ကုန္း မ်ားအား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအပါအ၀င္ ျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လံုးက တပ္မေတာ္ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳ ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ မၾကံဳစဖူးအားေပးေထာက္ ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာပဲ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ မီးစတစ္ဖက္၊ ေရမႈတ္ တစ္ဖက္ ဆက္ဆံေနေသာ ဖုန္ၾကားရွင္ကို ကူညီ ေနၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္လည္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရျပန္ပါတယ္။ မိုင္းလားအဖဲြ႕ဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ေျပးသြား ေသာ ဖုန္ၾကားရွင္ခုိလႈံျခင္းရွိ/မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ မရွိေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖုန္ၾကားရွင္အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးပါရန္ တင္ျပမႈျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚလိမ္လည္ မႈေပၚလြင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစုိးရသစ္လက္ ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ စိုင္းလင္းဦးေဆာင္တဲ့NDAA  အဖဲြ႕ဟာ မုိင္းလားေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး ၀ါးကိစ္ၥမ်ား ကင္းရွင္းပါၿပီဟု ကမ္ၻာသိ အာမခံခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဖုန္ၾကားရွင္ေခါင္းေထာင္ႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခြင့္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာကို လိမ္လည္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အလားတူပဲ “၀”အဖဲြ႕ဟာ ကိုးကန္႔ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း ျငင္း ဆုိခဲ့ေပမဲ့ သိမ္းဆည္းရမိအေလာင္းမ်ားထံက ရရွိ တဲ့ လက္နက္မ်ားဟာ  ၀ စက္႐ံုထုတ္လက္နက္ မ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ တုိက္ပဲြတြင္ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ စစ္သည္ တုိ႔ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရ တုိက္ပဲြတြင္ ၀ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္တုိက္ခုိက္ေနေၾကာင္း ခုိင္ခိုင္မာမာသိရွိရျခင္း ေၾကာင့္ “၀”အဖဲြ႕၏ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားဟာ ခုိင္မာမွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာသေဘာေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကလည္း ဖုန္ ၾကားရွင္နဲ႔ ပူးေပါင္းတုိက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ တပ္ေပါင္းစု မ်ားအေနျဖင့္ ၎င္းတုိ႔လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူရ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ကျပဳလုပ္တဲ့ ကိုးကန္႔ေသာင္း က်န္းသူအဖဲြ႕ သမုိင္းေၾကာင္းနဲ႔ ေလာက္ကိုင္ေဒသ သို႔ ကိုးကန္႔ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ မႈျဖစ္စဥ္အား ရွင္းလင္းပဲြတြင္ တရား၀င္အသိေပးၿပီး လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးကန္႔အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္အနီး စစ္ေရးအရ အခ်က္အခ်ာက် တဲ့ေနရာနဲ႔ ေတာင္ကုန္းမ်ားမွာတပ္စဲြၿပီး လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈလံုျခံဳေခ်ာေမြ႕ေစေရးနဲ႔  ျပည္သူလူထု ရဲ႕အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့ အတြက္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အသက္၊ ေသြး၊ေခၽြး ေျမာက္ျမားစြာေပးဆပ္ၿပီးတုိက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားတပ္စြဲရာ ေတာင္ကုန္းေတြဟာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းနဲ႕ နီးကပ္လြန္းတာေၾကာင့္ တပ္မ ေတာ္ေလယာဥ္မွ ပစ္လုိက္တဲ့ ဗံုးစမ်ားဟာ လႊင့္ ပ်ံခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသား ၅ဦးေသဆံုးခဲ့ရတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသလို ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္နည္း လမ္းအရ ေတာင္းပန္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးဖုိ႔ ကမ္း လွမ္းထားၿပီးျဖစ္တာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ ရွိအေျခအေနတြင္ ကိုးကန္႔ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ၊ အေျမာက္ပစ္ကူ မ်ားနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီ ဆက္လက္တုိက္ပဲြ၀င္လ်က္ရွိ ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ရက္မွာေတာ့ အျမင့္ ေပ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ျမင့္မားၿပီး ေသာင္းက်န္းသူတုိ႔ ေျခ ကုပ္ယူထားေသာ ပြိဳင့္ ၁၈၄၅ ေတာင္ကုန္းကို တပ္မ ေတာ္က ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံထပ္မံသိမ္းပိုက္ခဲ့ရာ ယေန႔အထိ ေသာင္းက်န္းသူအခုိင္အမာအေျချပဳစခန္း ၂၀ေက်ာ္ တို႔ကုိ တပ္မေတာ္က သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းေတာင္ကုန္းကို သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ပတ္ ၀န္းက်င္အား စိုးမုိးလ်က္ရွိတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္းမ်ား၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားနဲ႔ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ား ခုိေအာင္းႏုိင္ေသာေနရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ေနရာမ်ားသို႔ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ေအာင္ေျမခ်ဲ႕တုိက္ခိုက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မၾကာခင္ကာလမွာပဲ ကိုးကန္႔အၾကမ္း ဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ေလာက္ကိုင္ေဒသဟာ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈမ်ား အျပည့္အ၀ျပန္လည္ရရွိေတာ့မွာျဖစ္ပါ တယ္။

ကိုးကန္႔ေဒသ တုိက္ပဲြစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တာဟာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ၂လတာ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ၊ အေျမာက္ပစ္ကူမ်ားေပးကာ ေျခလ်င္တပ္ဖဲြ႕နဲ႔ဟန္ ခ်က္ညီညီတုိက္ခိုက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕ ဟာ လူ၊ လက္နက္အေျမာက္အျမားဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။ ယခုအခါ တပ္မေတာ္တုိက္ယာဥ္မ်ားရဲ႕ ပစ္ကူကိုပါ ထပ္ေပါင္းၿပီး ပစ္ကူပစ္အား ထိေရာက္ စြာ ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕မ်ား အထိ နာခဲ့ရသလို စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားလ်က္ရွိပါတယ္။ ကိုး ကန္႔ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ တရစပ္ ထုိးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ လက္နက္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈမရွိ ေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္တစ္မ်ိဳး၊ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ ေဆးျပားမ်ား တုိက္ေကၽြး၍တစ္ဖံု ျပန္လည္စည္း႐ံုး ေနရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖုန္ၾကားရွင္အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေထာက္အပံ့ကို အလြန္အကၽြံေမွ်ာ္လင့္ ေနၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ကို ေလွ်ာ့တြက္မိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍  အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအပါ အ၀င္ ကမ္ၻာ့ႏုိင္ငံအားလံုးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔ဟာ ကီလိုမီတာ ၂၂၀၀ ခန္႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိၿပီး သမိုင္းအစဥ္ အလာအရ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္း ႏွီးစြာ ဆက္ဆံခဲ့တဲ့နည္းတူ တပ္မေတာ္အခ်င္း ခ်င္းလည္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံ၍ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပိုင္ဆုိင္မႈအေပၚ အျပန္အလွန္ေလး စားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံခဲ့ၾကပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေန မွာလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမွာ တည္တံ့ခုိင္ ၿမဲလ်က္ရွိၿပီး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဖုန္ၾကားရွင္အေနနဲ႔ တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံရဲ႕အကူအညီကို ရယူရန္လည္းမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ ဘူး။

ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဖုန္ၾကားရွင္ ဘက္က အားေပးကူညီေထာက္ခံေနတဲ့ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ကို ျပင္းထန္စြာ သတိေပးၿပီးျဖစ္လုိ႔ ဖုန္ၾကားရွင္ကို အစဥ္အၿမဲအကာ အကြယ္ေပးေနတဲ့ သမက္ျဖစ္သူ မုိင္းလားဥက္ၠ႒ စိုင္း လင္းက လက္ခံဖုိ႔စဥ္းစားေနရသလို “၀”လက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕အေနျဖင့္လည္း လက္ေရွာင္ေတာ့မယ့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးကန္႔ေဒသတစ္၀ုိက္ မွာလည္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ရဲ႕ ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖုန္ၾကား ရွင္ရဲ႕ ဘိန္းနဲ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးအေျမာက္အျမားဆံုး႐ံႈး ခဲ့ရၿပီး စီးပြားေရးထိခိုက္ရသလုိ ယခုလိုအေျခအေန မ်ိဳးမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္လည္း မရေတာ့တဲ့အေျခ အေနပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလာက္ကိုင္ေဒသ တြင္ အမိႏုိင္ငံအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားစြာနဲ႔ တရား ေသာစစ္ ဆင္ႏႊဲေနၾကတဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ား ဟာလည္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ႔အတူ ဖုန္ၾကားရွင္ဦးစီးေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား အ႐ိုးေၾကေၾက အေရခန္း ခန္း အစြမ္းကုန္ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ားေသကို အသက္သြင္းဖုိ႔ႀကိဳးစားလာ တဲ့ ဖုန္ၾကားရွင္နဲ႔ ေနာက္လုိက္မ်ားရဲ႕ ေန၀င္ခ်ိန္ ေတြမ်ားလားလုိ႔ ေတြးမိေၾကာင္းပါ။  

မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ
Hot News Weekly 

No comments:

Post a Comment