Thursday, 21 May 2015

ပန္ဆန္းညီလာခံရလဒ္ႏွင္႕UWSA ၏ သ႐ုပ္မွန္

“၀”ကိုယ္ပိုင္္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ ၌ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စတုတ္ၳအႀကိမ္ေျမာက္တုိင္းရင္းသား ညီလာခံၿပီးဆုံးသြားခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ ရပ္လည္းထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညီလာခံအေပၚ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံ သားတုိ႔ကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တကယ္အမွန္တြင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖရွာမႈမ်ားသည္ တိက်မွန္ ကန္ေသာအေျဖမရရွိခဲ့ဘဲ “၀”အဖြဲ႕၏ ကိုယ္ပိုင္ျပည္ နယ္ေတာင္းဆိုေရးကသာအဓိကေနရာယူသြားခဲ့သည့္ သေဘာကိုျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။

ညီလာခံကို က်င္းပသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ NCCT တု႔ိသေဘာတူထား သည့္တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုင္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)   မူၾကမ္းကို ျပန္လည္သုံး သပ္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အသီးသီး၏သေဘာထားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ဟု သိရွိရပါသည္။ ညီလာခံႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ပါလွ်င္ “၀”ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP)   သည္ NCA စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္တြင္ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ရံဖန္ရံခါေလ့လာသူအျဖစ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္ကိုသာ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ NCA  စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)  အဖြဲ႕ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားညီလာခံကို ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ မွာမပါ၀င္ခဲ့ေသာ(UWSP)  အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပန္ဆန္း ၿမိဳ႕၌ ယခုမွ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဦးစီးက်င္းပရ ေၾကာင္း ေမးခြန္းထုတ္စရာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ညီလာခံ၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္  ၁၂ ခ်က္သည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျပဳ သေဘာထက္အပ်က္သေဘာသာေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္သုံးသပ္ေဖာ္ထုတ္ရရွိပါသည္။

အဆုိပါညီလာခံ၌ “၀”ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းအား ျပည္နယ္အဆင့္တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးေရး ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံေပးရန္ “၀”ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဦးေပါက္ယူခ်န္းကပန္ဆန္းအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ လာသည့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ား၌ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး မည္သို႔မွ် လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔လက္ခံပါက တုိင္းျပည္အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာၿပိဳကြဲေရး၏လမ္းစပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရ ပါသည္။

ညီလာခံ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အပိုဒ္ ၄ တြင္ “တုိင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးေဒသအထူးသျဖင့္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေန သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထူမ်ားအေပၚညႇဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္ေနျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်သည္။ ေနာင္တြင္ ဤကဲ့သို႔လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ကိစ္ၥရပ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္”ဟု ညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္တြင္ အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ လ်က္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚမဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲ ေျပာဆိုထားသည္ကိုလည္းေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အထူးအ့ံ ၾသမိပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာတပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အခါကမွထိုကဲ့သို႔ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ရာ စြပ္စြဲေၾကညာခ်က္ကိုထုတ္ ျပန္ရန္ ဦးစီးက်င္းပသည့္ “၀”အဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း မည္မွ်ေလာက္အထိဥပေဒႏွင့္ အညီ ႐ိုး႐ိုးသားသား မွန္မွန္ကန္ကန္ရွိသနည္းဆုိသည္ကို ဦးစြာ ဆန္းစစ္ သုံး သပ္ၾကည့္ရန္လိုမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) အင္အား ခ်ည့္နဲ႔ လာခ်ိန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိေနေသာ “၀”နယ္ေျမအတြင္းမွ ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္ကို သိမ္းယူ ခဲ့ၿပီး “၀”အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စတင္ ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကတည္းက အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ သင့္ျမတ္စြာ ေနထုိင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း တရား၀င္စီး ပြားေရးႏွင့္ တရားမ၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါလုပ္ ကိုင္ၿပီး အင္အားႀကီးထြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္။ ဗကပလက္ေအာက္မွခြဲထြက္ခဲ့စဥ္တုန္းက လက္နက္ကိုင္အေရအတြက္ ေထာက္ဂဏန္းမွ်သာ ရွိသည့္ “၀”အဖြဲ႕မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္း၊ လူလက္နက္ စုေဆာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အင္အားႀကီးထြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသလို လူလက္နက္စုေဆာင္းရာတြင္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္  မ်ားကိုဆန္႔က်င္၍ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ေက်ာင္း ေနအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ားကို စစ္သင္တန္းတက္ ေစျခင္းမ်ား၊ နယ္ေျမလူထုစိတ္မပါဘဲ အတင္းအဓမ္ၼ စစ္သားလုပ္ရန္ေစခိုင္းျခင္းမ်ား၊ အတင္းအဓမ္ၼ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ားကို မုိက္ေၾကးခြဲျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ “၀”ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

“၀”ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔ႀကီးစိုးရာေဒသမ်ား သည္ ၁၇ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ မ်က္ေမွာက္ကာလ  တုိင္ေအာင္မူးယစ္ေဆး၀ါးစံခ်ိန္တင္ထြက္ရွိရာေဒသ မ်ားအျဖစ္ ကမ္ၻာကမွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံရသည္အထိ ဘိန္းႏွင့္ အင္မ္ဖီတမင္းေဘးျပားမ်ားထြက္ရွိရာေဒသ မ်ားျဖစ္လာပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း “၀”ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ဦးေပါက္ယူခ်န္းႏွင့္ အျခားေသာ “၀”တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ၂၁ ဦးတို႔သည္လည္း အေမ ရိကန္မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးေအဂ်င္စီDEA ကေဒၚလာေငြမ်ားစြာထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍ ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ျခင္းကို ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ရာဇာမ်ား အျဖစ္လူသိမ်ားသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးထဲတြင္မပါရွိဘဲ လူသားမ်ဳိးႏြယ္  တစ္အုပ္စုလုံးအား လူၫြန္႔တုံးေစမည့္အရာမွာမူးယစ္  ေဆး၀ါးပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္မွာမူ မူးယစ္ ေဆး၀ါးသည္ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးထက္ပင္ဆုိးရြားေသာ အရာတစ္ခုျစဖ္ပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏ္ၲရာယ္ သည္ႀကီးမားလြန္းလွေသာေၾကာင့္ တစ္ကမ္ၻာလုံးက ရန္သူေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဘုံရန္သူအျဖစ္သတ္ မွတ္ေခ်မႈန္းလ်က္ရွိပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈသည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ကိုလုိနီ စနစ္၏အေမြဆိုးအျဖစ္ အျမစ္တြယ္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ  အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္  ဘ၀နစ္နာဆုံး႐ႈံးသြားရေသာ အနာဂတ္လူငယ္မ်ား  ဒုႏွင့္ေဒးရွိမည္ဆုိလွ်င္ ျငင္းဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း မူးယစ္ ေဆး၀ါးကာကြယ္တားဆီးေရးကို အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေလးအနက္လက္ခံက်င့္  သုံးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လည္း တစ္မ်ဳိးသားလုံးလူၫြန္႔တုံးေစမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ရွင္းလင္းၿဖိဳခြင္းလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္က်ဳိးရွာမသမာသူလူ တစ္စုမွ ၎င္းတို႔၏ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ “၀”ေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူးယစ္ ေဆး၀ါးအမ်ားဆုံးထြက္ရွိရာေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ “၀”ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)  ဟုဆုိလွ်င္ ဘိန္းႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ကမၻာက႐ႈျမင္ၾကပါ တယ္။ (United Wa State Army)  ဟု အင္တာနက္ တြင္ ရွာေဖြပါက ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအျခင္းရာမ်ား မ်ားစြာေတြ႕ ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ “၀”ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA)   ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ယေန႔ အခ်ိန္ထိ အေမရိကန္ရဲတပ္ဖြဲ႕စာမ်က္ႏွာတြင္ အလိုရွိ ေၾကာင္းေဒၚလာေငြမ်ားစြာျဖင့္ ေၾကညာထားဆဲျဖစ္ ပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္နာမည္ပ်က္ေနသည့္ “၀”ေခါင္းေဆာင္တို႔မွာယခုတုိင္းရင္းသားညီလာခံပန္ဆန္း အစည္းအေ၀းျဖင့္ ၎င္းတို႔၏နာမည္ပ်က္မ်ားကို ဖုံး ကြယ္ရန္ႀကိဳးစားေနသည္မွာေပၚလြင္ထင္ရွားပါသည္။

တပ္မေတာ္အေပၚစြပ္စြဲထားေသာ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚညႇဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္ေနျခင္းဆုိေသာအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ႏိုင္ငံေတာ္မွျပ႒ာန္းထား ေသာ စစ္ဘက္ဥပေဒႏွင့္ နယ္ဘက္ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာရသည့္အျပင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလိုက္နာၾကရသူမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ စစ္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒLaw of Armed Conflict-LOAC (သို႔မဟုတ္) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆုိင္ရာဥပေဒInternatonal Humanitarian Law-THL  အရ လူသားခ်င္းစာနာမႈ (Humanity)  ဆုိသည္မွာ တိုက္ပြဲ၀င္မဟုတ္သည့္ ျပည္သူူလူထုအေပၚမလိုလားအပ္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ ရာရရွိေစမႈ၊ မလိုလားအပ္ေသာဒုက္ၡခံစားရမႈ (Unnecessary Suffering)  မ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ စစ္ဆင္မႈနည္း  လမ္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းတုိ႔အား တားျမစ္ထားသည့္မူ သေဘာတရားျဖစ္ေပရာ တုိင္းရင္းသားမ်ားေနရာ ေဒသမ်ား၌ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္လာပါကလည္း တပ္မေတာ္  အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာရသူမ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အဆိုပါဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဒသခံျပည္သူလူထုကို ေဘးလြတ္ရာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးျခင္း၊ အရပ္သားျပည္သူလူထုအေယာင္ေဆာင္ ထားေသာ ေသာင္းက်န္းသူလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၀င္ မ်ားကိုသာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား၏အသက္အိုး  အိမ္ထိပါးေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကိုထိခိုက္လာေစသည့္တုိက္ခိုက္လာ ေသာေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုသာ တု႔ံျပန္ တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္အရပ္သားျပည္သူလူထုအေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ဳိး မရွိႏိုင္သည္မွာေပၚလြင္ထင္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။

“၀”ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)  သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရးကို လက္မခံျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို “၀”ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းတြင္ လုံး၀လုပ္ခြင့္မေပး ျခင္းတုိ႔အျပင္္ ယခုက်င္းပသည့္ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရမွတပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မဖိတ္ၾကား ရန္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ဖိတ္ၾကားျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ “၀”ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ လက္ ရွိအေျခအေနအရအစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွကင္း  လြတ္ေနၿပီး စစ္အင္အားႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျပဳအမူလက္ၡဏာမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေန ရသျဖင့္ မည္သို႔ပင္ျပည္ေထာင္စုမွခြဲမထြက္ပါဟုေျပာ ဆိုေနေစကာမူ၎င္းတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ခြဲထြက္ေရး  လမ္းေၾကာင္းကိုသာ ဦးတည္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေန ရပါသည္။

ယခုဆုိလွ်င္ “၀”ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕သည္ကာစီႏိုေလာင္းကစား႐ုံ မ်ား၊ အႏွိပ္ခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားျဖင့္စည္ကားလ်က္ ရွိေနၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ကင္း လြတ္လ်က္ရွိေနပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား၀င္ေရာက္ေနရာယူထားကာေဒသ  တြင္းလူေနမႈစ႐ိုက္တြင္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုး လ်က္ရွိပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏႐ုံးသုံးစာကို တ႐ုတ္စာေပဘာသာစကားစသည္ျဖင့္ တ႐ုတ္ယဥ္ ေက်းမႈလႊမ္းမိုးေနသည္။“၀”ေဒသမွာရွိသည့္လူေတြမွာ “၀”တုိင္းရင္းသားအစစ္လား၊ “၀”တုိင္းရင္းသားေတြ ကို အသုံးခ်ေနတဲ့ “၀”အမည္ခံကိုယ္က်ဳိးရွာသူေတြ လားဆုိတာ ေသခ်ာဆန္းစစ္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုမည္ ျဖစ္ပါသည္။ “၀”ျပည္ေသြစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္နက္ငယ္စက္႐ုံမ်ား၊ ေျမ ျပင္မွေ၀ဟင္ပစ္ဒုံးလက္နက္မ်ားပိုင္ဆုိင္ထားသည္ဟု သတင္းျဖစ္ေပၚေနၿပီး တစ္ဘက္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီ ျဖင့္ စစ္သုံးရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ တင့္ကားမ်ားပိုင္ဆုိင္ ထားသည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိပါ သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွာ အင္အား ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အရန္အင္အား ၁၀၀၀၀ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္ ဟု သိရွိရပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒႏွင့္ အညီ လူဦးေရကိုအေျခခံလ်က္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းသတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း စစ္လက္နက္အင္အားေတာင့္တင္းလာသည့္ “၀”အဖြဲဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကိုဆန္႔က်င္၍ ယခုပန္ ဆန္းေၾကညာခ်က္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ “၀”ျပည္နယ္အျဖစ္  ေတာင္းဆုိလာခဲ့ပါသည္။ ယင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ “၀”အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမ္ၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္လိုသည့္အသြင္ကိုေဆာင္ေနသည့္ အလားဟုပင္ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဆက္တည္းပင္ေလာက္ကိုင္စစ္ေျမျပင္တြင္ ဖုန္ၾကားရွင္ဦးေဆာင္ေသာ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္UWSA- MNDAA-NDAA  တို႔၏ အက်ဳိးတူစီးပြားဘက္ျဖစ္ ၾကသည့္အေလ်ာက္ကိုးကန္႔နယ္ေျမတြင္ပိတ္မိေန ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတန္ခ်ိန္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု သတင္းမ်ားသည္ထြက္ေပၚလ်က္ရွိပါ သည္။ ခဏျခင္းျဖင့္ တုိက္၍ရမည္ဟုထင္မွတ္ ထားသည့္ဖုန္ၾကားရွင္၏ေလာက္ကိုင္စစ္ပြဲသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်စစ္သုံးစရိတ္ျမင့္တက္၍ လာခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ပင္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံေက်ာ္ကုန္က်ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ အျပင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိနန္ဆန္ေဆး႐ုံတြင္ တက္ ေရာက္ကုသေနၾကေသာ ေၾကးစားစစ္သားတို႔၏ ေဆးကုသစရိတ္မ်ားေပးရန္ႏွင့္ ေသဆုံးသူေၾကးစား မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အတြက္ တန္ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီေသာမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ အေရးတစ္ႀကီးလိုအပ္လာေၾကာင္း၊ ထုိမူးယစ္ေဆး ၀ါးမ်ားကို “၀”အဖြဲ႕ကတာ၀န္ယူျဖန္႔ခြဲေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္းထြက္ေပၚလာေနသည္ မွာ ၀မရွိဘဲ ၀ိ မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ဇစ္ျမစ္မွန္မရွိဘဲ သတင္းျဖစ္မလာႏုိင္ဟုသာ ႏုိင္ငံသားအားလုံး သေဘာေပါက္ေနၾကပါသည္။ ထိုကိစ္ၥအတြက္ အေရးတႀကီးေခါင္းခ်င္းဆုိင္ေဆြးေႏြးၾကရန္ လိုအပ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ “တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ”ေခါင္းစဥ္လွလွတပ္ကာေတြ႕ဆုံ ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုယူဆရပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသား  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕တို႔အၾကား တစ္ခုတည္းေသာNCA  မူၾကမ္းရရွိေရးအတြက္ ညိႇ ႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေန႔တြင္ NCA  မူၾကမ္းပဏာမအဆင့္သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ကို ႏွစ္ဖက္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၀မ္း ေျမာက္၀မ္းသာရွိေနခ်ိန္တြင္ “၀”ျပည္ေသြးစည္းညီ ၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)  က ပန္ဆန္းညီလာ ခံအမည္ခံၿပီး ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ဆန္႔က်င္  ေသာ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ကိစ္ၥရပ္သာျဖစ္ သည္ဟုသုံးသပ္လ်က္ ေအာက္ပါအတုိင္းသာဆုိလိုက္  ခ်င္ပါေတာ့သည္။

ပန္ဆန္းအေျဖ
ပန္ဆန္းက ေၾကညာခ်က္အဆို ... ျပည္ျမန္မာ တည္ၿငိမ္ေရး
စုံညီစြာကတိေပးတဲ့ ... ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္မွာ
ျပန္လည္ကာသုံးသပ္ပါတဲ့ ...NCCT အေနက်ံဳ႕ တယ္
NCA  ဘယ္သူညာထုိးတာလဲ ... မင္းတို႔မွာ တာ၀န္ ရွိမယ္လို႔ ... ၾကံဳး၀ါးသလိုမ်ဳိး။
ဘိန္းေမွာင္ခိုကုန္ကူးလို႔ ... ကိုယ္က်ဳိးရွာသူတို႔ကို
ခြင့္လြတ္ပါၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားေတြမုိ႔ ... သည္းခံ ကာမ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့တာ
အဖန္ဖန္မ်ားလွၿပီမုိ႔ ... စည္းစိမ္ခံဘ၀ျမင့္ကာ
ႏုိင္ငံကိုရန္လုပ္ၿပီး ... လြတ္လပ္မႈလိုခ်င္ပါသတဲ့ ...၀လိုက္တဲ့လူပါး (“၀”) ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေၾကာင္းျပဳ ... အခြင့္ထူးခံ ေတာင္းဆုိ
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ... ဖက္ဒရယ္အမည္တပ္  လို႔ ... လြတ္လပ္ခြင့္ရခ်င္တယ္ဆုိပဲ
အေမ့အိမ္ အဖီဆြယ္မွာ ..ခဏဆုိမွီခိုရာက ... ဒီဘက္ျခမ္းငါပိုင္တယ္ဆိုၿပီး
မဆုိင္သူအနားမကပ္နဲ႔လို႔ ...အိမ္ပိုင္သူ႔အမည္ ေဖာက္မယ့္ သားမိုက္လိုမ်ဳိး။
ေဒသတြင္း ဘာသာစကားနဲ႔ ... ေရဒီယိုအသံ လႈိင္းလႊင့္လို႔
အစိုးရအံတုဖို႔ ... တင့္ေလယာဥ္စုံလင္စြာျပင္ၿပီး ေၾကာင္း
ေအာ္ဟစ္ကာအသိေပးေနတာ ... ဘာသာျပန္Intersect Man  တုိ႔
ၾကားမိရင္တင္ျပပါေတာ့ ... သစ္ၥာမဲ့သေကာင့္ သားကို ... လမ္းခြဲဖို႔အေၾကာင္း။
ညီညာမွျပည္သာမယ္ ... ဘယ္လိုပင္ဆုိေသာ္လည္း
သစၥာေဖာက္ “၀”ငမုိက္သားကို  ... ေနရာေပး အခြင့္ထူးခံေစတာ
အခ်ိန္ၾကာရင္ စကားပုံအဆုိအတုိင္း ... တစ္ေလွ လုံးပုပ္ရေတာ့မယ္
ျပည္ပ်က္မွေနာင္တမရေအာင္ ... အျမန္ပင္ဖယ္ ရွားသင့္ၿပီလို႔ ... သိေစလိုေၾကာင္း။
ေအာင္ေဇယ်
www.hotnewsweekly.com

No comments:

Post a comment