Tuesday, 4 November 2014

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္မႈ ပိုမို တည္ေဆာက္ လာႏိုင္မည္ဟုဆို

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အေနျဖင့္ KNU ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ေတြ႕ရခဲ့ သကဲ့သို႔ က်န္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတည္ေဆာက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

''တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြထဲက ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ေတြကို သမၼတတို႔၊ ကာခ်ဳပ္တို႔က ဒီလိုမ်ိဳးေခၚေတြ႕မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကလဲ ပိုၿပီးၾကြလာမယ္။ ယံုၾကည္မႈေတြပိုရလာ မယ္လို႔ ထင္လို႔သမၼတကိုတင္ျပခဲ့တာပဲ''ဟု ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အပါ အဝင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုငါးခုမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္ (FDA)ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ထဲတြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ၿပီး အပိုင္း(၁)တြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ေလးခ်က္၊ အပိုင္း(၂)တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ ေလးခ်က္ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အပိုင္း(၁)
*******
၁။ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲရာတြင္ စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားကိုပါခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ပါမွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္လူမႈစီးပြား ေရးဘဝမ်ားကိုပါေျပာင္းလဲႏိုင္္ေရး လုိအပ္ေၾကာင္း၊

၂။ အခ်က္(၁)သေဘာအရ ပီျပင္ တိက်ေသာ လယ္ယာမူဝါဒမ်ားကို အျမန္ဆုံးခ်မွတ္၍ အေျခခံလူတန္း စား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိလူ လတ္တန္းစားအလႊာအတြင္း ေရာက္ ရွိေစရန္(ဥပမာ) မိသားစုလယ္ယာ စနစ္ကိုအျမန္ဆုံးစက္မႈတပ္ဆင္ေပး ပါရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္စီးပြားေရးအျဖစ္အမွန္တကယ္ ထူေထာင္ေပးႏိုင္ရန္၊

၃။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ ယင္းတုိ႔အတြက္ စိတ္ခ်လုံျခံဳေသာ အာမခံခ်က္ရွိေစ ေသာ ဘဏ္စနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ မႈအေနအထားႏွင့္ ငွားရမ္းခႀကီး ျမင့္ေနေသာေျမႏွင့္အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္၊

၄။ Property Tax ေကာက္ယူ၍ အခြန္ဘ႑ာပိုမိုရရွိၿပီး ျပည္သူ႔အ တြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေပးႏုိင္ ေရးႏွင့္ ယခုက်င့္သုံးေနေသာ Revenue Sharing အစား၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ အတူ Tax Sharing သို႔ တစ္စ တစ္စကူးေျပာင္း၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုအျဖစ္ ေရာက္ရွိေစရန္။

အပိုင္း(၂)
******
၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ ေသာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ဆက္ စပ္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲ စသည္တုိ႔သည္ ယခင္ေခတ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးကာလမ်ားထက္ ေရွ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ယခင္ ကကဲ့သုိ႔ အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္ မေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား ေဆြး ေႏြးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ထက္မက ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ပါ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရး ျဖင့္ ေျဖရွင္းေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္၍ သေဘာထားဆႏၵမ်ားထုတ္ ေဖာ္ျပသေနၾကပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ ပါ၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညိႇႏိုင္းမႈ တြင္က်န္ရွိေသာအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ ခ်န္ လွပ္၍ (NCA) အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးမႈကို ၂ဝ၁၄ ႏွစ္မကုန္မီ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

၂။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကုိႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ ေသာ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို နားလည္မႈရွိစြာကိုင္တြယ္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိအစဥ္အလာေကာင္း ကို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္၍ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားၾကားမွ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ေရွ႕တိုးႏိုင္ေစရန္ႏိုင္ငံ ေရးယုံၾကည္မႈအား အာမခံခ်က္ အျဖစ္ထား၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ ရန္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔အ ေနျဖင့္ KNU ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ သကဲ့သုိ႔ က်န္တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိတင္ျပခဲ့ သည္။

၄။ ယခုကဲ့သုိ႔ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားမွ မတူ ညီသည့္အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ Dialogue Mechanism တစ္ရပ္ဆက္ ၍ရွိဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

SYMZ
Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment