Thursday, 24 July 2014

မႏၱေလးျဖစ္စဥ္ သတိတရားႏွင္႕ယွဥ္ အသိတရားအစဥ္ထား

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လ၁ ရက္ေန႔၊ ၂ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ မ်ား တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိလာခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံသိရွိလိုက္ရေသာအခါ သတိ တရားႏွင့္ အသိတရား ႏွစ္ပါးတို႔၏ အေရးပါမႈကို သတိျပဳခံစားလိုက္ရပါသည္။ ပဋိပကၡတြင္ အျပစ္ မဲ့ျပည္ သူ ႏွစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၄ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရကာ အမ်ားျပည္သူ အထိတ္တလန္႔ အေျခအေနမ်ဳိးကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ပုဂၢဳိလ္ေရးရန္ၿငိဳးေလး တစ္ခုေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ ျပည္သူမ်ား စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အေျခအေနကို ဆိုက္ ေရာက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိး၊ ဤအေတြ႕အၾကံဳမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသားမ်ား ေနာင္ဘယ္ေသာအခါမွ မၾကံဳေတြ႕လိုေတာ့ပါ။ အျခားမည္သည့္အရပ္၊ မည္သည့္ေဒသတြင္မွလည္း မၾကံဳေတြ႕ ေစလိုေတာ့ပါ။
ျဖစ္ရပ္ေနာက္ခံ အေၾကာင္းမွာ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ေတာ္စပ္သူမ်ားအၾကား ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔မွစတင္၍ အျပန္ အလွန္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္ေရးရန္ၿငဳိး အာဃာတမ်ားကတစ္ဆင့္ ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းလာခဲ့ရာမွရဲစခန္းတြင္ သားမယားျပဳက်င့္မႈျဖင့္ လီဆယ္အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းက စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ေတာ္စပ္သူမ်ား ျဖစ္လင့္ကစားတစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ မေျပေသာ ရန္ၿငဳိးမ်ားျဖင့္ အမႈႀကီးမ်ား အျပန္အလွန္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အမႈဆင္၍ လီဆယ္တိုင္ၾကားခဲ့ သည့္ ျဖစ္ ရပ္ကို အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ရက္တို႔ျဖင့္ လႈံ႕ေဆာ္အားျဖည့္လိုက္ေသာအခါ မတူကြဲျပားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္အၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစမည့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မားျပင္းထန္လာေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား ကူးစက္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ႏွစ္ဖက္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ သံသယႏွင့္မလုံၿခံဳမႈမ်ားကို ႀကီးမားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး တည္ၿငိမ္မႈသည္လည္း ႐ုတ္ျခည္း ပ်က္ျပားသြားေစခဲ့ရပါသည္။ ယခင္က ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ ေနထိုင္ လာခဲ့ၾကသူမ်ားအၾကား သံသယစိတ္မ်ား တိုးျမႇင့္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ၾကပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေရးၾကီး သည္မွာ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးသာျဖစ္ သည္ဟူေသာ အေတြးတို႔ႏွင့္အတူ ေန႔ေရာညပါ ထိတ္လန္႔ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ မႏၲေလးသူ၊ မႏၱေလးသားမ်ားသည္ အခ်ိန္မီဆင္ျခင္တံု တရားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ယိုယြင္းသြားေသာ အေျခအေနကို ျပန္လည္ထိန္း သိမ္းႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္တိုက္ ဆိုသ လို ေကာ လာ ဟလမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ကိုလည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ကာ သတင္းမွန္မ်ားကို အျမန္ဆုံး ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၾကရပါသည္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူ မ်ား၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝပူးေပါင္းကာ မႏၲေလးျမဳိ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ကိုမႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသားမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့ၾကရပါသည္။ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္တို႔၏ ေစစားမႈကို အခ်ိန္မီအသိတရား၊ သတိတရားျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

က်န္ေဒသမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသလို မႏၲေလးၿမိဳ႕အျမန္ဆုံးတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေစရန္အတြက္လည္း ဘာသာေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ လူထုအလႊာအသီးသီးမွ က်ရာက႑အလိုက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾက ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔အထိျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈ၁၉မႈ တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၄၉ ဦးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ေရး တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထက္ေဖာ္ျပပါ မတည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပုဒ္မ၁၄၄ ျဖစ္ေသာ ကန္႔သတ္ အမိန္႔အား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရပါသည္။ မႏၲေလး ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ယခင္က လြတ္လပ္စြာ ေန႔စဥ္လုပ္ ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၌ ကန္႔သတ္မႈမ်ားၾကားတြင္ လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကရပါသည္။ လံုၿခံဳေရးအရကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေက်ာ္လြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူလ်က္ရွိရာ အမႈေပါင္း ၃၄၉ မႈ၊ လူေပါင္း ၈၃၄ ဦး အေရးယူခံထားရသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရ ပါသည္။ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡမရွိခဲ့လွ်င္ ဆူပူအၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားလည္း မျဖစ္ႏိုင္သလို လံုၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးအရ ကန္႔သတ္ တားျမစ္ရန္လည္းမရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူခံရဖြယ္လည္း ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အရင္းအႏွီးမ်ား ေပးဆပ္ခဲ့ရျခင္းအေပၚ သင္ခန္းစာရယူဖြယ္ျဖစ္ပါ သည္။
ယင္းကာလအတြင္း လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ေန႕မအားညမနား လုံၿခံဳ ေရးတာဝန္မ်ား ရယူၾကရာ၌ သတင္းထြက္ေပၚရာ ေနရာသို႔ အျမန္ဆုံးဝိုင္းဝန္း ေျဖရွင္းခဲ့ၾကရပါသည္။ မိမိတို႔ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး အတြက္ ၂၄ နာရီပတ္လုံး ေနပူမိုးရြာမေရွာင္ တာဝန္ယူေပးခဲ့ၾကသည့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားက စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည့္ျမင္ကြင္းမွာလည္း အပူမ်ားၾကားမွ ျမင္ရသူကို ေအးျမေစသည့္ပုံရိပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ပဋိပကၡမ်ားအၾကား ပ်က္စီးမသြားေစရန္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ႀကဳိးစားပမ္းစား ေဆာင္ရြက္ေပးေန ရသည္ကိုလည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ အျပည့္အဝနားလည္ စာနာမႈႏွင့္အတူ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္မွစတင္၍ ျပည္တြင္းေဒသအခ်ဳိ႕သို႔ ကူးစက္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဆဲ တည္ၿငိမ္စျပဳဆဲ ကာလတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘာ သာေရး၊ လူမ်ဳိး ေရးကို အေျခခံေသာ ေကာလာဟလမ်ားမွာ သာမန္ေကာလာဟလမ်ားထက္ ပိုမို၍ သက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ၾကေစကာ မူႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်စ္ၾကည္ရ င္းႏွီး စြာႏွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ အစဥ္အလာ၊ ဘာသာခ်င္းမတူညီေသာ္လည္း အသြင္ တူေသာ မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသားဆိုသည့္ ေဒသစြဲစိတ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူေနၾကသည့္ အျခားေသာေဒသ မ်ားအတြက္ပါ အတုယူစရာစံနမူနာျပလူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ဆိုသည့္ ဂုဏ္သတင္းမ်ားႏွင့္ အတူ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏွစ္ဖက္ ဘာသာဝင္ မ်ားမွ လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕လူထုတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနမ်ားကို အတူလက္တြဲရင္ဆိုင္ ခဲ့ၾကၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အထူးလိုအပ္ေသာ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုသည့္ တန္ဖိုးကို ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္၊ မႏၲေလး စိတ္ရင္းတို႔ျဖင့္ အထင္အရွား ျပႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ဳိးခ်င္းမတူေသာ္လည္း တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္း ေသာက္ကာ တစ္မိုးေအာက္တြင္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းလည္း မႏၲေလးသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႐ိုင္းပင္းကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိန္မီ သတိတရား၊ အသိတရားတို႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမွ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြက္သာမက မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လည္း စံနမူနာ ေကာင္းတစ္ရပ္ဟု ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနရသည့္ အခါသမယျဖစ္ပါသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ၾကံဳေတြ႕လာခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ႏိုင္ငံသား၊ ဘာသာစကား၊ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ လိင္ကြဲျပားမႈစသည့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အကဲဆတ္လြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မတူကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚေသာ မႈခင္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားကို ဦးတည္သည့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ျဖစ္ေပၚ ေစတတ္ျပီး လူတစ္ဦးခ်င္းမွသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးသို႔ ႀကီးစြာေသာ ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ေပၚေစ တတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတို႔ အေလးထားရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အေျချပဳရာ ဗဟိုေနရာမ်ားသို႔ ဦးတည္တတ္သျဖင့္ သတိျပဳ၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ိဳးသည္ လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ သေဘာသဘာဝရွိေသာေၾကာင့္ မတူကြဲျပားသည့္ လူအုပ္စုမ်ားအၾကား ၄င္းတို႔၏ ယံုၾကည္ရာအယူအဆမ်ားကို အျပန္အလွန္ေလးစားႏိုင္ေရး၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ နားလည္သည္းခံႏိုင္မႈစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးတို႔ အတြက္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ရယူေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ မတူကြဲျပားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား ျဖစ္ေစရ န္ေစ့ေဆာ္ေရးသားမႈ၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို မႏၲေလး ၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္အတြင္းထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုေစ့ေဆာ္မႈ၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိရၿပီး ၄င္းတို႔အားေျပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာ၏ ပါဝင္မႈသည္အေရးပါသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ မီဒီယာမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ အျမန္ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး ေပးပို႔ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ မဟုတ္ပါလား။ သို႔ေသာ္ မမွန္သတင္းမ်ား၊ လႈံ႕ေဆာ္သတင္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ သတင္းမွန္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ျဖစ္ရန္မွာမူ အေရးႀကီးပါသည္။ 

လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတို႔တြင္ လူသားမ်ားရွိေနသေရြ႕ လူသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အမႈ အခင္း မ်ား ရွိေနမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ပြားေသာ ျပႆနာမ်ားမွ မႈခင္းမ်ားျဖစ္ လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမႈခင္းမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားဥပေဒ စိုး မိုးေရးေဆာင္ ရြက္ရေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တရားမွ်တစြာ၊ မွန္ကန္ စြာ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ကာ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္းအမႈ ျပဳၾကရပါသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား တရားဥပေဒမဲ့ လူအုပ္စုျဖင့္ ဆႏၵ၊ ေဒါသကို ေရွ႕ထား၍ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဦးေဆာင္သူႏွင့္ပါဝင္ သူမ်ား ပါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒမဲ့ လူအုပ္စုအားကိုး၍ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾက သျဖင့္ အေရးယူခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာအထင္အရွားရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ ဆင္ျခင္တံုတရားမဲ့စြာ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ေဒါသအေလ်ာက္သာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအစား အာဃာတ တရားစိုးမိုးေရးသာ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကိုလည္း အထူး သတိျပဳ အပ္ေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္သို႔ လက္တစ္ကမ္း ေရာက္ခဲ့ရ သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ ရပ္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ အေၾကာင္းမွာ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ေတာ္သူမ်ားအၾကား ပုဂၢလိ က မုန္းတီးမႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရန္ၿငိဳးသက္သက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း မမွန္သတင္း ျဖန္႔ မႈ၊ ေသြး ထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရေၾကာင္း မ်က္ဝါး ထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ ၍ ကိစၥျမားေျမာင္ လူတို႔ ေဘာင္တြင္ အေျခအေနအရပ္ရပ္အား ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ယွဥ္၍ သတိႏွင့္ အသိ အစဥ္ထားအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ။

Mirror Dialy

No comments:

Post a Comment