Monday, 10 September 2012

အာရွႏုိင္ငံမ်ား ကုန္သြယ္ေရးအဟန္႔အတားမ်ားပိုမုိ ဖယ္ရွားေပးရန္ ဟီလာရီကလင္တန္ တုိက္တြန္း

ပစိဖိတ္ေဒသ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အဟန္႔အတား မ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးေစလုိေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က   ေဒသ တြင္းႏုိင္ငံမ်ားကုိတုိက္တြန္းေျပာဆုိေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနကေရးသားေဖာ္ျပသည္။ ရုရွားႏုိင္ငံ၊ ဘလာဒီေဗာ့စေတာ့ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပေသာ အာရွပစိဖိတ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟီလာရီကလင္တန္က ယင္းသုိ႔ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

"ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်ၿပီး တည္ၿငိမ္မႈရွိတဲ့စီးပြားေရး ပုံသြင္းတည္ေဆာက္တယ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေတြအတြက္ လုံးဝဥႆုံအေရးႀကီးၿပီး ရႈပ္ေထြးနက္နဲတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ သီးျခားခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္သြားရမယ့္ကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း(ကမာၻျပဳမႈျဖစ္စဥ္)ဆုိတာ   ျမင့္တက္လာတဲ့ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းေတြနဲပအတူ ထိပ္ဆုံးကုိေရာက္ေအာင္သြားရမယ့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ မွ်ေဝခံစားႏုိင္မွာပါ" ဟု ဟီလာရီကလင္တန္ကေျပာၾကားသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကုိ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္လက္ခံက်င္းပေပးသည့္ ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ကမာၻ႔စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ၏ ေၾကြးၿမီအက်ပ္အ တည္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။

"ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရး ျပန္လည္နာလန္ထူမႈဟာ အားနည္းလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏႀကီးမားလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အရင္းအႏွီးစီးဆင္းမႈျမွင့္တင္ျခင္းစတာေတြ လုပ္ေဆာင္မွသာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ လားရာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြေ က်ာ္ လႊားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းတဲ့ေဈးကြက္ေတြနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ကုန္သြယ္ေရးစတာေတြရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ မူဝါဒေတြအတုိင္းလုိက္လံအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔လည္းအေရးႀကီးပါတယ္" ဟု ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ကေျပာၾကားသည္။ "ဦးစားေပးရမယ့္ ပန္းတုိင္ကေတာ့ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ရွိေနတဲ့   ျပည္တြင္းအက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးမူဝါဒေတြအားလုံးကုိ တုိက္ဖ်က္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တံတုိင္းေတြမတည္ေဆာက္ဘဲ တံတားေတြထုိးေပးႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္ကမူ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရး   ျပန္လည္နာလန္ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိ၏တုိင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳေျပာဆုိသည္။ "ပုံမွန္တည္ၿငိမ္မႈရွိတဲ့စီးပြားေရးနဲ႔ ခုိင္မာေတာင့္တင္းမႈရွိတဲ့ တုိးတက္မႈအၾကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားၿပီး တစ္ဖက္မွာ စီးပြားေရးတည္ေဆာက္မႈ ပုံစံကုိထိန္းညွိသြားပါမယ္။ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲ သြားမယ္။ ျပည္တြင္းဝယ္လုိအားျမင့္တက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး အေျခခံေဈးႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈအပါအဝင္ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔တုိးတက္မႈရွိတဲ့စီးပြားေရးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု သမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္ကေျပာၾကားသည္။
 
ref:thevoiceweekly

No comments:

Post a Comment