Thursday, 3 December 2015

ျမန္မာျပည္သူ႔ဖိုရမ္ ၂၀၁၅ မွ ရရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို မူေဘာင္ေရးဆဲြၿပီး အစုိးရသစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သစ္သို႔တင္မည္

ျမန္မာျပည္သူ႔ဖုိရမ္ ၂၀၁၅ ေဆြးေႏြးပဲြမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူ႔ ေရးရာ မူ၀ါဒကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက မူ၀ါဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (Policy Framework) တစ္ရပ္ေရးဆဲြကာ ၂၀၁၆ တြင္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သစ္သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူ႔ ဖိုရမ္လုပ္ ငန္းအဖဲြ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၃ ကတည္းက က်င္းပ ခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္သူ႔ဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ဖိုရမ္မ်ား တြင္ အမ်ားဆုံးေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး၊ သယံဇာတခဲြေ၀ေရး၊ တုိင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးစု အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစသည့္ အဓိက အခ်က္ငါးခ်က္ကို စကား ၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ၾကာင္း အဆုိပါအဖဲြ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာဦးေက်ာ္ လင္းဦးက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ တာက ဒီမူ၀ါဒေတြက ျပည္သူလူ ထုအသံေတြ၊ သေဘာဆႏၵေတြ ကို စုစည္းၿပီး ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ တဲ့အတြက္ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ဒီမူ၀ါဒေတြအတုိင္း အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ ဆည္းေပးႏုိင္မွာပါ’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူလူထု၏ အသံမ်ား ကို အေျခခံသည့္ မူ၀ါဒေရးရာမူ ေဘာင္မ်ားကို လက္ေတြ႕အသုံး ခ်ျခင္းျဖင့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္သစ္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ဖံြ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္ေရး ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ေအာင္ျမင္ေရး တုိ႔အတြက္ အလားအလာေကာင္း မ်ား ရရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူလူထုကို ဗဟိုျပဳသည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ မႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအ ဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား အျပန္အ လွန္နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈမ်ား တုိးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာျပည္သူ႔ဖုိရမ္ကို ၂၀၁၃ ကတည္းက ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူ႔ဖိုရမ္ ၂၀၁၅ ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ International Business Center (IBC) တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ည ေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းစကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ၌ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ လယ္ယာက႑ဆုိင္ရာ ေျမယာ အသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒကြၽမ္းက်င္ပညာ ရွင္မ်ား၊ EITI အဖဲြ႕တြင္ ပါ၀င္ သည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အ စည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ သူလူထုတို႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾက မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္ေရးဆဲြၿပီးရင္ အစိုးရသစ္ ကို အရင္ဆုံးတင္ျပသြားမယ္။ ၿပီး ရင္ ျပည္သူေတြသိရွိေအာင္ ခ်ျပသြားမယ္။ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္တာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္လင္း ဦးက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ကိစၥ ရပ္မ်ား၌ အားလုံးပူးေပါင္းကာ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အ သက္၀င္ေအာင္ မည္သုိ႔လုပ္ ေဆာင္မည္ကို ေဆြးေႏြးးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ သယံဇာတခဲြေ၀ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရသစ္လက္ ထက္တြင္ သယံဇာတခဲြေ၀ေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ လာေစရန္၊ သယံဇာတခဲြေ၀ရာ တြင္လည္း တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက မည္မွ်ရရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက မည္မွ်ရရွိမည္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္းေပးရန္ ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာျပည္သူ႔ ဖိုရမ္ ၂၀၁၅ တြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment