Wednesday, 12 August 2015

ဒီခ်ဳပ္ ႏွင့္ ၈၈ တုိ႔၏ ကတီၱပါလမ္းခဲြ


ေရြးေကာက္ပဲြ နီးကပ္လာခ်ိန္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုတြင္ မထင္မွတ္သည့္ အလွည့္အေျပာင္းအခ်ိဳ႕ ထြက္ေပၚလာသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ၀န္းရံခဲ့သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ လူထု ေထာက္ခံမႈရရွိထားသူအခ်ိဳ႕ကို ဒီခ်ဳပ္က ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားအၾကား မ်က္စိလည္စရာျဖစ္သြားသည္။
ဒီခ်ဳပ္ဆုိလွ်င္ လူထုေထာက္ခံမႈအၿမဲတေစရေနသည့္ အေျခအေနမွ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းေၾကာင့္ မေက်နပ္သည့္ ေဒသခံ ႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။
ျပည္သူေထာက္ခံမႈရရွိထား ၿပီး ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ ရည္ကုိင္ရည္ရွိသူမ်ား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ မပါ၀င္ခဲ့သည့္အေပၚ ၈၈ မ်ိဳးဆက္၊ တုိင္း ရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုတုိ႔က ဒီခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ငံေရးေျခလွမ္း ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတို႔အေပၚ သံသယ ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားပင္ရွိလာခဲ့သည္။

အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ တို႔ ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈတစ္ေလွ်ာက္ ႀကီးမားသည့္ သေဘာထားကဲြလြဲခ်က္မရွိပါဘဲလ်က္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္အခြင့္အေရးကို ဒီခ်ဳပ္ဘက္က မေပးခဲ့ျခင္းမွာ တုိင္းျပည္အတြက္ ဆံုး႐ႈံးမႈတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားအား ေထာက္ခံသူမ်ားက ေျပာသည္။
လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ ဒီခ်ဳပ္၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈမဟာဗ်ဴဟာ လြဲမွားမႈႏွစ္ခုရွိၿပီး ထိုအမွားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ လာႏုိင္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ိဳးသား ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ က ေျပာသည္။ ၈၈ မွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားပါတီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္အေပၚ မဟာမိတ္ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ေျပာသည္။
‘‘၈၈ ဆုိ ပါတီေထာင္မယ္ျဖစ္လာၿပီ။ ဒါသူတို႔အတြက္ေကာင္းတဲ့အလားအလာမဟုတ္ဘူး။ ဒီပါတီအားေကာင္းေအာင္ျဖည့္တင္းရမယ့္ဟာ ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ေတြ႕ လာရမယ့္ အေျခအေနရွိတယ္။ ၈၈ ဆုိရင္ တကယ့္သမိုင္းေၾကာင္း မွာ ရပ္တည္ခ်က္၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာင္းေတြနဲ႔ ေထာက္ခံမႈအားရွိခဲ့ တယ္။ ဒါကုိ ပါတီအနာဂတ္အ တြက္ တဲြမေခၚႏုိင္ခဲ့ဘူး။ အခု ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းထြက္လာခ်ိန္မွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သူတို႔၀င္ၿပိဳင္မယ္ဆိုၿပီး ထြက္လာတယ္။ NLD ႏုိင္ႏုိင္မယ့္ေနရာ၀င္ၿပိဳင္တာ အေၾကာင္းမဟုတ္ေပမယ့္ မႏုိင္ႏုိင္မယ့္ေနရာေတြပါ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ လုပ္လာတဲ့အခါမွာ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ ယံု ၾကည္မႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။
အာဏာရျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္အစိုးရတို႔အၾကား အကဲြအၿပဲထက္ ဒီခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား ၾကားမထင္မွတ္သည့္ သေဘာ ထားကဲြလဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္း ျပည္၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ေရရွည္ႏုိင္ငံ ေရးအေပၚ ထိခုိက္သြားမည့္ အႏၲရာယ္ကုိ ပိုမိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား၊ ျပည္သူႏွင့္ ဒီမို ကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေျပာဆုိညႇိ ႏိႈင္းရမည့္ အေျခအေနတြင္ ဒီခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အခ်ိဳ႕၏ ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္းအရည္အခ်င္း အေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳျခင္း၊ ပါတီအင္အားေတာင့္တင္းရန္ ဒီမို ကရက္္အင္အားစုမ်ားကုိ လက္တဲြ ေခၚရမည့္အစား ခ်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းတို႔ က ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား ၾကား သေဘာထားကဲြလြဲမႈမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈ မ်ားလည္း ရွိေနသည္။
‘‘ဒီလိုသာ သေဘာထားဆက္ၿပီးကဲြလဲြေနမယ္ဆိုရင္ အားေလ်ာ့သြားႏုိင္တယ္။ NLDက လုပ္နည္း လုပ္ဟန္လည္း ပါးနပ္ဖို႔လိုမယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုေတြ အေနနဲ႔ စည္းလံုးႏုိင္သမွ် စည္းလံုးႏုိင္တာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ပါတီ အခ်င္းခ်င္းကေတာ့ တစ္ဖက္သား ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကိုေခ်ာင္းေနက်ပဲ။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကုိ NLD က အသံုးမခ်တတ္ရင္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏုိင္မရႏုိင္ ဘူး။ ဒီလိုပဲ NLD ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက အသံုးမခ်တတ္ ရင္ အႏုိင္မရႏုိင္ဘူး။ ပါတီႏွစ္ခု စလံုးက သူတို႔ဟာနဲ႔ သူတို႔ ႐ႈပ္ေန တဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ဖက္သားရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကိုအသံုးခ်ဖို႔ အခ်ိန္ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ကခ်င္ ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတူးဂ်ာကေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားတြင္ ဆုိးသည့္သူမ်ားပါ၀င္ပါက ေကာင္းေအာင္ျပဳ ျပင္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္၍ မရပါက ပါတီစည္းကမ္းအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ မွာလည္း လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ကင္းကြာၿပီး ေယဘုယ်ဆန္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ုိင္းက ေျပာၾကားလာၿပီျဖစ္ သည္။
‘‘ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက အက်င့္စာရိတၱမေကာင္းရင္ အေရးယူမယ္ဆုိတဲ့ ေဒၚစုေျပာစကားအေပၚေတာ့ မွတ္ခ်က္မေပးလိုဘူး။ ေယဘုယ်သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာတယ္လို႔ပဲ ျမင္တယ္။ သူသိရင္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္မွာေပါ့။ ကိုယ္စားလွယ္ကုိ အမတ္ျဖစ္ခြင့္ေတာင္ေပးမွာမဟုတ္ဘူးေလ’’ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာ သည္။
ထို႔ျပင္ အမတ္ျဖစ္ၿပီးမွ ပါတီ စည္းကမ္းျဖင့္အေရးယူမည္ဆုိပါ က ပါတီကသာ ထုတ္ပယ္သည္အထိ အျမင့္ဆံုးအေရးယူႏုိင္ေသာ္လည္း အမတ္အျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းရန္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း႐ုပ္ သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမရွိေသးသျဖင့္ ထိေရာက္သည့္အေရးယူမႈ ျဖစ္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာၾကားမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။
‘‘သေဘာထားကဲြလဲြမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရ မယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြ ေတာင္မွ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ထိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္လို႔ရေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ ဒီမိုကေရစီအင္ အားစုေတြ ဘာကိစၥေၾကာင့္ မ်က္ ႏွာခ်င္းဆုိင္ထိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးလို႔ မရရမွာလဲ။ အဲဒီအခ်က္ကုိ ဒီမိုအင္အားစုေတြေခါင္းထဲထည့္ၿပီး စားပဲြ ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြေတြလုပ္သင့္ၿပီလို႔ ထင္တယ္’’ဟု ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းအျဖစ္ေလွ်ာက္လႊာ တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္မခံခဲ့ရ သည့္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။
ထို႔ျပင္ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ ပံုကာလမွစ၍ ပုဒ္မ ၄၃၆ လက္မွတ္ထိုးလႈပ္ရွားမႈအပါအ၀င္ ယေန႔အထိ ဒီခ်ဳပ္ဘက္က ရပ္တည္၀န္းရံေပးသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ဒီခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိသာ လက္ခံရရွိထားသျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုဟု ၎တို႔ယံုၾကည္ရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားကုိသာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအာင္ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာသည္။
‘‘လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ မဟာမိတ္အခန္းက႑သိပ္မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစားေနတာက ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုေတြကို ၀န္းရံဖို႔နဲ႔ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတြကို ေထာက္ခံအားေပးဖို႔။ ဒီအကဲြအ ၿပဲကိစၥဆုိတာက ဘယ္ေနရာမွာမွ မေကာင္းဘူး။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ အက်င့္စ႐ုိက္တစ္ခုက တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျမင္မၾကည္မႈေတြျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ အေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုပဲ ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ မိတ္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္းကို မထိခုိက္ႏုိင္မယ့္ သေဘာထားကဲြလဲြမႈေတြပဲ ျဖစ္ ေစခ်င္ပါတယ္။ အားလံုးဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕မ်က္ႏွာကိုပဲ ၾကည့္ ေစခ်င္တယ္’’ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးျမ ေအးကေျပာသည္။
ဒီခ်ဳပ္ဦးတည္ခ်က္မွာ ဖဲြ႕ စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဟု ေျပာေနေသာ္လည္း ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ေရးကို တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားကလည္း လိုလားေနၿပီး ယခုအေျခအေနအရ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား မပါ၀င္ဘဲ ေျခဥျပင္ႏုိင္ေရးမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွစ္ခုပ်က္သြားသည့္ အတြက္ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ၎၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။
‘‘ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ မညီၫြတ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာရရင္ ေတာ့ အရင္ဆံုး ထိခိုက္နစ္နာမွာ က ျပည္သူေတြပဲ။ ဒီမိုကေရစီအင္ အားစုေတြ မညီၫြတ္ရင္ ငါးႏွစ္ တစ္ခါမွ မဲေပးခြင့္ရတဲ့အခြင့္အ ေရးေတြ ဆံုး႐ႈံးသြားႏုိင္တယ္။တစ္ ဖက္ပါတီက မဲဆႏၵေတြ တစ္၀က္ ရသြားႏုိင္တယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ တပ္မေတာ္က ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရသြားရင္ က်န္တဲ့ ဒီမိုအင္အားစုေတြက ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရသြားမယ္’’ ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။
ျပည္သူ ေထာက္ခံမႈမ်ား သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားအမ်ားစုကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ မ ေရြးသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ တြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ ႏုတ္ ထြက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က လူကုိမၾကည့့္ဘဲ ပါတီကုိၾကည့္၍သာ မဲထည့္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ရသည္။ ဒီခ်ဳပ္၏ နာ ယက ဦးတင္ဦးကလည္း ဒီခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈ ဂယက္ေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ား အၾကား စည္းလံုးမႈ ၿပိဳကဲြႏုိင္သည္ဆုိသည့္ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ားကုိမူ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
‘‘အားလံုးက စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ရရွိေရးအတြက္ ရည္ ရြယ္ခ်က္တူတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေန ၾကတာ။ အခုျဖစ္ေနၾကတဲ့ကိစၥ ေတြက ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းပဲ စကား မ်ားေနၾကၿပီး တစ္ဖက္အႏၲရာယ္ ေမ့ေနၾကတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ကုိမၾကည့္ ပါနဲ႔။ လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ေရာက္ ေအာင္ အားလံုးညီၫြတ္ေနဖို႔လို တယ္။ ၈၈ အဖဲြ႕က က်န္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕ ေၾကာင့္သူတို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကား ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားမရွိႏုိင္ ဘူး။ မင္းကုိႏုိင္တို႔၊ ကိုကိုႀကီးတို႔ ကလည္း ညီၫြတ္ေရးကိုလိုလား သူေတြပါ’’ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။
သို႔ေသာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ မေက် နပ္၍ ဆႏၵျပသည့္ပါတီ၀င္မ်ားကုိ ဒီခ်ဳပ္က ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ဗဟိုေကာ္မ တီ၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္းကေျပာသည္။ ပါတီကေရြးခ်ယ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ပါတီကပင္ ျပန္ လည္ဆႏၵျပျခင္းမွာ ပါတီကိုဆန္႔က်င္ၿပီး စည္းကမ္းေဖာက္သည့္အတြက္ ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
‘‘အခုပံုစံက အရင္က ျပည္ပ က ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြအမ်ားစု ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါ ၀င္ခြင့္မရေအာင္ လုပ္ထားသလို အခုလို အကဲြအၿပဲက ျပည္တြင္း ၈၈ ေတြကုိ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ျမင္ တယ္။ ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အခုလိုေရြး ေကာက္ပဲြနီးတဲ့ မိုးထဲေလထဲ အခ်ိန္အခါမွာ စုုစည္းမႈပ်က္ျပား သလိုျဖစ္ၿပီး ကုိယ့္ပံုရိပ္ထိခုိက္ ႏုိင္တယ္လို႔ပဲျမင္ပါတယ္။ တ ကယ္ကဲြၿပီဆုိရင္ေတာ့ အတိုက္အ ခံရဲ႕အားေတြ ဆံုး႐ႈံးၿပီး အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ သိပ္မေကာင္း ဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္’’ဟု ဒီမိုကရက္ တစ္အင္အားစုမ်ားအား ေထာက္ ခံသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
သုိ႔ေသာ္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္ အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီခ်င္းကဲြ ေနေသာ္လည္း မဟာမိတ္အေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းလုပ္သြားႏုိင္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္ကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရး ကို အေလးထားသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ ဒီမိုက ရက္တစ္အင္အားစုအခ်င္းခ်င္း မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းႏုိင္ေျခ ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္ကေျပာ သည္။
‘‘ကုိကိုႀကီးတို႔က ေတာ္တယ္။ သူတို႔ရပ္တည္ခ်က္ကို ထိန္းထားႏုိင္တယ္။ သူတို႔ ၂၀၁၆ ပါတီေထာင္တဲ့အခါမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ ၿပိဳကဲြစရာအေၾကာင္းေတာ့မရွိဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ အင္န္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ေျပာင္းလဲ စရာေတာ့မရွိဘူး။ သူတို႔က ၁၉၉၀ ေလာက္ကတည္းက ဖက္ဒရယ္ကုိ အေလးထားေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ေျပာထားၿပီးသားပါ။ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္မႈက ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးမွ ပိုၿပီးေပၚလြင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္ မယ္လို႔ ထင္တယ္’’
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအား၀န္းရံမည္ဟု ေျပာထားေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၎တို႔က ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္၌ ပါတီေထာင္မည္ဟု တရား၀င္ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ကာလရွည္စြာ လက္တဲြလာခ့ဲၾကသည့္ ၎တို႔ႏွစ္ ဖဲြ႕အၾကား ကတၳီပါလမ္းခဲြမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္မႈ မ်ားလည္းရွိေနသည္။
‘‘၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအ တြက္ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု၊ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတြကို ၀န္းရံမယ္ဆုိတဲ့ NLD နဲ႔ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ထားတဲ့အတိုင္းပဲ ဆက္လက္ရပ္တည္သြား မွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့စကားလံုး က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားပါ။ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ ရတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ၀န္းရံသြားမယ္။ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတြကို ၀န္းရံမယ္။ အဲဒီရပ္တည္ခ်က္အတုိင္းကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၅ အထိ သြားမယ္’’ဟု ဦးကုိကုိႀကီး က ေျပာသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment