Wednesday, 29 October 2014

ဘာေၾကာင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအလုပ္ ေရပန္းမစားေတာ့တာလဲ

ကမၻာ့မ်က္ႏွာစာတြင္ ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈအေရးတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲ ရသည့္ ရာထူးမ်ား၌ မ်ဳိးဆက္ သစ္ လူငယ္ႏွင့္ လူလတ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခတ္ပညာတတ္အရပ္သားပညာရွင္မ်ား ေနရာယူလာခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရယႏၲရားတြင္ေတာ့ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္အမ်ားစုမွာ ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ရာထူး ရာခံမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ေခတ္ပညာတတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားက အစိုးရအလုပ္ကို ဘ၀ အာမခံ ခ်က္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္စရာ အလုပ္တစ္ခု ဟု မယူဆေတာ့ျခင္းပင္။

ပညာတတ္လူငယ္မ်ား ေက်ာင္းၿပီးဘြဲ႕ရပါက တတ္ႏိုင္သူမ်ားက ျပည္ပထြက္ ပညာဆက္သင္၊ အလုပ္လုပ္၊ ေငြေၾကးအင္အားမျပည့္စံုသူတို႔ကလည္း လုပ္ခလစာႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈအားေကာင္းေသာ ျပင္ပပုဂၢလိက လုပ္ငန္း မ်ားတြင္သာ အလုပ္အကိုင္ရေရး ႀကိဳးစားသူအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး အစိုးရအလုပ္ကို အပူတျပင္း ရွာေဖြ လုပ္ကိုင္မႈ နည္းပါးေနသည္။ အရည္အခ်င္းရွိေသာ လူငယ္မ်ားထဲမွ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ လုပ္ကိုင္သူ အခ်ိဳ႕ေတာ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအလုပ္မွာ ေရပန္းမစားပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

အရည္အခ်င္းရွိသေလာက္ အစြမ္းအစျပခြင့္မရဘဲ အထက္လူႀကီးၫႊန္ၾကားသမွ် တစ္သေ၀မတိမ္း လိုက္နာရျခင္း၊ ဘ၀ေနာင္ေရးအတြက္ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ရွိေသာ္လည္း လတ္တေလာ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လံုေလာက္သည့္ လုပ္ခလစာမရျခင္းႏွင့္ အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္မွာ ေရွ႕လူမရွိမွ ရာထူးတိုးေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဌာနတြင္းသို႔ ျဖတ္လမ္းမွ၀င္ေရာက္လာသည့္ တပ္ဖက္မွ ေရႊ႕လာေသာ မိုးက်ေရႊကိုယ္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုေဆာင္းပါးအတြက္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ေျဖၾကားၾကသည္။

ရာထူးႀကီးမ်ားကို တပ္ဘက္မွ ေျပာင္းလာသူမ်ား၊ ဌာနတြင္းပုဂိၢဳလ္ေရး ခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ားက အမ်ားစုေနရာ ရေလ့ရွိၿပီး လုပ္ရဲကိုင္ရဲသူမ်ားကို ေနရာမေပးျခင္း၊ အထက္လူႀကီးႏွင့္ အဆင္မေျပပါက ေခ်ာင္ထိုးျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အတိအက်မသတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အထက္အမိန္႔ရမွသာ တစ္သေ၀မတိမ္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ ႀကိဳးနီစနစ္မကုန္ဆံုးေသးျခင္းတို႔ က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းတခ်ဳိ႕က ေျဖၾကားၾကသည္။

‘‘အစိုးရလစာက အျပင္ပုဂၢလိကနဲ႔ယွဥ္ရင္ အခုသိပ္အကြာႀကီးမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ရွားပါး စရိတ္ေတြ၊ ခံစားခြင့္ေတြ၊ ေနာက္ Daily Allowance ေတြရွိတယ္။ ဆယ္ႏွစ္လုပ္သက္ရွိတာနဲ႔ ပင္စင္ အာမခံခ်က္က ရွိလာၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အဓိကျပႆနာက ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္ ကိုယ္ေရွ႕ကလူ ေနရာလြတ္မွ ရာထူးတိုးမယ္ဆိုတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္သက္ ၁၁ ႏွစ္ကို ထြက္ပလိုက္တာ။ စိတ္မရွည္ေတာ့ ဘူး’’ဟု စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဌာနခြဲစာေရးမွ ဦးစီးအရာရွိအဆင့္ထိ ၁၁ ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကေရနံကုမၸဏီတြင္ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ လုပ္ကိုင္ေနသူ ေဒၚသက္ေ၀စိုးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘အဓိကစိန္ေခၚမႈက စနစ္ပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳစနစ္ေတြက ပညာတတ္ေတြကို တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အခ်ဳိးက်ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ပညာရွင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက မိုးက်ေရႊကိုယ္ ၫႊန္ခ်ဳပ္ကို ေၾကာက္ေနရတာမ်ဳိး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမထားတာမ်ဳိးေတြ ျပဳျပင္ဖို႔လိုပါတယ္’’ဟု ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္သာ ရပ္တည္ေနသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာသည္။

အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္ (Executive Level) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးဆိုလွ်င္ အနိမ့္ဆံုး အသက္ (၄၅) ႏွစ္ခန္႔ရွိမွသာ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေလ့ရွိသည္။ အသက္ကို တရား၀င္ကန္႔သတ္မထားေသာ္ လည္း ၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴး ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္လိုလွ်င္ ေအာက္တစ္ဆင့္နိမ့္ရာထူးျဖစ္သည့္ ဦးစီးအရာရွိ လုပ္သက္အနည္းဆံုးႏွစ္ႏွစ္ရွိရမည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ စသည့္ အရာထမ္း ရာထူးမ်ားတြင္ ေနရာလပ္မရွိပါက ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္း မည္မွ်အရည္အခ်င္းရွိေစကာမူ ရာထူးတိုးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္၍ မရ။ ထိုလူမ်ား သက္ျပည့္ပင္စင္ ယူသြားမွသာ ေနရာလြတ္ကို ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ တခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး အင္မတန္ေတာ္ေသာ္လည္း ေရွ႕လူမ်ား ပင္စင္ယူသြားသည့္အထိ ဦးစီး အရာရွိ လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴးဘ၀တို႔ျဖင့္သာ ပင္စင္ယူ အ႐ိုးထုတ္သြားရေၾကာင္း သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၀ တုန္းကဆို ပိုဆိုးေသးတယ္။ သက္ျပည့္ပင္စင္သြားၿပီးမွ သိပ္ေတာ္လို႔ဆိုၿပီး ဌာနမွာ အဲဒီလူေတြကို အႀကံေပးျပန္ခန္႔ေတာ့ သူက ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးကိုလည္း လက္မလႊတ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ဂယက္႐ိုက္ သြားတယ္။ ေနာက္မွ အဲဒီအႀကံေပးေတြကို မထားေတာ့တာ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အရည္အခ်င္းရွိၿပီး ေတာ္တဲ့ လူငယ္ေတြ အစိုးရအလုပ္ကို မေရြးၾကတာလို႔ ျမင္တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိ အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာတီယိုရန္ဇီမွာ အသက္(၃၉)ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ ထိုင္းတြင္ စစ္အာဏာ သိမ္းမႈျဖင့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းယင္လပ္ ျဖဳတ္ခ်ခံရခ်ိန္တြင္ အသက္(၄၆)ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ စင္ကာပူ တြင္ ၀န္ႀကီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားတြင္ အသက္(၃၀)ေက်ာ္ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ယခုေနာက္ ဆံုး ျပည္သူေထာက္ခံမႈျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ခံရေသာ ဂ်ဳိကို၀ီဒိုဒိုမွာ အသက္ (၅၃)ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားက အစိုးရေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္အျပင္ အစိုးရယႏၲရားမ်ားတြင္လည္း လူငယ္ပညာတတ္မ်ားစြာ ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က်ေရာက္စဥ္က ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုသူမ်ားမွာ အရာရွိ အရာခံ အိုင္စီအက္စ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးမွသာ အရာထမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရၾကသည္။ ထိုစဥ္က အိုင္စီအက္ေအာင္ျမင္လွ်င္ ရာဇ၀တ္အုပ္၊ တရားသူႀကီး၊ ၿမိဳ႕၀န္၊ အတြင္း၀န္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ BCS ေအာင္ျမင္သူမ်ားက ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္လာၾကၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီမတက္မီ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အေရးပါဆံုး အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾက သည္။ အမ်ားစုမွာ အရပ္သားပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန မူ၀ါဒမ်ားကို အစိုးရအႀကီးအကဲတို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းစီမံရသည္။

ျမန္မာတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြးမျပည့္မီျခင္းက ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး အစိုးရသစ္ေျပာင္းတိုင္းမူ၀ါဒမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းမႈ ၁၉ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားေသာ္လည္း စီးပြားေရးအပါအ၀င္ က႑အားလံုးတြင္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနၿပီး ျမန္မာတြင္ေတာ့ အေရးအခင္းတစ္ခုခုျဖစ္ပါက ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေလ့ရွိတတ္သည္။ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးတက္လာသည္ႏွင့္ ဌာနဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲသြားေတာ့သည္။

‘‘ထိုင္းက ၁၉ ႀကိမ္ အာဏာသိမ္းေပမယ့္ အၿမဲတမ္း အရပ္သားအစိုးရကို ျပန္အာဏာလႊဲေပးတယ္။ အာဏာ သိမ္းတဲ့ အခ်ိန္က သိပ္မၾကာတတ္ဘူး။ အစိုးရယႏၲရားက ဘာမွထိခိုက္ပြန္းပဲ့တာမရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာက အာဏာသိမ္းတာသံုးႀကိမ္။ ပထမတစ္ႀကိမ္က ၂ ႏွစ္၊ ဒုတိယတစ္ႀကိမ္က ၁၉၆၂ ကေန ၂၀၁၀ အထိပဲ။ အဲဒီလို အာဏာသိမ္းတဲ့ ေနရာမွာအစိုးရဌာနေတြ၊ ၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာပါ တပ္မေတာ္က ၀င္ေနရာ ယူၿပီး၊ အာဏာသိမ္းတာမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီစနစ္ေၾကာင့္ ေခတ္ပညာတတ္ေတြက အစိုးရအလုပ္ကို မေရြးၾကတာကလည္း တစ္ေၾကာင္းပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာသည္။

အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား အရည္အခ်င္းရွိရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ မူလတာ၀န္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရမ်ား တစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖြဲ႕ တက္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေသာ ဌာန၀န္ထမ္းမ်ားက ဘယ္အစိုးရတက္တက္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သမၼတတစ္ဦးတက္လာပါက ႏိုင္ငံေရးအရ အသစ္ခန္႔အပ္ရသည့္ ရာထူးေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္။ အိုဘားမားလက္ထက္တြင္ အထက္လႊႊတ္ေတာ္က ခြင့္မျပဳ၍ ရာထူး ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ မခန္႔အပ္ႏိုင္ေသးေပ။ လက္ရွိခန္႔အပ္ထားမႈမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ အဆင့္တူသည့္ Assistant Secretary (လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး)အမ်ားစုမွာ ျပင္ပအရပ္သားပညာရွင္အမ်ားစုျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုႏွစ္တြင္ လာေရာက္သြားၾကသည့္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တြမ္မာလီေနာ စကီးဆိုလွ်င္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မခံရမီက ၀ါရွင္တန္အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Human Right Watch)တြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕အာရွေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒယ္နီရယ္ ရပ္ဆဲလ္ ဆိုလွ်င္ အေရွ႕အာရွတစ္လႊားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုၾကား သံတမန္ေရးရာမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိုဘားမားက လက္ေထာက္၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

‘‘တျခားႏိုင္ငံအစိုးရေတြက ထူးခြၽန္သူေတြ၊ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြဆို ဘယ္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ဖိတ္ေခၚတယ္။ ဒီမွာက လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ဆိုရင္ အစိုးရက ရန္သူလို႔ ျမင္တယ္။ သူတို႔ယႏၲရားမွာ ေခၚထည့္ဖို႔မေျပာနဲ႔ လုပ္ျပေနတာေတြကိုေတာင္ အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ ဒီေတာ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ကလူေတြ ျမန္မာအစိုးရယႏၲရားထဲပါဖို႔ မလြယ္ဘူး’’ဟု တန္းတူညီမွ်မႈကြန္ရက္မွ ဒါ႐ိုက္တာဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ေပးတဲ့လစာခ်င္း ယွဥ္ရင္ေတာ့ အျပင္အလုပ္ကိုပဲ ဦးစားေပးလုပ္ခ်င္ၾကတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း အစိုးရအလုပ္ကို လူငယ္ေတြ ၀င္လုပ္ခ်င္လာေအာင္က သူတုိ႔ရဲ႕ Mind Set ကို ေျပာင္းလဲဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာ အစိုးရက ဆရာ၀န္ေတြေခၚတယ္။ အားလံုးကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးမွာပဲထားလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ တီးတိန္တို႔၊ ဟားခါးတို႔က်ေတာ့လည္း တခ်ဳိ႕ကမသြားခ်င္ဘူး။ အစိုးရမွာလည္း ဒီျပႆနာရွိတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဒီ၀န္ထမ္းမ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ အရည္အခ်င္းျမႇင့္ဖို႔ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနေတြေပါင္းၿပီး နယ္ေတြက အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြကိုပါ အရည္အေသြးျမႇင့္ သင္တန္းေတြေပးတယ္။ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပက UNDP လို ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ေတြလည္း လာၿပီးပံ့ပိုးတယ္။ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ကလည္း သင္တန္းေတြ ေပးတယ္။ လူငယ္ေတြကို ေနရာပိုေပးဖို႔၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပးဖို႔က ဘယ္သူမဆို Skillful ျဖစ္ရင္ေတာ့ အသံုး၀င္မွာပါပဲ’’ဟု သမၼတ႐ုံးအမွတ္ (၆)မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာေတာ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း သမၼတႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္တိုင္ ၀န္ခံထားၿပီး လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္သင္တန္းမ်ား (Capacity Building) ကို ယခုအစိုးရသစ္လက္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕က အပူတျပင္းလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ထိုကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ဌာန ၁၀၅ ခုက ကမ္းလွမ္းသည့္ ပညာေတာ္သင္ဆု ၃၆၄ ဆုအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ သင္တန္းသားတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ ခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာျပည္ျပန္လာၿပီးရင္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ။ တကယ္ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ေနရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးခ်မယ့္ေနရာကို သူတို႔ကေပးဦးမွ။ ႏိုင္ငံျခားက ျမန္မာပညာတတ္ေတြျပန္ခ်င္ေပမယ့္ အားလံုးနီးပါးက ဒါကို အရမ္းစိုးရိမ္တယ္။ အကပ္မရွိရင္ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူးဆိုတာကိုလည္း ေၾကာက္ၾက တယ္။ ဘယ္သူမဆို ကိုယ့္ႏိုင္ငံပဲ ကိုယ္ျပန္ခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရအလုပ္ကိုေတာ့ စိတ္မကူး၀ံ့ဘူး’’ဟု စင္ကာပူအစိုးရအခြန္႐ုံးတြင္ အခြန္အရာရွိအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၎မွာ စင္ကာပူတြင္ လစာေလးေထာင္ေက်ာ္ရသူျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္ျပန္လာပါက ထိုလစာမရႏိုင္သလို ဌာနတြင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ယခုကဲ့သို႔ ရမည္မဟုတ္၍ အစိုးရအလုပ္လုပ္ျဖစ္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာပါသည္။

ယခုေဆာင္းပါးအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားသို႔ ေမးျမန္းရာ အားလုံး က လုပ္ခလစာနည္း၍၊ ဌာန၏ ႀကိဳးနီစနစ္ကို သေဘာမက်၍၊ အခြင့္အလမ္းနည္း၍ အစိုးရဌာနတြင္ မလုပ္ လိုၾကဟု ေျဖၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခါက္႐ိုးက်ဳိးေနေသာ အရည္အခ်င္းရွိလူငယ္မ်ားကို ေနရာမေပးသလို ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ပညာေရးစနစ္အရည္အေသြးမျပည့္မီျခင္းတို႔ကို ၀န္ထမ္းမ်ား ပညာေတာ္သင္ လႊတ္႐ုံျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအက်ဳိးမသက္ေရာက္ႏိုင္ေသးပါ။ တကယ္ေတာ္သည့္သူမ်ား အစိုးရအလုပ္လုပ္ခ်င္ လာေအာင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လစာကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုးေပး႐ုံျဖင့္လည္း မလံုေလာက္ပါ။ အဓိကအခ်က္မွာ ရာထူးႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ေအာင္ေအာင္(IR)က သူ၏ ‘‘၀န္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အစိုးရယႏၲရား’’ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားထားသည္။

‘‘အစိုးရအလုပ္က အခုထိ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဆန္တယ္။ လစာကလည္း မက္ေလာက္စရာမရွိ။ တက္လမ္းက လည္းၾကာ။ အထက္ဖား ေအာက္ဖိ၊ ေအာက္ကလည္း မလုပ္မ႐ႈပ္မျပဳတ္၊ ဒီေတာ့ အားလံုးဟာ ေလွႀကီးထိုး ႐ိုး႐ိုးပဲ။ ဘာမွ ျပဳျပင္ဖန္တီးလို႔လည္းမရ။ အထက္ကေျပာတဲ့အတိုင္း မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္လို႔ ႐ိုက္သြင္းခံ ထားရေတာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္ခ်င္သူေတြ၊ အစြမ္းအစေဖာ္ထုတ္ခ်င္သူေတြက ဘယ္လုပ္ခ်င္မလဲ။ အခုေခတ္ ပညာတတ္လူငယ္ေတြက အဓိက အဲဒါေတြကိုေတြးၾကတာ’’ဟု ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို လြတ္လပ္ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျပင္ပအရပ္သားမ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ သည္။ အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲသို႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အၿငိမ္းစားအစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား စသည္ျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၀င္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထား ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ မည္သူျဖစ္မလဲဆိုတာ မၾကာမီအေျဖေပၚမည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ကဲ့သို႔ပင္ အျခားအစိုးရဌာနမ်ားတြင္လည္း အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းမ်ားကို ျပည္သူထဲမွပင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခန္႔ထားဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ ေခတ္ပညာတတ္ၿပီး အရည္အခ်င္းရွိေသာ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အစိုးရယႏၲရားမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခြဲေ၀ ေပးရန္လိုေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က ၎၏အျမင္ကိုေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့သူေတြ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြကို အရည္အေသြး ျမႇင့္ေပး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ပိုမိုခြဲေ၀ေပးရမွာေပါ့။ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈနဲ႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းေတြကို အျပင္ကလူေတြ အားက်လာရင္ အစိုးရအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ သူေတြ ပိုမ်ားလာမွာေပါ့။ လူငယ္ေတြရဲ႕ ဘ၀ေရြးခ်ယ္မႈဟာ လစာေငြေၾကးျမင့္မားမႈ တစ္ခုတည္းအေပၚ မူတည္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္မျမင္ဘူး’’။

7Day DAILY

No comments:

Post a Comment