Thursday, 24 December 2015

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မူတည္ေနေသာ ရာသီဥတုသေဘာတူညီခ်က္

ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံ ေအာ္႐ူဂိုခ႐ိုင္တြင္ ေရခန္းေျခာက္ေနေသာ Poopo ေရကန္၌ ငါးဖမ္းေလွမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးေရကန္မွာ ေရလံုးဝခန္းေျခာက္သြားခဲ့သျဖင့္ တိရစၧာန္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသဆံုးကာ ေဒသခံမ်ားလည္း ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု-David Mercado/reuters)
ပါရီၿမိဳ႕တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ရာသီဥတုေဆြးေႏြးပြဲ (COP21) မစတင္မီကပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေျမျပင္တြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရိွေအာင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စူပါစတားလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ထူးျခားေသာ မည္သည့္စီမံကိန္းကို မဆုိေငြေၾကးပံ့ပုိးရန္ အသင့္ရိွေနခဲ့ၾကသည္။
မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ေနပံုမ်ားကုိ တင္ျပရန္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ စီအီးအိုမ်ားကုိ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအျပင္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းက႑ႀကီးမ်ားက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးကတိက၀တ္သစ္မ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အျပဳသေဘာဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပဲြေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟု ေျပာႏုိင္ခဲ့သည္။ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ သတင္းစကားမွာ ‘‘ခင္ဗ်ားတို႔အေနနဲ႔ ခုိင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရယူႏုိင္ခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းကလည္း ပံ့ပုိးကူညီသြားမည္’’ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဒါေပမဲ့လည္း ေျပာရတာ လြယ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ခက္ခဲေသာ အပုိင္းကုိ ေရာက္လာပါသည္။ ယခုသေဘာတူညီခ်က္အား ကမၻာေျမႀကီးကို အမွန္တကယ္ကယ္တင္ႏုိင္မည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္သည္။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တီထြင္စမ္းသပ္မႈတြင္ ထူးခြၽန္ၾကသည္။ မည္မွ်မေရရာေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိမဆုိ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသာ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ၾကသည္။

ပထမဆံုးႏွင့္ အလြယ္ကူဆံုးမွာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို တစ္ဦး၊ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ေရးျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္တုိးျမႇင့္သံုးစဲြျခင္း၊ စြမ္းအင္ထိေရာက္မႈ ပုိမုိရရိွေရး၊ မိမိတို႔၏ ကုန္ပစၥည္း ေထာက္ပ့ံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပိုမိုက်စ္လ်စ္စြာ ဖဲြ႕စည္းျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအား စုေပါင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ ေသးငယ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွသည္ အျခားအစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးပါဝင္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားမွေန၍ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မည္မွ်အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္ကုိ ပါရီၿမိဳ႕ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထပ္ကာထပ္ကာၾကားသိခဲ့ရသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ၎တို႔၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Patagonia ကုမၸဏီက ၎တို႔၏ ႐ံုးခ်ဳပ္၌ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္အတြက္ ဆိုလာျပား ၅၀၀ တပ္ဆင္ထားသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မည္မွ်ပင္ ႀကီးက်ယ္ပါေစ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လိုအပ္ေသာပစ္မွတ္မ်ားကုိ ေရာက္ရိွရန္ လံုေလာက္မည္ဟု မည္သူကမွ် မယံုၾကည္ၾကပါ။ သိသာထင္ရွားေသာ တုိးတက္မႈရရိွရန္မွာ အစိုးရ၏ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ဦးတည္ေပးေရးကုိ စီးပြးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လိုအပ္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္၏ သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္စီမံကိန္း (Clean Power Plan) အစီအစဥ္တြင္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားမွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေအဂ်င္စီ (EPA)က ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကုိ သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေရးလမ္္းေၾကာင္း ေပးထားသည္။ ယင္းမွာ နည္းပညာဆန္းသစ္မႈမ်ား အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးမႈမ်ားဆီ ဦးတည္ေပးသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္ EPA စည္းကမ္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မေကာင္းဟုေျပာၾကား၍ လႊတ္ေတာ္မွ အမတ္အခ်ိဳ႕က ယင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ တားဆီးရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ စီးပြားေရးအုပ္စုက ပါရီၿမိဳ႕ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အျခားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို လမ္းမလြဲေစေရးႏွင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းခုိင္မာမႈအေပၚ အေလးအနက္ထားၾကရန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ဆုိလွ်င္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားမွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစိုးရ၏အစီအစဥ္ကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္းစစ္တမ္းမ်ားအရ သိရိွရသည္။ တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားအျပားက ကာဗြန္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းကဲ့သို႔ ပုိမို၍ တင္းက်ပ္ေသာ ရာသီဥတုမူ၀ါဒမ်ားကုိ အလိုရိွၾကသည္။

အေမရိကန္နာမည္ေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ေသာ Ben & Jery ႏွင့္ Seventh Generation ကုမၸဏီတို႔က ကာဗြန္အေပၚ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္ သတ္မွတ္ေရးကို ေထာက္ခံၾကသည္။ ကာဗြန္အေပၚ အခြန္ေကာက္ေရးကိုလည္း ကုမၸဏီအမ်ားအျပားက ေထာက္ခံေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုး၍ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ
ဆုိလွ်င္လည္း ေရနံကုမၸဏီမ်ားပင္ ယင္းစိတ္ကူးကုိ ေထာက္ခံေနၾကသည္။

ပါရီၿမိဳ႕တြင္ ရိွေနစဥ္ ဥေရာပေရနံကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုမွ အမႈေဆာင္အရာရိွတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာၾကည့္ေသာအခါ ကာဗြန္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွာ အလယ္အလတ္ကာလရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေပၚထြက္လာေစသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ေစ်းႏႈန္း မည္မွ်ရိွေနသနည္းဆုိသည့္အေပၚ မူတည္၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေရနံတြင္းတစ္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္လား(သုိ႔တည္းမဟုတ္) ေလအားစြမ္းအင္ဆီသုိ႔
ေရႊ႕ေျပာင္းမည္လားဆိုျခင္းကုိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယင္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေရး မည္သည့္စြမ္းအင္သံုးစြဲမည္နည္းဆုိသည့္အေပၚ
ေစ်းကြက္စြမ္းအားကုိ အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါရီၿမိဳ႕ရာသီဥတုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနမွ လမ္းစေဖာ္ေပးေသာသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရိွခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ယင္းမွာ အစသာ ရိွပါေသးသည္။ ေျပာစကားမ်ားကုိလက္ေတြ႕အလုပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သမွ် အရာအားလံုးကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမည္။ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ မိမိတို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ႏုိင္တာမွန္သမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္းအျပင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ားကုိလည္း တြန္းအားေပးရန္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ပါဝင္ကူညီျခင္းျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရေရး အေထာက္အကူျပဳသည္ဆုိျခင္းကို ပါရီက သက္ေသျပခဲ့ပါသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ လက္ေတြ႕ျဖစ္လာရန္မွာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကူညီပံ့ပုိးမႈမွာ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္လာပါလိမ့္မည္။

Ref:Climate Deal Depends on Business
7Day Daily

No comments:

Post a Comment