Tuesday, 8 September 2015

အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာဂယက္ ဘယ္အထိဆက္မလဲ


အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ အတည္ ျပဳသတ္မွတ္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား အၾကား လႈပ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္ တုိက္ဆိုသလို ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ သည္။အလုပ္သမားတစ္ဦးအား အနိမ့္ဆံုး တစ္ရက္လုပ္အားခ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ေပးရန္ ခက္ခဲသည္ ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စက္႐ံုဝင္ေငြထိန္းညႇိရန္ စက္႐ံု အေျခခံလုပ္သားအင္အားေလွ်ာ့ ခ်ေျဖရွင္းလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အ ကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ က အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အာရွႏွင္းဆီအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ အလုပ္သ မား ၁၉၆ ဦး၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ဧရာဝတီေဆးဆိုးပန္း႐ိုက္စက္႐ံု မွ ၃၈ ဦး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ ၄၄၉ ဦးတုိ႔ကို ဝန္ထမ္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး  စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ သာေကတၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ZYP ႐ွဴးဖိနပ္စက္႐ံုမွ ဝန္ထမ္း ၇၉ ဦးတို႔ကို လုပ္သက္အ လိုက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးကာ  ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား    ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုဆို သည္။

‘‘လုပ္သားေလွ်ာ့ခ်မႈေတြက ဆက္တုိက္ဆုိသလိုျဖစ္ေနလို႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အ လုပ္သမားေတြအေနနဲ႔လည္း အ လုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္ေန ၾကတယ္’’ဟု အေျခခံအလုပ္သ မားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ မနီလာ ဝင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕ နယ္ရွိ စံပယ္ပြင့္အထည္ခ်ဳပ္စက္ ႐ံုသည္လည္း ကိုယ္ပိုင္ buyer မရွိ ျခင္းႏွင့္ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္ ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၾသ ဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ စက္႐ံုပိတ္သိမ္း ၍ ယင္းစက္႐ံုရွိ လုပ္သားအင္ အား ၂၄၀ ခန္႔မွာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္လာမည့္ အေျခအေနရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥအ တြက္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေန သည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္႐ံုေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔အနက္ ေျခာက္႐ံုခန္႔တြင္ လုပ္သားေလွ်ာ့ခ်မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနသည့္ လုပ္ သားဦးေရ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ထိရွိ ေနကာ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု အလုပ္သ မား သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ အသက္ဝင္ခဲ့သည့္ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာမွာ တိုက္႐ိုက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အႀကီးစားလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမျဖစ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ဆင့္ခံလုပ္ေန ရသည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ မူ ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေနသည့္အ ေနအထားတြင္ ရွိေနသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

အေျခခံလုပ္ခတစ္ရက္ က်ပ္၁,၅၀၀ ခန္႔မွ တရားဝင္သတ္မွတ္ ႏႈန္း က်ပ္ ၃,၆၀၀ သို႔ ပထမဆံုး ေျပာင္းလဲတိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ အ ကူးအေျပာင္းကာလတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း စမ္းသပ္မႈ မ်ိဳးစံုက်င့္သံုးကာ ဝင္ေငြျပန္ကာမိ ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ဒီလုိျဖစ္ရပ္က ဆက္ရွိႏိုင္ ေသးတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြအေန နဲ႔ကလည္း သူတုိ႔အခက္အခဲ သူတို႔ပဲ သိမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်ခံရတဲ့အလုပ္သမား ေတြ ေလ်ာ္ေၾကးအျပည့္ဝရရွိေရး နဲ႔ အလုပ္အသစ္ရရွိေရးအတြက္ ကူညီေပးသြားရမွာပါ’’ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္လင္းက ေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ ရာလုပ္ငန္းခြင္အသီးသီး၌ လုပ္ ငန္းလည္ပတ္ႏုိင္မႈအတြက္ စိန္ ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရသကဲ့သို႔အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားၾကား ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ႐ႈပ္ေထြးေန သည့္အေနအထားတြင္ ရွိေန သည္ဟု အလုပ္သမားအေရး ကူ ညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ားက ဆိုသည္။

စက္႐ံုအခ်ိဳ႕က လုပ္သား ေလွ်ာ့ခ်မႈကို စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ လာေသာ္လည္း ယင္းေလွ်ာ့ခ်ခံရ သည့္လုပ္သားမ်ား အလုပ္ေနရာ သစ္တစ္ခုရရွိေရးမွာ ခက္ခဲေနဦး မည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ ဟု မနီလာဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘အခုအခ်ိန္မွာ အလုပ္ရွင္ ကလည္း အလုပ္သမားေတြ လုပ္ အားတက္လာပါ့မလား စုိးရိမ္ေန တယ္။ အလုပ္သမားကလည္း လုပ္ငန္းခြင္တည္ၿမဲပါ့မလား၊ အ ျခားအခြင့္အေရး ဘာေတြ ေလွ်ာ့ ခ်ခံရမလဲ စုိးရိမ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီစိုးရိမ္စိတ္ေတြကေန အလုပ္ခန္႔ ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ပါဝင္ရမယ့္ အခ်က္ ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တင္းမာမႈတ ခ်ိဳ႕ ရွိလာေစတယ္’’ဟု အလုပ္သ မားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ ကိုေက်ာ္မင္းဦးက ေျပာ သည္။

ထိုသို႔ တင္းမာမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေၾကာင့္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အတြင္း လုပ္ သားအခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းခြင္မဝင္ဘဲ အ လုပ္ခန္႔ထားမႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ေျပ လည္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းႏုိင္ ျခင္းမရွိပါက လုပ္ငန္းခြင္ျပႆနာ အခ်ိဳ႕ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု သိရ သည္။

‘‘အခ်ိန္ပိုေလွ်ာ့မလား။ လုပ္ သားေလွ်ာ့မလား။ ဒါေတြက အခု အခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားအတြက္ စဥ္းစားစရာကို ျဖစ္ေနတယ္။ ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ ခ်င္းတိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လုိက္တာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လုပ္ရတာ အရမ္းခက္ခဲတယ္’’ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္လည္း အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာအား အ ခ်ိန္ကာလတစ္ခုစီ သတ္မွတ္ကာ တစ္ဆင့္ခ်င္းတိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ႏုိင္ ရန္ တင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံလိုက္ရသည့္အတြက္ အ မွန္တကယ္က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ရ သည့္အခ်ိန္တြင္ ခက္ခဲမႈမ်ားရင္ ဆုိင္လာရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေရႊ လင္ဗန္းစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္ မတီဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

လုပ္သားေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ား ေလ်ာ္ေၾကး အျပည့္အဝ ေပးေခ်ႏုိင္ပါက အ လုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ ျပႆနာ မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္အ ေၾကာင္းၾကားမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ ၿပီး ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈ ဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ႀကိဳတင္ေတာ့ ေျပာရမယ္။ အခုမွ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ထုတ္တယ္၊ အလုပ္ပိတ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အသိမွတ္မျပဳဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

စက္႐ံုလုပ္ငန္းမ်ားအေန ျဖင့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္သားေလွ်ာ့ခ်မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု ႏႈန္း ထားအတည္မျပဳမီကပင္ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚလာပါက ေလွ်ာ့ခ်ခံလုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အ သစ္ အျမန္ရွာေပးႏုိင္ေရး အလုပ္ သမားဝန္ႀကီးဌာန၏ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ထားႏုိင္မႈ မေတြ႕ရွိရေသးဟု အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာ သည့္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားမွာ အခ်ိန္ယူ ကာ ပူးေပါင္းအေျဖရွာသြားရဦး မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွအေနအထား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္မႈမ်ားကို မွန္းဆ၍ မရ ေသးေၾကာင္း ဦးေအာင္လင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘အခ်ိန္တစ္လေလာက္ ေတာ့ အနည္းဆံုးေစာင့္ၾကည့္ရဦး မယ္။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေတာ့ အားလံုး ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရ မယ္’’
7 day

No comments:

Post a Comment