Tuesday, 22 January 2013

ျမဝတီတစ္ဖက္ကမ္း မဲေဆာက္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြက္ ဘတ္ ၅၁ ဘီလီယံသံုးမည္

Photo: ျမဝတီတစ္ဖက္ကမ္း မဲေဆာက္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြက္ ဘတ္ ၅၁ ဘီလီယံသံုးမည္
Tuesday, January 22, 2013

တပ္ခ္ ျပည္နယ္၊ မဲေဆာက္ခရိုင္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္၌ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ထိုင္းဝန္ႀကီးအဖဲြ႕ အစည္းအေဝးမွ အတည္ျပဳ
လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မူဝါဒေကာ္မတီအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစ္ရက္လတ္ရွီနာဝပ္ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘုတ္ 
( NESDB ) မွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ အမွီ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အေရွ႔-အေနာက္ စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာ
တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္ရြယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲတင္သြင္းသည္႔အေပၚတြင္ ယခုကဲ႔သို႔ ဆံုးျဖတ္ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းမူၾကမ္းကို ဥတၱရာဒစ္ျပည္နယ္တြင္ ၂၁-၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႕က က်င္းပေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ နယ္လွည့္အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳ
ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေတာ့ဆာပြန္ ေဆရီရတ္က ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ မဲေဆာက္တစ္ခရိုင္လုံး(သို႕မဟုတ္) အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ထဲလည္း
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းေရးမူအရ ကိန္းဂဏန္း ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဌာနမ်ားအား ဆက္စပ္ေပးမည့္ အာဆီယံျပဴတင္းစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈျဖစ္ေစရန္ တစ္ေနရာထဲ၌ အၿပီးအစီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ စနစ္ကို ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္
သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ၄င္းက ဆက္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မဲေဆာက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ေရးကိစၥအား ကာလၾကာရွည္ကတည္းက ေဆြးေႏြးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား
ခဲ့ပါသည္။

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ အတည္ျပဳ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူး စီးပြားေရးဇုန္အား အစပိုင္းတြင္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအား ျခားထားသည့္ မိုအိျမစ္ကမ္းေဘး မဲဖႏွင့္ သာဆိုင္ လြတ္ရြာမ်ားရွိ ၅၆၀၀ ရိုင္( ဧက ၉၀၀ ခန္႕) အက်ယ္အဝန္းရွိ ေျမကြက္တြင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ တံတားေပၚတြင္ အသြားအလာ ၾကပ္တည္းမႈကိုေလွ်ာ့နည္း
သြားေစရန္ ဒုတိယေျမာက္  ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားတစ္စင္းကိုလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

စက္မႈဇုန္တစ္ခုလည္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တပ္ခ္ ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စက္မႈဇုန္အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဌာနတို႕ ပူေပါင္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာက႑မ်ား၊ တင္ပို႕မႈႏွင့္ ျဖန္႕ခ်ီမႈ က႑၊ အခြန္လြတ္ ေဒသမ်ား၊ စုစည္းသိုေလွာင္ ရုံမ်ား၊ တစ္ေနရာတည္း ( ၿပီးျပည့္စုံမည့္ ) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တစ္ေနရာတည္း စစ္ေဆး အေကာက္ခြန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ စခန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မဲေဆာက္ေဒသည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၏ အခ်က္အျခာက်သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလားအလာအလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း စက္မႈစီးပြားေရးရုံး၏ သုေတသန ျပဳခ်က္အရ ေတြ႕ရေၾကာင္း သိသည္။

တပ္ခ္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆူရီယာ ပရာဆတ္ ဘန္ဒစ္က ထိုင္းအစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွ မဲေဆာက္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အျခားစီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္၊  လႈိဏ္ေခါင္းလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး၊ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး၊ (၄)လမ္းသြား တပ္ခ္-မဲေဆာက္ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး၊ ေလဆိပ္ ႏွင္ ့ စက္မႈနယ္ေျမမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားအရ အဆိုပါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ လုပ္သား
အင္အား အေျခခံသည့္ ခ်ည္မွ်င္ ႏွင့္ အထည္စက္ရံုမ်ား၊ သစ္သီး ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စည္သြတ္ဘူးစက္ရံုမ်ား၊ သစ္သား အေခ်ာထည္
ႏွင့္ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အထြင္း မဲေဆာက္ေဒသ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏမွာ ထိုင္းဘတ္သန္းေထာင္ေပါင္း ၃၁ ခန္႕ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

ညြန္႕ေအာင္ ( ျမစ္မခ )
Myit Makha Mediagroup
တပ္ခ္ ျပည္နယ္၊ မဲေဆာက္ခရိုင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၌ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ထိုင္းဝန္ႀကီးအဖဲြ႕ အစည္း အေဝးမွ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မူဝါဒေကာ္ မတီအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစ္ရက္လတ္ရွီနာဝပ္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘုတ္ ( NESDB ) မွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ အမွီ အာဆီ ယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အေရွ႔-အေနာက္ စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာတိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္ရြယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲတင္သြင္းသည္႔အေပၚတြင္ ယခုကဲ႔သို႔ ဆံုးျဖတ္ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းမူၾကမ္းကို ဥတၱရာဒစ္ျပည္နယ္တြင္ ၂၁-၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႕ကက်င္းပေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕နယ္လွည့္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေတာ့ဆာပြန္ ေဆရီရတ္က ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း မ်ားအရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ မဲေဆာက္တစ္ခရိုင္လုံး(သို႕မဟုတ္) အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ထဲ လည္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းေရးမူအရ ကိန္းဂဏန္း ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဌာနမ်ားအား ဆက္စပ္ေပးမည့္ အာဆီယံျပဴတင္းစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈျဖစ္ေစရန္ တစ္ေနရာထဲ၌ အၿပီးအစီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ စနစ္ ကို ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ၄င္းက ဆက္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မဲေဆာက္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ေရးကိစၥအား ကာလၾကာရွည္ကတည္း က ေဆြးေႏြးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူး စီးပြားေရးဇုန္အား အစပိုင္းတြင္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအား ျခားထားသည့္ မိုအိျမစ္ကမ္းေဘး မဲဖႏွင့္ သာဆိုင္ လြတ္ရြာမ်ားရွိ ၅၆၀၀ရိုင္( ဧက ၉၀၀ ခန္႕) အက်ယ္အဝန္းရွိ ေျမကြက္တြင္တည္ေဆာက္ မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ တံတားေပၚတြင္ အသြားအလာ ၾကပ္တည္းမႈကိုေလွ်ာ့နည္းသြားေစရန္ ဒုတိယေျမာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားတစ္စင္းကိုလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
စက္မႈဇုန္တစ္ခုလည္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တပ္ခ္ ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စက္မႈဇုန္အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဌာနတို႕ ပူေပါင္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာက႑မ်ား၊ တင္ပို႕မႈႏွင့္ျဖန္႕ခ်ီမႈက႑၊ အခြန္ လြတ္ ေဒသမ်ား၊ စုစည္းသိုေလွာင္ ရုံမ်ား၊ တစ္ေနရာတည္း ( ၿပီးျပည့္စုံမည့္ ) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တစ္ေန ရာ တည္းစစ္ေဆးအေကာက္ခြန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ စခန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မဲေဆာက္ေဒသည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၏ အခ်က္အျခာက်သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလားအလာအလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း စက္မႈစီးပြားေရးရုံး၏ သုေတ သန ျပဳခ်က္အရ ေတြ႕ရေၾကာင္း သိသည္။

တပ္ခ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆူရီယာ ပရာဆတ္ဘန္ဒစ္က ထိုင္းအစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွ မဲေဆာက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အျခားစီမံကိန္းမ်ားကိုလည္းခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္၊ လႈိဏ္ေခါင္းလမ္း ေဖာက္ လုပ္ေရး၊ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး၊ (၄)လမ္းသြား တပ္ခ္-မဲေဆာက္ ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး ၊ ေလဆိပ္ ႏွင္ ့ စက္မႈနယ္ေျမမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားအရ အဆိုပါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ လုပ္သားအင္အားအေျခခံသည့္ ခ်ည္မွ်င္ ႏွင့္ အထည္စက္ရံုမ်ား၊ သစ္သီး ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စည္သြတ္ဘူးစက္ရံုမ်ား၊ သစ္သားအေခ်ာ ထည္ႏွင့္ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အထြင္း မဲေဆာက္ေဒသ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးပမာဏမွာ ထိုင္းဘတ္သန္းေထာင္ေပါင္း ၃၁ ခန္႕ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား အရသိရသည္။

  ( ျမစ္မခ )
Myit Makha Mediagroup

No comments:

Post a comment