Tuesday, 22 January 2013

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း


ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
(၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၃ ။)
၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ျပာသို လဆန္း ၁ဝ ရက္
(၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္)
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္း လိုက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ ေစရမည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁(က)တြင္ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရအသံုးစာရင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထူးျခားေသာအေျခအေနကို အခါ အားေလ်ာ္စြာတင္ျပျခင္း''ဆိုသည့္စကားရပ္ကို ''ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ ျဖစ္ေစ ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရအသံုး စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္တင္ျပျခင္း၊ ထူးျခားေသာ အေျခ အေနကို အခါ အားေလ်ာ္စြာ တင္ျပျခင္း'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုး ရမည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁(ည)တြင္ ပါရွိေသာ ''မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊'' ဆိုသည့္စကားရပ္ကို ''မိမိ၏ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔တင္ျပသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္ တည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုး ရမည္။

၄။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁(ဌ)၏ ေနာက္တြင္ (ဍ)ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖည့္စြက္ ရမည္-

''(ဍ) ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ အစိုးရ ဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔၏လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကိုစစ္ေဆးရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ ေပးအပ္လာလွ်င္ စစ္ေဆး၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္း။''

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ကြၽႏ္ုပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။

(ပံု) သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္

No comments:

Post a comment