Saturday, 29 December 2012

Who's who 2012-စာေရးဆရာ ေက်ာ္ဝင္း


စာေရးဆရာ ေက်ာ္ဝင္းမ်က္ေမွာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းေရး၊ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ အေရးႀကီး သည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ အပါ အဝင္၊ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံ ပညာရပ္မ်ားသာမက ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္း အလဲႏွင့္ လားရာအျမင္မ်ား၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရး သမုိင္းေၾကာင္း ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ မ်ားကို   ျမန္မာ စာဖတ္ပရိသတ္ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ အစဥ္ တစ္စိုက္ ေရးသားေနသည့္ ဘာသာျပန္ဆရာ၊ စာေရး ဆရာ ေက်ာ္ဝင္း သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျပႆနာ၊ အခက္ အခဲႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို အမ်ားႀကိဳက္ မေျပာဘဲ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားမွန္မွန္၊ ယထာဘူတ က်က်၊ က်ဳိးေၾကာင္း ဆက္စပ္မႈရွိရွိ၊ မွ်မွ်တတ၊ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ ေရးသားအႀကံ ျပဳေထာက္ျပ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားထင္ရွားသူမ်ား စာရင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပ လုိက္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ မည္သူမွ် မထိ၊ မတို႔၊ မေဝဖန္ ရဲသည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုပင္ ယခုႏွစ္ အေစာပုိင္းက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္တက္သင့္ မတက္ သင့္ ခ်ီတုံခ်တံု ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဘးမွ ရပ္ၾကည့္သူ တစ္ဦး၏ ေသာက အျမင္ျဖင့္ “တစ္ဖက္ပိတ္လမ္း အႏၲရာယ္” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသား၍ ေထာက္ျပ အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းမွာ ေက်ာ္ဝင္း ၏ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား အားလံုး အက်ဳိးစီးပြား ကိုသာ ေစတနာအျပည့္ ထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါသည္။

ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ စဥ္းစားေပးရန္ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတာင္းပန္ ထားသကဲ႔သို႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို လည္း ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း တစ္ခု မႀကံဳရေလေအာင္  ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါး အဆံုးတြင္ ေမတၱာ ရပ္ခံ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡတြင္ “ဒီမိုကေရစီက ႏုႏု မုန္တုိင္းက ထန္ထန္” အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားကာ ရခုိင္အေရးအေပၚ ၄င္း၏အျမင္ကုိ ရဲရဲခ်ျပခဲ့သည္။  ထိုေဆာင္းပါးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုလည္း အခါလည္သား ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေစရန္ ျပႆနာ၏ အရင္းခံကို ႏုိင္ငံတကာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ယွဥ္၍ သံုးသပ္ျပခဲ့ပါသည္။

လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ “လက္ပံ ေတာင္း ခေယာင္းလမ္း ျပန္မလည္မိေစဖို႔” အမည္ျဖင့္ ျပႆနာႀကီး တစ္ခုလံုး၏ အေၾကာင္း အရင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဇာစ္ျမစ္ကို ႐ႈေထာင့္ ေပါင္းစံုမွ ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာ သံုးသပ္ထား သည့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ေရးသား ခဲ့ရာ ယင္းျပႆနာ  ေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကသူမ်ားသာမက စာ ဖတ္ပရိသတ္ မ်ားကိုပါ စဥ္းစားစရာ မ်ားစြာေပးႏုိင္ ခဲ့ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်ၿပီး တစ္ဖက္သား နားဝင္ လက္ခံေစရန္ သံုးသပ္ေဝဖန္ ခ်က္၊ အႀကံျပဳ သတိေပးခ်က္မ်ား ေရးသားတတ္ သူ စာေရးဆရာ ေက်ာ္ဝင္း ယခုႏွစ္အတြင္း ေရး သားခဲ့ သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အကူးအေျပာင္း ကာလအတြက္ အေထာက္အပ့ံ မ်ားစြာ ျဖစ္ေစၿပီး ေရတိုကာလ အမ်ားႀကိဳက္ လက္ခုပ္သံမ်ားမ်ား ရရွိေရးထက္ ေရရွည္ကို ရည္ မွန္း၍ ျပည္သူလူထု ဘက္မွ နားလည္ေပးရန္၊ ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ေစရန္၊ တစ္ နည္းအားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေသာ သေဘာေဆာင္မည့္ အေျဖထြက္ရန္ တစ္စံုတစ္ရာ အေထာက္အပံ့ ေပးႏုိင္သျဖင့္ The Voice Weekly က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ ထူးျခားထင္ရွားသူ အျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   

No comments:

Post a Comment