Wednesday, 24 June 2015

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားကုိ မူလအတုိင္းထားရွိရန္ တပ္မေတာ္ သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အဓိက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြး

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ)ပါ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳသင့္ဘဲ မူလအတုိင္းထားရွိရန္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္စန္းႏုိင္က အဓိက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဇြန္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ရာ၌ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္စန္းႏိုင္က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္သည္ အလြယ္တကူ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေကာင္းသည့္အရာ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ အလြယ္တကူျပင္ဆင္ျခင္းသည္လည္း မသင့္ေလ်ာ္သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းရာ၌ အေလးအနက္စဥ္းစားၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေစရန္  အေလးထားေရးဆြဲေနၾကျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ မိမိႏိုင္ငံသမုိင္းေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္တည္ေနရာ၊ လူမ်ဳိးဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္း၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာတုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ၾကစျမဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္စန္းႏုိင္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ က်င့္သုံးေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္လည္း အမ်ဳိးသားညီလာခံစတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ဥပေဒေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့သည္ ၂၀၀၇  ခုႏွစ္အထိ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း၌ ေျခာက္ႏွစ္ႏွင့္ ငါးလအၾကာ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရးဆြဲသည့္ေနရာ၌လည္း ႏုိင္ငံေရး၊ လုံျခံဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစုံ လူတန္းစာအလႊာရွစ္လႊာမွ အင္အား ၁၈၈၈ ဦးျဖင့္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ  ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းအရ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ျပည္သူ႔သေဘာမ်ားရယူၿပီး ျပည္သူ ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ရွည္လ်ား ႐ႈပ္ေထြးသည့္လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ၂၇ ႀကိမ္သာ ျပင္ဆင္ ႏုိင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအေျခအေနမ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ၈၂  ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရွစ္ႀကိမ္သာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားအား ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္စန္းႏုိင္က ေထာက္ျပ ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ေလ့လာရာမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေသြးထြက္သံယုိမႈ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ကူးေျပာင္းေနတာကုိ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီဂ်စ္၊ ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ ေလ့လာလွ်င္ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ၁၀၀ ေက်ာ္ေနထုိင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ညင္သာစြာ ကူးေျပာင္းႏုိင္ခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိကာလမွာလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လ်က္ရွိၿပီး ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မယ့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ ကနဦးအဆင့္မွာ ယာယီအားျဖင့္ ပါ၀င္ျခင္းဟာလည္း  ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေထာက္ အကူျပဳေပးႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့အျပင္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီေပၚထြန္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ ကဲ့သုိ႔ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမရွိတာကုိ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္သည္ကုိ ျပင္ဆင္ေရး၊ မျပင္သင့္သည္ကုိ မျပင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ပါ၀င္မႈရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းမႈ အခုိင္အမာရွိလာခ်ိန္မွာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေတြ ေကာင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးဟာ အဓိကမက်ေၾကာင္း သိရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္စန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဇယား (၂) ပါ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္းရွိ က႑ရွစ္ရပ္အတြက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခ်က္ ၃၄ ခ်က္ႏွင့္ ဇယား (၅) တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံမည့္ အခြန္အခမ်ားအတြက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခ်က္ ၂၀ ခ်က္တုိ႔အနက္ ေပးသင့္သည္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္စန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားနဲ႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ျခင္းမရွိတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေဟာင္းတစ္ခုမွ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ကာလ အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလုံျခံဳေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဒီမုိကေရစီ အေလ့ အက်င့္မ်ား မရင့္က်က္ေသးတဲ့အခ်ိန္ ဒီမုိကေရစီသက္တမ္း ႏုနယ္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)နဲ႔ (ခ) ပါ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ မသင့္ဘဲ မူလ တုိင္းသာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါတယ္”ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္စန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအား ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးမွာ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က“ဒါ အစကတည္းက ေျပာထားၿပီးသားေလ။ အန္တီတုိ႔ NLD ကေနၿပီးေတာ့ ဒါကုိေသေသခ်ာခ်ာ  ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပင္ဆင္သင့္တယ္ဆုိတာလည္း အရင္ထဲကလည္းေျပာတယ္။ ဒါအခုလည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ရပ္တည္သြားတာပဲ။ တပ္မေတာ္သားကလည္း အရင္ကတည္းက မူရင္းအတုိင္း ဆုိၿပီး ေျပာသြားတာပဲ။ သူတုိ႔ ဒီတုိင္းပဲဆုိၿပီး ဆက္ၿပီးေျပာေနတဲ့သေဘာပါပဲ”ဟု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း အၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖၾကားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထပ္မံကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group 

No comments:

Post a Comment