Monday, 30 December 2013

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္လာဖုိ႔

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေရးကို ကတိျပဳ ခဲ့သည္ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားအတြင္း အဂတိလိုက္စားခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ထုတ္ပယ္ပစ္သကဲ့ သို႔တာ၀န္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ႀကီးမ်ားကိုပင္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခဲ့သည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္က ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ယင္းဥပေဒ အာဏာမတည္မီကပင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ဦးေဆာင္ကာ အစိုးရက ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၈) ရက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္း (၁၆) ဦးကို အၿငိမ္းစားေပး အေရးယူခဲ့သည္။

“လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ ယခင္က အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္သာ သာမန္အားျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေသာေဒသႏွင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ခံစားေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ လွဴဒါန္းကူညီမႈမ်ားအား အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္” ဟု ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

    ကမၻာတစ္လႊား အဂတိလိုက္စားမႈ ဆိုး၀ါးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဘာလင္အေျခစိုက္ Transparency International ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္သည္ ယမန္ႏွစ္က (၅) တြင္ရွိရာမွ ၁၅ ဆင့္ တိုးတက္ကာ အဆင့္ ၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရသည္။

    သို႔ေသာ္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို သိသာထင္ရွားစြာ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္ေသာ အဆင့္သို႔ေရာက္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသးေပ။ ထို႔အျပင္ UN Convention Against Corruption (UNCAC) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

    သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားမ်ားစားစားမရွိေသးဟု သတိျပဳမိပါ သည္။ ဤဥပေဒ ရွင္သန္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာေကာ္မတီႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ထက္ျမက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ အဂတိလိုက္စားသူမ်ား ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူရာတြင္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရိွစြာျဖင္႔ ျပည္သူလူထုသိရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္သလို၊ အဂတိ လိုက္စားသူမွန္သမွ် မည္သူ႔ကိုမဆို ရာထူးမွ ဖယ္ရွား၊ တာ၀န္မွရပ္စဲျခင္းမ်ား သာမက၊ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္မ်ားအျပစ္ေပးၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈကိုု ျပဳ လုပ္သင္႔ေပသည္။ အဂတိလိုုက္စားမႈသည္ ႏိုင္ငံအတြက္နစ္နာေစသည္သာမက ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစသည္။

    ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ လက္ရိွက်င္႔သံုးေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ပင္လွ်င္ အဂတိလိုုက္စားမႈအား အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ အထက္အဆင့္မ်ားတြင္ပင္ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အမတ္ (၅၆)ဦးကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးေရး အေၾကာင္းျပဳ၍ လာဘ္ေငြ ယြမ္ ၁၁၀ မီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၈ သန္း) ရယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ ဟန္ယန္းမွ ျမဴနီစပယ္အရာရွိေပါင္း (၅၁၂)ဦးကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ ဖတ္လိုက္ရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာသည့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွိက်င္ပင္ လက္ထက္ တြင္ အဂတိလိုက္စားေသာ အဆင့္ျမင့္ “က်ား” မ်ားမွ အဆင့္နိမ့္ “ယင္ေကာင္မ်ား” အထိ ေဖာ္ထုတ္ ရွင္းလင္းမည္ဟု သမၼတက ကတိျပဳထားသည္။

အထက္ပါျဖစ္ရပ္တြင္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ ထားႏိုင္သည့္ အာဏာရွိ ေသာ ျမဴနီစပယ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္ကြန္ဂရက္ အမတ္ျဖစ္လိုသူမ်ားက လာဘ္ေငြပံုေအာေပးသည့္ ဆိုးရြားေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျဖစ္ရပ္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသကဲ့သို႔ လာဘ္ ေငြေပးသည့့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၅၆)ဦးကိုလည္း ထုတ္ပစ္ခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အစိုးရအေနျဖင္႔ ယခုုထက္ပိုမိုၿပီး လက္ေတြ႕က် က်အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာေစရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။ ျပည္သူတိုု႔အေနျဖင္႔ မိမိတိုု႔သိရိွထားသည့္ အဂတိလိုက္စားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လူပုုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သက္ဆိုုင္ရာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီထံသို႔ အာဃာတ၊ အၿငိဳးအေတး ကင္းစြာ၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျဖင္႔ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပိုု႔ရန္ လိုုအပ္သလိုု၊ အစိုုးရအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူမ်ား ထိုုသို႔ေပးပိုု႔ႏိုုင္ရန္ လိုုအပ္သည္႔ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္သည္။ Whistle Blowers(ကနဦး ေဖာ္ထုတ္သူ) မ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒကဲ႔သို႔ သတင္းေပးေဖာ္ထုတ္သူ မ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment