Wednesday, 9 September 2015

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စိုးရိမ္ေသာအရာ


ပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီတို႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္
ျပည္တြင္းသာမက ကမၻာကပါ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ၏ စိတ္လႈပ္ရွားစရာအေကာင္းဆံုးကာလကို ေရာက္ ရွိေနပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီ ၉၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ ေလာင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွစတင္၍ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ သို႔ ေသာ္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးကာလအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။
‘‘ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ရယ္၊တခ်ိဳ႕ ေသာသူေတြရဲ႕ မဲဆြယ္မႈေတြက ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကသိက ေအာက္ျဖစ္ေစတယ္’’ဟု အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦး ေမာင္ေမာင္ေဆြကေျပာသည္။
ထိုကာလအတြက္ စိုးရိမ္ပူ ပန္ေနသူမွာ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ပါ။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအမ်ားစု စိုးရိမ္ေနရသည့္ အခ်က္သည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာ တြင္ လိုက္နာရန္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္အခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္း ေသာ  ပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး မႈႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္မည္ဆိုေသာ ဘာ သာေရးကို အသံုးခ်မည့္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ ကေျပာသည္။

‘‘မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမွာ ပထမ ဆံုးအခက္အခဲစႀကံဳရမွာက ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၁/၂၀၁၄ ဆိုတဲ့ ႏိုင္ ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားလိုက္နာရ မယ့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ပါ’’ဟု ဦး ေမာင္ေမာင္ေဆြက သူ၏အျမင္ ကိုေျပာသည္။

၁/၂၀၁၄ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းေၾက ညာခဲ့ျခင္းခံရသည့္ရက္မွ ၁၅ရက္ အတြင္း လူထုကိုစုေ၀းေဟာေျပာ ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈျပဳလုပ္လိုသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ စုေ၀းေဟာေျပာခြင့္ ကို သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခြဲ မ်ားထံ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ သည္။

အဆုိပါအခ်က္သည္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈျပဳလုပ္ မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားသိရွိႏိုင္ေစရန္ လြယ္ကူသြား ေစသည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ (NDF) ကိုယ္စား ျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲ၀င္မည့္ ဦးေက်ာ္ထက္ကလည္း ႐ႈျမင္သည္။

‘‘မဲဆြယ္တဲ့ေနရာမွာ ၿပိဳင္ ဆိုင္မႈက ျပင္းထန္မွာပဲေလ။ ပါ တီတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုက ဘယ္လိုမဲ ဆြယ္ၾကမလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာ မဲ ဆြယ္မလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ေန ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်က္အရ တင္ ျပရမယ္ဆိုရင္ အင္အားငယ္တဲ့ ပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြအတြက္ ေအာင္ႏုိင္ ဖို႔ အခြင့္အလမ္းကို ထိခုိက္ႏိုင္ တယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ထက္ကေျပာ သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ပါတီအမ်ားစုက ၎တို႔ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈမ်ားကို ၁၅ ရက္အတြင္း ႀကိဳတင္တင္ျပရန္မွာ အခက္အခဲ မ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။

 ထိုသို႔ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ ျပန္ထားေသာ ၁/၂၀၁၄ၫႊန္ၾကား  ခ်က္ကို မဲဆြယ္ရာတြင္ လိုက္နာ ရန္ ထပ္မံသတိေပးထားၿပီး ယင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ မရွိဟု လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး က မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပါတီ မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားက ဘာသာေရးကို အသံုးခ်ၿပီး မဲဆြယ္လာပါက ထုိ အခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာ ႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ထက္က ဆုိ သည္။

  ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသံုးမျပဳရဆုိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ရွိေသာ္လည္း ပါတီအခ်ိဳ႕မွ ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက အမ်ိဳး ဘာသာသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္မည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ကိုင္စဲြကာ မဲဆြယ္လာႏုိင္သည္ဟုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားစုက ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္လာပါက ကိုးကြယ္ရာဘာသာမတူေသာ လူမ်ိဳးမ်ားၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ မ်ားလည္းရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘာ သာေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မဲ ဆြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ကာ ေရြးေကာက္ပဲြထိခုိက္မည္ ကိုလည္း ၎တို႔ကေျပာသည္။

‘‘ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအ ရေတာ့ အသံုးခ်ၿပီး မဲဆြယ္လို႔ ေတာ့မရပါဘူး။ အဲဒီလိုမဲဆြယ္ လာရင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြ အရေတာ့ တိုင္လို႔ရတဲ့ဥပေဒရွိ ေပမယ့္ ဘာသာေရးကိုအသံုးခ်ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ဖို႔ပဲၾကည့္ၿပီး မဲ ဆြယ္မယ့္သူေတြလည္းရွိႏုိင္တာ ပဲ’’ဟု ဦးေက်ာ္ထက္ကဆိုသည္။

ဘာသာေရးကိုအေၾကာင္း ျပဳၿပီး မဲဆြယ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္မဲဆြယ္မႈမ်ား ကို သက္ေသအေထာက္အထား ခုိင္လံုစြာျဖင့္ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္ ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက အသိေပးေျပာထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားေသာ ကာလအတြင္းမဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ ကို တန္းတူျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ လူဦးေရအမ်ားစု ကုိး ကြယ္ေသာ ဘာသာေရးကို အသံုး ခ်ၿပီး မဲဆြယ္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူ လူထုကို လွည့္ျဖားမဲဆြယ္ျခင္းျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔မဲဆြယ္မႈ မ်ိဳးကို မလိုလားေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအ မ်ားစုက ေျပာၾကားသည္။

 ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ႏုိင္ ေရးအတြက္ မ်ိဳးစံုေသာ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈမ်ားရွိႏုိင္သည့္အျပင္ မဲဆႏၵရွင္ လူထုကုိ မက္လံုးေပးၿပီး မဲဆြယ္မႈမ်ားရွိလာပါက ယင္းမဲ ဆြယ္မႈသည္ ေငြေၾကးအင္အားမ ေတာင့္တင္းေသာ ပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ပါတီငယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၾကသည္။

‘‘ပါတီအမ်ားစုကေငြေၾကးမ ရွိဘူး။ ေငြေၾကးရွိတဲ့ပါတီကကိုယ္ စားလွယ္ေတြကေတာ့ မဲမဆြယ္ ခင္ကတည္းက မက္လံုးေပးၿပီး မဲဆြယ္တာေတြရွိတယ္။ ကိုယ္ ေတြက ႐ိုး႐ိုးမဲဆြယ္တယ္ဆို ေတာ့ မက္လံုးေပးဆြယ္တဲ့သူေတြ ကုိ ယွဥ္ဖုိ႔ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို  လံုးပန္းရတယ္’’ဟု ကယားျပည္ နယ္အေျခစိုက္ ကယန္းအမ်ိဳး သားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးနန္းရီ ကေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းသည့္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား မက္လံုး ေပးၿပီး မဲဆြယ္မႈသည္ အတိုင္းအ တာတစ္ခုအထိ ထိေရာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ တုိင္း ရင္းသားပါတီငယ္မ်ားမွ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား က သံုးသပ္ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈအ တြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ရာ သံုးစြဲခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္ တင္းေသာပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕ သည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလမ တိုင္မီကပင္ လူထုကို ေထာက္ပံ့ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေငြ က်ပ္ သိန္းတစ္ရာအထိ သံုးစြဲႏိုင္ ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ပါတီ႐ံုး ခန္းပင္ ကိုယ္ပိုင္မဖြင့္ႏုိင္ေသာ ပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားလည္း ရွိေန သည္။

‘‘ၿပိဳင္ပြဲဆိုေတာ့ အႏိုင္ရတာ ထက္ ဘယ္လိုအႏိုင္ယူခဲ့လဲဆို တာ အေရးႀကီးပါတယ္။ သန္႔သန္႔   ရင္းရွင္း တရားနည္းလမ္းက် အ ႏုိင္ယူၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္တယ္’’ဟု ဦးနန္းရီကဆိုသည္။     ။
7 day

No comments:

Post a Comment