Monday, 11 May 2015

အလိုေတာ္ရိႏုိင္ငံေရးက်ဆံုးပါေစ

အလိုေတာ္ရိႏုိင္ငံေရး သည္ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္က တည္းက အေရးပါခဲ့သည္။ အလို ေတာ္ရိမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးေခတ္ သမုိင္းအဆက္ဆက္ တိုင္းျပည္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု ကို ဒုကၡေပးလ်က္ အသားထဲက ေလာက္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ အက်ိဳး စီးပြား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ၊လုပ္ ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ငါးစာသဖြယ္ခ်ိတ္ဆြဲ ထားသည့္ ငါးမွ်ားတံတြင္ သိသိ ခ်ည္းႏွင့္ မိေနေသာ အလိုေတာ္ရိ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ေခတ္ သမုိင္း၏ သိုးမည္းမ်ားပင္ျဖစ္ သည္။

ကိုလိုနီေခတ္၊ အဂၤလိပ္ အ စိုးရလက္ထက္၊ ဂ်ပန္ကင္ေပ တုိင္လက္ထက္၊ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား ကို သတင္းေပး၊ ေဖာ္ထုတ္၊ ေခ်ာက္တြန္းသူမ်ား၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း အေကာက္ႀကံ၊ ဖိႏွိပ္၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာ၊ အခြင့္အေရးယူသူ မ်ားတို႔သည္ အဂၤလိပ္အလိုေတာ္ ရိမ်ား၊ ဂ်ပန္အလိုေတာ္ရိမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကြၽန္ဘ၀ေရာက္ ဖိ ႏွိပ္ခံ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏အက်ိဳး ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရတို႔ႏွင့္ ပလူးပလဲလုပ္ ေသာႏုိင္ငံေရးသည္ အလိုေတာ္ ရိႏုိင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္ေဆာင္ႀကီး မ်ားလုပ္ႀကံခံခဲ့ရျခင္းသည္ ကိုလို နီေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း အလိုေတာ္ရိ ႏိုင္ငံေရး၏ ျပယုဂ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ သည္။
သူ႔ကြၽန္ဘ၀ကတည္းက အ ျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာ အလိုေတာ္ရိႏုိင္ ငံေရးသည္ လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္မွ ယေန႔တုိင္ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းတြင္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ၿပီး ေခတ္တြင္ အလုိေတာ္ရိႏုိင္ငံေရး ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာသည္ အ တန္အသင့္ ေျပာင္းလဲလာသည္။ အစိုးရႏွင့္ေပါင္းစားသည့္ အလို ေတာ္ရိပံုစံသည္ ေခတ္စားဆဲျဖစ္ ၿပီး ကင္ေပတိုင္အလိုေတာ္ရိအ သြင္အျပင္မ်ားက ထင္ရွားဆဲျဖစ္ သည္။ အစုိးရမ်ားသည္ တုိင္းရင္း သားျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ရန္ လိုအပ္ေလ အလိုေတာ္ ရိႏုိင္ငံေရးက အားေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။
မင္းအစိုးရမ်ားသည္ တုိင္း သူျပည္သားကို ပညာသားပါပါ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရး ေမွ်ာ္ေတြးျပင္ဆင္ လာၿပီဆိုလွ်င္ အလုိေတာ္ရိႏုိင္ငံ ေရးသည္ ေခါင္းေထာင္ထလာ တတ္သည္။ အႂကြင္းမဲ့အာဏာ ရွင္စနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္တို႔တြင္ ေခတ္စားခဲ့ေသာ အလိုေတာ္ရိ ႏုိင္ငံေရးပံုစံႏွင့္ ကြဲျပားျခားနား လ်က္ သူ႔လူကိုယ့္ဘက္သားဆန္ ဆန္ အလိုေတာ္ရိ ႏုိင္ငံေရးပံုစံမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီထြန္းသစ္စႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ အလြန္ေခတ္စားေလ့ရွိ သည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္မွ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းစႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း အစိုးရ၊လႊတ္ ေတာ္တို႔သည္ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ၿပီး ျပည္သူလူထုကို ဖိ ႏွိပ္ ႏွိပ္ကြပ္ႏုိင္ရန္ ပညာတတ္အ လိုေတာ္ရိမ်ားႏွင့္ ပညာတတ္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အလိုေတာ္ရိ မ်ားကို စုစည္းလာေလ့ရွိသည္။
လက္ရွိႏုိင္ငံေရးပတ္၀န္း က်င္တြင္ ပညာတတ္မ်ား၊ ပညာ တတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အလို ေတာ္ရိ ႏုိင္ငံေရးစႀကႍလမ္းေပၚ ပု ဆိုးမႏုိင္၊ ပ၀ါမႏိုင္ အလုအယက္ ဖက္တက္ေနၾကသည့္ ျမင္ကြင္း မွာ အက်ည္းတန္လြန္းသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ မသိမဟုတ္။ မေကာင္းတတ္၍ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္အလိုေတာ္ရိမ်ားသည္ အစိုးရလည္းမဟုတ္၊ အတိုက္အ ခံလည္းမဟုတ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လည္းမဆိုင္၊ ၾကားက်က် ရပ္တည္ေနသည့္အလား အသြင္ယူလ်က္ အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား ဘက္ သာသာ ထုိးထုိးအက်ိဳးေဆာင္ ၾကသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပညာတတ္အလိုေတာ္ရိမ်ားသာမကလုပ္ငန္းရွင္ အလိုေတာ္ရိမ်ားသည္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါ အ၀င္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသ႔ို လွည့္လည္လ်က္ အစိုးရေကာင္း ေၾကာင္း၊ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္တရားမွ်တမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အားေကာင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ေၾကာင္းအာေပါင္အာရင္းသန္သန္ အက်ိဳးေဆာင္မႈမ်ားကို အထင္အရွား ေတြ႕ရွိေနရသည္။
သူ႔ဆန္စားရဲမွဆိုသည့္အ လား အလိုေတာ္ရိပညာတတ္ အခ်ိဳ႕သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ဆႏၵရွိ ပါက လာမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲအမ်ား ဆံုးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုးရေအာင္ လုပ္သင့္ ေၾကာင္း အဆိုျပဳၾကသည္။၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသမၼတ အမိန္႔ႏွင့္ ျပင္ဆင္၍မရႏုိင္သည့္ နည္းတူ မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္ ၏ အမိန္႔ႏွင့္မဆို ေျပာင္းလဲ၍မရ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အမိန္႔၊ လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္သာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အကယ္စင္ စစ္ အလိုေတာ္ရိပညာတတ္တို႔ သည္နားေ၀တိမ္ေတာင္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္
မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆို ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ ေတာ္ကသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ အ ခ်က္အား ျငင္းခ်က္မထုတ္လိုေသာ္ လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ လႊတ္ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းမႈတို႔ကို ဆက္ စပ္သံုးသပ္ရန္ ပဓာနက်သည္။ ခန္႔အပ္ခံတပ္မေတာ္သား လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္မွ မေတြ႕ရွိရေသာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈႏွင့္သာျပင္ဆင္ ႏိုင္မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ေပါင္းဖက္ လိုက္ေသာအခါ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းတြင္ ျမင္ရ၊ ၾကားရခဲေသာ ျမန္မာ့နည္း၊ ျမန္မာ့ဟန္ဒီမိုကေရ စီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ႐ုပ္ လံုးေပၚလာခဲ့သည္။
ခန္႔အပ္ခံတပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မေထာက္ခံလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လံုး၀ဥႆံုျပင္ ဆင္ႏုိင္ေျခမရွိသည့္ ပကတိအ ခင္းအက်င္းတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္အ၀အႏုိင္ရရွိခဲ့ သည့္တုိင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥေပဒ ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဆႏၵမဲမ်ားမ်ားရေအာင္၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမ်ား အႏိုင္ရ ေအာင္ လုပ္သင့္သည္ဟုေဆြးေႏြး အႀကံျပဳလ်က္ရွိေသာ အလိုေတာ္ ရိ ပညာတတ္မ်ားသည္ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကို ေက်ာခိုင္းေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ သည္။
အလိုေတာ္ရိ ပညာတတ္ မ်ားက လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္သည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အ ေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္ထဲကထြက္ လာသည္ဟုလည္းေကာင္း၊၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသာမရွိ လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အစမျပဳႏုိင္ဟုလည္းေကာင္း ေျပာေဟာ ေဆြးေႏြးကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒကို အတင္းဆြဲေစ့ျပေနျပန္ သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္း မ်ားက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို မျပင္ဆင္ႏုိင္လွ်င္ တစ္ ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာ ခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ခဲ ယဥ္းလိမ့္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာအခါ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရး ဆက္စပ္မႈကို ပိုမိုထင္ရွားေစ ခဲ့သည္။
အလိုေတာ္ရိပညာရွင္ႀကီး မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကို ျပန္ေလ့လာပါ။ အမ်ိဳးသားညီ လာခံတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ကို လက္ကိုင္တုတ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ အလိုေတာ္ရိကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္ေလ့လာပါ။ အမ်ိဳးသားညီ လာခံတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ ျပဳခဲ့သည္မွာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ထင္ရွားေစမည္ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျမန္ မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးတြင္ အလိုေတာ္ရိႏုိင္ငံေရး အားေကာင္းေနသေရြ႕၊ ျပည္သူ ကို မ်က္ႏွာမူေသာအစိုးရမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ ျပည္သူ႔အသံစစ္ စစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္္ လႊတ္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအေျချပဳ တ ရားစီရင္ေရးယႏၲရားတို႔သည္ ျဖစ္ တည္ႏုိင္ရန္ ၾကန္႔ၾကာဦးမည္ျဖစ္ သည္။
အလိုေတာ္ရိႏုိင္ငံေရး က် ဆံုးၿပီး အလိုေတာ္ရိပညာတတ္မ်ား ႏွင့္ အလိုေတာ္ရိ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား ေနရာေပ်ာက္မွသာ လူထုႏုိင္ငံေရး၊ ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေရး စစ္စစ္သည္ အားေကာင္းေမာင္း သန္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းမီး ေမာင္းထိုး ေဆာ္ၾသလိုက္ရပါ သည္။။
ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္း
7 day

No comments:

Post a Comment