Tuesday, 28 October 2014

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အသစ္တစ္ခုကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမည္ဆုိပါက ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား ဦးစြာျပင္ဆင္ ၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႕ ဆႏၵခံယူသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အသစ္တစ္ခုကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမည္ဆုိပါက ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္အား ဦးစြာျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူသင့္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္၌ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ၁၁ႀကိမ္ ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၂၃ ရက္ေျမာ က္ေန႔ တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိ မည့္ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ၏ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
“PRစနစ္ကုိက်င့္သုံးမယ္ဆုိရင္ ဖြဲ႔စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒဟာ ယခုအထိ အတည္ျဖစ္ေန ေသးတဲ့အတြက္ အခန္း (၁၂) မွာပါရွိတဲ့ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး နည္း လမ္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ပုဒ္မ-၄၃၃အရ ဥပေဒမူၾကမ္းအျဖစ္ အဆုိတင္သြင္း ရပါမယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၄အရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္မွာ တင္သြင္းရပါမယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၅အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ စုစု ေပါင္းရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂ဝ က တင္ျပရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)အရ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးရဲ႕ ၇၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူရပါမယ္။ ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ အားလုံးရဲ႕ ထက္ဝက္ ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္ ျပင္ဆင္ ရမွာျဖစ္တယ္”ဟု ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္မဲဆႏၵ နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္က ေဆြး ေႏြးသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ|ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရ ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ကို တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးတဲ့အခါမွာ ဘယ္ သူေတြေရြးမွာလည္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္အားလုံးက ေရြးခ်ယ္ၾကမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ေနာက္ဆုံး ဥကၠ| ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ နည္းလမ္း (၃)နဲ႔(၄) ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ္လုိ႔ ေျပာ သြားျခင္းကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သေဘာထားမပါ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိလုိ႔ အေလးအနက္ထား ကန္႔ကြက္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကား သည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ယေန႔ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္  FPTPစနစ္အတြက္ ရည္ရြယ္ ၿပီးေရးဆြဲ ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္လုိေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

“ျပည္သူေတြ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေျပာင္း ေပးပါလုိ႔ မေတာင္းဆုိဘဲနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီး က ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခု ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးလုိက္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ပုဒ္က စကၠဴေပၚမွာ ရွိတယ္ဆုိၿပီး သမုိင္း တြင္က်န္ရစ္ ပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြး ၿပီးမွသာလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္တစ္ခုအ သစ္ေလ့လာဖုိ႔ လုိအပ္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါ တယ္။ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အရ လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အတည္စနစ္ တစ္ခုကုိ ေရြးလုိက္ မယ္ဆုိရင္လည္း ၇၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က ေထာက္ခံၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူ ပြဲျပဳလုပ္ေပးပါလုိ႔ အၾကံျပဳပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံမဲဆႏၵ နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္က “ ေကာ္မရွင္ ကလည္း ယေန႔  ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးက က်င့္သုံး လ်က္ ရွိေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲစနစ္မ်ားကုိ ေလ့လာေဖာ္ ထုတ္ရာတြင္ အ လႊာစုံ၊ ေဒသစုံ၊ ပါတီစုံ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ သေဘာတရားအစုံႏွင့္ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵအစုံ ကုိ ကုိယ္စားျပဳလ်က္အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝၿပီး မဲ ေပးရလြယ္ ကူေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲ မ်ဳိးေဖာ္ ေဆာင္၍ တည္ၿငိမ္ၿပီး စြမ္းရည္ရွိေသာ  အစုိးရမ်ဳိးဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပကတိအေျခအေန ႏွင့္ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္မႈရရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးဖုိ႔ အထူးအေရးႀကီး ပါေၾကာင္း သုံးသပ္ရရွိပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a comment