Sunday, 14 October 2012

ေကာလာဟလႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ တာဝန္

ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ပုဂၢလိက ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာလာဟလ တစ္ရပ္ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးရွိ အဆိုပါ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ေငြထုတ္သူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ သြားခဲ့ပါသည္။ ကုန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကလည္း အဆိုပါ ဘဏ္ခြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာလာဟလ တစ္ခု ထြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚလာတိုင္း ေကာလာဟလ အေပၚ ျပည္သူလူထုက တုန္႔ျပန္ပုံ မွာ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ရွိပါသည္။ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ ေကာလာဟလ သတင္းကို ကိုယ္တိုင္ ယုံၾကည္ သကဲ့ သို႔ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ ျဖန္႔ေဝကာ တုန္႔ျပန္ျခင္း ႏွင့္ ဒုတိယ တစ္မ်ဳိးမွာ ေကာလာဟလကို သံသယ စိတ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ တုန္႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ ပထမ အမ်ဳိးအစား တြင္သာ ပါဝင္ၿပီး အနည္းငယ္ေသာ လူတို႔သည္သာ ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမ အမ်ဳိးအစား ရွိသူတို႔သည္ ေကာလာဟလ ထြက္ထြက္ခ်င္း ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား ကဲ့သို႔ အေျခခံ စားကုန္မ်ား ပမာဏ မ်ားမ်ား ဝယ္ယူ သိုေလွာင္ထားျခင္း၊ ဘဏ္ေကာလာဟလ ျဖစ္ပါက ဘဏ္ရွိေငြမ်ား အေျပးအလႊား ထုတ္ယူျခင္း စသျဖင့္ ျပဳမူတတ္ၾကပါသည္။ ဒုတိယ အမ်ဳိးစားကမူ သတင္း အခ်က္အလက္ ခုိင္မာမႈ ရွိမရွိ ေစာေၾကာစုံစမ္းကာ ခုိင္လံု တိက်မႈ မရွိပါက မိမိႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သူမ်ားကို စိုးရိမ္ေသာက မျဖစ္ၾကရန္ အက်ဳိးအေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပတတ္သူ မ်ား ျဖစ္ပါ သည္။ ဤေနရာတြင္ ပထမ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ဒုတိယ အမ်ဳိးအစား ကြာျခားခ်က္မွာ ဆင္ျခင္ ခ်င့္ခ်ိန္ သုံးသပ္ စဥ္းစားႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ျဖစ္ပါသည္။

မွန္ပါသည္။ အသိပညာေရခ်ိန္ အေပၚ မူတည္ကာ ႀကဳံေတြ႔လာေသာ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကသည္မွာ သက္ရွိ သတၱဝါတို႔၏ ဗီဇစိတ္ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားတို႔ အတြက္မူ တိရိစာၦန္မ်ားထက္ သာလြန္ေသာ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ယင္းမွာ အမ်ားအတြက္၊ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္၊ မိမိ ႏိုင္ငံအတြက္ႏွင့္ မိမိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြက္၊ လူသား လူ႔ေဘာင္ ေလာက တစ္ခုလုံး အတြက္ စသျဖင့္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ မ်ားစြာ ျမင့္မားသူမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းက ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ ဘဏ္ေကာလာဟလမ်ဳိး ဆိုပါက ထိုဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားေသာ မိမိပိုင္ႏွင့္ မိမိ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္ ေငြမ်ားကို ထုတ္ယူျခင္း မျပဳသည့္အျပင္ အေျခအေနရွိပါက ေနာက္ထပ္ တိုးျမွင့္ အပ္ႏွံျခင္း၊ ေငြစုစာအုပ္ အသစ္ဖြင့္ျခင္း တို႔ျဖင့္ အားေပး ကူညီသည့္ သေဘာမ်ဳိး အထိ တုန္႔ျပန္ တတ္ၾကပါသည္။ ေကာလာဟလေၾကာင့္ ဘဏ္တစ္ခု အေျခအေန ဆိုးသြားပါက ေလာက္ေလာက္ လားလား စီးပြားေရး အင္အား မရွိေသးဘဲ နည္းလမ္း ေပါင္းစုံျဖင့္ ရပ္တည္ရန္ ႀကိဳးစားေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကဘဏ္ ေလာကႀကီး တစ္ခုလုံးပါ ဒိုမီႏိုသီအိုရီ သေဘာ အရ ဆင့္ကဲ ထိခိုက္ သြားႏိုင္စရာ ရွိေနပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဃာတ၊ နာၾကည္းမႈႏွင့္ အလဲထိုးလိုစိတ္တို႔ျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်က္ ရွိရွိ ေကာလာဟလ ထုတ္လႊင့္သူတို႔ နားလည္ႏိုင္စြမ္း ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အခြင့္အေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရာထူး၊ စည္းစိမ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားမည္ဟု အစိုးရိမ္ႀကီး ေနသူမ်ားက ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားႏွစ္သက္ျခင္း မရွိဘဲ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခုခံ တတ္ၾကပါသည္။ အခုအခံမ်ားသူတို႔က ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ေဒါက္တိုင္ႀကီးႏွစ္ခု ယိုင္နဲ႔ သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ေကာလာဟလ ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ဳိး ဆိုပါက ႏိုင္ငံသားအားလုံး အထူး သတိႀကီးႀကီး ထားရန္ လိုပါသည္။ မသိစိတ္ျဖင့္ ေကာလာဟလကို သံေယာင္လိုက္ကာ အစိုးရိမ္ႀကီးႀကီး မတုံ႔ျပန္ၾကရန္ လုိပါသည္။ မိမိပိုင္ ေငြကို ဘဏ္မွ ထုတ္မယူျခင္းျဖင့္ ယင္းဘဏ္တစ္ခုတည္းကိုသာမက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ႀကီး တစ္ခုလုံးကိုပါ အကူအညီေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ ယင္းဘဏ္တြင္ ေငြထပ္မံ အပ္ႏွံျခင္း၊ ေငြစုစာအုပ္ အသစ္ဖြင့္ျခင္းျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႀကီးတြင္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွ ကူညီ ႏိုင္ပါသည္။

ဘဏ္တို႔၏ အေျခခံ သေဘာမွာ အပ္ႏွံေငြမ်ားကို အျခားတစ္ဖက္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္ေခ်းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ထက္ ပုိလြန္စြာ ေျပာရပါက ဘဏ္တို႔သည္ ျပည္သူလူထု အပ္ႏွံ ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္း လွည့္ပတ္ သုံးစြဲမႈမ်ား ျမန္ဆန္ သြက္လက္ေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာေစရန္၊ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဝယ္ယူ သုံးစြဲႏိုင္စြမ္း ျမင့္မား လာေစရန္ ဆပြားနည္းျဖင့္ ျဖန္႔ေဝ သုံးစြဲေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဏ္တိုင္းတြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ေငြပမာဏ အတိုင္း ရွိမေနၾကပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ရက္တည္းတြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ေငြမ်ားကို အလုံးအရင္း လာထုတ္ပါက မည္သည့္ဘဏ္မွ် ၾကာၾကာ ထုတ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေကာလာဟလေၾကာင့္ ဘဏ္တစ္ခု အေျခအေနဆိုးသြားပါက ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေလာက၊ ဘ႑ာေရး နယ္ပယ္ႏွင့္ စီးပြားေရး က႑ႀကီး တစ္ခုလုံး ထိုမွသည္ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္း အထိ ဆိုက္ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို သိရွိသူ ေစတနာဆိုး ရွိသူ အခ်ဳိ႕က ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ေကာလာဟလ ထုတ္လႊင့္ တတ္သည္ကို ႏိုင္ငံသား အားလုံး အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ အေျခခံကာ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ သတိရွိရွိ တုံ႔ျပန္ၾကရန္ လိုပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု အခ်ိန္တို အတြင္း ႀကီးပြား တိုးတက္ရန္မွာ ထိုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး က႑ႏွစ္ရပ္က အထူး အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အတူ ထိုက႑ ႏွစ္ရပ္သည္ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ အမွီသဟဲ ျပဳေနရပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားကို ေဗြေဆာ္ဦး ျပဳျပင္ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ တို႔၏ စီးပြားေရးသည္ ထိုႏိုင္ငံတို႔ရွိ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေပၚလစီ တို႔က အခရာ က်ပါသည္။ ထိုႏွစ္ခုကို ေထာက္မ ေပးထားသည္မွာ ဘဏ္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဘဏ္စနစ္ အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့က် သြားပါက ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရး ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လြတ္ကင္းေသာ ဗဟိုဘဏ္ စနစ္ျဖင့္ မွ်ေျချဖစ္ေအာင္ ထိန္းကြပ္ ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အေျခခံအားျဖင့္ ထိုအတိုင္း က်င့္သုံး ေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္မွာမူ ယေန႔အထိ သီးျခား မျဖစ္ေသးေပ။

ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာ စနစ္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ လာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ား အစိုးရိမ္ ေသာကႀကီးကာ ေကာလာဟလမ်ားကို ယုံမွတ္မွား တတ္ျခင္းကိုလည္း အျပစ္တင္၍ မရပါ။ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဘဏ္ေကာလာဟလ တြင္လည္း စနစ္ဆိုး၏ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ သံသစိတ္ႀကီး ေနဆဲ ျမန္မာျပည္သူ အခ်ဳိ႕ အစိုးရိမ္ႀကီးစြာ ေငြမ်ား ထုတ္ယူ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းစနစ္ ဆိုးႏွင့္ မတူေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာသည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢလိကဘဏ္၊ ဗဟိုဘဏ္ တို႔႔ က ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို သတင္းထုတ္ျပန္ ရွင္းလင္း ခဲ့ၾကသျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္သြားခဲ့ပါသည္။
ေကာလာဟလမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိခဲ့ေသာ စနစ္ဆိုး တုိ႔တြင္သာ ႏိုင္ငံအေပၚ ထိခိုက္မႈ ႀကီး မားႏိုင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာေသာ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တို႔တြင္မႈ ထိခိုက္မႈ နည္းပါး တတ္ပါ သည္။ မ်ားစြာအေရးႀကီးသည္မွာ ေကာလာဟလကို တုံ႔ျပန္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ အသိ ပညာ ေရခ်ိန္ျဖစ္ပါ သည္။ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ ကူညီႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ပင္ မိမိေၾကာင့္ ဘဏ္ေလာက၊ ေငြေၾကး ေပၚလစီ၊ ဘ႑ာေရး ေပၚလစီႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး က႑ႀကီးမ်ား ထိခိုက္ မသြားေစရန္ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ တာဝန္ ရွိေနပါေၾကာင္း အထူး သတိေပးလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၁-၁၀-၂၀၁၂)
ref:thevoiceweekly

No comments:

Post a Comment