Tuesday, 25 September 2012

ရေသ့ေတာင္ ရခိုင္ေဒသ လူထု အစည္းအေ၀းသို႕ ရခိုင္ ANC မွ သ၀ဏ္လႊာပို႕


September 25, 2012 at 10:25 amအိႏၵိယ အေျခစိုက္ ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) က ယေန႕ စတင္က်င္းပေသာ ရေသ့ေတာင္ ရခိုင္ေဒသလူထု အစည္းအေ၀းသုိ႕ သ၀ဏ္လႊာ တစ္ေစာင္ ေရးသား ေပးပို႕ခ
ဲ့သည္။ အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။


ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ (ရေသ့ေတာင္)သို႕ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ(ANC)မွ တင္သြင္းသည့္ သ၀ဏ္လႊာ

ေလးစားအပ္ပါေသာ သဘာပတိႀကီီးမ်ား၊ ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ ့၀င္လူႀကီးမ်ား ႏွင့္ တကြ ရခိုင္ျပည္ ၿမိဳ႕ နယ္အသီအ သီးမွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေလးစား စြာဂါရ၀ ျပဳလိုက္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အက်ပ္အတည္း၊ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကာထဲမွ ႀကိဳစားပမ္းစား၊ အမ်ိဳသားေရး တစ္ခုတည္း အတြက္ ဦးထိပ္ထား လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္အတြက္ အထူးပင္ ၀မ္းေျမာက္ဂုယ္ယူမိပါသည္။

ရခိုင္ေဒသ လူထု အစည္းအေ၀း ( ဓါတ္ပံု- အေနာက္ ဘီလူး)

ယခုညီလာခံသည္ ဖစ္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း ၾကာအင္းေတာင္ ညီလာခံႀကီးကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသား ထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အေရးပါ အရာေရာက္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ရာတြင္ လမ္းျပၾကယ္ပမာ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္လွ်က္၊ မျဖစ္မေန ခ်မွတ္ရမည့္ မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေရးရာမ်ားအထိ ျခံဳငံုသံုးသပ္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ ႏွိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ ပါသည္။ သမုိင္တြင္ရစ္မည့္ ဤညီလာ ခံျဖင့္ အစပ်ဳိးလုိက္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးလွဳပ္ရွားမွဳ အဟုန္သည္ ေနာင္တြင္ေပၚထြန္းလာမည့္ ရခုိင့္ အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္တရပ္ကုိ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အင္အားစုတည္မႈဆံုခ်က္တခုျဖစ္သည္၊ ေရွ႕ေျပးနိမိိတ္ ေကာင္းတခု လည္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ကင္းပြန္းတပ္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္မ်ဳိးသားလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ အမ်ိဳးသား ပါတီေပါင္းစံု၊ အဖြဲ႕ အစည္းေပါင္းစံု၊ ျပည္တြင္းမွ အမ်ိဳးသားပါတီေပါင္းစံု၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ ့အစည္းေပါင္းစံု၊ အလႊာအသီးသီးတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ ေတာ္မ်ား ႏွင့္အတူ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စံုညီစြာတက္ေရာက္သည့္ အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ တစ္ရပ္ကို သင့္ေတာ္သည့္ ကာလတခုတြင္ ေခၚယူက်င့္ပႏွုိင္ေရးသည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကာလ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအနက္ အဓိကတခုျဖစ္ပါသည္။ ရေသ့ေတာင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံသည္ စိန္ေခၚမွဳအသစ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိိင္ ေျဖရွင္းႏွဳိင္မည့္ ေနာင္အနာဂတ္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ႀကီးအတြက္ အလားလာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ လမ္းခင္းေပးေနပါသည္။

ထိုညီလာခံႀကီးတြင္ ခိုင္မာျပီး လက္ေတြ႔က်သည့္ အမ်ိဳးသားေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ၾကရပါလိမ့္မည္။ တျပည္လံုးကို ကိုယ္စာျပဳႏွိင္္မည့္ ရခိုင့္ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ကာ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္နွင့္ ကိုယ္ႀကမၼာ-ကိုယ္ ဖန္တီးႏိုင္မည့္ တန္းတူရည္တူစနစ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္သားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ရခိုင္ေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ရခိုင္အမ်ိဳး သားမ်ားကပင္ ခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္ေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ရခိုင္ျပည္မွ ထြက္သည့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရကသာ စီမံခန္႕ခြဲ အသံုးျပဳခြင့္ရွိေရး၊ ရခိုင္ျပည္နွင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးအျပင္ ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ခမီးေခၚျမိဳ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္၊ ကမန္၊ ဟိန္းဒုတ္၊ ခ်င္းႏွင့္ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကပင္ ေနထုိင္လာသည့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးလုိလားေသာ မူဆလင္လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာႏွင့္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သနာကို ကာကြယ္ႏွဳိင္မည့္ ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသားကာ ကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ တရပ္ေပၚေပါက္ေရးကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက မျဖစ္မေနေဖၚေဆာင္ၾကရပါမည္။ သုိ႔မွ သာ ရခိုင့္ ကံၾကမၼာႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာ ကို မုခ်ျပန္လည္ေဖၚေဆာင္ႏွုိင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC)သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ပထမအၾကိမ္ ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ အလားတူ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အခက္အခဲဆုံး ကာလမ်ားကုိ ရင္ဆုိိင္ရင္း၊ ယေန႔တိုင္ အေကာင္အထည္ ေဖၚလုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရး လမ္စဥ္အတိုင္း အျခား ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကရင္နီ၊ ႏွင့္ တျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားႏွင့္ ပင္လံုကဲ့သိုေသာ ညီလာခံတြင္ ရခိုင့္မူကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏွုိင္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား သေဘာတူညီခ်က္ ပဋိဥာဏ္စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို အားလံုးသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏွု္ိင္သည့္ အဆင့္တခုကို ေရာက္ရွိရန္ တြန္းအားေပးလွ်က္ တိုင္းရင္းသား ညီအကိုေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလက္တြဲကာ အင္တုိက္အားတုိက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ညီလာခံကိုစာလွယ္မ်ားအား ပြင့္လင္းစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္၀ယ္ အမွန္တကယ္ေပၚထြန္းလာမည္႔ အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္တြင္ အမ်ိဳးသားတရပ္၏ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အမ်ိဳးသားေန႔၊ ေတာ္လွန္ေရးေန႔၊ အမ်ိဳးသားေအာင္လံ၊ အမ်ိဳးသားတံဆိပ္ႏွင့္၊ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္ကုိ ထင္ဟပ္ေစႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးသား တရား၀င္သေၤကတႏွင့္ အမ်ိဳးသားရံုးသံုး၊ ေက်ာင္းသံုး ရခိုင့္စာေပတုိ႔ကုိ အတည္ ျပဳျပဌာန္ေပးႏွိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသား လကၡဏာ၊ သေကၤတမ်ားကို ယခင္ျပည္သူညီလာခံမ်ားမွ အတည္ျပဳ မျပဌာန္းႏွိင္ခဲ့ျခင္း သည္လည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသာညီညြတ္ေရး ပဋိဥာဏ္မ်ား၊ ပန္းတိုင္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို တနည္းတဖံု အာနည္းေစခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သ႔ိုရာတြင္ ရခိုင္ညီလွ်င္ ဘဂၤလားပင္ျပင္တြင္ ေရျခားေျမျခား လူမ်ိဳူူျခားမ်ားတုိ႔သည္ ရုိးတုိးရိပ္တိတ္ ေသာ္မွ် ၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ မရဲခဲ့ မျဖတ္သန္းႏွဳိင္ခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းတေခတ္တြင္ အထင္ကရပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္မဟုတ္ ပါလား။ ယေန႕ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရး ႏိုးၾကားမႈသည္ ထိုအတိတ္အမိုင္း၏ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္အသက္၀င္လာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ဴေက်ာ္သူမ်ားသည္ အိမ္ေပ်ာ္ေနသည့္ နဂါးမင္းကို ၾကမ္းတမ္းစြာ လႈပ္ႏွိုးထေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပိဳင္ဖက္ရွိမွသာ ညီညြတ္၊ တုိးတက္၊ အင္အားၾကီးထြား တတ္သည္႔ အမ်ိဳးသား လူစြမ္းေကာင္းမ်ား ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းရာ ဗ်ာဒိတ္ ဘံုမိနက္သန္ေျမသည္ ယေန႕ကာလတြင္ တုန္ဟီးလႈပ္ခါရင္း အားမာန္သစ္ေလာင္းလာင္းလာျပီျဖစ္ပါသည္။

ယေန႕ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာရပ္တစ္ခုလုံးကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေသာ္ – အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဥ္ေက်းမႈကို စိန္ခၚျခိမ္း ေျခာက္ခံေနရျခင္း၊ ၂၁ ရာစု၏ ဘာသာေရး၊ စီပြားအုပ္စိုးခ်ယ္လွယ္နယ္ခ်ဲ ့ေရး၊ ေလာင္စာဆီ အျပိဳင္အဆိုင္ လုယက္သည့္ စက္မႈဖြံ ့ၿဖိဳးေရး၊ အာရွ ေရေၾကာင္း စစ္ေရးဗ်ဴဟာ အခ်က္အရွာက်သည့္ ေနရာ တြင္တည္ရွိေနျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အေရွး အေနာက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ အင္အားခ်ဲ ့ထြင္မႈ၊ အာရွား အေအးစစ္ပြဲ (Asia Cold War)၊ ၀ါ .. အားစမ္းပြဲမ်ား၏ မ်က္ႏွာစာတြင္ က်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပါ၀င္ေနျခင္းတို႔သည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ပိုမုိျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုပင္ အေကာင္းဖက္ကရႈျမင္ကာ ေရရွည္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အားျဖစ္ေစရန္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္း၍ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဆာင္ရြက္ႏွိုင္လွ်င္၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းေနသည္႔ အႏၱိမပန္းတုိင္သုိ႕ မုခ်ေရာက္ရွိလာမည္သာျဖစ္ပါသည္။ အေျမာ္ အျမင္ၾကီးစြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ဗ်ဴဟမ်ားကို ခင္းက်င္း ခ်မွတ္ထားႏွိုင္ေရးသည္သာ အဓိက ပဓာနက်ေပမည္။

လတ္တေလာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူမ်ိဳျခားမ်ား၏က်ဴေက်ာ္ရန္စမွဳမွဳႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း၊ လူငယ္မ်ား ကုိယ့္အိမ္အ၀ုိက္၀န္းတြင္ ရွိမေနရသျဖင့္ ျဖစ္လာရသည့္ ဦးေႏွာက္ ယိုစီး ျခင္းျပသနာ၊ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြႏွင့္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်မၼာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အစရွိသည့္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနသည့္ အေျခခံကစ၍ တိုးတက္ဖြန္ျဖိဳးေရးမ်ား အတြက္ မူ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဤညီလာခံမွ ခ်မွတ္ႏွိုင္လိမၼည္ဟု အျပည္အ၀ ယံုၾကည္ပါသည္။ တဆက္္တည္းမွာပင္ မိိမိတုိ႔အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြါးတည္းဟူေသာ စည္း၀ုိင္းထဲရွိ မိတ္ေဆြေကာင္း မ်ားႏွင့္ ရင္ႏွိးပြင္လင္းစြာ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ရခိုင့္အမ်ိဳးသားေကာင္း စားေရးကို တဖက္တလးမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳႏွဳိင္သည့္ မူလမ္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ျခံဳငံုခ်မွတ္ႏွိင္ၾကမည္ဟုယူဆပါသည္။ ယေန႔ကမၻာသည္ ကြန္ယက္ကမၻာျဖစ္သည္နွင့္အညီ မိမိတမ်ိဳးသားတည္းတြင္သာမက၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံုႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ ေနၾကရေပသည္။ ယေန႕ ရခိုင္ကိစၥသည္၊ ရခိုင္ျပည္၊ ျမန္မာျပည္၊ အာရွတြင္သာမက တကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ က်ယ္ျပန္လွ်က္ရွိသည္ကိုကား ကိုယ္စား လွယ္ေတာ္ ၾကီးမ်ားအားလံုး သီရွိၿပီးျဖစ္္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကမၻာေလာက္ေတြးၿပီး တစ္ရြာေလာက္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ၾကမွသာ ေတာ္ကာ က်ပါလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသား မူလည္းမပ်က္၊ နတ္လူသာဓုေခၚႏို္င္မည့္ ေလာကပါလတရားမ်ား၊ လူကိုလူလို တန္ဘိုးထားျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ေလး စားးမႈမ်ားႏွင့္ အမုန္းအာဃာတ တရား ကင္းစင္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္မွ လက္ေတြက်က် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ၾကလိမၼည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

စစ္မွန္သည့္ရခိုင့္အင္အားသည္ ကြ်ႏ္ႈပ္တို႔၏ ႏွလံုသားႀကီးျမတ္မႈ၊ တရားမွ်တမွဳကုိ ျမတ္ႏိုးလုိလားတတ္မွဳ၊ လူသားတန္ဖုိးကုိသိိ၍ လူသား ပီသစြာ ျမင့္မားၾကီးက်ယ္သည့္ ယဥ္ေက်းတိုးတက္ေသာ ရခိုင္အမ်ိူသားေရး ရပ္တည္ခ်က္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္၊ အမ်ဳိးသားတရပ္လုံး၏ ေနက္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္သုိိ႔ အေရာက္ ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္သည့္ ညီညြတ္ေရးခြန္အားတခု ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ဤညီလာခံၾကီးအား ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳး သားေကာင္စီ (ANC)မွ ၾကိဳဆိုေထာက္ခံ ေၾကာင္းေလးျမတ္စြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ညီလာခံ တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္တကြ ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းရုိ႔ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်မၼာ ခ်မ္းသာၿပီး၊ ေဘးဘယာအေပါင္းမွကင္းေ၀းၾကပါေစဟုေမာတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။

အသွ်င္ အရိယ၀ံသ

ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ(ANC)
အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ

No comments:

Post a Comment