Tuesday, 25 September 2012

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႕ခြန္း

အစိုးရမွေျမကြက္သတ္မွတ္ၿပီးသား ၿမိဳ႕ေျမေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕မွခ်ထား ၿပီးသား ေျမမ်ား ေပၚတြင္အတင္း ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း၊ ယာယီတဲ၊ ယာယီ ၀င္းထရံ ကာရံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္၊ ဒီကိစၥေတြဟာ တရားမ၀င္ဘူး ဆိုတာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ ခရိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႕မွ ( ၁၁-၇-၂၀၁၂)၊ (၁၁-၉-၂၀၁၂) ရက္ေန႕ေတြနဲ႕ (၁၄-၉-၂၀၁၂)ရက္ေန႕ေတြမွာ ေတြ႕ဆံု အသိေပး၊ သတိေပးေျပာၾကားၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ေငြေရးေၾကးေရးကို လုပ္စားမဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ေပၚလာၿပီးေတာ့   ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိၿပီးသကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ ၀ယ္ယူဖို႕ လာေရာက္တဲ့သူေတြရဲ႕႔ လက္ထဲမွာ ပါလာတဲ့ ေငြေၾကးအေပၚမူတည္ၿပီး သင့္သလို ခြဲျခမ္း၍ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကတာကို သိရပါတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ဇြန္လကတည္းက အခ်ိန္မီတားဆီးခဲ့ပါတယ္၊ သို႕ေသာ္လည္း ပိုမုိၿပီး တရားမ၀င္လုပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္၊ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းအမည္သံုးၿပီး လုပ္လာခဲ့တာေတြ ကိုလည္း   ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အတြက္ အခ်ိန္မီတားဆီးခဲ့ရပါတယ္၊ ဒါေတြအားလံုးဟာ ဥပေဒမဲ့ ဆန္ဆန္ လုပ္လာတဲ့အေပၚ လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့လို႕ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္အားလံုး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း တိုင္ပင္ၿပီးမွ   ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပျခင္း အခ်ိန္ေပး၍ဖယ္ခိုင္းျခင္း၊   ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကိုုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံု၍ အသိေပး၊ သတိေပးျခင္း၊ ရွင္းျပျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ျမရည္နႏၵာႏွင့္ေအာင္သာယာရပ္ကြက္မ်ား ဖယ္ရွားရွင္း လင္းေရးကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ဤလုပ္ငန္းမွာ မဖယ္ေပးဖို႕ရာ ျပင္ပမွ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြကိုလည္း သိရပါတယ္၊

သို႕ရာတြင္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မွာကို နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့ ဥပေဒမဲ့ ေျမ၀ယ္ထားသူမ်ားက မိမိတို႕ အစီအစဥ္နဲ႕ ထြက္သြားခဲ့ၾကပါတယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွလည္း လူအား၊ ယာဥ္အားကူညီျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ ဒီတစ္ပါတ္အတြင္းမွာဘဲ ၾကဳိတင္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကိုယ္တိုင္ လူထုနဲ႕ ထိေတြ႕ၿပီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊

အဲဒါကိုလည္း ေျပလည္စြာ လက္ခံနားေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ ယေန႕လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကိုယ္တိုင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေသာ လူထုကို မေကြးဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္ အတြင္းမွာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္၊ ေျပလည္စြာ နားေထာင္ခဲ့ၾက ပါတယ္၊ ေမးလာေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကိုယ္တိုင္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္၊ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္အဖြဲ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာတဲ့ အခ်ိန္က်မွ အေျခအေနတစ္ခုကို ဖန္တီးယူလိုေသာ သေဘာနဲ႕ လမ္းပိတ္တားဆီးခဲ့ၾကပါတယ္၊

ဒါကိုလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္အဖြဲ႕က စိတ္ရွည္စြာ ေကာငး္ေကာင္းမြန္မြန္ရွင္းျပၿပီး ျပန္လည္ ထြက္ လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ ယခုေနရာဟာ ဆိုရင္ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ေနရာခ်ထား ေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ အခ်ဳိ႕ဆို ဂရန္မ်ားပင္ ထုတ္ထားေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ရန္ အစီ အစဥ္မ်ား ေသခ်ာစြာ လုပ္ထားေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊

ေရွးဦးစြာ လမ္းမ်ားကို ေဖာက္လုပ္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ေရေျမာင္းမ်ား   ေဆာင္ရြက္ရမွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ယခု ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႕ ေရာင္း၀ယ္ ထားတဲ့ အကြက္ေတြဟာ ပံုစံ စနစ္တက် မရွိတာေတြကို လူႀကီးမင္းတို႕ ေတြ႕ရွိၾကပါလိမ့္မယ္၊ အခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ေပ ၂၀ ပတ္လည္ေလး၀ယ္ၿပီး အတြင္းမွာ တဲပံု သ႑ာန္ေဆာက္လုပ္ ထားတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေရး ေကာ္မတီမွ လမ္း၊ေရေျမာင္း၊လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေအာင္ အေသခ်ာ လုပ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ထားသူေတြကို အခ်ိန္ယူ အသိေပးၿပီး ဖယ္ရွားေပးရန္ ျမင္ျမင္သာသာ ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ရႏိုင္တယ္လို႕ ယူဆခ်က္နဲ႕ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ဆက္လုပ္ေနၾက ပါတယ္၊ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘဲနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဖယ္ခိုင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဖယ္ရွားၿပီးပါက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္၊

ေျမကြက္ရထားၿပီးသူမ်ားက သူတို႕ရဲ႕ေျမကြက္မ်ားကို ၀င္းၿခံ ခတ္ရန္၊ အိမ္ေဆာက္ရန္၊ သြားေရာက္   ေသာအခါ က်ဴးေက်ာ္ေနသူမ်ားက လံုး၀အ၀င္မခံဘဲ တုတ္၊ဓား ကိုင္ေဆာင္ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး မင္းမဲ့ စရိုက္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕မွ အကူအညီေပးရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႕ လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ အကူအညီေပးရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံသို႕ လည္းေကာင္း တိုင္ၾကားေသာစာမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္၊

(၁၈-၉-၂၀၁၂) ရက္ေန႕က ေငြေၾကးလက္လြန္ၿပီး ေျမ၀ယ္ ထားတဲ့သူမ်ားက ၄င္းတို႕ေငြ ဘယ္ လိုျပန္ရႏိုင္မလည္းဆိုၿပီးေတာ့ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားနဲ႕ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ကလည္း ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ဥပေဒမဲ့ မမွန္မကန္လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္၊ ဥပေဒမဲ့ ေရာင္းတဲ့သူ အေပၚမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္ရန္သာျဖစ္တယ္လို႕ ေျဖၾကားေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္၊ ဒီလိုအမွန္တရားကို အမွန္အတိုင္း ေျဖၾကားေပးခဲ့တဲ့ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ယူၿပီးေတာ့   ေဖာ္ထုတ္မဲ့ၿမိဳ႕ ကြက္သစ္မွာ စာသင္ေက်ာင္း၊ေစ်း၊ကစားကြင္း၊ေဆးေပးခန္း၊မီးသတ္အေ ဆာက္အအံု မ်ားပါ၀င္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ပါတယ္၊ ေျမကြက္ေဖာ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ ဂရန္ရရွိၿပီး သူမ်ားႏွင့္   ေျမကြက္၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားကို မိမိတို႕ အကြက္တြင္ ေနထိုင္ ၾကဖို႕လည္း အေၾကာင္းၾကားသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ Town Plan ထဲမွာ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အထိ တိုးပြားလာမဲ့ လူဦးေရကိုတြက္ဆၿပီး   ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ တိုးပြား လာမဲ့လူဦးေရမ်ား ေနရာခ်ထားေပးရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို မေလ်ာ့ေစဘဲ အထပ္ျမင့္ လူေနအိမ္မ်ားကိုပါ ႏွစ္(၃၀) စီမံကိန္းမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ လ်က္ရွိပါတယ္၊ ယခုကဲ့သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းရတဲ့အခါမွာ လုပ္အားလိုအပ္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယာဥ္အကူအညီ လိုအပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္၊
 

No comments:

Post a Comment