Friday, 5 June 2015

အိပ္မက္ေတြလွပဖို႔ ကမၻာေျမကိုကာကြယ္စို႔

လာမည့္ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (World Environment Day) ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဖို႔ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ေရာက္တုိင္း ကမၻာတစ္၀န္းလံုးက်င္းပၾကဖို႔ United Nations Environment (UNEP)က ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းထားပါသည္။

၁၉၇၂ ဇြန္လတြင္ က်င္းပ သည့္ လူသားပတ္၀န္းက်င္အ ေၾကာင္းေဆြးေႏြးသည့္ ကုလသမ ဂၢအစည္းအေ၀းသည္ ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ျဖစ္ေပၚ လာျခင္း၏အစဟုဆိုရေပမည္။ ထိုမွစ၍ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးေန႔သတ္မွတ္ကာ က်င္းပ မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တစ္ကမၻာ လံုးစိတ္၀င္တစားႏွင့္ အားေပး ေထာက္ခံလာခဲ့ၾကသည္။ အထူး သျဖင့္ မီဒီယာေပါင္းစံုႏွင့္ နယ္ ပယ္အသီးသီးမွ ထူးခြၽန္ထင္ရွား သူမ်ား စိတ္အားထက္သန္စြာပါ ၀င္အားျဖည့္လာခဲ့ၾကပါသည္။

ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ၁၉၇၄ မွစတင္၍ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕သတ္မွတ္ကာ က်င္းပလာခဲ့ရာ ယခုႏွစ္အထိ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ေပါင္း ၄၂ ၿမိဳ႕ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၅ တြင္ အီတလီႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔က်င္းပရာတြင္ တစ္ႏွစ္ကိုေဆာင္ပုဒ္တစ္မ်ိဳး ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္က Rise your voice, not the sea level. ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ကို မျမႇင့္ဘဲ သင့္အသံကိုျမႇင့္တင္ပါ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင့္လႈပ္ရွားမႈကိုျမႇင့္တင္ပါဟုဆို လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care. ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူသားသန္း ၇,၀၀၀ ရဲ႕အိပ္မက္ေတြလွပဖို႔ ဂ႐ုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းစားေသာက္ၾကပါစို႔ဟု ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ေသာ္ ရေကာင္းအံ့ထင္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ႏွစ္စဥ္ေပၚလာၿမဲျဖစ္သည့္  အဆိုပါေဆာင္ပုဒ္မ်ားက လူသားေတြ ကမၻာေျမႀကီးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မထားဘဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ၾကဖို႔ အၿမဲမျပတ္ႏႈိးေဆာ္တိုက္ တြန္းေနပါလိမ့္မယ္။

ထိုကဲ့သို႔ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ တိုက္တြန္းသည့္ေနာက္ပိုင္းမွာ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊  မီဒီယာ မ်ားကလည္း နည္းလမ္းအဖံုဖံု ျဖင့္ ကမၻာႀကီးကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က အိႏိၵယ႐ုပ္သံ လႊင့္ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ Zee News က ‘ငါ့ကမၻာ ငါ့တာ၀န္’ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္ကာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ ပါ သည္။ ၂၀၁၀ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ တစ္ေန႔တည္းမွာပင္ ၿမိဳ႕ ေပါင္း ၃၄ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရြာေပါင္း ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းကိုျဖတ္သန္းကာ သစ္ပင္ေပါင္းခုနစ္သန္းသံုးသိန္းကို စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထို ကဲ့သို အဖြဲ႕လိုက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိ သလုိ တစ္ေယာက္ခ်င္း လႈပ္ရွားခဲ့သူမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္ခါ တုန္းက ဂ်ဴလီယာဆိုေသာေကာင္မေလးတစ္ေယာက္သည္ ေတာ ထဲမွ သစ္ပင္မ်ား အခုတ္ခံရျခင္းမွကာကြယ္ရန္ သက္တမ္းႏွစ္ ၁,၀၀၀ ရွိေသာသစ္ပင္ႀကီးေပၚတြင္ ရက္ေပါင္း ၇၃၈ ရက္ၾကာသည္အထိ တက္ေနၿပီးဆႏၵျပခဲ့ပါ သည္။ ေနာက္ဆံုး ေတာထဲအထိလိုက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားက အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္တစ္ကမၻာလံုးသိသြားၿပီး ႏွစ္ရွည္ အပင္မ်ား လည္း ခုတ္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ သြားပါေတာ့သည္။

တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေနထိုင္ေသာကမၻာႀကီးသည္ႏွစ္ သန္းေပါင္း ၅၀၀ သက္တမ္းရွိၿပီ ဟု ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထား ၾကပါသည္။ အဆိုပါကမၻာႀကီး သည္ ၂၀ ရာစုေနာက္ပိုင္းကာလ မ်ားႏွင့္ ၂၁ ရာစုအေစာပိုင္းကာလ မ်ားမွာ ပိုမိုဆိုးရြားသည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ ရသည္ဟုဆိုပါသည္။ ကမၻာႀကီး သည္ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးမႈ၊ ေရခဲ ေတာင္မ်ားအရည္ေပ်ာ္က်မႈ၊အပူ  လႈိင္းျဖစ္ေပၚမႈ၊ သဲကႏၲာရမ်ားျဖစ္ ထြန္းလာမႈ၊ မုန္တုိုင္းႀကီးမ်ားျဖစ္ ေပၚလာမႈ၊ ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္း မႈ၊ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ၊ပိုမိုပူေႏြးလာမႈ၊ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ၊ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံုကေနခံေနရေသာေၾကာင့္ ကမၻာသူကမၻာသား တို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ အျပင္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရႏွင့္ လူမႈေရးတုိ႔ပါထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖဲြ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ကမၻာတစ္၀န္းစားနပ္ရိကၡာတန္ေပါင္း ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံခန္႔ ဆံုး႐ံႈးေန ေၾကာင္းသိရပါသည္။ စစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးရသည္ထက္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင္ေသဆံုးရသည္က ပိုမ်ားသည္ဟုလည္းဆိုပါသည္။

ေနဆီကေနလာတဲ့ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္ (Ultra Violet) ေတြကို ကမၻာႀကီးဆီမေရာက္ ေအာင္ တားေပးတဲ့ၾကားအလႊာ ကို အိုဇုန္းလႊာဟုေခၚပါသည္။ ထို အုိဇုန္းလႊာတျဖည္းျဖည္းပါးလာ ျခင္း၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ထြက္ေနတဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ေတြေၾကာင့္ ေလထုအပူခ်ိန္တက္လာျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာ ျခင္းကို Global Warming ဟုေခၚ ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ကမၻာႀကီးပူေႏြး လာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ကာ ဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ေတြကိုစုပ္ယူႏုိင္သည့္ သစ္ပင္ေတြမ်ားမ်ား ရွင္သန္ေနဖုိ႔ လုိပါသည္။

 သစ္ပင္သည္ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ကို စုပ္ယူသည့္ အ ျပင္ လူသားေတြအတြက္ အေရး ႀကီးသည့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုျပန္ ထုတ္ေပးပါသည္။ ကမၻာႀကီးရွင္ သန္ဖို႔ သစ္ပင္ေတြကအေရးႀကီး ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သစ္ပင္ေတြ ကို ကမၻာႀကီးရဲ႕ အဆုတ္ဟု တင္ စားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သစ္ပင္မ်ားသည္ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေရဓာတ္ကိုထိန္းသိမ္း ေပးသလို ေရလႊမ္းမိုးမႈ၊ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ၿပိဳက်မႈတို႔ကိုလည္း ထိန္းသိမ္း ေပးပါသည္။ တကယ္ေတာ့ သစ္ ပင္၏အသံုး၀င္မႈက ေျပာမကုန္ ေအာင္မ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ကမၻာ့သစ္ ေတာသည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ေဘာ လံုးကြင္း ၃၆ ကြင္းစာဆံုး႐ံႈးေန သည္ဟုဆိုပါသည္။

ကမၻာ့သစ္ေတာလိုပင္ ျမန္ မာ့သစ္ေတာလည္း အေျခအေန မေကာင္းပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ ေတာဖံုးလႊမ္းမႈကို ေလ့လာထား သည့္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၉၂၅ တြင္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ၆၅ ဒသ မ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၉၅၈ တြင္ ၅၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၉၇၅ တြင္ ၅၂ ဒသမ ၇ ရခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၃တြင္  ၅၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၀ တြင္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တျဖည္း ျဖည္းက်ဆင္းလာခဲ့ရာ ယခုလက္ ရွိအခ်ိန္မွာ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈက ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေတာ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာ့သစ္ေတာသည္ ထင္း ခုတ္၊ မီးေသြးဖုတ္ စသည့္လုပ္ငန္း မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုဗ တန္ ၁၈ သန္းမွ သန္း ၂၀ အထိ ဆံုး႐ံႈးေနၿပီး ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈ ေၾကာင့္တန္ခ်ိိန္ ၁၀ သန္းမွ ၁၂ သန္းအထိ ဆံုး႐ံႈးေနေၾကာင္း သိ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေနာက္ ပိုင္း တရား၀င္ေရာ၊ တရားမ၀င္ ေရာ သစ္ခိုုးထုတ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ထို႔ထက္မက ဆံုး႐ံႈးႏုိင္သည္ဟုထင္ပါသည္။ ယခင္စစ္ အစိုးရ လက္ထက္မွာလည္း သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈေတာ္ေတာ္ေလး မ်ား ခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္းတစ္ပင္ ခုတ္ လွ်င္ ေလးပင္ျပန္ စိုက္ရမည္ဟု သစ္ေတာဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထား ေသာ္လည္း မလိုက္နာသည့္လူက မ်ားပါသည္။ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာျဖစ္ေနတာက သစ္ပင္တ ကယ္ခုတ္ခဲ့သူေတြက ျပန္မစိုက္ ဘဲ သစ္ပင္မခုတ္ခဲ့သူေတြက ျပန္ စိုက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းကို လက္ရွိထက္အရွိန္အ ဟုန္တုိးျမႇင့္ကာ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္ဟုထင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ ငံတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ဆုိးဆုိးရြားရြားျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ယံုၾကည္ယူဆထားေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးတို႔၏ အစြဲ အလမ္းကို ၂၀၀၈ မွာတိုက္ခတ္ ခဲ့သည့္ နာဂစ္မုတ္တိုင္းမွာ ခြၽတ္ ယူသြားခဲ့ၿပီမဟုတ္ပါလား။ ရာသီ ဥတုႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မရရွိျခင္း၊ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ မုန္ တုိင္းဒဏ္ကိုကာကြယ္ႏုိင္သည့္ ဒီေရေတာမ်ားရွားပါးကင္းမဲ့သြား ျခင္းက နာဂစ္ကိုလက္ယပ္ေခၚ သလိုျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးသင္ခန္းစာကို အသက္ေပါင္းမ်ားစြာရင္းႏွီးၿပီး သင္ၾကားလိုက္ရပါသည္။ ထိုအ ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာျပည္သူေတြ ရာ သီဥတုအေျပာင္းအလဲကို စိတ္ ၀င္စားစျပဳလာခဲ့ပါသည္။ ဒုတိ ယအႀကိမ္ ထိုကဲ့သို႔ မႀကံဳရေလ ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ သဘာ ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အ သိဉာဏ္ဗဟုသုတကို ျဖည့္ဆည္း ထားဖို႔လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလို ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးေန႔မ်ိဳး၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္း ႏွင့္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းျပခန္းမ်ားကို တက္တက္ႂကြႂကြႏွင့္ စည္စည္ ကားကား က်င္းပေပးသင့္ ပါ သည္။

အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္မ်ိဳး ဆက္ သစ္ ကေလးသူငယ္ေက်ာင္း သားမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးကို ဘာသာရပ္တစ္ခုလို သင္ၾကားေပးႏုိင္လွ်င္ ပိုေကာင္း ပါသည္။ ငယ္စဥ္အရြယ္ကတည္း က ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပ ညာရပ္ကို ကေလးတုိင္းလိုလုိ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေလ့လာဆည္း ပူးခ်င္စိတ္ ထက္သန္မွသာ အနာ ဂတ္ျမန္မာျပည္၏ သဘာ၀ပတ္  ၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိမည္ဟုထင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မသိနား မလည္သည့္  လူႀကီးမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာေတြေျပာင္တလင္းခါ ၿပီး ကႏၲာရဆန္ဆန္ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရွိအေျခအေန ကို အသိဉာဏ္ရွိသည့္ သူတို႔ေလး ေတြသာ ျပန္လည္ကယ္တင္ႏုိင္ လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆမိေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုးကား ။ ။ World Environment Day (Wikipedia)/ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ား။
ေမာင္ၾကည္
7 day

No comments:

Post a Comment