Wednesday, 28 August 2013

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး ေဆြးေႏြး

Photo: သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး ေဆြးေႏြး 
Wednesday, August 28, 2013

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ႏွင့္ World Food Program မွ Country Director and  Representative Mr. Dom Scal-pelli ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္

အဆုိပါ ဝန္ႀကီး႐ံုး ေမခလာခန္းမ၌ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္ မ်ားတြင္ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး အတြက္ စီမံကိန္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တုိ႔ရွိ ေျပာင္းေရႊ႕ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့မည့္ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ျမ၀တီ
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး   ေဒါက္ တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ႏွင့္ World  Food  Program  မွ Country  Director  and   Representative
  Mr.  Dom  Scal-pelli  ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ အဆုိပါ ဝန္ႀကီး႐ံုး ေမခလာခန္းမ၌ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး တြက္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား၊ သဘာဝ ေဘး အႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ အတြက္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊  ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တုိ႔ရွိ ေျပာင္းေရႊ႕ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ မည့္ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment