Saturday, 26 January 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္တမ္း

ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴးမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္
ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴးမ်ား အတည္ျပဳခန္႔ထားျခင္း
၁။      ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕ အစည္းအႀကီးအမွဴးမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴး ရာထူး ေနရာမ်ားသို႔ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေန႔မွစ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထား လုိက္ သည္ -
                 အမည္၊ လက္ရွိရာထူး၊ ဌာန                       ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားသည့္  ရာထူး၊ ဌာန
          (က)  ေဒါက္တာ ျမင့္သန္း                                   ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
                  ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                                  ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာန
                 ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ၫႊန္ၾကားမႈ         ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန
                 ဦးစီးဌာန
                ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန
          (ခ)  ေဒါက္တာျမင့္သိန္း                             ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
               ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                             ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းၫႊန္ၾကားမႈ
               ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန               ဦးစီးဌာန
             ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန           ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန
၂။      ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕ အစည္း အႀကီးအမွဴးမ်ားအား အစမ္းခန္႔ကာလ (၁)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန႔မွစ၍အတည္ျပဳခန္႔ ထား လုိက္သည္ -
                         အမည္                                               ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴး
                                                                                 ရာထူး၊ ဌာန
               (က)     ဦးစိန္သန္း                                          ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
                                                                                  ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး
               (ခ)     ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္သန္႔                            ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
                                                                                  ေဆးသုေ တသနဦးစီး ဌာန
                                                                                  (အထက္ျမန္မာျပည္)
                                                                                  က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
               (ဂ)    ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး                 ပါေမာကၡခ်ဳပ္
                                                                                    ေဆးတကၠသုိလ္(မေကြး)
                                                                                   ေဆးသိပၸံ ပညာဦးစီးဌာန
                                                                                   က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန
From....ျမ၀တီ

No comments:

Post a comment