Monday, 15 October 2012

တပ္မေတာ္သား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦး အစားထိုး ေျပာင္းလဲ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၊ ေနျပည္ေတာ္မွ တပ္မေတာ္သား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦး အစားထိုး ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၄၀/၂၀၁၂) ကို ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္) ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ တပ္မေတာ္သား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးကို အမည္စာရင္း ေျပာင္းလဲလိုေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ ႏွင့္အညီ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က စိစစ္ၿပီး ၂၀.၁.၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၃/၂၀၁၁) ႏွင့္၂၀.၁၀.၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅၆/၂၀၁၁) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ (၁) ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ၾကည္း ၃၃၂၃၀ ဗိုလ္မွဴးရာဇာလိႈင္ (အစား) ၾကည္း ၂၈၃၂၄ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ဝင္း၊ (၂) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ၾကည္း ၂၇၃၂၈ ဗိုလ္မွဴးေစာေအာင္သိုက္ (အစား) ၾကည္း ၂၉၁၃၂ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္သူဝင္း၊ (၃) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ၾကည္း ၃၃၂၀၉ ဗိုလ္မွဴးျမတ္ကိုကို (အစား) ၾကည္း ၂၄၈၆၀ ဗိုလ္မွဴးထိန္ဝင္း၊ (၄) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ၾကည္း ၃၃၂၁၉ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ဇင္ထက္ (အစား) ၾကည္း ၂၆၁၆၆ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္လြင္၊ (၅) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ၾကည္း ၃၃၁၂၃ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေအာင္ (အစား) ၾကည္း ၂၅၂၄၅ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ဇင္ဦး စသည့္ တပ္မေတာ္သား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးတို႔အား ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပပါအတိုင္း အစားထိုးေျပာင္းလဲလိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments:

Post a comment